Dlouhodobý záměr

 1. Zaměření pracovišť fakulty a organizace vědecké a výzkumné činnosti

Věda a výzkum na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze se věnuje následujícím okruhům problémů:

 • ekonomie
 • hospodářská politika
 • hospodářské dějiny
 • regionální studia
 • problematika institucionální, environmentální a experimentální ekonomie
 • filosofie
 • právní vědy

Fakultní pracoviště napomáhají uplatnění výsledků vlastní badatelské práce, rozvíjejí vědeckou výchovu, popularizují vědu a její výsledky ve společnosti. Katedry vedle vědecké činnosti aplikují nové objevy a poznatky do praxe a vytvářejí předpoklady pro růst konkurenceschopnosti české ekonomiky. Poskytují expertizy státní správě a místním samosprávám. Hlavními partnery fakulty jsou i nadále vysoké školy, vědecké a výzkumné instituce, vývojová pracoviště podnikatelské sféry i instituce veřejné správy v ČR i v zahraničí.

Této struktuře odpovídá i hlavní zaměření jednotlivých pracovišť:

Katedra ekonomie (KEKE) se zaměřila na praktické využívání ekonomické teorie či experimentální ekonomie v konkrétních oblastech ekonomické praxe (na trzích aktiv, v rámci formování očekávání ekonomických subjektů aj.). Pod zastřešením International Institute of Social and Economic Sciences se podílela na pořádání mezinárodních konferencí se sborníkem zařazeným v databázi ERIH Plus. Současně se v rámci IRS participovala na inovaci doktorského studijního oboru / programu Ekonomická teorie a vytvoření studijního plánu připravovaného mezinárodního navazujícího magisterského studijního programu Economics.

Katedra filosofie (KAFE) se v roce 2016 zaměřovala na rozvíjení teorie spontánního řádu a filosofických koncepcí etiky (včetně tzv. „Computer Ethics“), na aplikace ontologie v umělé inteligenci, na zpracování odkazů skotského osvícenství, též na reflexi filosofických aspektů estetiky a dějin umění a na vypracování monografie zabývající se filosofií společností a dějin.

V roce 2017 katedra naváže na dosavadní směry vědeckého zkoumání, přičemž v oblasti societálně-filosofické bude věnována pozornost i aktuální teorii kolapsů; kromě toho bude předmětem odborného zájmu zhodnocení přínosů analytické a postanalytické filosofie; trvalým úkolem zůstává zkoumání filosofických základů matematiky a rozvíjení fenomenologického myšlení.

Katedra hospodářské a sociální politiky (KHP) zkoumá problematiku a dopady finanční a dluhové krize v souvislosti s používanou hospodářskou politikou. Další výzkum se zaměřuje na základní tendence ve vývoji sociální politiky v letech 2000 – 2020 v ČR, EU a dalších vyspělých zemí. Výzkum se týká také současného vývoje evropské integrace, v rámci kterého katedra zpracovala projekt, týkající se hospodářsko-sociálního vývoje v zemích Evropské unie v uplynulých dvou dekádách s výhledem do budoucna. Další výzkum se týká hospodářsko-politické konsekvence uplatňování administrativního monopolu při nakládání s obalovými odpady v České republice.

Katedra hospodářských dějin (KHD) se bude i nadále zaměřovat na výzkum hospodářských, politických a sociálních dějin Československa, respektive České republiky, střední a východní Evropy, Velké Británie a jejího impéria, Spojených států amerických, Latinské Ameriky, Dálného východu, Japonska a Číny a – obecně – na výzkum interkontinentálních (i vnitrokontinentálních) politických, ekonomických, sociálních a intelektuálních transferů včetně technologických a technických transferů zejména ve 20. století. Dále pak na problematiku evropské integrace, analýzu vybraných problémů z dějin dopravy, komunikace a cestování či dějin peněz a finančních a dalších ekonomických institucí. Rovněž bude zkoumat metodologii hospodářských, sociálních a politických dějin a dějiny mezinárodních vztahů. Ve výuce budou postupně zohledněny výsledky dosavadního bádání realizovaného v rámci katedry.

Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie ekonomie (KIE) se soustředila i nadále na výzkum několika základních oblastí: ekonomie a právo, health economics, ekonomie kriminality, experimentální a behaviorální ekonomie, role institucí na hospodářský rozvoj a transformaci ekonomiky a dopadů regulace na činnost ekonomických subjektů a v oblasti životního prostředí zejména na oblast energetické ekonomie. V rámci KIE existují dvě specializovaná pracoviště – Laboratoř experimentální ekonomie (LEE) založená již v roce 2009 a Centrum empirických studií (CES) založené v roce 2014. LEE poskytuje nástroje pro provádění ekonomických experimentů a to nejenom pro potřeby KIE a NF, ale i pro jiné VŠ.

