Termíny

22.5.2018 - 25.5.2018 - 9th Economics & Finance Conference, London

Hledat
Pokročilé hledání
Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze vypisuje interní výběrové řízení na pozici výzkumníka/výzkumnice – juniora/ky v zahraničí

Název projektu: Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE

Projekt: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008016

Pozice: Výzkumník/výzkumnice v rámci mobility 3 - Výzkum v oblasti ekonomie zdravotnictví, Španělsko

Místo realizace:               Universitat Pompeu Fabra, Španělsko

Termín realizace: předpokládané zahájení březen 2018

6 měsíců mobilita na zahraniční instituci, plný pracovní úvazek

6 měsíců povinná návratová fáze

Obor výzkumu: AH – ekonomie

Bližší popis výzkumu: Výzkum juniorního výzkumníka z NF VŠE bude probíhat v Centre for Research in Health and Economics, Universitat Pompeu Fabra, Špaňelsko. Tématem spolupráce bude společný výzkum v oblasti ekonomie zdravotnictví zkoumající vliv dopad hospodářského cyklu (recesí) na zdravotní indikátory a dopravní nehody s využitím individuálních dat.

Očekávaným výstupem juniorního pracovníka je minimálně jedno vystoupení na mezinárodní konferenci, zaslání minimálně jednoho článku do kvalitního zahraničního časopisu a realizace alespoň jednoho interního semináře na NF VŠE v návratové fázi. Podpořený výzkumný pracovník se musí v průběhu návratové fáze podílet na výzkumné činnosti VŠE.

 

Požadavky:

 • Všechny případné výzkumné výstupy vzniklé během realizace mobility musí být publikované formou Open Access.
 • Absolvent mobility musí bez zbytečného odkladu po návratu z mobility působit 6 měsíců jako zaměstnanec VŠE v Praze.
 • Pracovníkovi bude vyplácena mzda v souladu s pravidly programu OP VVV.
 • Pracovník musí být výzkumným pracovníkem – juniorem/kou. Jedná-li se o studenta/ku Ph.D. musí mít tato osoba status studenta/ky Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR) a být v době realizace mobility zaměstnancem/kyní příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a mít doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta). Naplnění definice výzkumného pracovníka-juniora dle pravidel výzvy OP VVV č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků k datu výběru výzkumného pracovníka VŠE. Výzkumným pracovníkem – juniorem se rozumí výzkumný pracovník, který je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka.
 • Pracovník musí mít mentora v zahraničí, který musí splnit tato výkonnostní kritéria:
  • H-index – minimální hodnota 8,5 v přepočtu dle normalizační tabulky uvedené v příloze č. 14 „Návod na výpočet normalizovaného h-indexu“ Specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027). Zdrojem pro přepočet hodnoty h-indexu je Web of Science nebo Scopus. Výzkumný pracovník v sociálních a humanitních vědách výši h-indexu nedokládá,
  • podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel; zároveň se nesmí jednat o interní grant nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy.

Kvalifikační a jiné předpoklady:

Akademický/vědecký pracovník nebo Ph.D. student NF.

Magisterské vysokoškolské vzdělání nebo dosažení titulu Ph.D., anebo srovnatelného v zahraničí.

Mobilita je cílena na pracovníky se zaměřením výzkumu uvedeným v bližším popise výzkumu.

Kritéria výběru:

 • Soulad zaměření výzkumné činnosti pracovníka s výzkumným zaměřením mobility v rámci projektu doložený stávající publikační činností a realizovanými vědeckými projekty
 • Výše H-indexu podle WoS
 • Kvalita publikační činnosti (publikace v zahraničních recenzovaných časopisech registrovaných v databázích WoS a Scopus)

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče (v anglickém nebo českém jazyce):

 • Kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání (případně jeho nostrifikaci, v případě Ph.D. studenta potvrzení o studiu)
 • Profesní životopis uchazeče
 • Přehled publikační činnosti uchazeče
 • Přehled realizovaných vědeckých projektů uchazeče
 • Doporučení školitele v případě Ph.D. studenta
 • Zdůvodnění potřebnosti vzhledem k oboru a informace o hostitelské organizaci (Zdůvodnění relevance mobility, vzor zde) (možné doložit až k pohovoru)
 • Harmonogram mobility (mobilita, návratová fáze, vč. návrhu plánované účasti na konferenci, plánované publikace), (možné doložit až k pohovoru)
 • Profesní životopis mentora (možné doložit až k pohovoru)
 • Přehled realizovaných vědeckých projektů mentora (viz výše podmínky pro mentora) (možné doložit až k pohovoru)
 • Přehled publikační činnosti mentora (viz výše podmínky pro mentora) (možné doložit až k pohovoru)

 

S vybraným uchazečem může být uzavřen pracovně právní dokument na projekt až po vydání právního aktu o poskytnutí podpory ze strany MŠMT v rámci projektu výzvy OP VVV č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (MŠMT ČR). V případě případného prodloužení procesu či jiné okolnosti zabraňující vydání právního aktu vybranému uchazeči nevzniká nárok na uzavření smlouvy o mobilitě výzkumného pracovníka do zahraničí/či jiné formě uspořádání pracovně-právních vztahů souvisejících s mobilitou.

Průběh mobility podléhá pravidlům pro žadatele a příjemce, specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027). Výzkumný pracovník je povinen předkládat Měsíční Zprávy o činnosti za každou realizovanou jednotku aktivity a plnit Docházku (v průběhu mobility), dále je povinen po ukončení návratové fáze vypracovat Zprávu o činnosti v návratové fázi (vzory Měsíční Zprávy o činnosti a Zprávy o činnosti v návratové fázi zde).

Místo a lhůta pro podání přihlášky: Přihlášky s výše uvedenými doklady zasílejte na email: petr.toth@vse.cz.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je: 11. 2. 2018 do 12 hod.

Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru.

Výsledky budou vyhlášeny nejpozději 14. 2. 2018

Do 14 dnů od ukončení všech výběrových rozhovorů budou uchazeči informováni o výsledku výběrového řízení. Lhůta k odvolání bude 14 dnů od doručení vyrozumění o výsledku výběrového řízení.

V Praze dne 10. 1. 2017