Hledat
Pokročilé hledání
Předsednictvo Akademického senátu Národohospodářské fakulty VŠE v Praze vyhlašuje řádné volby do AS NF VŠE v Praze pro funkční období 2018-2021

Datum konání:

 

Středa 25. dubna 2018 od 9:00 do 15:00.

 

Místo konání:

 

Místnost č. 350 Nová budova Žižkov (zasedací místnost NF VŠE).

 

Návrhy kandidátů na člena AS NF VŠE se odevzdávají ode dne vyhlášení řádných voleb do AS NF VŠE v pracovní dny v době od 9:00 do 14:00 do úterý 17. dubna 2018 (uzávěrka ve 14:00) předsednictvem AS NF VŠE pověřené pracovnici Ing. Tereze Burianové (místnost č. 305 NB Žižkov) nebo též kterémukoliv z členů předsednictva AS NF VŠE v době jejich konzultačních hodin - doc. PhDr. J. Pavlíkovi (místnost č. 338a NB, pondělí 15:00-16:00; 17:45-18:45), Ing. Z. Vostrovské, CSc. (místnost č. 318 NB, středa 14:15-16.15) a Ing. Marku Korejsovi (místnost JM 176; 11:00-12:00 – po předchozí dohodě).

 

Výňatky z relevantních článků

Volebního řádu AS NF VŠE v Praze

Článek 1

Akademický senát jako orgán fakulty

(2) Senát má 9 členů; 6 členů senátu volí ze svého středu akademičtí pracovníci působící na fakultě a 3 členy volí ze svého středu studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů zapsaní ke studiu na fakultě.

(3) Funkční období členů senátu je tříleté.

 

Článek 2

Volby do senátu

(2) Senátoři z řad akademických pracovníků a senátoři z řad studentů se volí v rámci týchž voleb, avšak odděleně.

 

Článek 4

Kandidatura do senátu

(1) Kandidáta do senátu může navrhnout každý člen akademické obce fakulty.

(2) Návrh kandidáta do senátu musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň:

  1. a) jméno a příjmení navrhovatele a jeho adresu pro doručování;
  2. b) jméno a příjmení navrhovaného kandidáta a jeho adresu pro doručování;
  3. c) zařazení kandidáta do senátu na fakultě, jde-li o kandidáta z řad akademických pracovníků, či studovaný bakalářský, magisterský či doktorský studijní program a ročník a semestr studia, jde-li o kandidáta z řad studentů;
  4. d) vlastnoručně podepsané výslovné prohlášení kandidáta do senátu, že s kandidaturou souhlasí;
  5. e) vlastnoruční podpis navrhovatele.

 

(4) Předsednictvo senátu průběžně posuzuje podané návrhy na kandidáta do senátu. Neobsahuje-li návrh na kandidáta do senátu stanovené náležitosti, vrátí jej předseda senátu navrhovateli k doplnění s určením lhůty pro doplnění. Neobsahuje-li návrh na kandidáta do senátu náležitost dle odstavce 2 písm. a), postup dle předchozí věty se neuplatní a k takovému vadnému návrhu se nepřihlíží. Na návrh na kandidáta do senátu, který nejpozději 5 dnů před prvním dnem konání voleb nesplňuje veškeré stanovené náležitosti, se hledí, jako by nebyl podán.

 

Článek 5

Průběh voleb

(2) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem; neprokáže-li volič svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno. Po záznamu v seznamu voličů obdrží volič od volební komise hlasovací lístek; pro volbu senátorů z řad akademických pracovníků a pro volbu senátorů z řad studentů se vydávají samostatné hlasovací lístky. Převzetí hlasovacího lístku potvrdí volič vlastnoručním podpisem u svého jména v seznamu voličů.

 

(3) Po obdržení hlasovacího lístku vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde nesmí být zároveň s voličem nikdo jiný přítomen. Volič upraví hlasovací lístek tak, že zaškrtne nejvýše tolik kandidátů z řad akademických pracovníků, kterým dává svůj hlas, kolik se volí senátorů z řad akademických pracovníků, nebo nejvýše tolik kandidátů z řad studentů, kterým dává svůj hlas, kolik se volí senátorů z řad studentů, jinak je jeho hlasovací lístek neplatný. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží hlasovací lístek před volební komisí do volební schránky.

 

Jak volí akademičtí pracovníci NF VŠE, kteří jsou zároveň studenty NF VŠE nebo jiné fakulty VŠE

 

U akademických pracovníků NF VŠE, kteří jsou zároveň studenty NF VŠE, se ve volbách do AS NF VŠE aplikují články 2.4 a 6.1 Volebního řádu AS VŠE, což znamená, že akademický pracovník NF VŠE, který je zároveň studentem NF VŠE, může ve volbách do AS NF VŠE kandidovat pouze ve volebním obvodu akademických pracovníků NF VŠE, nicméně volit může jak v rámci volebního obvodu akademických pracovníků NF VŠE, tak v rámci volebního obvodu studentů NF VŠE. Akademičtí pracovníci NF VŠE, kteří jsou studenty jiné fakulty VŠE, než je NF VŠE, mohou kandidovat i volit ve volebním obvodu akademických pracovníků NF VŠE; jejich právo volit ve volebním obvodu studentů je vymezeno volebním řádem té fakulty VŠE, na níž studují.

 

Formulář pro podávání návrhů kandidátů do AS NF VŠE je k dispozici u Ing. Terezy Burianové v místnosti č. 305 NB Žižkov.

 

 

 

 

V Praze dne 21. března 2018

 

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Ján Pavlík, v. r.     Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., v. r.     Ing. Marek Korejs, v. r.

předseda AS NF VŠE              místopředsedkyně AS NF VŠE             místopředseda AS NF VŠE

 

Návrh kandidáta pro volební obvod akademických pracovníků

Návrh kandidáta pro volební obvod studentů