Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Dlouhodobý záměr

           

Zpráva o plánu koncepčního rozvoje výzkumu navazuje na zprávy z let 2012 – 2015. Cílem je zkvalitňování vědeckého procesu na Národohospodářské fakultě a je zprávou o průběhu rozvoje výzkumu na rok 2015 a zároveň i rozpisu úkolů na rok 2016:

1)      Zaměření pracovišť fakulty a organizace vědecké a výzkumné činnosti

2)      Cíle vědecké a výzkumné činnosti:

·         revize a plán výzkumné činnosti

·         revize a plán významných konferencí

·         shrnutí mezinárodní spolupráce

·         revize a plán publikační činnosti

3)      Shrnutí

Zpráva o plánu rozvoje koncepčního výzkumu je každoročně zpracovávána Národohospodářskou fakultou především na základě interních dat, které poskytují jednotlivé katedry.

Struktura zprávy vychází z informací o realizované vědeckovýzkumné činnosti v uplynulém roce a zároveň z plánů o připravované vědecké a výzkumné činnosti kateder a pracovišť NF VŠE. Tento postup umožňuje meziroční vyhodnocení plánu celé fakulty a shrnutí úrovně jeho plnění. Zpráva je ve struktuře a formátu využívaném v předchozích letech.

 

 1. Zaměření pracovišť fakulty a organizace vědecké a výzkumné činnosti

Fakultní pracoviště napomáhají uplatnění výsledků vlastní badatelské práce, rozvíjejí vědeckou výchovu, popularizují vědu a její výsledky ve společnosti. Katedry se účastní aplikace nových objevů a poznatků, vytváření předpokladů pro růst konkurenceschopnosti české ekonomiky a poskytují expertizy státní správě a místním samosprávám. Hlavními partnery fakulty jsou i nadále vysoké školy, vědecké a výzkumné instituce, vývojová pracoviště podnikatelské sféry i instituce veřejné správy v ČR i v zahraničí.

Věda a výzkum na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze se věnuje na následujícím okruhům problémů:

- ekonomie,

- hospodářská politika,

- hospodářské dějiny,

- regionální studia,

- problematika institucionální, environmentální a experimentální ekonomie

- filosofie,

- právní vědy.

 

Této struktuře odpovídá i hlavní zaměření jednotlivých pracovišť:

Katedra ekonomie (dále KEKE) je zaměřena na praktické využívání ekonomické teorie či experimentální ekonomie v konkrétních oblastech ekonomické praxe (na trzích aktiv, v rámci formování očekávání ekonomických subjektů aj.). Pod zastřešením International Institute of Social and Economic Sciences se podílela na pořádání mezinárodních konferencí

Katedra filosofie (dále KAFE) se v roce 2015 zaměřovala na rozvíjení teorie spontánního řádu a filosofických koncepcí etiky (včetně tzv. „Computer Ethics“), na zpracování odkazů skotského osvícenství, též na reflexi filosofických aspektů estetiky a dějin umění a na vypracování obsáhlé monografie zabývající se filosofií společností a dějin.

V roce 2016 katedra naváže na dosavadní směry vědeckého zkoumání, přičemž bude klást větší důraz na problematiku filosofických základů matematiky a rozvoje fenomenologického myšlení.

Základní problematikou výzkumu Katedry hospodářské a sociální politiky (KHP) jsou otázky finanční a dluhové krize a vlivu používaných nástrojů hospodářské politiky na jednotlivé makroekonomické ukazatele. Další výzkum se zaměřuje na základní tendence ve vývoji sociální politiky v letech 2000 – 2020 a na otázky evropské integrace. Pozornost je rovněž věnována příjmové diferenciaci a kvalitě života v ČR.

Katedra hospodářských dějin (KHD) se bude i nadále zaměřovat na výzkum hospodářských, politických a sociálních dějin Československa, respektive České republiky, střední a východní Evropy, Velké Británie a jejího impéria, Spojených států amerických, Latinské Ameriky, Dálného východu, Japonska a Číny a - obecně – na výzkum interkontinentálních (i vnitrokontinentálních) politických, ekonomických, sociálních a intelektuálních transferů včetně technologických a technických transferů zejména ve 20. století. Dále pak na problematiku evropské integrace, analýzu vybraných problémů z dějin dopravy, komunikace a cestování či dějin peněz a finančních a dalších ekonomických institucí. Rovněž bude zkoumat metodologii hospodářských, sociálních a politických dějin a dějiny mezinárodních vztahů. Ve výuce budou postupně zohledněny výsledky dosavadního bádání realizovaného v rámci katedry.

