Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Co je ESF?

Související stránky

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze čtyř strukturálních fondů. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2004-2006 činí 456,98 mil. eur.

Poslání Evropského sociálního fondu

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Řídící orgán a další partneři

Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dalšími partnery realizace jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, Nadace rozvoje občanské společnosti, Magistrát hlavního města Prahy, úřady práce, orgány místní a regionální samosprávy.

Základní programy Evropského sociálního fondu

Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů pro období 2004-2006 v České republice a hlavním městě Praze jsou:

 • Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ),
 • Jednotný programový dokument pro Cíl 3 pro Prahu (JPD3),
 • Program Iniciativy Společenství EQUAL,
 • Společný regionální operační program (SROP).

Evropský sociální fond podporuje:

 • pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce,
 • rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce,
 • sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce,
 • celoživotní vzdělávání,
 • rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly,
 • zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání,
 • zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce,
 • boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce.