Děkan fakulty

prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

 

E-mail: dekanNF@vse.cz
Místnost: NB304 A
Telefon: 224 095 519

 

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1974 zde nastupuje jako asistent. V roce 1977 je přijat do interní vědecké aspirantury v oboru politická ekonomie, kterou zakončuje obhajobou kandidátské disertační práce v roce 1980.

Od roku 1979 působí na Vysoké škole ekonomické v Praze jako odborný asistent. V roce 1983 mu je zahájeno habilitační řízení. V roce 1984 však přechází do Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Souběžně se věnuje pedagogické práci na Vysoké škole ekonomické na částečný pracovní úvazek až do roku 1986. Z důvodu ukončení hlavního pracovního poměru na Vysoké škole ekonomické mu je habilitační řízení v roce 1985 zastaveno.

Jako samostatný vědecký pracovník Ústavu mezinárodních vztahů pracuje v letech 1984-1987, později jako poradce v oblasti problematiky mezinárodních finančních trhů a mezinárodních finančních institucí pro Ministerstvo zahraničních věcí.

Na přelomu 80. a 90. let působí jako diplomatický pracovník, tajemník, rada a chargé d´affaires velvyslanectví a ředitel odboru střední a východní Evropy Ministerstva zahraničních věcí.

Od roku 1992 se věnuje komerčním aktivitám, nejprve ekonomický poradce, později ve výkonných i statutárních funkcích českých i zahraničních ekonomických subjektů. Podílel se významně na organizaci Výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny světové banky roce 2000 v Praze.

V roce 1997 se vrací ke své pedagogické a vědecké práci na Vysoké škole ekonomické, Fakultě národohospodářské, Katedře ekonomických teorií na částečný pracovní poměr. Od roku 2000 nastupuje na plný pracovní úvazek a přechází na Katedru makroekonomie, později přejmenovanou na Katedru ekonomie, kde působí doposud. Současně začal vykonávat funkci proděkana pro zahraniční vztahy, kterou zastával až do července 2018, kdy přebírá funkci děkana Národohospodářské fakulty.

Habilitační práci na téma „Pojetí úlohy a funkce centrální banky v moderní postkeynesovské teorii“ obhájil v roce 2003, profesorem pro obor Ekonomie byl jmenován v červnu 2017.

Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na analýzu hospodářských politik vyspělých zemí (zvláště pak fiskálních, měnových), problematiku státního dluhu, mezinárodních finančních trhů, mezinárodních finančních institucí, transformaci ekonomik zemí střední Evropy, teorii endogenních peněz, úlohu a funkci centrální banky v postkeynesovské teorii.