Katedra práva (KAPR) z hlediska hlavního směru svého vědecko-výzkumného zaměření bude i nadále orientována na tradiční téma reflektující působení v klíčovém studijním programu Veřejná správa, tedy na výzkum veřejné správy sensu largo. Výzkum bude zaměřen především na uspořádání veřejné správy a vztahy s dalšími veřejnoprávními systémy, jakož i na dynamické specializované obory veřejné správy - mezi nimi zejména na e-Government a postavení úředníků a státních zaměstnanců. V této souvislosti je plánováno též další rozšiřování vědecko-výzkumného zaměření katedry, a to v oblasti zdravotnictví (včetně role veřejné správy v této oblasti). Zachována zůstává rovněž vědecko-výzkumná činnost v rovině práva soukromého, která se zaměří na dopady rekodifikace soukromého práva na vybrané instituty mající zejména vztah k ekonomickým aspektům práva.

Katedra regionálních studií (KREG) se zabývá výzkumem, týkajícím se především aktuálních problémů financování veřejné správy, problematiky lokalizace - zejména s ohledem na zahraniční investice, na národní i regionální konkurenceschopnost, či na ekonomický a sociální kontext migrace. Otázky jsou řešeny v národním i mezinárodním rozměru územního vývoje, souvisejícího s mezinárodními integračními procesy, s multiplikačními efekty na místní úrovni a s ohledem na vnitřní a vnější ekonomické vazby regionů a sídel (v územích městského i venkovského typu) z hlediska jejich vývojových možností.

Katedra ekonomiky životního prostředí a Katedra institucionální ekonomie byly k 1. 1. 2015 sloučeny a vznikla tak nová Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie ekonomie (KIE). Nově vytvořená katedra pokračovala v činnosti obou původních kateder – soustředila se i nadále na výzkum několika základních oblastí: ekonomie a právo, health economics, ekonomie kriminality, experimentální a behaviorální ekonomie, role institucí na hospodářský rozvoj a transformaci ekonomiky a dopadů regulace na činnost ekonomických subjektů a v oblasti životního prostředí zejména na oblast energetické ekonomie. V rámci KIE existují dvě specializovaná pracoviště – Laboratoř experimentální ekonomie (LEE) založená již v roce 2009 a Centrum empirických studií (CES) založené v roce 2014.

Středisko regionálních a správních věd (SRSV) je výzkumnou platformou pro oblasti regionální rozvoj, evropská integrace, veřejná správa a oblasti související. Středisko regionálních a správních věd se zaměřuje zejména na aplikovaný výzkum. Klíčovým tématem SRSV je problematika přímých zahraničních investic a investičních pobídek. SRSV se dále podílí na výzkumu souvisejícím s hodnocením dopadů investic. Výzkum regionálního a municipálního rozvoje je významně podporován ze soukromých zdrojů. Mezi specifická témata patří regionální geografie Balkánu.

Centrum latinsko-amerických studií (CLAS) je výzkumným centrem Národohospodářské fakulty zaměřeným na hospodářská a regionální studia Latinské Ameriky. Věnuje se především obchodním vztahům mezi EU a Latinskou Amerikou. Dále se zaměřuje na analýzy konkurenceschopnosti jednotlivých latinskoamerických států, analýzy aktuálních investičních příležitostí pro investory z České republiky a Evropské unie v zemích Latinské Ameriky a Karibiku, na odhady obchodních příležitostí v Latinské Americe a další případové studie.

Činnost CLAS je od roku 2015 utlumována a výzkum převezmou jiná pracoviště NF VŠE.

Laboratoř experimentální ekonomie (LEE) bude pokračovat v dosavadních výzkumných aktivitách v rozvoji teorie aukcí, teorie bublin na finančních trzích a v oblasti smíšených statků, ve výzkumu a testování institucionálního uspořádání na elektroenergetických trzích a testování dopadů zavedení systému emisních povolenek na činnost jednotlivých tržních aktérů. Svojí činností bude podporovat aktivity Katedry institucionální, environmentální a experimentální ekonomie a Katedry ekonomie. Prostory laboratoře jsou otevřeny také výzkumníkům jiných institucí.

Centrum empirických studií (CES). V rámci CES, které bylo vybudováno v roce 2014, jsou zpracovávány velké rozsáhlé datové soubory zejména z oblastí kriminality a zdravotnictví.