Katedra práva (KAPR) z hlediska svého vědecko-výzkumného zaměření plánuje nadále rozvíjet výzkum v oblasti veřejné správy, jenž zahrnuje jak témata obecná (průřezová), tak aktuální témata specializovaná (zejména e-Government, modernizace a elektronizace veřejné správy, veřejná správa ve zdravotnictví). Nedílnou součástí vědecko-výzkumné činnosti katedry práva zůstane též výzkum v oblasti soukromoprávní zaměřený na ekonomické aspekty vybraných soukromoprávních institutů se zřetelem k aktuálnímu vývoji výkladové a aplikační praxe rekodifikovaného soukromého práva. Předpokládá se rovněž rozvíjení spolupráce navenek s fakultami a ústavy jiných vysokých škol, případně s jinými veřejnoprávními institucemi.

Katedra regionálních studií (KREG) se zabývá teorií i praxí týkající se především aktuálních problémů hospodaření a financování veřejné správy, problematiky lokalizace, na národní i regionální konkurenceschopnost, či na ekonomický a sociální kontextu regionálního rozvoje. Otázky jsou řešeny v národním i mezinárodním rozměru územní, souvisejí s mezinárodními integračními procesy, s multiplikačními efekty na místní úrovni a vnitřními a vnějšími ekonomickými vazbami regionů a sídel z hlediska jejich vývojových možností.

Středisko regionálních a správních věd (SRSV) je výzkumnou platformou pro oblasti regionální rozvoj, evropská integrace, veřejná správa a oblasti související. Středisko regionálních a správních věd se zaměřuje zejména na aplikovaný výzkum. Klíčovým tématem SRSV je problematika přímých zahraničních investic a investičních pobídek. SRSV se dále podílí na výzkumu souvisejícím s hodnocením dopadů investic. Výzkum regionálního a municipálního rozvoje je významně podporován ze soukromých zdrojů. Mezi specifická témata patří regionální geografie Balkánu.

Laboratoř experimentální ekonomie (LEE) bude pokračovat v dosavadních výzkumných aktivitách v rozvoji teorie aukcí, teorie bublin na finančních trzích a v oblasti smíšených statků, ve výzkumu a testování institucionálního uspořádání na elektroenergetických trzích a testování dopadů zavedení systému emisních povolenek na činnost jednotlivých tržních aktérů. Svojí činností bude podporovat aktivity Katedry institucionální, environmentální a experimentální ekonomie a Katedry ekonomie. Prostory laboratoře jsou otevřeny také výzkumníkům jiných institucí.

Centrum empirických studií (CES). V rámci CES, které bylo vybudováno v roce 2014, jsou zpracovávány velké rozsáhlé datové soubory zejména z oblastí kriminality a zdravotnictví.

V období 2012 až 2016 došlo v případě některých pracovišť k jejich dalšímu vyprofilování. Zvláště patrné je to u Katedry institucionální ekonomie a u Katedry ekonomiky životního prostředí, kdy kroky směřující ke sloučení KIE a KEE vyústily ke vzniku Katedry institucionální, environmentální a experimentální ekonomie k 1. 1. 2015.

Další vývoj v zaměření výzkumné a vědecké činnosti je také zřejmý u Katedry hospodářských dějin. Ostatní katedry, především oborové (KEKE, KHP, KREG) si udržují stabilní vědecké a výzkumné zaměření.

Vědeckou a výzkumnou činnost realizují katedry a koordinuje děkan společně s proděkanem pro vědu. V rámci kateder mohou vznikat specializované výzkumné týmy, které vykazují nadstandardní výsledky ve výzkumu a vývoji. Přednostně se zaměřují na přípravu impaktovaných studií a monografií a získávání významných vědeckých projektů s mezinárodní účastí. Pracovníci jsou odměňováni za přípravu projektů pro GA ČR, TA ČR a GA AV. V souladu s plánem vědecko-výzkumného rozvoje je poskytováno studijní volno pro přípravu na kvalifikační růst.

Na základě návrhu vedení VR NF VŠE rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc., předá profesorovi Hansi-Werneru Sinnovi čestný titul „doctor honoris causa“ dne 23. února 2017 ve Vencovského aule.

