Historie fakulty

Listopadem 1989 začíná nové období rozvoje Národohospodářské fakulty. Od počátku 90. let měl na její profil rozhodující vliv Milan Žák, který byl v roce 1991 poprvé zvolen akademickým senátem fakulty jejím děkanem. Na fakultě byly katedry ekonomických teorií (dříve dějin ekonomických teorií), hospodářských dějin, makroekonomie, regionalistiky a veřejné správy, sociální politiky, životního prostředí a dvě výzkumná pracoviště: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) a Středisko regionálních a správních věd (SRSV). V první polovině 90. let bylo na fakultě možno studovat ve dvou studijních oborech – Národní hospodářství a Veřejná správa a regionální ekonomika. Byly akreditovány jak pro tříleté bakalářské studium a dvouleté navazující inženýrské studium, tak i pro pětileté inženýrské studium. Národohospodářská fakulta dále nabízela doktorské studium ve studijních oborech Hospodářská politika, Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií a později také Regionalistika – veřejná správa. Národohospodářská fakulta získala akreditace pro docentské habilitační řízení v oborech Ekonomie a Hospodářská politika a k profesorskému jmenovacímu řízení ve stejnojmenných oborech.

Volby do Akademického senátu Národohospodářské fakulty v roce 2003 vytvořily podmínky pro řešení dlouhodobě neřešených problémů fakulty, které se projevovaly ve sporech mezi pedagogy jednotlivých kateder a ve stále četnějších projevech nespokojenosti studentů. Voleb se účastnil nebývale vysoký počet členů akademické obce fakulty, čímž poprvé v dějinách Vysoké školy ekonomické v Praze bylo ve volbách do akademického senátu překročeno vysokoškolským zákonem dané 30% kvórum. Nový děkan fakulty Jiří Schwarz neprodleně zahájil hluboké reformy fakulty, jejichž obsahem bylo: dodržování akademických svobod, zlepšení způsobu výuky a modernizace profilu absolventa, zkvalitnění pedagogického sboru a jeho neustálé doplňování o hostující profesory ze zahraničí, odstranění zbytečných administrativních překážek ve studiu a zavedení pravděpodobně v České republice nejvyšších adresných sociálních podpor studentům, s nimiž si osud nepříjemně pohrál.

Rok 2003 byl pro Národohospodářskou fakultu obdobím zahájení postupných změn v obsahu a organizaci studia, které byly doprovázeny nezbytnými organizačními a personálními změnami. Od akademického roku 2004/2005 fakulta ve stále větším rozsahu zabezpečuje výuku ve všech stupních univerzitního studia v anglickém jazyce. Proto byla na Národohospodářské fakultě zavedena povinnost vykonat zkoušku z odborného předmětu do navazujícího magisterského studia v anglickém jazyce. Zlepšení aktivních znalostí anglického a dalších cizích jazyků u studentů Národohospodářské fakulty umožnily změny ve studijních sylabech bakalářského a magisterského studia, které fakultu dále přibližovaly úrovni zahraničních renomovaných univerzit. Vedení Národohospodářské fakulty vytváří pro své vyučující výhodné podmínky v rámci výměn hostujících profesorů. Od roku 2004 se uskutečňují výměny hostujících profesorů se stále větším počtem nových partnerských institucí na zahraničních univerzitách, jimiž jsou např. Katedra ekonomie na George Mason University, Fairfax, Virginia (USA), Institut pro ekonomický výzkum na Turínské univerzitě (Itálie), School of Law na Univerzitě v Gentu (Belgie), School of Business, University of Richmond, Richmond, Virginia (USA) a další.

V roce 2005 fakulta zavedla systém evropských kreditů (ECTS), který umožňuje větší srovnatelnost poskytovaných vzdělávacích služeb na fakultě s vybranými evropskými univerzitami. To pro studenty fakulty rozšířilo možnosti studia v zahraničí. V témže roce začal pravidelně na fakultě učit prezident republiky Václav Klaus. Jím vypsaný kurz Zásady ekonomického myšlení se těšil velkému zájmu studentů magisterského studia. Byl rovněž dobrovolně navštěvován studenty doktorského studia. V roce 2006 bylo na fakultě sedm kateder: ekonomie, ekonomiky životního prostředí, hospodářských dějin, hospodářské a sociální politiky, institucionální ekonomie, práva a regionálních studií a dvě výzkumná pracoviště: IEEP a SRSV. Na Národohospodářské fakultě jsou od akademického roku 2006/2007 otevírány stabilně tři studijní obory v bakalářském stupni studia, a to Ekonomie, Národní hospodářství a Veřejná správa a regionální rozvoj.

