Den otevřených dveří – leden 2016

Vysoký počet zájemců o studium na Dni otevřených dveří Národohospodářské fakulty, který se letos konal v sobotu dne 9. 1. 2016 naplnil Vencovského aulu VŠE v Praze. Prezentace se zúčastnili uchazeči i jejich rodiče.

Velký zájem o studium na Národohospodářské fakultě lze předpokládat i v tomto roce. Fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni správně a pružně reagovat na rychle se měnící požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu. Výuka zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických, až po manažerské a praktické. V akademickém roce 2016/17 je otevírán bakalářský studijní program Ekonomie a hospodářská správa v oborech Ekonomie, Národní hospodářství, Veřejná správa a regionální rozvoj. Standardní délka studia je 3 roky. Vedení fakulty přijme 513 uchazečů do bakalářského studia. Forma studia je prezenční. Studium na fakultě se stává vzhledem k posilování univerzitního charakteru studia stále atraktivnější. Aby přijímací řízení bylo náročné, spravedlivé, veřejností snadno kontrolovatelné a zároveň bez zbytečných překážek pro uchazeče, rozhodlo se vedení fakulty i v letošním roce svěřit organizaci přijímacích zkoušek společnosti Scio, která je provádí v 30 městech České republiky a 10 městech Slovenska.

Podmínky přijetí:

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE je třeba splnit následující nutné podmínky:

a) absolvovat v období od 1. 9. 2015 do 31. 5. 2016 písemný test obecných studijních předpokladů (základní zkouška OSP Z) u společnosti Scio

b) dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

První z podmínek přijetí (test OSP Z) se považuje za splněnou absolvováním testu v případě, že uchazeči při konání testu sdělí společnosti Scio, že jsou přihlášeni ke studiu na NF VŠE a udělí této společnosti souhlas s předáním výsledků testu NF VŠE. V opačném případě je první podmínka splněna až tehdy, kdy uchazeč doručí NF VŠE originál certifikátu o výsledku testu vydaného společností Scio. Test OSP je možné absolvovat vícekrát, uchazečům se započte vždy nejlepší výsledek. Přihlášení se k testu OSP Z a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče (více na www.scio.cz). Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s při-hlášením se k testu OSP Z. NF VŠE tyto testy neorganizuje, uchazeče na ně nepřihlašuje ani k nim uchazeče nezve.

Druhou z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání, které musejí odevzdat ve stanovených termínech při přijímání a zápisu do studia.

Průběh přijímání a zápisu do studia:

O pořadí přijímaných rozhoduje průměrný percentil, jak jej stanoví společnost Scio. NF VŠE zveřejní do 15. 6. 2016 na své Úřední desce a na svých internetových stránkách http://nf.vse.cz percentilovou hranici, která uchazeče o studium rozdělí do dvou skupin:

a) Uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli lepšího nebo stejného výsledku, než jaký stanoví hranice: takoví uchazeči mají možnost se dostavit ve stanovených termínech k přijetí a zápisu do studia. NF VŠE takovým uchazečům garantuje, že v případě pokud se dostaví a prokáží splnění nutných podmínek k přijetí, budou do studia přijati a zapsáni.

b) Uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli horšího výsledku, než stanoví hranice: takoví uchazeči nebudou ke studiu přijati. Tím není dotčena možnost požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí.

NF VŠE nebude jednotlivé uchazeče o možnosti být přijat a zapsán žádným způsobem osobně informovat (dopisem, e-mailem apod.). Sledování informace o hranici pro přijetí je odpovědností každého uchazeče. NF VŠE bude přijímat a zapisovat do studia na Studijním oddělení NF VŠE v termínech, které budou oznámeny současně s oznámením percentilové hranice a které budou spadat do 2. poloviny měsíce června. K přijetí a zápisu do studia se uchazeči dostavují zásadně osobně anebo v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. S sebou uchazeči musejí mít platný průkaz totožnosti, fotografii, doklad o splnění druhé podmínky přijetí, popř. čestné prohlášení o jejím splnění. Nedostavením se v jednom ze stanovených termínů k přijetí a zápisu do studia ztrácí uchazeč nárok na přijetí a nebude ke studiu přijat.

Přihláška ke studiu:

Na NF VŠE je nutno podat samostatnou přihlášku. Fakulta nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Fakulta nevyžaduje uvedení a potvrzení prospěchu ze střední školy. Přihláška ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE se podává elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz. Standardním termínem pro doručení přihlášky je 30. 4. 2016. Po obdržení a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle účtu a variabilním symbolu, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude – li poukázaná částka nižší – například snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.