Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze 2018

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze (SOCD) je příležitostí pro všechny studenty, kteří chtějí předvést své odborné znalosti a prezentovat svou práci ve větším rozsahu, než umožňuje běžná výuka.

SOCD všichni

Dokumenty

Termíny

Kategorie

A) práce studentů bakalářského studia,

B) práce studentů magisterského studia, [1]

C) práce studentů doktorského studia.

Soutěžící

Soutěžit mohou jednotlivci i řešitelské týmy všech ročníků a oborů bakalářského, magisterského a doktorského studia NF VŠE, dále studenti jiných fakult VŠE a dalších vysokých škol, pokud jejich práce vznikly v rámci výuky na NF VŠE.

Účastnit se mohou i ti, kdo již nejsou studenty NF, ale práci odevzdali v předchozích dvou semestrech, tedy v době svého studia na NF VŠE.

Se stejnou prací se student může soutěže zúčastnit pouze jednou.

Administrativní záležitosti

Rozsah odborné studie nesmí přesáhnout 20 normostran (tj. 36 000 znaků s mezerami, včetně poznámek pod čarou, příloh apod.). Studie by měla obsahovat úvod, teoretickou a analytickou část, závěr a případně vědecký aparát. Osobní údaje se smí uvádět pouze na titulním listu práce (jméno a příjmení, email, číslo účtu, počet znaků včetně mezer), který nahrazuje přihlášku. Práce dále musí splňovat nejen odborné nároky, ale také řádně uvádět a citovat používanou odbornou literaturu, musí obsahovat abstrakt v českém (popř. slovenském) a anglickém jazyce, JEL klasifikaci a klíčová slova. Práce mohou být napsány a prezentovány v češtině, slovenštině či angličtině. Práci odevzdává autor pouze v elektronické podobě (pouze ve formátu *.doc, *.docx, nebo *.pdf). Práci autor zašle na sekretariát dané katedry a studentskému tajemníkovi. Termín odevzdání prací na katedry je do 20. března 2018.

Předpokládaný průběh finálového kola:

Odměny

První místo v každé kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 25 000,- Kč.

Druhé místo v každé kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 15 000,- Kč.

Třetí místo v každé kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 10 000,- Kč.

Ostatní soutěžící ve finálovém kole obdrží Uznání děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 5 000,- Kč.

Ostatní soutěžící vybraní katedrami obdrží mimořádné jednorázové stipendium minimálně ve výši 1 000,- Kč.

Soutěžící na prvních třech místech v každé kategorii budou vyhlášeni i během promocí NF.

Publikování prací

Vítězné práce v bakalářské a magisterské kategorii budou zveřejněny ve sborníku ze SOCD.

Soutěž o cenu děkana je podporovaná Nadací ČEZ. DĚKUJEME!

Starší ročníky

SOCD 2017

SOCD 2017

SOCD 2016

SOCD 2015

SOCD2014

SOCD 2013

SOCD 2012

SOCD 2011


[1] Student magisterského studia může přihlásit práci, která vznikla během jeho bakalářského studia na NF VŠE.

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague