Den otevřených dveří 2017

Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty se letos konal v sobotu dne 7. 1. 2017  ve Vencovského aule VŠE v Praze. Prezentace se zúčastnili uchazeči i jejich rodiče.

Velký zájem o studium na Národohospodářské fakultě lze předpokládat i v tomto roce. Fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni správně a pružně reagovat na rychle se měnící požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu. Výuka zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických, až po manažerské a praktické. V akademickém roce 2017/18 je otevírán bakalářský studijní program Ekonomie a hospodářská správa v oborech Ekonomie, Národní hospodářství, Veřejná správa a regionální rozvoj. Standardní délka studia je 3 roky. Vedení fakulty přijme 496 uchazečů do bakalářského studia. Forma studia je prezenční. Studium na fakultě se stává vzhledem k posilování univerzitního charakteru studia stále atraktivnější. Aby přijímací řízení bylo náročné, spravedlivé, veřejností snadno kontrolovatelné a zároveň bez zbytečných překážek pro uchazeče, rozhodlo se vedení fakulty i v letošním roce svěřit organizaci přijímacích zkoušek společnosti Scio, která je provádí v 30 městech České republiky a 10 městech Slovenska.

Podmínky přijetí:

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE je třeba splnit následující nutné podmínky:

 1. a) absolvovat v období od 1. 9. 2016 do 31. 5. 2017 písemný test obecných studijních předpokladů (základní zkouška OSP Z) u společnosti Scio
 2. b) dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

První z podmínek přijetí (test OSP Z) se považuje za splněnou absolvováním testu v případě, že uchazeči při konání testu sdělí společnosti Scio, že jsou přihlášeni ke studiu na NF VŠE a udělí této společnosti souhlas s předáním výsledků testu NF VŠE. V opačném případě je první podmínka splněna až tehdy, kdy uchazeč doručí NF VŠE ori­gi­nál certifikátu o výsledku testu vydaného společností Scio. Test OSP je možné absolvovat vícekrát, uchazečům se započte vždy nejlepší výsledek. Přihlášení se k testu OSP Z a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče (více na www.scio.cz). Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s při­hlášením se k testu OSP Z. NF VŠE tyto testy neorganizuje, uchazeče na ně nepřihlašuje, ani k nim uchazeče nezve.

Druhou z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání, které odevzdají ve stanovených termínech při při­jímání a zápisu do studia.

Průběh přijímání a zápisu do studia:

O pořadí přijímaných rozhoduje průměrný percentil, jak jej stanoví společnost Scio. Hranici percentilu pro přijetí stanoví vedení NF VŠE a bude studenty o přijetí informovat na jejich e-mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce.

Uchazeči, kteří obdrželi vyrozumění o přijetí se dostaví ve stanovených termínech k zápisu do studia.

NF VŠE bude zapisovat studenty do studia na Studijním oddělení NF VŠE v termínech, které budou oznámeny po zaslání vyrozumění o přijetí a které budou spadat do druhé poloviny měsíce června. K přijetí a zápisu do studia se uchazeči dostaví zásadně osobně ve výjimečných případech v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. S sebou uchazeči musejí mít platný průkaz totožnosti, fotografii, doklad o splnění druhé podmínky přijetí – maturitní vysvědčení Nedostavením se v jednom ze stanovených termínů k zápisu do studia ztrácí uchazeč nárok na přijetí a nebude ke studiu přijat.

Uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli horšího výsledku, než jaká byla stanovena hranice percentilu, nebudou ke studiu přijati. Těmto studentům bude zaslán dopis s rozhodnutím o nepřijetí. Tím není dotčena možnost požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí.

Přihláška ke studiu:

Na NF VŠE je nutno podat samostatnou přihlášku. Fakulta nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Fakulta nevyžaduje uve­dení a potvrzení prospěchu ze střední školy.

Přihláška ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE se podává elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz. Standardním termínem pro doručení přihlášky je 30. 4. 2017. Po obdržení a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle účtu a variabilním sym­bolu, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bu­de ­‑ li poukázaná částka nižší – například snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

Poplatky za přijímací řízení:

640 Kč

Program Dne otevřených dveří dne 7. 1. 2017

 • Přivítání (Ing. Jan Kozák, studentský tajemník),
 • Úvodní slovo děkana (doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.)
 • Představení jednotlivých oborů:
  Národní hospodářství (doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.)
 • Ekonomie (doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.),
  Veřejná správa a regionální rozvoj (doc. Ing. Petr Toth, CSc.)
 • Vystoupení proděkana pro vnější vztahy (doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.)
 • Vystoupení studentského tajemníka (Ing. Jan Kozák),
 • Jak se na fakultu přihlásit? (prof. Ing. Vojtěch Krebs,CSc.)
 • O testech OSP společnosti SCIO (Mgr. Renáta Ježová)
 • Diskuse, odpovědi na dotazy publika
 • Prohlídka areálu VŠE