Na fakultě bylo zřízeno Centrum mezinárodních programů (IPC), které podporuje stáže studentů a pedagogických pracovníků, pořádá odborné konference a semináře a spolupráce s centry, které se také zabývají studiem bakalářských a magisterských programů v cizích jazycích. Jeho aktivity vytváří zázemí pro vědeckou a výzkumnou činnost fakulty.

 

V období 2012 až 2015 došlo v případě některých pracovišť k jejich dalšímu vyprofilování. Zvláště patrné je to u Katedry institucionální ekonomie a u Katedry ekonomiky životního prostředí, kdy kroky směřující ke sloučení KIE a KEE vyústily ke vzniku Katedry institucionální, environmentální a experimentální ekonomie k 1.1.2015.

Další vývoj v zaměření výzkumné a vědecké činnosti je také zřejmý u Katedry hospodářských dějin.

Ostatní katedry, především oborové (KEKE, KHP, KREG) si udržují stabilní vědecké a výzkumné zaměření.

 

Vědeckou a výzkumnou činnost realizují katedry a koordinuje děkan společně s proděkanem pro vědu.

V rámci kateder mohou vznikat specializované výzkumné týmy, které vykazují nadstandardní výsledky ve výzkumu a vývoji. Přednostně se zaměřují na přípravu impaktovaných studií a monografií a získávání významných vědeckých projektů s mezinárodní účastí. Pracovníci jsou odměňováni za přípravu projektů pro GAČR, TAČR a GAAV.

V souladu s plánem vědecko-výzkumného rozvoje je poskytováno studijní volno pro přípravu na kvalifikační růst.

 

Příspěvky na pobyty v zahraničí jsou poskytovány přednostně pracovníkům, kteří připraví společné publikace se zahraničními autory v periodikách evidovaných v databázích WoS, Scopus a ERIH.

Studenti doktorského studia jsou více motivování pro zapojení do vědecké činnosti proplácením účastnických poplatků a dopravy na významné mezinárodní konference.

Účinnost těchto příspěvků je dána využíváním zdrojů kateder (především institucionální podpory) v kombinaci se zdroji fakulty a školy.

Zintenzivňuje se úsilí o získání a udržení nejlepších absolventů doktorského studia pro jejich další působení na NF.

 

Zvyšuje se snaha o publikování nejlepších prací studentů, především prací úspěšných v Soutěži o cenu děkana (SOCD) či ESOP, ale také dalších studií vzniklých z kvalifikačních prací, případně i se spoluautorstvím pedagogů.

 

Jsou pořádány workshopy, kulaté stoly, kolokvia, konference a semináře k aktuálním hospodářsko-politickým otázkám.

 

Na základě návrhu vedení NF VŠE rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc., předala profesorovi Richardu H. Thalerovi čestný titul „doctor oeconomiae honoris causa“ 10. prosince 2015 v 16 hod. ve Vencovského aule.

 

Katedra ekonomie spravuje recenzovaný časopis IJOES - Journal of Economic Sciences a Katedra filosofie E-LOGOS – Electronic Journal for Philosophy.

 

V rámci VŠE je zpracovávána každou fakultou Zpráva o plánu koncepčního rozvoje výzkumu, která je v případě NF vykazována za uplynulý rok a rok následující. Následně je schvalována vědeckými radami fakulty i školy.

Na NF VŠE byla v minulých letech prováděna i interní evaluace vědecké a výzkumné činnosti, plánovaných akcí (pořádání konferencí a kolokvií), hodnocení vědeckých výstupů a činnosti hostujících profesorů. Vycházela z bodového ohodnocení kateder a jejich členů v rámci dosažených tzv. RIV bodů za uplynulé období. Obsahovala i návrhy na změny a zlepšení vč. vyhodnocení čerpání finančních prostředků z RVO. Vhodně doplňovala Zprávu o plánu koncepčního rozvoje výzkumu s akcentem na návaznost vědeckých aktivit kateder ve vztahu k institucionální podpoře. Bohužel v minulém roce nebyl RIV body včas k dispozici, takže k interní evaluaci nemohlo dojít.

 

 1. Vědecká a výzkumná činnost NF, hodnocení za rok 2015 a rozpis na rok 2016

Hlavním cílem fakulty je zkvalitnění a zintenzivnění vědeckého a výzkumného procesu, především v oblasti publikační činnosti, získáváním významných grantů, ale také při pořádání mezinárodních konferencí a workshopů.