Katedra ekonomie spravuje recenzovaný časopis IJOES – Journal of Economic Sciences a Katedra filosofie E-LOGOS – Electronic Journal for Philosophy.

 

 1. Vědecká a výzkumná činnost NF, stav roku 2016 a rámcové plány na rok 2017

Hlavním cílem fakulty je zkvalitnění a zintenzivnění vědeckého a výzkumného procesu, především v oblasti publikační činnosti, získávání významných grantů, navazování tuzemských i zahraničních spoluprací, ale také při pořádání mezinárodních konferencí a workshopů.

Výsledkem těchto aktivit by měl být zvýšený počet publikovaných vědeckých monografií, impaktovaných ev. recenzovaných časopiseckých studií s větší účasti v mezinárodním vědeckém a výzkumném procesu. Sekundárně by se tyto činnosti potom měly projevit na zvýšení počtu profesorů, docentů ev. absolventů doktorského studia.

Jedním z významných nástrojů je podávání grantových projektů do domácích i zahraničních grantových agentur. Od roku 2014 na NF VŠE platí pravidlo, kdy každá katedra má za rok předložit alespoň jednu žádost o projekt u významné grantové organizace. Za rok 2016 byl tento požadavek opětně naplněn a výsledkem bylo získání dalších pěti grantů z GA ČR na NF VŠE:

KREG Teoretické a metodologické perspektivy neoproduktivistické politiky rozvoje venkova EU
KIE Design aukcí pro tržní prémie pro pobřežní větrné elektrárny: teoretický a experimentální výzkum
KIE Císařské legie na pochodu? Empirický výzkum DRG systému a porodnické praxe
KIE Ekonomický rozvoj a prostorové nerovnosti: Poučení ze změn hospodářské geografie amerického zpracovatelského průmyslu, 1880-2000
KIE Reakce na osobní zkušenost s trestem a rychlost trestu: Kauzální evidence z individuálních dat

 

Vlastní hodnocení roku 2016 a rozpis rozvoje výzkumu na rok 2017 se soustředí:

 • na realizaci nových vědeckých a výzkumných projektů
 • na organizaci a účast na vědeckých konferencí
 • na mezinárodní a tuzemské spolupráce
 • na publikování vědeckých monografií a impaktovaných časopiseckých studií

Grantové a výzkumné projekty – realizace 2016

Katedra ekonomie v roce 2016 řešila pět projektů IGS.

Za Katedru hospodářské a sociální politiky bylo na rok 2016 získáno celkem šest návrhů v rámci IGS.

KIE zahájila řešení dvou nových grantů GA ČR v roce 2016 a pokračovala v řešení projektů GA ČR stávajících.

Zároveň je i hlavním řešitelem projektu Global Development Network, Explaining Simultaneous Borrowing and Saving, 2015 – 2016.

Katedra hospodářských dějin získala 2016 dva granty v IGS.

Katedra práva získala v roce 2016 jeden projekt IGS.

Katedra regionálních studií je i nadále přidruženým pracovištěm zahraničního projektu Seventh Framework Programme: Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe, in short »RegPol²«  na léta 2014 – 2018.

Katedra byla také hlavním řešitelem úspěšně obhájeného projektu Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky Neoproduktivismus jako nové teoreticko-metodologické paradigma politiky rozvoje venkova EU.

Byla spoluřešitelem i dalších projektů:

 • Horizon 2020 WP 2014/2015 “Europe as a Global Actor”, Societal Challenge 6: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies, Call H2020-INT-1-2015: The cultural, scientific and social dimension of EU-LAC relations, duben 2016 – duben 2019
 • TAČR, Limity pro investice v České republice,
 • Návrh změny místních poplatků v oblasti cestovního ruchu pro MMR ČR.

Dále podala celkem 3 úspěšné návrhy na IGS.

SRSV je hlavním řešitelem projektu TA ČR Limity pro investice v České republice, 2016

 

Grantové a výzkumné projekty – plán 2017

Předpokládá se, že obdobně jako v minulých letech všechny katedry podají alespoň jeden návrh projektu do GA ČR. Tato aktivita není u jednotlivých kateder uvedena.

Katedra ekonomie předloží dva návrhy do IGS.

Doc. Eva Zamrazilová z Katedry hospodářské a sociální politiky je spoluřešitelkou nového projektu GA ČR, jehož hlavním řešitelem je doc. PhD. Petr Teplý, Ph.D. z FFÚ VŠE. KHP dále předloží celkem šest návrhů na IGS.