Vedení Národohospodářské fakulty navázalo v roce 2003 na vše pozitivní, čehož bylo v polistopadovém vývoji fakulty dosaženo. Podobně jako v 90. letech (Milton Friedman, Gary Becker a Roger Douglas) budou na fakultu zváni nositelé Nobelovy ceny za ekonomii, ekonomové světového věhlasu a slavní ekonomičtí reformátoři. Slavný francouzský ekonom Pascal Salin navázal na podzim 2003 na tuto tradici. Podobně pokračovala už tradiční (od roku 1992) spolupráce s Liberálním institutem při organizování Letní školy „Ekonomie pro budoucí manažery a jejich učitele“ a při udělování Ceny Garyho Beckera za nejlepší studentskou vědeckou práci. Talentované a pracovité studenty nadále hodláme motivovat k vědecké práci prostřednictvím dalších cen, které jsou udělovány ve spolupráci se zahraničními i domácími institucemi. Od roku 2004 jsou na Národohospodářské fakultě vyhlašovány další studentské ceny, kterými jsou odměňováni nejlepší studenti:

  • Cena Henryho Hazlitta pro rozvoj ekonomického žurnalismu. Tato cena bude mít podobu stipendia na semestrální pobyt jednoho studenta fakulty na George Mason University, Fairfax, USA, kde se na katedře ekonomie právě otevírá nový program se zaměřením na ekonomickou žurnalistiku.
  • Cena Ludwiga von Misese za nejlepší esej věnovaný ekonomické teorii a metodologii. Cena bude mít podobu tříměsíční odborné stáže na Ludwig von Mises Institute, Auburn, USA, která bude studentu sloužit k podpoře jeho zájmu o ekonomickou teorii a sepsání diplomové práce.
  • Cena Petera Bauera za nejlepší esej věnovanou ekonomickému rozvoji a privatizaci. Cena bude mít podobu tříměsíční odborné stáže na výzkumných pracovištích v CATO Institutu (Washington D.C., USA) a Mackinac Center for Public Policy (Midland, USA), na níž bude mít student příležitost zapojit se do konkrétních výzkumných projektů a na jejich základě zpracovat diplomovou práci.
  • Cena Penta Finance za vynikající studijní výsledky v průběhu bakalářského a magisterského studia a výrazný úspěch v některé z dalších odvětví lidské činnosti (vědě, literatuře, žurnalistice, inovativnímu podnikání, umění, sportu apod.). Tři vybraní studenti fakulty obdrží finanční odměnu ve výši 50 000 Kč.

V roce 2006 byla na Národohospodářské fakultě obnovena tradiční Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ). Byla však nově koncipována jako Den SVOČ na Národohospodářské fakultě, během něhož před odbornými komisemi jednotlivých kateder prezentovali přihlášení studenti své seminární, bakalářské a diplomové práce. V těchto kategoriích byli vždy slavnostně vyhlášení 3 nejlepší studenti. Stalo se tak v zahajovací den mezinárodní konference Prague Conference on Political Economy, kterou Národohospodářská fakulta pořádá od roku 2005. 2.ročníku se zúčastnilo více než 150 ekonomů z více než 20 zemí, mezi nimiž bylo mnoho významných osobností ekonomie, Victoria Curzon-Price (prezidentka Montpelerinské společnosti), Pascal Salin (bývalý prezident Montpelerinské společnosti), Robert Higgs (častý autor v American Economic Review), Enrico Colombato (ředitel Institutu pro ekonomický výzkum na turínské univerzitě) a další.

Vedení Národohospodářské fakulty usiluje o semknutí akademické obce fakulty a vytvoření dobrého studijního a pracovního klimatu také prostřednictvím společenských a sportovních aktivit. Každoročně pořádá v rámci Děkanského dne sportovní turnaje a další sportovní akce, jehož se společně se studenty účastní pedagogové a administrativní pracovníci fakulty. Od roku 2004 organizuje Společenský večer Národohospodářské fakulty, součástí jehož programu je od roku 2006 vedle tradiční taneční party také imatrikulace studentů a beánie. V roce 2005 vzniklo na fakultě Studentské sdružení Ekonom, které se podílí nejen na organizování výše uvedených společenských a sportovních akcí, ale vydává také studentský časopis Economix.

  • Autor: Petr Solar
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: