Hledat
Pokročilé hledání
Výzva k předkládání návrhů kandidátů na děkana NF VŠE pro funkční období 2018 – 2022

Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (dále „AS NF VŠE“)

 

tímto podle článku 5 odst. 3 Jednacího řádu Akademického senátu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků, činí

výzvu k předkládání návrhů kandidátů

na děkana NF VŠE

pro funkční období 2018 – 2022

Místo a čas pro předložení návrhu:

Místnost č. 338a NB v pracovních dnech v době od 14:30 do 15:00, k rukám doc. PhDr. Jána Pavlíka, předsedy AS NF VŠE, nebo jím pověřené senátorky Ing. Zdenky Vostrovské, CSc. během jejích konzultačních hodin (středa 14:15 – 16:15) v místnosti č. 318 NB.

 

Lhůta pro předložení návrhu:

 

do 19. března 2018 do 15:00 hod.

 

Náležitosti návrhu kandidáta na děkana:

 

Návrh kandidáta na děkana NF VŠE může podat každý člen akademické obce NF VŠE. Návrh je třeba podat písemně (formulář je k dispozici v místnosti č. 305 NB). Navrhovatel musí v návrhu uvést svoje jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště (resp. svoji kontaktní adresu, pokud se liší od adresy jeho trvalého bydliště), jinak se k návrhu nepřihlíží. Navrhovatel musí návrh vlastnoručně podepsat.

Návrh musí dále obsahovat jméno a příjmení kandidáta a (jako přílohu) přehled o jeho dosavadní vědecké a pedagogické činnosti; elektronickou verzi přehledu ve formátu MS Word zašle navrhovatel (resp. kandidát) předsedovi AS NF VŠE na adresu pavlik@vse.cz nejpozději do 19. 3. 2018 do 15:00. K návrhu musí být připojeno vlastnoručně podepsané výslovné prohlášení kandidáta, že s kandidaturou souhlasí.

 

Doplňující informace:

Termín zasedání AS NF VŠE, na němž se AS NF VŠE bude usnášet o návrhu na jmenování děkana NF VŠE pro funkční období 2018-2022, byl usnesením AS NF VŠE ze dne 7. 3. 2018 stanoven na čtvrtek 5. dubna 2018 od 14:30 hod. v zasedací místnosti NF VŠE, č. 350 NB.

 

V Praze dne 8. března 2018                                doc. PhDr. Ján Pavlík, předseda AS NF VŠE, v. r.

 

 

Elektronická úřední deska k dispozici zde