Katedra hospodářských dějin předloží celkem dva návrhy na IGS.

KIE zahájí v roce 2017 čtyři další projekty GA ČR (viz. výše)  a pokračovat bude i v projektech zahájených v minulých letech.

Katedra regionálních studií bude pokračovat v 7. Rámcovém programu a zároveň a v dalších projektech získaných v minulých letech. Předpokládá se podání dvou projektů IGS.

Katedra práva podá jeden návrh na IGS.

V oblasti plnění grantových a výzkumných úkolů je možno konstatovat, že většina cílů na rok 2016 byla splněna, především v oblasti úspěšnosti žádostí o GA ČR. Je třeba konstatovat, že úspěšné byly opět především žádosti  KIE, která v této oblasti dominuje především díky tomu, že si dokázala vybudovat nadstandardní množství zahraničních kontaktů. V roce 2016 získala jeden projekt GA ČR i KREG.

Je možno konstatovat výrazné snížení aplikovaného výzkumu, kdy v roce 2016 byl realizován pouze projekt (kromě projektu TAČR) a na rok 2017 není plánován prozatím ani jeden nový.

 

Významné konference – realizace 2016

KEKE byla spolupořadatelem obou setkání v rámci International Academic Conference, IISES. Pracovníci absolvovali další dvě zahraniční konference.

Členové Katedry hospodářské a sociální politiky se aktivně zúčastnili celkem pěti konferencí s mezinárodní účastí.

Členové Katedry hospodářských dějin zorganizovali tři konference:

– Brexit, jak to dopadne?

– Americké primárky 2016,

– Americké prezidentské volby 2016,

její členové měli příspěvek na dalších devíti významných konferencích a workshopech.

KIE vyslala své pracovníka na tři tuzemské a jednu zahraniční konferenci s mezinárodní účastí.

Členové KAFE se zúčastnili dvou konferencí s mezinárodní účastí.

Katedra regionálních studií poslala své kolegy na osm významných konferencí, zároveň byla pořadatelem přednáškového a diskusního cyklu v rámci projektu CRP13+ na téma Vybrané aspekty zkoumání cestovního ruchu aneb o turismu šestkrát jinak, Praha VŠE.

Členové Katedry práva se účastnili jedné konference.

 

Významné konference – plán 2017

KEKE má v plánu spolupořádat dvě zahraniční konference:

 • 7th Economics & Finance Conference, The International Institute of Social and Economic Sciences, Tel Aviv, Izrael,
 • 8th Economics & Finance Conference, OECD Headquarters, The International Institute of Social and Economic Sciences, Londýn, Velká Británie

KHP má v úmyslu pořádat kulatý stůl na téma „Financování sociálních služeb na období 2017 – 2020“ v Praze.

Katedra filosofie a Katedra hospodářských dějin počítá s dalšími výjezdy na mezinárodní konference.

Katedra institucionální ekonomie plánuje další aktivní účast na konferencích s mezinárodní účastí.

Katedra regionálních studií bude dále vysílat své členy na významná odborná setkání.

KAPR chce v tomto roce zvýšit svou aktivní účast na mezinárodních setkáních.

Je nutno konstatovat, že v porovnání plánů a skutečností mezi roky 2016 až 2017 je patrné snižování aktivit, především v oblasti pořádání významných setkání v gesci VŠE a pořádání konferencí se zahraničními partnery. Nicméně lze u Katedry ekonomie a především u Katedry hospodářských dějin vypozorovat patrnou snahu o posílení konferenčních činností ve srovnání s roky předchozími.

Hlavní důvod v útlumu pořádání významných mezinárodních konferencí lze zřejmě spatřovat ve skutečnosti, že hodnocení konferencí v rámci přidělovaných RIV bodů je ekonomicky neefektivní. Uspořádat významnou mezinárodní konferenci, jejíž příspěvky se případně nedostanou do významné zahraniční databáze, je pro katedry i fakultu kapacitně ztrátová aktivita.

 

Mezinárodní spolupráce – 2016

Součástí tohoto bodu zprávy jsou i příklady v rámci spolupráce se zahraničními i tuzemskými organizacemi a příklady spolupráce s katedrami ostatních fakult VŠE.

Mezinárodní spolupráce je rozvinuta s významnými institucemi a universitami téměř celého světa, a to jak v oblasti pedagogické, tak především v oblasti vědecké. Mezi kooperující university patří:

KEKE

Ekonomická univerzita v Bratislavě, Slovensko, vědecká a pedagogická spolupráce

European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Brusel, Belgie, vědecká spolupráce

European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration (EDAMBA), Brusel, Belgie, vědecká spolupráce

University of Vienna, Department of Economics, Vídeň, Rakousko, vědecká spolupráce

KAFE

Mont Pelerin Society, University of Chicago, USA, vědecká spolupráce

Balliol College a Harris Manchester College, University of Oxford, Oxford, Velká Británie, vědecká spolupráce

Hume Society a British Society for the History of Philosophy, Oxford, Velká Británie, vědecká spolupráce

Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum University, Řím, Itálie, vědecká spolupráce

The Free Swiss University of St. George’s, Praha, ČR, vědecká spolupráce

Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko, vědecká spolupráce

Laboratory for Applied Ontology ICST CNR Rome, Řím, Itálie, vědecká spolupráce

Koblenz University, Landau in der Pfalz, Německo, vědecká spolupráce

Centrum voor Wiskunde en Informatica, Amsterodam, Nizozemsko, vědecká spolupráce

Semantic Technology Laboratory, Institute for Cognitive Sciences and Technology – Italian National Research Council, Řím, Italie, vědecká spolupráce

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko, vědecká spolupráce

University of Toronto – prof. Anna Makolkin, Toronto, Kanada, vědecká spolupráce

KHP

European Institute of Social Security, Brusel, Belgie, vědecká a pedagogická spolupráce

Research Center on Societal and Social Policy, Hongkong, Čína, vědecká a pedagogická spolupráce

Europäische Akademie Berlin, Německo, vědecká a pedagogická spolupráce

Staatliche Handelsschule Hamburg, Německo, vědecká a pedagogická spolupráce

Ekonomická univerzita v Bratislavě, Slovensko, vědecká a pedagogická spolupráce

The Free Swiss University of St. George’s , Švýcarsko, vědecká a pedagogická spolupráce

 1. Kepler University Linz, Rakousko, vědecká a pedagogická spolupráce

Universita di Torino, Uniwersytet Wroclawski, Polsko, vědecká a pedagogická spolupráce

Universita degli Studi di Verona, Itálie, vědecká a pedagogická spolupráce

Universitatea Danubius, Rumunsko, vědecká a pedagogická spolupráce

University of Gloucestershire, Velká Británie, vědecká a pedagogická spolupráce

University of Kragujevac, Srbsko, vědecká a pedagogická spolupráce

University of Ioannina, Řecko, vědecká a pedagogická spolupráce

Universidade de Santiago de Compostela, Španělsko, vědecká a pedagogická spolupráce

KHD

Univeristá degli studi di Trento, School of International Relations, Trento, Itálie, pedagogická spolupráce

Gosudarstvennyj těchničešskij institut imeni J. Gagarina, Saratov, Ruská federace, vědecká a pedagogická spolupráce

Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras, Coimbra, Portrugalsko, vědecká spolupráce

Freie Universität Berlin, John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien an der Freie Universität Berlin, Berlín, Německo, vědecká spolupráce.

Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlín, Německo, vědecká spolupráce.

Staatsbibliothek zu Berlin, Berlín, Německo, vědecká spolupráce.

Berlin-Lichterfelde Bundes Archiv, Bundesarchiv Berlin, Berlín, Německo, vědecká spolupráce

Eisenbibliothek,  Schaffhausen, Švýcarsko, vědecká spolupráce

Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, Vídeň, Rakousko, vědecká spolupráce

Andrássy Universität, Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien (Dr. Richard Lein), Universität Wien, Vídeň, Rakousko, pedagogická a vědecká spolupráce

University of Cambridge, Cambridge, Velká Británie, vědecká spolupráce

The National Archives,  London-Kew, Velká Británie, vědecká spolupráce

Historický ústav Slovenské akadémie vied, Slovenská akadémia vied v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika, vědecká spolupráce

Katedra hospodárskej politiky EU NHF v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika, vědecká spolupráce

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Skalica, Slovenská republika, vědecká spolupráce

Ústav vedy a výskumu Univerzita Mateja Bela, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská republika, vědecká spolupráce

Archiv Ekonomické univerzity v Bratislavě, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovenská rebublika, vědecká spolupráce

Saratovskij gosudarstvennyj techničeskij universitet imeni Gagarina Ju. A. (doc. PhDr. Michail Vladimirovič Kovalev, Ph.D.), Saratov, Rusko, pedagogická a vědecká spolupráce