 

Tato činnosti se měla projevit na zvýšení počtu profesorů, docentů a absolventů doktorského studia. Na rozdíl od let 2012 až 2014, kdy na NF úspěšně habilitoval každý rok pouze jeden docent, v roce 2015 byli jmenování docentem již tři kolegové. Na počátku roku 2016 lze prozatím evidovat dvě žádosti o zahájení profesorského řízení, jedno zahájení habilitačního řízení a v únoru by na VR NF VŠE měla proběhnout habilitační přednáška kolegy Zemana.

Zvyšuje se také počet publikovaných vědeckých monografií, impaktovaných a recenzovaných časopiseckých studií s větší účasti v mezinárodním vědeckém a výzkumném procesu.

 

Jedním z významných nástrojů je podávání grantových projektů do domácích i zahraničních grantových agentur. Od roku 2014 na NF VŠE platí na žádost pana děkana nové pravidlo, kdy každá katedra má za rok předložit alespoň jednu žádost o projekt u významné grantové organizace. Za rok 2015 byl tento požadavek opětně naplněn a výsledkem bylo získání dalších dvou grantů z GAČR na NF VŠE.

 

Vlastní hodnocení roku 2015 a rozpis rozvoje výzkumu na rok 2016 se soustředí:

 1. a) na realizaci nových vědeckých a výzkumných projektů,
 2. b) na podporu organizace vědeckých konferencí,
 3. c) na rozšiřování mezinárodní spolupráce,
 4. d) na publikování vědeckých monografií, impaktovaných a recenzovaných časopiseckých studií.

 

Grantové a výzkumné projekty – realizace 2015

Katedra filosofie získala tři granty v rámci IGS. Zároveň pokračovala v řešení projektu EU, FP7-ICT-2011-7, Linked TV, 2011 – 2015 jako spoluřešitel.

Za Katedru ekonomie byly na rok 2015 získány celkem čtyři návrhy v IGS.

Za Katedru hospodářské a sociální politiky byly na rok 2015 získáno celkem pět návrhů v rámci IGS.

KIE zahájila řešení tří grantů GAČR:

 • Rozhodování na finančních a energetických trzích, 2015-2017, hlavní řešitel
 • Ekonomie trestního procesu, 2015-2017, hlavní řešitel
 • Vzdělávací systém a lidský kapitál během průmyslové revoluce, 2015-2017, hlavní řešitel

Zároveň je i hlavním řešitelem projektu Global Development Network, Explaining Simultaneous Borrowing and Saving, 2015 – 2016.

Katedra hospodářských dějin získala 2015 pět grantů v IGS.

Katedra práva získala v roce 2015 jeden projekt IGS.

Katedra regionálních studií se stala přidruženým pracovištěm zahraničního projektu Seventh Framework Programme: Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe«, in short »RegPol²«  na léta 2014 – 2018.

Katedra dále spolupracovala na dvou projektech:

 • GAČR, Regionalizace odhadu HDP výdajovou metodou, 2013-2015,
 • GAČR, Vývoj analytického rámce pro energetickou bezpečnost: Ekonometrie časových řad, teorie her, meta-analýza a teorie regulace a MERO Chair, 2011 – 2015.

Katedra je také hlavním řešitelem projektu od Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, Neoproduktivismus jako nové teoreticko-metodologické paradigma politiky rozvoje venkova EU, 2015 – 2016,

Dále podala celkem 3 úspěšné návrhy na IGS.

 

Grantové a výzkumné projekty – plán 2016

Katedra filosofie předloží jeden návrh na IGS.

Katedra hospodářské a sociální politiky předloží celkem šet návrhů na IGS.

Katedra hospodářských dějin předloží celkem dva návrhy na IG.

KIE zahájí v roce 2016 čtyři další projekty:

 • GA ČR, Proč ekonomiky selhávají – Úvod do institucionální, behaviorální a evoluční politické ekonomie, 2016 – 2017, hlavní řešitel
 • GA ČR, Důvěra, tolerance a náboženství – nový pohled na kulturní základy a efekty tržní ekonomiky, 2016 – 2018, hlavní řešitel
 • Global Development Network, Individual Speculative Behavior under Acute Stres, 2016 – 2017, hlavní řešitel
 • Neuron Impuls, Vytvoření Central European Historical Microdata Center, 2016 - 2018

Pokračovat bude i v projektech zahájených v roce 2015.

