Interní grantová soutěž

Grantová rada fakulty (GRF)

Aktuální složení na ISIS VŠE – Grantová rada fakulty NF

 

Dokumenty

Informace

1. Zadání údajů pro životopis v ISIS

Pro přihlášku IGS je zapotřebí vložit údaje, které jsou požadovány v položce Přihláška, Životopis, a to:

  • Osobní údaje
  • Vzdělání
  • Vědecko-výzkumná činnost
  • Předpokládané zahraniční studijní/přednáškové pobyty a stáže během řešení projektu.

údaje pro životopis je nutné zadat v části „Životopisné údaje“, nikoliv v přihlášce (zadá řešitel a spoluřešitel).

Postup při zadání: po vstupu do ISIS pod svým heslem uvidíte:

Věda a výzkum

Párování publikací :: Životopisné údaje (zde kliknout) :: Plánované konference :: Grantové příležitosti :: Tvorba životopisů :: Správa VaV systému :: Správa projektů IGA

Věda a výzkum – životopisné údaje:

  • údaje o vzdělání se vyplní v části „Osobní údaje-vzdělání“, studenti VŠE mohou načíst informace z ISIS (tlačítko dole)
  • vědeckovýzkumné a pedagogické aktivity se vyplní v části vědeckovýzkumné aktivity. Jelikož v současné době není přemigrována databáze projektů, vědeckovýzkumné aktivity se v letošním roce budou zadávat v přihlášce IGA, v textovém poli určeném pro publikační činnost
  • Plánované akademické stáže (včetně zahraničních) se vyplní v části „Pedagogické aktivity“ –“Akademické stáže“ – (je nutné uvést datum nástupu).

2. Zachování poměru Student/AP v týmu během řešení projektu – příklad:

V případě, že projekt podává doktorand a má tudíž v týmu svého školitele (v tištěné přihlášce je nutné škrtnout statut AP) a studium během řešení projektu přeruší (za předpokladu, že zůstává na VŠE jako AP), musí pro zachování poměru v týmu Student/AP tým rozšířit o jednoho či dva studenty podle toho, zda garant v týmu zůstává nebo ne (je nutno dodržet pravidla MŠMT požadující aby byl počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu).

Předpokládané přerušení studia (za výše uvedených podmínek) a s tím spojené finanční ohodnocení členů týmu má být uvedeno v přihlášce.

3. Vysvětlení věty „Podíl stipendií studentů doktorského a magisterského studijního programu (včetně případných dalších osobních nákladů studentů) na celkových osobních nákladech a výdajích včetně stipendií, hrazených v rámci způsobilých nákladů projektu, činí více než 60 % znamená, že pro daný kalendářní rok v celkovém součtu finančních odměn řešitele a spoluřešitelů včetně pojištění (stipendia studentů DS (položka 7) + stipendia studentů MS (položka 8) + mzdy AP (položka 13) + pojištění z mezd AP (položka 14) + dohody o pracovní činnosti (položka 15) = 100%) tvoří součty stipendií studentů DS a MS více než 60%.

4. Možnost podat přihlášku jako doktorand nebo AP: je-li navrhovatelem doktorand, který je současně AP VŠE, může si vybrat, zda přihlášku podá jako student nebo AP. V druhém případě nebude muset mít v týmu svého školitele, ale nebude mít ani nárok na stipendia. V systému lze tuto skutečnost ošetřit tím, že v části „spolupracovníci“ se jméno školitele a kapacita hodin nezadá. Tak nebude v tiskovém výstupu školitel uveden jako člen řešitelského týmu. Po vytištění přihlášky se škrtne jméno školitele na 1. stránce přihlášky a u svého jména navrhovatel škrtne statut „student“.

 

5. Účast studentů BS v projektech IGS: v návrhu projektu pro daný kalendářní rok je možné uvést jako spoluřešitele studenty BS, jen když během tohoto roku řešení se z nich stanou studenti MS na VŠE. V tomto případě je nutné v přihlášce uvést, kdy se do projektu zapojí, jaký bude jejich podíl na práci (+ uvést kapacitu) a finanční odměna (stipendium).

 

6. Zapojení do projektu studentů a AP z pracovišť mimo VŠE: tady striktně platí, že takový student musí být z pracoviště, které na základě dohody s VŠE uskutečňuje společně s VŠE akreditovaný studijní program, v němž studují studenti, kteří jsou členy řešitelského týmu.

Jinak cizí studenti a AP v tymu být nemůžou a finanční odměna jim nenáleží ani na dohodu.

Týká se to i případů, kdy řešitel nebo spoluřešitel – student studium přeruší a není zaměstnancem VŠE.

7. Vyplácení odměn na dohody: finanční prostředky (mimo případy spolupráce na projektu v rámci § 81 zákona č. 111/1998 Sb.,) jsou určeny jen pro zaměstnance VŠE, které jsou uvedeny v přihlášce jmenovitě (v ISIS do elektronické přihlášky je možné natáhnout jen osoby v ISIS evidované).

 

8. Složení týmů ve fakultních projektech: členy řešitelského týmu fakultního projektu můžou být i z jiných fakult VŠE za předpokladů dodržení definice fakultního projektu a to, že za fakultní je považován takový projekt, který řeší téma zahrnující obory dané fakulty a v jehož řešitelském týmu jsou převážně zastoupeni akademičtí pracovníci a studenti dané fakulty. Za mezifakultní je pak považován takový projekt, který řeší mezioborové téma zahrnující obory různých fakult a v jehož řešitelském týmu jsou paritně zastoupeny zúčastněné fakulty.

 

9. Karta projektu – upřesnění: v druhém políčku pod pojmem „Odborný garant – řešitel„ se rozumí navrhovatel projektu – budoucí hlavní řešitel.

10. Výběr oponentů: alespoň jeden z oponentů musí být z jiné katedry VŠE než řešitel nebo z jiné tematicky odpovídající instituce. Oponentem nemůže být člen řešitelského týmu.

11. Vysvětlení jednotlivých položek v rozpočtu:

– vložné na zahraniční konference se uvádí v položce „Cestovné zahraniční“ , vložné na domácí konference se uvádí v položce „Vložné na konference“.