University of Coimbra (dr. João Paulo Avelãs Nunes), Coimbra, Portugalsko, pedagogická a vědecká spolupráce

History and Archeology Department Foundation of the Hellenic World, Athens, Řecko, pedagogická a vědecká spolupráce

University of Northern Colorado, USA, pedagogická a vědecká spolupráce

Univeristá degli studi di Trento, School of International Relations, Trento, Itálie, pedagogická spolupráce

University of Glasgow, Velká Británie, pedagogická spolupráce

The London school of economics and political science, Department of Economic History, London, Velká Británie, vědecká spolupráce

Universität Wien, Institut für Volkswirtschaftlehre; Vienna, Institut für Wertewirtschaft, Vídeň, Rakousko, vědecká spolupráce

George Mason University / MERCATUS center; Fairfax, VA, USA, vědecká spolupráce

Schaffhausen – Eisenbibliothek, Švýcarsko, vědecká spolupráce

University of Eastern Piedmont, Alessandria, Itálie, pedagogická spolupráce

University Institute Florence, Itálie, pedagogická spolupráce

KREG

Univerzita Mateja Bela., Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja (Doc. Ing. Dana Švihlová, Ph.D,), Banská Bystrica, Slovensko, vědecká i pedagogická spolupráce

University of Waterloo, Faculty of Environmental Studies (prof. Robert Shipley), Toronto,Ontario, Canada, vědecká i pedagogická spolupráce

International Association for Impact Assessment, Fargo, USA, vědecká spolupráce

World Society of Ekistics, Atény, Řecko, vědecká spolupráce

International Amenity Migration Centre (IAMC) (prof. Romella S. Glorioso, Ph.D. – prof. Lawrence Moss), Ph.D,  Spokane, WA, USA, vědecká spolupráce

University of Pécs, Faculty of Business and Economics , Pécs, Maďarsko, ERASMUS+ Teaching assignment – výuka doc. Bákucz na VŠE – konec dubna 2016

CEGSTAR (Vano Khukhunaishvili Center for Effective Governance System and Territorial Arrangement Reform), Tbilisi, Gruzie (projekt rozvojové pomoci financovaný ČRA)

Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje, NF EU, Bratislava

University of Exeter, ESRC/EPSRC AIM (Advanced Institute of Management Research)

Fellow, SURGE fellow., Prof. Edward Kasabov – Associate Professor, spolupráce v rámci projektu GA ČR 2017 – 2018

Nicolaus Copernicus University Faculty of Earth Sciences, Department of Urban Studies and Regional Development Toruń, Polsko,

 

Mezinárodní spolupráce – nové významné kontakty na rok 2017

V rámci mezinárodních kontaktů se většina kateder soustředí na rozšiřování spolupráce se stávajícími partnery především při získávání kooperantů pro kvalitní výzkumné projekty. V roce 2017 budou nejaktivnější zřejmě Katedra ekonomie a opět Katedra hospodářských dějin:

KEKE

Dublin Institute of Technology, Dublin, Irsko, pedagogická spolupráce

University of Ljubljana, Faculty of Economics, Ljubljana, Slovinsko, pedagogická spolupráce

University of Vienna, Department of Economics, Vídeň, Rakousko, vědecká spolupráce

KHD

Aalborg University, Aalborg, Dánsko, pedagogická spolupráce

Je zřejmá také snaha o rozšíření mezinárodní spolupráce u KREG, která je nejen výsledkem snahy o posílení vědecké činnosti, ale také souvisí s akreditací nového společného magisterského oboru Regionalistika a veřejná správa a získání projektu v rámci GA ČR (spolupráce s assoc. prof. Edwardem Kasabovem, Exeter University, UK).

 

Oblast mezinárodní spolupráce kateder NF VŠE byla pro potřeby této zprávy již v roce 2015 podrobně zrevidována a aktualizována. Výsledkem by měl být seznam kontaktů, které jsou skutečně živé a reálné. Tato skutečnost je také důvodem, proč jsou tyto kontakty uváděny v plném rozsahu.

Primární postavení zde zaujímá KHD, především v oblasti kontaktů v německy mluvících zemích. Nicméně je zřejmé, že svou působnost postupně rozšiřuje i do dalších lokalit. KIE bude pokračovat v mezinárodních projektech.

Kooperace by měla přinášet nejen vědecké výstupy, ale měla by se také projevit i v množství zahraničních publikací, což není dosud příliš zřetelné.

Další informace o mezinárodní spolupráci a hostujících profesorech jsou za fakultu každoročně uváděny ve výroční zprávě Národohospodářské fakulty.