Katedra regionálních studií bude pokračovat v 7. Rámcovém programu a zároveň se zahájí se také dva další výzkumné projekty:

 • Horizon 2020 WP 2014/2015 “Europe as a Global Actor”, Societal Challenge 6: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies, Call H2020-INT-1-2015: The cultural, scientific and social dimension of EU-LAC relations; duben 2016 – duben 2019, spoluřešitel
 • TA ČR, Limity pro investice v České republice, 2016 (spoluřešitel)

Předpokládá se podání tří projektů IGS.

Katedra práva podá jeden návrh na IGS.

SRSV je hlavním řešitelem projektu TA ČR Limity pro investice v České republice, 2016

 

V oblasti plnění grantových a výzkumných úkolů je možno konstatovat, že většina cílů na rok 2015 byla splněna, především v oblasti úspěšnosti žádostí o GAČR. Je ovšem třeba konstatovat, že úspěšné byly opět pouze žádosti  KIE.

Byly započaty a realizovány i další neplánované výzkumné úkoly, z nichž jeden je součástí široké mezinárodní spolupráce.

Je možno konstatovat výrazné snížení aplikovaného výzkumu, kdy v roce 2015 nebyl realizován žádný projekt a na rok 2016 není plánován prozatím ani jeden nový.

 

Významné konference – realizace 2015

KEKE byla spolupořadatelem všech tří setkání v rámci International Academic Conference, IISES.

Členové Katedry hospodářské a sociální politiky se aktivně zúčastnili celkem čtyř konferencí s mezinárodní účastí.

Členové Katedry hospodářských dějin zorganizovali konferenci Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století, KHD NF, VŠE v Praze, ČR, 21. 9. 2015. Spolupořadatelem byla u konference s mezinárodní účastí a její členové měli příspěvek na dalších sedmi významných konferencích a workshopech.

Členové KAFE se zúčastnili šesti konferencí s mezinárodní účastí.

Katedra regionálních studií vyslala své kolegy na šest významných konferencí.

Členové Katedry práva se účastnili dvou konferencí.

 

Významné konference - plán 2016

Katedra filosofie uspořádá další ročník konference Nicov Colloquium.

Katedra ekonomie se bude podílet na pořádání konference 3rd Economics and Finance Conference v Římě, v dubnu tohoto roku.

Katedra institucionální ekonomie plánuje další aktivní účast na konferencích s mezinárodní účastí.

Katedra regionálních studií bude hlavním pořadatelem dalšího ročníku mezinárodní konference Migrace a regionální rozvoj v Evropě z perspektivy mladých odborníků.

 

Ačkoliv se účast na konferencí obtížně plánuje, pořádání významných konferencí je záležitostí dlouhodobou. Z tohoto pohledu je nutno konstatovat, že v porovnání plánů mezi roky 2013 až 2015 je patrné pokračující snižování aktivit, především v oblasti pořádání významných setkání v gesci VŠE a pořádání konferencí se zahraničními partnery. Hlavní důvod lze spatřovat ve skutečnosti, že hodnocení konferencí v rámci RVO je ekonomicky neefektivní. Uspořádat významnou mezinárodní konferenci, která se případně nedostane do významné zahraniční databáze, je pro katedry z tohoto hlediska ztrátová aktivita.

 

Mezinárodní spolupráce

Spolupracuje se v oblasti vědecké i pedagogické, přičemž se obě roviny často prolínají a doplňují.

V seznamu jsou také organizace, kterých jsou členy pracovníci z některé katedry.

Součástí tohoto bodu zprávy jsou i příklady v rámci spolupráce s tuzemskými organizacemi a příklady spolupráce s katedrami ostatních fakult VŠE.

 

Mezinárodní spolupráce je rozvinuta s významnými institucemi a universitami téměř celého světa, a to jak v oblasti pedagogické, tak především v oblasti vědecké. Mezi kooperující university patří:

 

 

KEKE

European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Brusel, Belgie, vědecká spolupráce

European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration (EDAMBA), Brusel, Belgie, vědecká spolupráce

KAFE

Mont Pelerin Society, University of Chicago, USA, vědecká spolupráce

Balliol College a Harris Manchester College, University of Oxford, Oxford, Velká Británie, vědecká spolupráce

spolupráce s Hume Society a British Society for the History of Philosophy, Oxford, Velká Británie, vědecká spolupráce

Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum University, Řím, Itálie, vědecká spolupráce

