Co je Evropský sociální fond

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze čtyř strukturálních fondů. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2004-2006 činí 456,98 mil. eur.

Poslání Evropského sociálního fondu

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Řídící orgán a další partneři

Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dalšími partnery realizace jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, Nadace rozvoje občanské společnosti, Magistrát hlavního města Prahy, úřady práce, orgány místní a regionální samosprávy.

Základní programy Evropského sociálního fondu

Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů pro období 2004-2006 v České republice a hlavním městě Praze jsou:

 • Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ),
 • Jednotný programový dokument pro Cíl 3 pro Prahu (JPD3),
 • Program Iniciativy Společenství EQUAL,
 • Společný regionální operační program (SROP).

Evropský sociální fond podporuje:

 • pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce,
 • rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce,
 • sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce,
 • celoživotní vzdělávání,
 • rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly,
 • zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání,
 • zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce,
 • boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce.