Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze (SOCD) 2022

Termíny

 • Termín jmenování Hodnotících komisí kateder: do 13. března 2022
 • Termín odevzdání soutěžních prací na katedry: do 13. března 2022
 • Termín nominace prací Hodnotícími komisemi kateder: do 27. března 2022
 • Termín jmenování členů Finálové komise: do 27. března 2022
 • Termín pro výběr finálových prací Hodnotícím grémiem děkana: do 8. dubna 2022

Finále 17. ročníku soutěže se bude konat v pátek 29. dubna 2022.

Soutěžící

Soutěžit mohou jednotlivci i řešitelské týmy všech ročníků a oborů bakalářského, magisterského a doktorského studia NF VŠE, dále studenti jiných fakult VŠE a dalších vysokých škol, pokud jejich práce vznikly v rámci výuky na NF VŠE. Účastnit se mohou i ti, kdo již nejsou studenty NF VŠE, ale práci odevzdali v předchozích dvou semestrech, tedy v době svého studia na NF VŠE. Se stejnou prací se student může soutěže zúčastnit pouze jednou. Studenti bakalářského a magisterského studia odevzdávají do soutěže své bakalářské a diplomové práce. Studenti doktorského studia odevzdávají své odborné články.

Kategorie

 1. práce studentů bakalářského studia1
 2. práce studentů magisterského studia2
 3. práce studentů doktorského studia

1Student magisterského studia může přihlásit i práci, která vznikla během jeho bakalářského studia na NF VŠE.

2Student doktorského studia může přihlásit i práci, která vznikla během jeho magisterského studia na NF VŠE

Výběr soutěžních prací

Soutěž probíhá ve třech kolech. Výběr prací provádějí postupně:

 1. Hodnotící komise kateder
 2. Hodnotící grémium děkana
 3. Finálová komise

Ad A)

Každá katedra může nominovat v každé kategorii maximálně takové množství prací, relativně odpovídající velikosti studovaného programu dle počtu zapsaných studentů.  Jedná se o nezkrácené bakalářské a diplomové práce. Případná volná místa obsadí výběrem náhradních prací děkan na základě návrhů proděkanů.

Hodnotící komise kateder stanoví pořadí nominovaných prací.

Ad B)

Hodnotící grémium děkana je tvořeno děkanem a vedoucími kateder, které garantují studijní programy příslušné soutěžní kategorie na NF VŠE. Hodnotící grémium děkana na základě doporučení jednotlivých kateder vybere v každé kategorii šest finálových prací.

Ad C)

Finálová komise je jmenována děkanem a tvoří ji vybraní akademičtí pracovníci fakulty a externí odborníci.  Finálová komise se osobně nebo výjimečně online3 účastní finálového kola a hodnotí práce i prezentace soutěžících, přičemž každý člen komise po ukončení prezentací příslušné kategorie určí pořadí soutěžících (od nejlepší po nejhorší), jemuž přiřadí adekvátní počet bodů, tj. za nejlepší práci 1 bod, za práci na 2. místě 2 body, za práci na 3. místě 3 body atd. 

Na základě prostého součtu získaných bodů je finálovou komisí určeno pořadí soutěžících, které je slavnostně vyhlášeno v závěru soutěže.

3V případě vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR či jiných nařízení ze strany MŠMT, MZd  nebo  jiných příslušných orgánů, může být finálové kolo realizováno formou online.

Průběh finálového kola

Na každou soutěžní práci bude ve finálovém kole vyhrazeno 20 minut (10 minut na prezentaci soutěžní práce, 10 min na případné dotazy od členů hodnotící komise a dalších přítomných).

Časový harmonogram (při 18 soutěžících):

 • 08:45-09:00 slavnostní zahájení v zasedací místnosti NF
 • 09:00-11:00 prezentace a diskuse v rámci 1. kategorie 
 • 11:00-12:00 přestávka
 • 12:00-14:00 prezentace a diskuse v rámci 2. kategorie 
 • 14:00-14:30 prezentace vítězů studentské soutěže z NHF Ekonomické univerzity v Bratislavě
 • 14:30-16:30 prezentace a diskuse v rámci 3. kategorie
 • 16:30-17:00 jednání komise, stanovení vítězů a příprava diplomů
 • 17:00-17:30 slavnostní vyhlášení výsledků a předání diplomů v zasedací místnosti NF

Odměny výhercům a soutěžícím v bakalářské a magisterské kategorii

První místo v bakalářské a magisterské kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a odměnu ve výši 25 000,- Kč. 

Druhé místo v bakalářské a magisterské kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a odměnu ve výši 15 000,- Kč. 

Třetí místo v bakalářské a magisterské kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a odměnu ve výši 10 000,- Kč. 

Ostatní soutěžící ve finálovém kole v bakalářské a magisterské kategorii obdrží Uznání děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a odměnu ve výši 5 000,- Kč. 

Ostatní soutěžící, jejichž práce byly nominovány katedrami, obdrží mimořádnou odměnu.

Umístění výherců na prvních třech místech v každé kategorii budou prezentováno i během promocí příslušné kategorie.