Za významnou v rámci NF VŠE lze považovat také spolupráci s dalšími organizacemi v rámci ČR, kde lze uvést:

ČVUT, Fakulta stavební, Praha

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Brno

Filosofický ústav Akademie věd ČR, Praha

Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Praha

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Praha

Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Pardubice

ART & DESIGN INSTITUT, Praha

Rudolfinská akademie, Asociace starožitníků ČR, Praha

Česká společnost pro estetiku při Katedře estetiky FF UK Praha

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Plzeň

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava

Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií, Liberec

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko – správní, Pardubice

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Praha

Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, České Budějovice

Vysoká škola finanční a správní, Fakulta právních a správních studií, Praha

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně,

Fakulta ekonomická, ZČU Plzeň,

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Na NF VŠE se klade také důraz na spolupráci s jinými fakultami školy. Katedry a pracoviště NF spolupracují s celou řadou dalších pracovišť VŠE, mezi které patří především:

Katedra ekonometrie

Katedra informačních technologií

Institut pro udržitelné podnikání

Katedra veřejných financí

Katedra demografie

Katedra politologie

Středisko mezinárodních studií J. Masaryka

Katedra finančního účetnictví a auditingu

Katedra podnikového a evropského práva

Katedra podnikové ekonomiky

Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Katedra arts managementu

Katedra cestovního ruchu

Katedra světové ekonomiky

Katedra managementu

Katedra financí a oceňování podniků

Centrum pro dějiny VŠE.

 

Publikační činnosti za rok 2016

V tomto bodě zprávy jsou evidovány pouze monografie, jejich příspěvky a publikace v periodikách evidovaných v databázích WoS či Scopus. Hlavním důvodem je skutečnost, že současný způsob vědecké činnosti vysokých škol a fakult z pohledu MŠMT hodnotí především tyto publikační aktivity.

Stav databáze VŠE (PCVSE), ze které tato zpráva vychází v oblasti publikací, je k 31. 1. 2017, tj. ještě před ukončením zápisů publikačních aktivit za rok 2016.

Katedra hospodářských dějin publikovala tři monografie a zároveň měla čtyři příspěvky do monografií,; tři články v databázi WoS a dva ve Scopus.

Katedra hospodářské a sociální politiky publikovala monografii a pět příspěvků. Počet publikací v periodikách zařazených do databáze WoS je 6.

Na Katedře ekonomie lze pozitivně hodnotit kromě tří příspěvků do monografie dalších šest publikací ve WoS a tři ve Scopus.

Na Katedře filosofie byla vydány dvě monografie a jeden článek evidovaný v databázi WoS.

KREG publikovala kromě jednoho příspěvku do monografie šest článků s impakt faktorem. Dva ve WoS a čtyři ve Scopus.

KIE publikovala jeden příspěvek do monografie, 7 článků v databázi WoS a jeden článek ve Scopus.

Plánované publikace na rok 2016 se opět dařilo naplnit. U některých kateder se publikovalo i více a ve vyšší kvalitě, než bylo naplánováno. Jde především o KHP, KIE a KEKE. KHD mívala významnou část publikací v ceněné databázi ERIH, přičemž je zřejmé, že je zde trend proniknout i do databáze Web of Science.

Vedle pedagogických pracovníků úspěšně publikují také doktorandi.

Publikační činnost (především články do periodik s impakt faktorem) se plánuje jen obtížně, je však potřeba konstatovat, že plán publikační činnosti na rok 2017 je u některých kateder velmi skromný, resp. poskytnuté informace z některých kateder mají často pouze obecný charakter.

Jen malá část plánovaných publikací je zřejmě v takovém stadiu rozpracování, že s ní lze reálně pro rok 2017 počítat, týká se to především publikací KHD, ale i KAFE a KREG.

 

 1. Shrnutí

V podstatě všechny hodnocené aktivity kateder NF VŠE a tedy i celé fakulty v současnosti mají za cíl maximalizovat vědeckou, výzkumnou a publikační činnost na základě bodového hodnocení jejích výsledků tzv. RIV, které je rozhodujícím ukazatelem při posuzování vědecké a výzkumné činnosti vysokých škol v ČR. Klíčové je tedy množství vysoce hodnocených odborných knih a článků v periodikách WoS, Scopus ev. ERIH. Ve skutečnosti je sekundárním důsledkem vyšší a kvalitnější publikační činnosti zvyšování množství docentů a profesorů na fakultě.

