Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze 2020

Dokumenty

 


Soutěžící

Soutěžit mohou jednotlivci i řešitelské týmy všech ročníků a oborů bakalářského, magisterského a doktorského studia NF VŠE, dále studenti jiných fakult VŠE a dalších vysokých škol, pokud jejich práce vznikly v rámci výuky na NF VŠE. Účastnit se mohou i ti, kdo již nejsou studenty NF, ale práci odevzdali v předchozích dvou semestrech, tedy v době svého studia na NF VŠE. Se stejnou prací se student může soutěže zúčastnit pouze jednou. Studenti bakalářského a magisterského studia odevzdávají do soutěže své bakalářské a diplomové práce. Studenti doktorského studia odevzdávají své odborné články.


Kategorie

 1. A) práce studentů bakalářského studia
 2. B) práce studentů magisterského studia
 3. C) práce studentů doktorského studia

Výběr soutěžních prací

Soutěž probíhá ve třech kolech. Výběr prací provádějí postupně:

 1. Komise kateder
 2. Hodnotící komise 
 3. Komise kolegia děkana

Ad a)

Každá katedra může nominovat v každé kategorii maximálně takové množství prací, relativně odpovídající velikosti studovaného programu dle počtu zapsaných studentů.  Jedná se nezkrácené bakalářské a diplomové práce. Případná volná místa obsadí výběrem náhradních prací děkan na základě návrhů proděkanů.

Komise jednotlivých kateder seřadí nominované práce dle pořadí.

Ad b)

Hodnotící komise

(6 členů) je jmenována děkanem na návrh vedoucích kateder (za každou katedru jeden člen). Komise hodnotí písemné práce z prací nominovaných katedrami a v každé kategorii seřadí práce od nejlepší po nejhorší (1. nejlepší,… 10. nejhorší). Všichni členové Hodnotící komise následně určí pořadí těchto vybraných prací na základě počtu získaných bodů.  Šest nejlépe ohodnocených prací v každé kategorii (dle počtu získaných bodů) postoupí do finálového kola soutěže. Děkan má právo skupinu finálových prací doplnit v každé kategorii maximálně o jednu práci na základě návrhů proděkanů.

Ad c)

Komise kolegia děkana, se skládá z vedení fakulty a ze dvou až tří i děkanem jmenovaných externích odborníků, kteří jsou navrženi vedením fakulty. Komise kolegia děkana se účastní finálového kola a hodnotí práce a prezentace soutěžících. Na základě vystoupení soutěžících určí pořadí, které zároveň určí počet bodů.

Poznámky:

 • Součet bodů udělených Hodnotící komisí a dělený počtem členů komise představuje 40 % celkového hodnocení dané práce. Její pořadí zůstává tajné až do předložení výsledků Komise kolegia děkana. Součet bodů udělených Komisí kolegia děkana dělený počtem členů komise představuje 60 % celkového počtu bodů.
 • Student magisterského studia může přihlásit práci, která vznikla během jeho bakalářského studia na NF VŠE.
 • Student doktorského studia může přihlásit práci, která vznikla během jeho magisterského studia na NF VŠE

Průběh finálového kola

Na každou soutěžní práci bude ve finálovém kole vyhrazeno 20 minut (10 minut na prezentaci soutěžní práce, 10 min na případné dotazy od členů hodnotící komise a dalších posluchačů). 

Časový harmonogram (při 18 soutěžících):

 • 08:45-09:00 slavnostní zahájení v zasedací místnosti NF
 • 09:00-11:00 prezentace a diskuse v rámci 1. kategorie 
 • 11:00-12:00 přestávka
 • 12:00-14:00 prezentace a diskuse v rámci 2. kategorie 
 • 14:00-14:30 prezentace vítězů studentské soutěže z NF Ekonomické univerzity v Bratislavě
 • 14:30-16:30 prezentace a diskuse v rámci 3. kategorie
 • 16:30-17:00 jednání komise, stanovení vítězů a příprava diplomů
 • 17:00-17:30 slavnostní vyhlášení výsledků a předání diplomů v zasedací místnosti NF

Předpokládané odměny

První místo v bakalářské a magisterské kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a odměnu ve výši 25 000,- Kč. 

Druhé místo v bakalářské a magisterské kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a odměnu ve výši 15 000,- Kč. 

Třetí místo v bakalářské a magisterské kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a odměnu ve výši 10 000,- Kč. 

Ostatní soutěžící ve finálovém kole (bakalářská a magisterská kategorie) obdrží Uznání děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a odměnu ve výši 5 000,- Kč. 

První místo v doktorské kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a odměnu ve výši 35 000,- Kč.

Druhé místo v doktorské kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a odměnu ve výši 25 000,- Kč.

Třetí místo v doktorské kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a odměnu ve výši 20 000,- Kč.

Ostatní soutěžící ve finálovém kole (doktorská kategorie) obdrží Uznání děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a odměnu ve výši 10 000,- Kč.

