Hledat
Pokročilé hledání
Předsednictvo Akademického senátu VŠE v Praze vyhlásilo dne 26. 2. 2018 řádné volby do AS VŠE pro funkční období 2018-2021

Předsednictvo Akademického senátu NF VŠE v Praze stanovuje v souladu s usnesením AS NF VŠE ze dne 7. 3. 2018 termín a místo konání řádných voleb do AS VŠE pro funkční období 2018-2021

 

Datum konání:

Středa 25. dubna 2018 od 9:00-15:00 hod.

 

Místo konání:

Místnost č. 350 Nová budova Žižkov (zasedací místnost NF VŠE)

 

Návrhy kandidátů na člena AS VŠE se odevzdávají ode dne vyhlášení řádných voleb do AS VŠE v pracovní dny v době od 9:00 do 14:00 do středy 11. dubna 2018 (uzávěrka ve 14:00) Ing. Tereze Burianové (místnost č. 305 NB Žižkov) nebo předsedovi AS NF VŠE doc. PhDr. J. Pavlíkovi) v jeho konzultačních hodinách (Po 15:00-16:00; 17:45-18:45, místnost č. 338a NB Žižkov).

V souladu s odst. 3.5 Volebního řádu AS VŠE v Praze a odst. 4.2. Volebního řádu AS NF VŠE v Praze musí navrhovatel kandidáta v návrhu uvést svoje jméno, příjmení, pracoviště (katedru) a adresu svého trvalého bydliště, příp. svou kontaktní adresu. V souladu s odst. 4.2. Volebního řádu AS NF VŠE v Praze je třeba návrhy kandidátů podat písemně a musí v nich být uvedeno jméno, příjmení, datum narození kandidáta, jeho pracoviště na fakultě (katedra), resp. studovaný bakalářský, magisterský či doktorský studijní program a ročník a semestr studia, jde-li o kandidáta z řad studentů, a adresa jeho trvalého bydliště, případně jeho kontaktní adresa. K návrhu musí být připojeno prohlášení kandidáta, že se svojí kandidaturou souhlasí; toto prohlášení musí být kandidátem podepsáno. Návrh kandidáta musí obsahovat i vlastnoruční podpis navrhovatele.

 

Relevantní výňatky

z Volebního řádu AS VŠE v Praze

 

Článek 2

Volby do AS VŠE

 

(2) Členy AS VŠE volí v přímých volbách s tajným hlasováním členové akademické obce VŠE,

 1. akademičtí pracovníci a studenti, a to odděleně v následujících volebních obvodech:
 2. a) volební obvod akademických pracovníků působících na fakultě, a to samostatný volební

obvod na každé fakultě,

 1. b) volební obvod akademických pracovníků, kteří nepůsobí na žádné z fakult, a to jeden volební obvod,
 2. c) volební obvod studentů zapsaných na fakultě umístěné v Praze, a to samostatný volební

obvod na každé fakultě,

(4) Každý člen akademické obce může v rámci vyhlášených voleb volit v každém z volebních

obvodů, do kterého patří.

 

 

 

Článek 6

Kandidáti

(1) Kandidátem na člena AS VŠE může být jen člen akademické obce VŠE. Každý člen akademické obce může v rámci vyhlášených voleb kandidovat ve volebním obvodu, ve kterém má právo volit, vždy však jen v jednom volebním obvodu. Akademický pracovník, který je zároveň studentem VŠE, může ve volbách do AS VŠE kandidovat pouze ve volebních obvodech vymezených v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b).

 

Komentář: V souladu s články 2.4 a 6.1 Volebního řádu AS VŠE akademický pracovník NF VŠE, který je zároveň studentem VŠE, může ve volbách do AS VŠE kandidovat pouze ve volebním obvodu akademických pracovníků NF VŠE, nicméně volit může jak v rámci volebního obvodu akademických pracovníků NF VŠE, tak v rámci volebního obvodu studentů, do něhož jako student patří.

 

Článek 8

Průběh voleb

(1) Volby probíhají ve volební místnosti, v níž musí být umožněna úprava hlasovacích lístků

tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování.

(2) Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům dílčí volební komise a vlastnoručně se

před nimi podepíše u svého jména ve volebním seznamu pro daný volební obvod. Teprve pak

obdrží příslušný hlasovací lístek.

(3) Každý může v daném volebním obvodu volit pouze jednou a použít k hlasování nejvýše

jeden hlasovací lístek. Počet kandidátů, které na hlasovacím lístku označí, je přitom omezen

takto:

 1. a) volič z řad akademických pracovníků působících na fakultě smí označit nejvýše 3 kandidáty,
 2. b) volič z řad akademických pracovníků nepůsobících na žádné z fakult smí označit nejvýše 1 kandidáta,
 3. c) volič z řad studentů smí označit nejvýše 2 kandidáty.

(4) Je-li označeno více kandidátů než stanoví odstavec 3, nebo nelze-li označení kandidáta

s jistotou rozpoznat, je hlasovací lístek neplatný; o platnosti hlasovacího lístku rozhodne dílčí

volební komise.

 

Pravidla volební kampaně

 • kandidáti na člena AS VŠE mají právo uskutečňovat svoji volební kampaň ode dne vyhlášení volby včetně až do dne konání voleb včetně,
 • kandidáti na člena AS VŠE mají právo v prostorách areálu VŠE uskutečňovat svoji volební kampaň pouze osobně nebo prostřednictvím jiných členů akademické obce VŠE patřících do stejného volebního obvodu a to při dodržení Etického kodexu VŠE a předpisů VŠE,
 • volební kampaň uskutečňovaná v prostorách areálu VŠE nesmí být prováděna tak, aby narušila, nebo jakýmkoliv jiným způsobem omezila výuku nebo jinou vzdělávací a tvůrčí činnost na VŠE,
 • volební kampaň nelze provádět ve volební místnosti a ani tak, aby omezovala přístup voličů do této místnosti.

 

Formulář pro podávání návrhů je k dispozici u Ing. Terezy Burianové, místnost č. 305 NB Žižkov.

 

 

V Praze dne 21. března 2018

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Ján Pavlík, v. r.     Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., v. r.    Ing. Marek Korejs, v. r.

předseda AS NF VŠE              místopředsedkyně AS NF VŠE            místopředseda AS NF VŠE

 

Návrh kandidáta pro volební obvod studentů - AS VŠE

Návrh kandidáta pro volební obvod akademických pracovníků - AS VŠE