Inovace studijního programu

 

Fakulta národohospodářská VŠE získala finanční podporu z JPD 3 v opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání pro projekt „Inovace studijního programu, rozšíření studijních oborů a podpora internacionalizace na Fakultě národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze“.

Cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění nabídky studijních oborů, zavedení ECTS (European Credit Transfer System) kreditového systému a podpora internacionalizace výuky na FNH VŠE. Projekt umožní přípravu dvou nových studijních oborů na magisterském stupni studia, které reagují na poptávku na trhu práce po absolventech tohoto zaměření.

Nově připravovaný obor Ekonomika a správa životního prostředí vychází z inovativní koncepce fakulty. Tento magisterský obor umožní navázání na současný bakalářský stupeň. Ukazuje se, že mnohem vhodnější je širší specializace bakalářských studentů a užší specializace na stupni magisterském, což doporučuje Boloňská deklarace. Cílem je vychovávat kvalifikované odborníky na problematiku životního prostředí, kteří budou působit ve státní správě a dalších institucích. Důraz bude kladen na mezinárodní kontext řešených problémů.

Druhým oborem hlavní specializace je studijní obor Ekonomie a právo. Hlavním cílem připravovaného studijního oboru je vychovat všestranně vzdělané a jazykově vybavené ekonomy, kteří rozumějí ekonomickým zákonitostem v kontextu ostatních humanitních věd – práva, politických věd a historie.

Oba nové obory jsou navrženy tak, aby všechny předměty oboru mohly probíhat alternativně v českém a anglickém jazyce. Předpokládá se zkvalitnění výuky prostřednictvím tzv. „hostujících profesorů“.

Další klíčovou aktivitou je podpora internacionalizace doktorského stupně studia s důrazem na možnost psát svoji závěrečnou doktorskou práci pod vedením renomovaných zahraničních profesorů.

V rámci tohoto projektu se počítá se vzájemným uznáváním stejných odborných předmětů na různých vysokých školách vč. škol zahraničních. Zároveň bude probíhat společná výuka některých kurzů s ostatními vysokými školami (např. UK, ČVUT, VŠCHT).

O významnosti a potřebě tohoto projektu svědčí i to, že se našimi partnery staly odborné instituce a orgány veřejné správy (MŽP, MPO, REC ČR, zahraniční univerzity).