Ostatní soutěžící, jejichž práce byly nominovány katedrami, obdrží mimořádnou odměnu minimálně ve výši 1 000,- Kč.

Soutěžící na prvních třech místech v každé kategorii budou vyhlášeni i během promocí NF.


Publikování prací

Všechny soutěžící práce v bakalářské a magisterské kategorii budou:

 1. zveřejněny v elektronické podobě na webu NF a ve sborníku

Administrativní záležitosti

Studenti odevzdávají do soutěže své bakalářské a diplomové práce v nezkrácené, původní podobě. Osobní údaje se smí uvádět pouze na titulním listu práce (jméno a příjmení, email, číslo účtu), který nahrazuje přihlášku. Práce dále musí splňovat nejen odborné nároky, ale také řádně uvádět a citovat používanou odbornou literaturu, musí obsahovat abstrakt v českém (popř. slovenském) a anglickém jazyce, JEL klasifikaci a klíčová slova. Práce mohou být napsány a prezentovány v češtině, slovenštině či angličtině.

Práci odevzdává autor v elektronické podobě (pouze ve formátu *.doc, nebo *.docx) na email SOCDNF@vse.cz

Studentský tajemník zajistí administrativní záležitosti spojené se soutěží. Mj. kontroluje plnění termínů a shromáždí všechny práce a posudky nominované katedrami. Předá elektronicky práce na web NF a členům Hodnotící komise a následně shromáždí výsledky hodnocení této komise. Zajistí materiály pro finálové kolo a propagaci soutěže (plakáty se soutěžícími finalisty a názvy prací, reportáže do novin, časopisů apod.). Obešle hromadným e-mailem všechny studenty fakulty a vyzve je tak k účasti v soutěži.


Tisková zpráva

V pátek 12. 4. 2019 se uskutečnilo finálové kolo Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Odborná komise kolegia děkana konstatovala, že čtrnáctý ročník soutěže opět nabídnul velmi kvalitní práce ve všech soutěžních kategoriích. Studentům byly díky Nadaci ČEZ rozdány mimořádné odměny přesahující 250 000 Kč.

V kategorii bakalářských prací zvítězil Martin Škrabka s prací APLIKACE TEORIE SPOTŘEBNÍ FUNKCE V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Na druhém místě skončila Lenka Grau s prací ANALÝZA ZMĚN CEN REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V ZÁVISLOSTI NA HOSPODÁŘSKÉM CYKLU. Její přednáška byla také oceněna jako nejlepší vystoupení, za které si odnesla zvláštní ocenění poroty. Diplom za třetí místo si odnesla Kateřina Možná za práci ÚČINNOST POSKYTOVÁNÍ DÁVEK HMOTNÉ NOUZE A PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V LETECH 2011-2016.

V kategorii magisterských prací zvítězil autorský kolektiv ve složení Fux Jaroslav, Jirušková Natálie, Kron Martin, Sýkorová Eva s prací EURO ADOPTION IN ESTONIA AND ITS IMPACTS ON PERFORMANCE OF ECONOMY. Na druhém místě skončil Pavel Morda, čerstvý student doktorského studia, s prací BUDOUCNOST CENTRÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ V EKONOMICKÉM SYSTÉMU VYSPĚLÝCH STÁTŮ NA ZÁKLADĚ ZHODNOCENÍ ZKUŠENOSTÍ Z POSLEDNÍHO DESETILETÍ. Cenu za třetí místo si odnesla Andrea Dostálová za práci STÁTNÍ PODOPORA BYDLENÍ V LETECH 2007-2017 SE ZAMĚŘENÍM NA SOCIÁLNÍ DÁVKY. Speciální ocenění za nejlepší prezentování si odnesla Lenka Grau a Kateřina Možná.

V kategorii doktorských prací obhájil své vítězství z minulého ročníku Milan Bednář s prací CYCLICAL SYNCHRONISATION OF THE CZECH REPUBLIC AND THE EURO AREA. Mimochodem tuto práci vypracoval společně s Jakubem Bechným, který v minulosti dvakrát zvítězil v Soutěži o cenu děkana v bakalářské kategorii. Na druhém místě skončil Vilém Čáp s Martinem Lukavcem se soutěžní prací CENY NEMOVITOSTÍ V PRAZE: OBECNÉ TRENDY A VZDÁLENOST OD CENTRA. Na třetím místě se umístil Jan Kozák s prací na téma KONEC DĚJIN A KOMPARACE KULTUR.

Celé finálové kolo se za účasti mnoha hostů z řad pedagogů i studentů neslo v příjemné atmosféře a bylo možné vyslechnout velmi zajímavé odborné diskuse. Ještě jednou gratulujeme vítězům i zúčastněným a děkujeme všem, kteří přišli soutěžící podpořit.

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze 2019 se uskutečnila za laskavé finanční podpory Nadace ČEZ. Tímto ji společně se studenty ještě jednou velmi děkujeme!


Sborníky

Starší ročníky

SOCD 2019

SOCD 2018

SOCD 2017

SOCD 2017

SOCD 2016

SOCD 2015

SOCD 2013