Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Proděkan pro zahraniční vztahy

prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

E-mail: chytil@vse.cz
Místnost: 340NB
Telefon: 224 095 519

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1974 zde nastupuje jako asistent. V roce 1977 přijat do interní vědecké aspirantury v oboru politická ekonomie, kterou zakončuje obhajobou kandidátské disertační práce na téma "Hmotná zainteresovanost podniků" v roce 1980.

Od roku 1979 působí na Vysoké škole ekonomické v Praze jako odborný asistent. V roce 1983 mu je zahájeno habilitační řízení. V roce 1984 přechází do Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Souběžně se věnuje pedagogické práci na Vysoké škole ekonomické na částečný pracovní úvazek až do roku 1986. Z důvodu ukončení hlavního pracovního poměru na Vysoké škole ekonomické mu je habilitační řízení v roce 1985 zastaveno.

Jako samostatný vědecký pracovník Ústavu mezinárodních vztahů působí v letech 1984-1987, později jako poradce v oblasti problematiky mezinárodních finančních trhů a mezinárodních finančních institucí pro Ministerstvo zahraničních věcí.

Na přelomu 80. a 90. let působí jako diplomatický pracovník, tajemník, rada a chargé d´affaires velvyslanectví a ředitel odboru střední a východní Evropy Ministerstva zahraničních věcí.

Od roku 1992 se věnuje komerčním aktivitám, nejprve ekonomický poradce, později ve výkonných i statutárních funkcích českých i zahraničních ekonomických subjektů. Podílí se významně na organizaci Výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny světové banky roce 2000 v Praze jako místopředseda představenstva Výkonného organizátora.

V roce 1997 se vrací ke své pedagogické a vědecké práci na Vysoké škole ekonomické, Fakultě národohospodářské, Katedře ekonomických teorií na částečný pracovní poměr. Od roku 2000 na plný pracovní úvazek a přechází na Katedru makroekonomie. Současně začíná vykonávat funkci proděkana pro zahraniční styky později proděkana pro public relations a zahraniční styky Fakulty národohospodářské a obhajuje habilitační práci na téma "Pojetí úlohy a funkce centrální banky v moderní postkeynesovské teorii".

Ve své vědecko-výzkumné činnosti se soustředil na problematiku hmotné zainteresovanosti podniků a úlohy trhu v příkazové ekonomice, později věnuje své práce analýze hospodářských politik vyspělých zemí (zvláště pak fiskálních, měnových), problematice státního dluhu, mezinárodních finančních trhů, mezinárodních finančních institucí, transformaci ekonomik zemí střední Evropy, teorii endogenních peněz, analýze úlohy a funkce centrální banky v postkeynesovské teorii.

Je autorem skript, spoluautorem 9 knih, autorem 8 výzkumných prací a studií a publikoval více jako 20 článků a statí v odborných časopisech a dalších médiích. Vystoupil na mezinárodních konferencích a seminářích v zahraničí na téma finančních trhy, transformace ekonomik a subregionální spolupráce.