Publikování prací

Všechny soutěžící práce budou:

  1. zveřejněny v elektronické podobě na webu NF

Administrativní záležitosti

Studenti bakalářských a magisterských studijních programů odevzdávají do soutěže své bakalářské a diplomové práce v nezkrácené, původní podobě, ve které byly obhájeny.

Studenti doktorských studijních programů předkládají své odborné články, studie, výstupy jejich vědecké činnosti a další. Osobní údaje se smí uvádět pouze na titulním listu práce (jméno a příjmení, email, číslo účtu), který nahrazuje přihlášku. Práce dále musí splňovat nejen odborné nároky, ale také řádně uvádět a citovat používanou odbornou literaturu, musí obsahovat abstrakt v českém (popř. slovenském) a anglickém jazyce, JEL klasifikaci a klíčová slova. Práce mohou být napsány a prezentovány v češtině, slovenštině či angličtině.

Práci odevzdává autor v elektronické podobě (pouze ve formátu *.doc, nebo *.docx) na email SOCDNF@vse.cz. Práci pojmenujte ve formátu BP_Přijmění (bakálářská kategorie), DP_Přijmění (magisterská kategorie) nebo PHD_Přijmění (doktorská kategorie); názorní příklad názvu soutěžní práce v bakalářské kategorii: BP_Hayek.

Studentský tajemník zajistí administrativní záležitosti spojené se soutěží. Mj. kontroluje plnění termínů a shromáždí všechny práce a posudky nominované katedrami. Předá elektronicky práce členům Hodnotícího grémia děkana a členům Finálové komise a administrativně zajišťuje činnost obou komisí. Zajistí také propagaci soutěže (plakáty se soutěžícími finalisty a názvy prací, reportáže do novin, časopisů apod.). Obešle hromadným e-mailem všechny studenty fakulty a vyzve je tak k účasti v soutěži.

Dokumenty


Tisková zpráva

V pátek 12. 4. 2019 se uskutečnilo finálové kolo Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Odborná komise kolegia děkana konstatovala, že čtrnáctý ročník soutěže opět nabídnul velmi kvalitní práce ve všech soutěžních kategoriích. Studentům byly díky Nadaci ČEZ rozdány mimořádné odměny přesahující 250 000 Kč.

V kategorii bakalářských prací zvítězil Martin Škrabka s prací APLIKACE TEORIE SPOTŘEBNÍ FUNKCE V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Na druhém místě skončila Lenka Grau s prací ANALÝZA ZMĚN CEN REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V ZÁVISLOSTI NA HOSPODÁŘSKÉM CYKLU. Její přednáška byla také oceněna jako nejlepší vystoupení, za které si odnesla zvláštní ocenění poroty. Diplom za třetí místo si odnesla Kateřina Možná za práci ÚČINNOST POSKYTOVÁNÍ DÁVEK HMOTNÉ NOUZE A PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V LETECH 2011-2016.

V kategorii magisterských prací zvítězil autorský kolektiv ve složení Fux Jaroslav, Jirušková Natálie, Kron Martin, Sýkorová Eva s prací EURO ADOPTION IN ESTONIA AND ITS IMPACTS ON PERFORMANCE OF ECONOMY. Na druhém místě skončil Pavel Morda, čerstvý student doktorského studia, s prací BUDOUCNOST CENTRÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ V EKONOMICKÉM SYSTÉMU VYSPĚLÝCH STÁTŮ NA ZÁKLADĚ ZHODNOCENÍ ZKUŠENOSTÍ Z POSLEDNÍHO DESETILETÍ. Cenu za třetí místo si odnesla Andrea Dostálová za práci STÁTNÍ PODOPORA BYDLENÍ V LETECH 2007-2017 SE ZAMĚŘENÍM NA SOCIÁLNÍ DÁVKY. Speciální ocenění za nejlepší prezentování si odnesla Lenka Grau a Kateřina Možná.

V kategorii doktorských prací obhájil své vítězství z minulého ročníku Milan Bednář s prací CYCLICAL SYNCHRONISATION OF THE CZECH REPUBLIC AND THE EURO AREA. Mimochodem tuto práci vypracoval společně s Jakubem Bechným, který v minulosti dvakrát zvítězil v Soutěži o cenu děkana v bakalářské kategorii. Na druhém místě skončil Vilém Čáp s Martinem Lukavcem se soutěžní prací CENY NEMOVITOSTÍ V PRAZE: OBECNÉ TRENDY A VZDÁLENOST OD CENTRA. Na třetím místě se umístil Jan Kozák s prací na téma KONEC DĚJIN A KOMPARACE KULTUR.

Celé finálové kolo se za účasti mnoha hostů z řad pedagogů i studentů neslo v příjemné atmosféře a bylo možné vyslechnout velmi zajímavé odborné diskuse. Ještě jednou gratulujeme vítězům i zúčastněným a děkujeme všem, kteří přišli soutěžící podpořit.

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze 2019 se uskutečnila za laskavé finanční podpory Nadace ČEZ. Tímto ji společně se studenty ještě jednou velmi děkujeme!


Sborníky

Starší ročníky

SOCD 2021

SOCD 2020

SOCD 2019

SOCD 2018

SOCD 2017

SOCD 2017

SOCD 2016

SOCD 2015

SOCD 2013

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze (SOCD) 2022
 • Autor: Petr Solar
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: