Aktuální informace pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium na NF VŠE v souvislosti se zákonem č. 188/2020 Sb. ze dne 17. 4. 2020

Termíny podávání přihlášek ke studiu

Vedení Národohospodářské fakulty VŠE rozhodlo o prodloužení podávání přihlášek pro studium na bakalářském stupni do 30. 6. 2020 23:59.

Dále rozhodlo o prodloužení termínu pro podávání přihlášek na magisterský stupeň studia do 19. 6. 2020 23:59.

Podmínky přijetí ke studiu na bakalářském stupni bez přijímacích zkoušek

Vedení NF VŠE ponechává v platnosti původní kritéria pro přijetí na bakalářský stupeň studia, pokud uchazeč podá včas přihlášku pro přijetí včetně zaplacení poplatku a splňuje následující podmínky:

a)  umístění do 10. místa včetně v „Soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie“.

b)  účasti v celostátní soutěži SOČ, v celostátních kolech studentských odborných olympiád nebo v jiných fakultou uznaných studentských soutěžích.

 

Formulář Žádosti o přijetí bez přijímacích zkoušek je k dispozici na webových stránkách fakulty https://nf.vse.cz/homepage/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/

 

Vyplněný formulář je nutné zaslat poštou v listinné podobě na studijní oddělení NF VŠE.

 

Podmínky přijetí ke studiu na bakalářském stupni na základě výsledků SCIO testů nebo studijního průměru studia na střední škole

 1. K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce na NF VŠE je třeba splnit následující podmínky:
  a)  absolvovat v období od 1. 6. 2018 do 11. 7. 2020 (uznávány jsou výsledky testů za uvedené období) test obecných studijních předpokladů u společnosti scio.cz ;
  b)  nebo dosáhnout vedením NF VŠE stanoveného průměru všech známek z povinných předmětů z konečného vysvědčení třetího ročníku a pololetního vysvědčení čtvrtého ročníku střední školy. K tomuto je nutné dodat úředně ověřené kopie vysvědčení v elektronické podobě (na email pavla.kovarova@vse.cz) nebo v tištěné podobě na studijní oddělení NF VŠE;
  c)  dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání;
  d)  využít svého nároku na přijetí do studia a dostavit se ve stanovených termínech k zápisu do studia – Novela vyhlášky o přijímacím řízení, článek 5, odst. 1, písm. a).
 2. První z podmínek přijetí – odst. 1, písm. a) – se považuje za splněnou absolvováním testu v případě, že uchazeč udělí této společnosti souhlas s předáním výsledků testu NF VŠE. V opačném případě je první podmínka splněna až tehdy, kdy uchazeč doručí NF VŠE originál certifikátu o výsledku testu vydaný společností scio.cz (V případě udělení souhlasu s předáním výsledků testu není třeba NF VŠE tyto certifikáty dodávat.)
 3. Test OSP je možné absolvovat vícekrát, uchazečům se započte vždy nejlepší výsledek.
 4. Přihlášení se k testu OSP a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče. (Více na http://www.scio.cz.) Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s přihlášením se k testu OSP. NF VŠE tyto testy neorganizuje a žádné z uchazečů na ně nepřihlašuje ani k nim uchazeče nezve.
 5. Jako plnohodnotnou náhradu za test OSP je možné absolvovat u společnosti scio.cz test OSP ve slovenském jazyce (Test VŠP) nebo americký SAT Reasoning Test.
 6. Druhou z podmínek přijetí – odst. 1, písm. b) se považuje za splněnou, když uchazeč zašle v elektronické podobě úředně ověřené kopie konečného vysvědčení třetího ročníku a pololetního vysvědčení čtvrtého ročníku ze studia na střední škole, a zároveň průměr všech známek z povinných předmětů bude splňovat hranici průměru stanovenou vedením fakulty k přijetí ke studiu.
 7. Třetí z podmínek – odst. 1, písm. c) – prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání, které musí odevzdat ve stanovených termínech při přijímání a zápisu do studia. Na základě zákona č. 188/2020 Sb. paragraf 4 odstavec 1 a) a odstavec 2 nemůže-li uchazeč, který splnil ostatní podmínky přijetí ke studiu ve studijním programu předložit doklad prokazující splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, bude přijat ke studiu a zapsán do studia podmíněně. Pokud podmíněně zapsaný student nepředloží doklad o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou do 45 dnů po začátku akademického roku 2020/2021 pozbude po uplynutí této lhůty přijetí ke studiu a zápis do studia platnosti a účinnosti a takový student se považuje za osobu, která nebyla ke studiu zapsána.

 

Podmínky přijetí ke studiu na magisterském stupni bez přijímacích zkoušek

 1. Absolventi bakalářského programu NF VŠE v Praze, kteří v minulosti nikdy nebyli studenty navazujícího magisterského navazujícího programu NF VŠE, se považují za automaticky přijaté po včasném podání přihlášky ke studiu.
 2. K přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce na NF VŠE je třeba splnit následující podmínky:
  a)  absolvovat přijímací test z odborného přehledu;
  b)  dosáhnout vzdělání v bakalářském studijním programu.
 3. První podmínku přijetí – odst. 2, písm. a) – je možné splnit 22. června 2020 pro studium od zimního semestru 2020/2021.
 4. Druhou z podmínek – odst. 2, písm. b) – prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání, které musejí odevzdat ve stanovených termínech při přijímání a zápisu do studia.

Zápisy do bakalářského i magisterského stupně studia budou probíhat v termínech 24. – 26. 6. 2020, 22. – 24. 7. 2020. Zářijový termín bude stanoven do konce června 2020.