Z uváděných informací je zřejmé, že se NF VŠE adaptovala na současné způsoby hodnocení vědecké a výzkumné činnosti. V některých oblastech tento trend působí jednoznačně pozitivně, v jiných už přináší i negativní jevy.

Hlavním přínosem je rozšíření a především zkvalitnění publikační činnosti. Hlubší analýzy za rok 2015 prokázaly, že v počtech impaktovaných článků přepočtených na pracovníka a na úvazek má NF VŠE výrazně nejlepší výsledky z celé VŠE.

Protože zápis publikací do školní publikační databáze (PCVSE) není dosud za rok 2016 ukončen, obdobné analýzy mohou proběhnout až na konci letního semestru. Podle předběžných výsledků, lze však usuzovat, že by si NF VŠE měla v oblasti publikací evidovaných ve WoS a v odborných knihách své postavení udržet.

Současně se ovšem výrazně snížil počet konferencí pořádaných a spolupořádaných katedrami VŠE obdobně jako množství aplikovaného výzkumu, jejichž výstupy jsou v rámci RIV ohodnocené jen méně nebo vůbec.

Důsledkem zvýšené kvalitní publikační činnosti a kvalitních pedagogických aktivit je zvyšování kvalifikace pracovníků NF VŠE, které lze hodnotit v počtech úspěšných profesorských a habilitačních řízení.

Na rozdíl od let 2012 až 2014, kdy na NF VŠE úspěšně habilitoval každý rok pouze jeden docent, v roce 2015 byli jmenování docentem již tři kolegové.

V roce 2016 proběhla tři úspěšná habilitační řízení a dvě řízení profesorská. Řízení doc. Zdeňka Chytila již bylo završeno úspěšnou obhajobou v rámci VR VŠE, řízení před VR VŠE doc. Eriky Pastorákové proběhne v na jaře 2017.

Na počátku roku 2017 lze prozatím evidovat dvě žádosti o zahájení profesorského a habilitačního řízení.

V současnosti se na NF VŠE nadále podporují aktivity, které se dlouhodobě osvědčují. V souvislosti s novými pravidly hodnocení vědecké a výzkumné činnosti na MŠMT se počítá i se zaváděním některých nových prvků, které mají podpořit vědeckou a výzkumnou činnost vč. publikačních výstupů.  Příkladem může být snižování přímé výuky pracovníků, kteří budou působit ve specializovaných výzkumných pracovištích.

Příspěvky na pobyty v zahraničí jsou poskytovány přednostně pracovníkům, kteří připraví společné publikace se zahraničními autory v periodikách evidovaných v databázích WoS, Scopus a ERIH. K tomu se využívá existující mezinárodní spolupráce VŠE s partnerskými vysokými školami a spolupráce v rámci mezinárodních výzkumných projektů.

Pozitivně byla vyhodnocena zkušenost s průběhem post-doktorských kurzů. Fakulta nominovala další své kandidáty i do následujícího období.

Studenti doktorského studia jsou více motivování pro zapojení do vědecké činnosti proplácením účastnických poplatků a dopravy na významné mezinárodní konference.

Účinnost těchto příspěvků je dána využíváním zdrojů kateder (především institucionální podpory) v kombinaci se zdroji fakulty a školy.

Zintenzivňuje se úsilí o získání a udržení nejlepších absolventů doktorského studia pro jejich další působení na NF VŠE.

Zvyšuje se snaha o publikování nejlepších prací studentů, především prací úspěšných v Soutěži o cenu děkana (SOCD) či ESOP, ale také dalších studií vzniklých z kvalifikačních prací, případně i se spoluautorstvím pedagogů.

V rámci institucionální podpory je snaha o objektivizaci přerozdělování finančních zdrojů z RVO za účelem vyšší motivace k vědecké činnosti. V současné době jsou tato pravidla na jednotlivých katedrách rozdílná a budou předmětem interního hodnocení.

Mezi hlavní cíle rozvoje vědy a výzkumu na NF VŠE tedy prozatím stále zůstává publikování významných vědeckých prací (především odborných knih a článků v časopisech z databáze WoS), získávání významných grantů a projektů, zvyšování vědecké kvalifikace zaměstnanců fakulty prostřednictvím habilitačního a profesorského řízení, ale také zvýšení zainteresovanosti vyučujících na publikační činnosti. Nově by se pozornost měla zaměřit také na pořádání konferencí se zahraničními partnery a na oblast získávání grantových prostředků ze zahraničních zdrojů.