The Free Swiss University of St. George’s, Praha, ČR, vědecká spolupráce

Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko, vědecká spolupráce

Laboratory for Applied Ontology ICST CNR Rome, Řím, Itálie, vědecká spolupráce

Koblenz University, Landau in der Pfalz, Německo, vědecká spolupráce

Centrum voor Wiskunde en Informatica, Amsterodam, Nizozemsko, vědecká spolupráce

Semantic Technology Laboratory, Institute for Cognitive Sciences and Technology - Italian National Research Council, Řím, Italie, vědecká spolupráce

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko, vědecká spolupráce

University of Toronto - prof. Anna Makolkin, Toronto, Kanada, vědecká spolupráce

KHP

European Institute of Social Security, Brusel, Belgie, vědecká a pedagogická spolupráce

Research Center on Societal and Social Policy, Hongkong, Čína, vědecká a pedagogická spolupráce

Europäische Akademie Berlin, Německo, vědecká a pedagogická spolupráce

Staatliche Handelsschule Hamburg, Německo, vědecká a pedagogická spolupráce

Ekonomická univerzita v Bratislavě, Slovensko, vědecká a pedagogická spolupráce

The Free Swiss University of St. George’s , Švýcarsko, vědecká a pedagogická spolupráce

 1. Kepler University Linz, Rakousko, vědecká a pedagogická spolupráce

Universita di Torino, Uniwersytet Wroclawski, Polsko, vědecká a pedagogická spolupráce

Universita degli Studi di Verona, Itálie, vědecká a pedagogická spolupráce

Universitatea Danubius, Rumunsko, vědecká a pedagogická spolupráce

University of Gloucestershire, Velká Británie, vědecká a pedagogická spolupráce

University of Kragujevac, Srbsko, vědecká a pedagogická spolupráce

University of Ioannina, Řecko, vědecká a pedagogická spolupráce

Universidade de Santiago de Compostela, Španělsko, vědecká a pedagogická spolupráce

KHD

Univeristá degli studi di Trento, School of International Relations, Trento, Itálie, pedagogická spolupráce

Gosudarstvennyj těchničešskij institut imeni J. Gagarina, Saratov, Ruská federace, vědecká a pedagogická spolupráce

Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras, Coimbra, Portrugalsko, vědecká spolupráce

Freie Universität Berlin, John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien an der Freie Universität Berlin, Berlín, Německo, vědecká spolupráce.

Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlín, Německo, vědecká spolupráce.

Staatsbibliothek zu Berlin, Berlín, Německo, vědecká spolupráce.

Berlin-Lichterfelde Bundes Archiv, Bundesarchiv Berlin, Berlín, Německo, vědecká spolupráce

Eisenbibliothek, Schaffhausen, Švýcarsko, vědecká spolupráce

Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, Vídeň, Rakousko, vědecká spolupráce

-Andrássy Universität, Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien (Dr Richard Lein), Universität Wien, Vídeň, Rakousko, pedagogická a vědecká spolupráce

University of Cambridge, Cambridge, Velká Británie, vědecká spolupráce

The National Archives,  London-Kew, Velká Británie, vědecká spolupráce

Historický ústav Slovenské akadémie vied, Slovenská akadémia vied v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika, vědecká spolupráce

Katedra hospodárskej politiky EU NHF v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika, vědecká spolupráce

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Skalica, Slovenská republika, vědecká spolupráce

Ústav vedy a výskumu Univerzita Mateja Bela, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská republika, vědecká spolupráce

Archiv Ekonomické univerzity v Bratislavě, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovenská rebublika, vědecká spolupráce

Saratovskij gosudarstvennyj techničeskij universitet imeni Gagarina Ju. A. (doc. PhDr. Michail Vladimirovič Kovalev, Ph.D.), Saratov, Rusko, pedagogická a vědecká spolupráce

University of Coimbra (dr. João Paulo Avelãs Nunes), Coimbra, Portugalsko, pedagogická a vědecká spolupráce

History and Archeology Department Foundation of the Hellenic World, Athens, Řecko, pedagogická a vědecká spolupráce

University of Northern Colorado, USA, pedagogická a vědecká spolupráce

KREG

Univerzita Mateja Bela., Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja (Doc. Ing. Dana Švihlová, Ph.D., Banská Bystrica, Slovensko, vědecká i pedagogická spolupráce

University of Waterloo, Faculty of Environmental Studies (prof. Robert Shipley), Toronto,Ontario, Canada, vědecká i pedagogická spolupráce

International Association for Impact Assessment, Fargo, USA, vědecká spolupráce

World Society of Ekistics, Atény, Řecko, vědecká spolupráce

International Amenity Migration Centre (IAMC), (prof. Romella S. Glorioso, Ph.D. – prof. Lawrence Moss), Spokane, WA, USA, vědecká spolupráce

Nicolaus Copernicus University, Department of Urban Studies and Regional Development, Faculty of Earth Polsko Toruń, vědecká spolupráce

University of Pécs, Faculty of Business and Economics , Pécs, Maďarsko, ERASMUS+ (Teaching assignment  -  květen 2015)

CEGSTAR (Vano Khukhunaishvili Center for Effective Governance System and Territorial Arrangement Reform), Tbilisi, Gruzie (projekt rozvojové pomoci financovaný ČRA) – poradenství

Spolupráce s assoc. prof. Edwardem Kasabovem (Exeter University, UK)

 

Mezinárodní spolupráce – nové významné kontakty na rok 2015

V rámci mezinárodních kontaktů se většina kateder soustředí na rozšiřování spolupráce se stávajícími partnery, především při získávání kooperantů pro kvalitní výzkumné projekty. V roce 2016 bude nejaktivnější opět zřejmě KHD, která bude pokračovat v rozšiřování svých kontaktů kupříkladu s:

 • University of Glasgow, Velká Británie, pedagogická spolupráce
 • The London school of economics and political science, Department of Economic History, London, Velká Británie, vědecká spolupráce
 • Universität Wien, Institut für Volkswirtschaftlehre; Vienna, Institut für Wertewirtschaft, Vídeň, Rakousko, vědecká spolupráce
 • George Mason University / MERCATUS center; Fairfax, VA, USA, vědecká spolupráce

Na rozdíl od minulých let je zřejmá také snaha o rozšíření mezinárodní spolupráce u KAPR a KREG, které jsou nejen výsledkem snahy o posílení vědecké činnosti, ale také souvisí s akreditací nového společného magisterského oboru Regionalistika a veřejná správa. Pro příklad lez uvést plánování nových kontaktů:

 • Slezská univerzita v Katovicích, Katovice, Polsko, vědecká spolupráce (spolupráce v rámci společných mezioborových oblastí zájmu)
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta veřejné správy, Košice, Slovenská republika, vědecká spolupráce (spolupráce v rámci společných mezioborových oblastí zájmu)
 • Technická univerzita Drážďany, Drážďany, Německo, vědecká spolupráce

V jednání je také kupříkladu spolupráce s assoc. prof. Edwardem Kasabovem (Exeter University, UK) při přípravě návrhu grantu pro GAČR v roce 2016.

 

Oblast mezinárodní spolupráce kateder NF VŠE byla pro potřeby této zprávy již v roce 2015 podrobně zrevidována a aktualizována. Výsledkem by měl být seznam kontaktů, které jsou skutečně živé a reálné. Tato skutečnost je také důvodem, proč jsou tyto kontakty uváděny v plném rozsahu.

Primární postavení zde zaujímá KHD, především v oblasti kontaktů v německy mluvících zemích. Nicméně je zřejmé, že svou působnost postupně rozšiřuje i do dalších lokalit. Poněkud zarážející je skutečnost, že podle podkladů kateder své zahraniční kontakty nemá a nebude rozvíjet KIE. Katedra předpokládá, že tyto kooperace jsou v principu obsaženy v rámci úspěšných projektů - především u GAČR.

Kooperace by měla přinášet nejen vědecké výstupy, ale měla by se také projevit i v množství zahraničních publikací, což není dosud příliš zřetelné.

Další informace o mezinárodní spolupráci a hostujících profesorech jsou za fakultu každoročně uváděny ve výroční zprávě Národohospodářské fakulty.

