Termíny

22.11.2017 - Infoschůzka o studiu v zahraničí

Hledat
Pokročilé hledání
Soutěž o cenu děkana 2017

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze (SOCD) je příležitostí pro všechny studenty, kteří chtějí předvést své odborné znalosti a prezentovat svou práci ve větším rozsahu, než umožňuje běžná výuka.

SOCD všichni

Dokumenty

Termíny

 • Termín jmenování členů komise za katedry: do 17. března 2017
 • Termín odevzdání prací na katedry: do 17. března 2017
 • Termín nominace prací za katedry a vypracování posudků: do 24. března 2017
 • Termín jmenování členů Hodnotící komise: do 24. března 2017
 • Termín zpracování pořadí Hodnotící komisí: do 3. dubna 2017
 • 12. ročník soutěže se bude konat v pátek 21. dubna 2017.

 

 

Fotky ze SOCD 2016 zde.

Kategorie

A) práce studentů bakalářského studia

B) práce studentů magisterského studia [1]

Soutěžící

Soutěžit mohou jednotlivci i řešitelské týmy všech ročníků a oborů bakalářského a magisterského studia NF VŠE, dále studenti jiných fakult VŠE a dalších vysokých škol, pokud jejich práce vznikly v rámci výuky na NF VŠE.

Účastnit se mohou i ti, kdo již nejsou studenty NF, ale práci odevzdali v předchozích dvou semestrech.

Se stejnou prací se student může soutěže zúčastnit pouze jednou.

Výběr soutěžních prací

Soutěž probíhá ve třech kolech. Výběr prací provádějí postupně:

a) Komise kateder  
b) Hodnotící komise
c) Komise kolegia děkana

Ad a) Každá katedra může nominovat v každé kategorii maximálně tři práce a jednu práci jako náhradní pro případ, že by některé z kateder nevyužily možnost nominovat tři práce. Může jít o závěrečné práce, jejich části (kapitoly), seminární práce i práce napsané přímo pro účely SOCD. Případná volná místa obsadí výběrem náhradních prací děkan na základě návrhů proděkanů. Komise jednotlivých kateder seřadí nominované práce dle pořadí. Na každou práci zpracuje stručný tříbodový posudek (výběr tématu, metodika práce, přínosy práce).

Ad b) Hodnotící komise (8 členů) je jmenována děkanem na návrh vedoucích kateder (za každou katedru jeden člen). Komise hodnotí písemné práce z prací nominovaných katedrami a vybere v každé kategorii šest prací. Všichni členové Hodnotící komise následně určí pořadí těchto vybraných prací na základě počtu získaných bodů. Ohodnocené práce postoupí do finálového kola soutěže. Děkan má právo skupinu finálových prací doplnit v každé kategorii maximálně o jednu práci na základě návrhů proděkanů.

Ad c) Komise kolegia děkana, se skládá z vedení fakulty a ze dvou až tří děkanem jmenovaných externích odborníků, kteří jsou navrženi vedením fakulty. Komise kolegia děkana se účastní finálového kola a hodnotí práce a prezentace soutěžících. Na základě vystoupení soutěžících určí pořadí, které zároveň určí počet bodů.

Poznámka: Součet bodů udělených Hodnotící komisí a dělený počtem členů komise představuje 50 % celkového hodnocení dané práce. Její pořadí zůstává tajné až do předložení výsledků Komise kolegia děkana. Součet bodů udělených Komisí kolegia děkana dělený počtem členů komise představuje 50 % celkového počtu bodů.

Administrativní záležitosti

Rozsah odborné studie nesmí přesáhnout 20 normostran (tj. 36 000 znaků s mezerami, včetně poznámek pod čarou, příloh apod.). Studie obsahuje úvod, analytickou část, závěr a vědecký aparát. Osobní údaje se smí uvádět pouze na titulním listu práce (jméno a příjmení, email, číslo účtu, počet znaků včetně mezer), který nahrazuje přihlášku. Práce dále musí splňovat nejen odborné nároky, ale také řádně uvádět a citovat používanou odbornou literaturu, musí obsahovat abstrakt v českém (popř. slovenském) a anglickém jazyce, JEL klasifikaci a klíčová slova. Práce mohou být napsány a prezentovány v češtině, slovenštině či angličtině. Práci odevzdává autor v jednom výtisku svázaném v jednoduché vazbě (kroužková apod.) s jednotnou titulní stranou (viz příloha) na sekretariát příslušné katedry a v elektronické podobě (pouze ve formátu *.doc, *.docx, nebo *.pdf) zašle práci na sekretariát dané katedry a studentskému tajemníkovi.

Průběh finálového kola:

 • 08:45-09:00 slavnostní zahájení v zasedací místnosti NF
 • 09:00-11:00 prezentace a diskuse v rámci 1. kategorie
 • 11:00-12:00 přestávka
 • 12:00-14:00 prezentace a diskuse v rámci 2. kategorie
 • 14:00-14:30 prezentace vítězů studentské soutěže z NF Ekonomické univerzity v Bratislave
 • 14:30-15:00 jednání komise, stanovení vítězů a příprava diplomů
 • 15:00-15:30 slavnostní vyhlášení výsledků a předání diplomů v zasedací místnosti NF

Odměny

První místo v každé kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 25 000,- Kč.

Druhé místo v každé kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 15 000,- Kč.

Třetí místo v každé kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 10 000,- Kč.

Ostatní soutěžící ve finálovém kole obdrží Uznání děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 5 000,- Kč.

Ostatní soutěžící vybraní katedrami obdrží mimořádné jednorázové stipendium ve výši 1 000,- Kč.

Soutěžící na prvních třech místech v každé kategorii budou vyhlášeni i během promocí NF.

Publikování prací

Všechny soutěžící práce budou:

 • zveřejněny v elektronické podobě na webu NF
 • k dispozici všem zájemcům v tištěné podobě na děkanátě NF.

 

Starší ročníky

SOCD 2017

SOCD 2016

SOCD 2015

SOCD2014

SOCD 2013

SOCD 2012

SOCD 2011


[1] Student magisterského studia může přihlásit práci, která vznikla během jeho bakalářského studia na NF VŠE.