Hledat
Pokročilé hledání
Hlavní směry vědecké práce

Související stránky

Vedení NF systematicky podporuje vědu a výzkum, rozšiřuje spolupráci a kontakty s jinými vysokými školami a vědeckými institucemi, přičemž si uvědomuje, že klíčová úloha náleží vlastním centrům odbornosti jednotlivých oborů – katedrám. Proto prohlubuje autonomizaci a samostatné rozhodování kateder. Dále všemožně podporuje habilitační a profesorské řízení, přičemž dbá na dodržování vysoké vědecké a pedagogické úrovně žadatelů. Též usiluje o snižování průměrného věku v kategoriích docent (ideálně do 40 let) a profesor (ideálně do 50 let). Soustavně vyzývá vedoucí pracovišť a oborových rad, aby dbali na včasné zajištění akreditací i dostatečným počtem profesorů a docentů zajišťující jednotlivé obory. Vzhledem k nutnosti splnit vysoké akreditační nároky vedení podporuje poskytování vědeckých prázdnin pro přípravu na habilitační a profesorské řízení a využívání zahraničních stáží a stipendií.

V nadcházejícím pětiletém období se vedení NF hodlá zaměřit v oblasti vědy a výzkumu zejména na tyto body:

 • Modifikovat systém rozdělování prostředků rozpočtu tak, aby zřetelně podporoval kvalitu akademické činnosti včetně vazby na výkony ve výzkumu a vývoji. Vázat pětinu rozpočtu kateder na vědecké výsledky. Soustředit se na publikování vědeckých monografií, impaktovaných a recenzovaných časopiseckých studií. Zavést pravidelné evaluace na úrovni kateder.
 • Využít prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace k vytváření specializovaných výzkumných pracovišť (sekcí apod.), které budou vykazovat nadstandardní výsledky ve výzkumu a vývoji.
 • Podporovat excelenci vědy – vyvíjet tlak na kvalitní publikace a odpovídajícím finančním oceněním motivovat autory k jejich tvorbě, tj. pravidelně vyhodnocovat výsledky publikační činnosti a výrazně finančně odměňovat ty, kteří dosáhli nadstandardních výsledků.
 • Zvážit rozvolnění stupnice mzdových tarifů vedoucí k podpoře excelence a udržení nejkvalitnějších pracovníků.
 • Využít případného snížení zátěže učitele v pedagogické oblasti ke zvýšení výkonnosti ve vědě a výzkumu.
 • Podporovat poskytování studijního volna v případě přípravy na kvalifikační růst v případě pracovníků, u nichž studijní volno povede ke zvýšení tvorby nadstandardních vědecko-výzkumných výsledků.
 • V roce 2011 reakreditovat habilitační řízení v oborech Ekonomie, Hospodářská politika a Regionální a správní vědy a řízení ke jmenování profesorem v oboru Hospodářská politika. V roce 2013 reakreditovat řízení ke jmenování profesorem v oboru Ekonomie a v roce 2014 v oboru Regionální a správní vědy.
 • Získat a udržet nejlepší absolventy doktorského studia pro jejich další působení na NF VŠE. Využívat přitom interní grantovou soutěž pro rozdělování prostředků určených na specifický vysokoškolský výzkum k dalšímu růstu vědecké činnosti. Zapojit studenty doktorského studia pořádáním konferencí hrazených z tohoto zdroje.
 • Vytvořit motivační systém pro nejlepší studenty doktorského studia formou mimořádných stipendií tak, aby jim finanční zabezpečení umožnilo naplno se věnovat povinnostem doktorského studia a úspěšně ukončit studium ve standardní době.
 • Vytvořit systém práce s nadanými post-doktorandy tak, aby mohli dále pokračovat ve své výzkumné činnosti zapojením do výzkumných týmů NF VŠE.
 • Vysílat přednostně doktorandy a post-doktorandy na dlouhodobé zahraniční výzkumné pobyty; k tomu využít existující mezinárodní spolupráce VŠE s partnerskými vysokými školami a spolupráce v rámci mezinárodních výzkumných projektů, hodnotit účinnost těchto pobytů mimo jiné na základě podaných mezinárodních vědeckých projektů.
 • Zvyšovat kvalitu studentské vědecké soutěže Cena děkana NF.

Podrobné informace o vědě a výzkumu naleznete ve výročních zprávách NF.

Nabídkový list