 

Za významnou lze považovat také spolupráci s dalšími organizacemi v rámci ČR, kde lze zmínit:

Filosofický ústav Akademie věd ČR, Praha

Univerzita Karlova v Praze,

ART & DESIGN INSTITUT, Praha

Rudolfinská akademie, Asociace starožitníků ČR, Praha

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Plzeň

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Praha

Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, České Budějovice

Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci; spolupráce

FSE UJEP v Ústí n. Labem;

 

Na NF VŠE se klade také důraz na spolupráci s jinými fakultami školy. Katedry a pracoviště NF spolupracují s celou řadou dalších pracovišť VŠE, mezi které patří především:

Katedra ekonometrie

Katedra informačních technologií

Institut pro udržitelné podnikání

Katedra veřejných financí

Katedra demografie

Katedra politologie

Středisko mezinárodních studií J. Masaryka

Katedra finančního účetnictví a auditingu

Katedra podnikového a evropského práva

Katedra podnikové ekonomiky

Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Katedra arts managementu

Katedra cestovního ruchu

Katedra světové ekonomiky

Katedra managementu

Katedra financí a oceňování podniků

Centrum pro dějiny VŠE.

 

Publikační činnosti za rok 2015

V tomto bodě zprávy jsou evidovány pouze monografie, jejich příspěvky a publikace v periodikách evidovaných v databázích WoS či Scopus.

 

Katedra hospodářských dějin publikovala v roce 2015 dvě monografie a zároveň měli její dva členové příspěvky do monografií a jeden článek v databázi ve WoS.

Katedra hospodářské a sociální politiky publikovala tři monografie a jeden příspěvek. Významně se zvýšil počet publikací v periodikách zařazených do databáze WoS – celkem 12.

Na Katedře ekonomie lze pozitivně hodnotit kromě dvou příspěvků do monografie dalších 12 publikací ve WoS a dva ve Scopus.

Na Katedře filosofie byla vydána monografie a jeden článek evidovaný v databázi WoS.

Na Katedře práva vznikla jedna monografie a jedna publikace ve Scopus.

KIE publikovala tři příspěvky do monografie, 10 článků s nenulovým impakt faktorem a dva příspěvky ve Scopus.

 

Plánované publikace na rok 2015 se podařilo naplnit. V oblasti publikací s nenulovým impakt faktorem také výrazně převýšit. U některých kateder se publikovalo i více a ve vyšší kvalitě. Jde především o KHP, KIE a KEKE. KHD mívala významnou část publikací v ceněné databázi ERIH, přičemž je zřejmé, že je zde trend proniknout i do databáze Web of Science.

Hlavními tahouny fakulty jsou v publikační oblasti KHP, KEKE, ale i KIE, která může svou aktivitu ještě navýšit díky projektům financovaným z GAČR.

Hnacím motorem jsou vedle pedagogických pracovníků také doktorandi.

 

Publikační činnost (především články do periodik s impakt faktorem) se plánuje jen obtížně, je však potřeba konstatovat, že plán publikační činnosti na rok 2016 je velmi skromný, resp. poskytnuté informace z některých kateder mají často pouze obecný charakter.

 

 1. Shrnutí

Na NF VŠE se podporují aktivity, které se dlouhodobě osvědčují. Zavádí i některé nové prvky, které mají podpořit vědeckou a výzkumnou činnost vč. publikačních výstupů.

Na základě dohody může docházet ke snížení přímé výuky pracovníků, kteří budou působit ve specializovaných výzkumných pracovištích.

Přednostně jsou vysíláni doktorandi a post-doktorandi na dlouhodobé zahraniční výzkumné pobyty. K tomu se využívá existující mezinárodní spolupráce VŠE s partnerskými vysokými školami a spolupráce v rámci mezinárodních výzkumných projektů. Účast předpokládá zapojení do mezinárodních vědeckých projektů a následně i odpovídající publikační výstupy.

Pozitivně byla vyhodnocena zkušenost s průběhem postdoktorského kurzu kolegy Pěluchy, který ho úspěšně ukončil a minulém roce získal titul docenta. Fakulta nominovala další své kandidáty i do následujícího období.

 

V rámci institucionální podpory je snaha o objektivizaci přerozdělování finančních zdrojů z RVO za účelem vyšší motivace k vědecké činnosti. V současné době jsou tyto pravidla na jednotlivých katedrách rozdílná a budou předmětem interního hodnocení.

 

Mezi hlavní cíle rozvoje vědy a výzkumu na NF VŠE zůstává publikování významných vědeckých prací (především odborných knih a článků v časopisech z databáze WoS), získávání významných grantů a projektů, zvyšování vědecké kvalifikace zaměstnanců fakulty prostřednictvím habilitačního a profesorského řízení, ale také zvýšení zainteresovanosti vyučujících na publikační činnosti. Nově by se pozornost měla zaměřit také na pořádání konferencí se zahraničními partnery a na oblast získávání grantových prostředků ze zahraničních zdrojů.