Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Zpráva o soutěži SOCD 2011

Související stránky

V pátek 29. dubna 2011 uspořádala Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze (NF VŠE) šestý ročník soutěže studentských prací. Dříve byla tato soutěž označena jako Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ). Letos se konala poprvé pod novým názvem Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (SOCD). Na základě zkušeností z minulých ročníků soutěže, celofakultní diskuse a konstruktivních připomínek soutěžících, organizátorů, vedení NFVŠEa dalších zúčastněných byl zpracován nový projekt soutěže, podle něhož letošní ročník probíhal. Soutěžilo se ve dvou hlavních kategoriích – práce bakalářského studia a práce magisterského studia (pozn.: pro zjednodušení nazývány „bakalářské“ a „magisterské“, toto označení neznamená, že by se jednalo o závěrečné studentské práce, i když i tyto byly samozřejmě v upravené podobě do soutěže přihlášeny).

Oproti minulému ročníku jsme úpadek zájmu studentů nezaznamenali, ale protože se zpřísnila pravidla, prošlo přihlašovacím procesem celkem 37 prací (z toho 16 z kategorie bakalářských prací a 21 z kategorie magisterských prací). Každý student mohl přihlásit pouze jednu práci a nebyla přihlášena žádná skupinová práce, proto počet úspěšně přihlášených prací odpovídá počtu postupujících studentů.

 •  Za Katedru hospodářských dějin NF VŠE se přihlásilo 7 studentů se 2 bakalářskými a 5 magisterskými pracemi. Postoupilo 6 prací (2 bakalářské a 4 magisterské).
 • Za Katedru hospodářské a sociální politiky NF VŠE se přihlásili 2 studenti s 1 bakalářskou a 1 magisterskou prací. Postoupily obě práce.
 • Za Katedru ekonomiky životního prostředí NF VŠE se přihlásil 1 student, a to s magisterskou prací. Tato práce postoupila do dalšího kola.
 • Za Katedru institucionální ekonomie NF VŠE se přihlásilo 12 studentů se 7 bakalářskými a 5 magisterskými pracemi. Postoupilo 8 prací (3 bakalářské a 5 magisterských).
 • Za Katedru filozofie NF VŠE se přihlásili 3 studenti s 1 bakalářskou a 2 magisterskými pracemi. V každé kategorii postoupila 1 práce, tedy 1 bakalářská a 1 magisterská.
 • Za Katedru ekonomie NF VŠE se přihlásilo 7 studentů se 3 bakalářskými a 4 magisterskými pracemi. Postoupilo 5 prací, 2 bakalářské a 3 magisterské.
 • Za Katedru regionálních studií NF VŠE se přihlásilo 5 studentů se 2 bakalářskými a 3 magisterskými pracemi. Postoupily 2 práce, 1 z každé kategorie, tedy 1 bakalářská a 1 magisterská práce.
 • Za Katedru práva NF VŠE nebyl přihlášen žádný student.

 

Výběr nejlepších z těchto 37 prací probíhal ve 3 kolech.

a)    Katedry: studenti přihlašovali své práce podle tématu, na které byly napsány, pod jednotlivé katedry. Ty pak provedly selekci prací podle toho, jestli splňovaly předepsané náležitosti, především však posuzovaly, jestli mají dostatečnou kvalitu. V tomto kole byl zúžen počet prací na 26.

b)   Studenti: následně bylo všech 26 prací anonymizováno, tedy označeno trojmístným číselným kódem a z prací byly dočasně odstraněny všechny informace, které by mohly směřovat k rozpoznání autora. Seznam jmen studentů a kódů, které byly pracím přiřazeny, byl znám pouze studentské tajemnici. Studenti kurzu 55F102 Psaní a obhajoba odborné práce následně předložené texty ve spolupráci s vyučujícími hodnotili a měli možnost hlasovat pro nejlepších 6 v každé ze dvou kategorií (práce bakalářského studia a práce magisterského studia). Protože v kategorii bakalářských prací získaly 2 práce stejný počet hlasů odpovídající 6., tedy postupové příčce, byly do finále vybrány obě.

c)    Hodnotící komise: celkem 13 prací z minulého kola, které získaly nejvíce hlasů od studentů, postoupilo do finálového kola. Tam měli studenti možnost prezentovat své práce před hodnotící komisí, složené z vedení fakulty, vedoucích kateder a studentské tajemnice. Předsedou komise děkan jmenoval doc. Františka Stellnera, proděkana pro vědu a vedoucího Katedry hospodářských dějin NFVŠE.

Finálové kolo probíhalo 29. dubna 2011 v zasedací místnosti fakulty. Ke všem pracím vypracoval přidělený oponent posudek. Každý student měl na svůj výstup 30 minut, z toho 10 minut na prezentaci práce, v následujících 5 minutách vystoupil oponent, zbytek času vyplnila reakce studenta a následná diskuse. V dopoledním bloku bylo prezentováno 7 prací bakalářského studia, v odpoledním 6 prací magisterského studia. V závěru pak vystoupili 2 vítězové studentské soutěže z NF Ekonomické univerzity v Bratislave. Po prezentacích následovala porada hodnotící komise a příprava diplomů. Nakonec proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a předání diplomů v zasedací místnosti NF.

 

Odměny byly pro letošní ročník určeny následovně:

 • První místo v každé kategorii:  Výherce obdržel Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 25 000,- Kč.
 • Druhé místo v každé kategorii:  Výherce obdržel Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 15 000,- Kč.
 • Třetí místo v každé kategorii:  Výherce obdržel Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 10 000,- Kč.
 • Ostatní soutěžící ve finálovém kole obdržel Uznání děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 5 000,- Kč.
 • Ostatní soutěžící vybraní katedrami obdrží mimořádné jednorázové stipendium ve výši 1 000,- Kč.
 • Studenti z Bratislavy získali Čestné uznání děkana Národohospodářské fakultyVŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium 200,- EUR.

Soutěžící na prvních třech místech v každé kategorii budou vyhlášeni i během promocí NF. Výstupem SOCD 2011 je vydání 26 prací, které prošly výběrem kateder formou sborníku na CD.

 

Jména účastníků finálového kola a jejich prací:

 Kategorie prací bakalářského studia:

 • 1. místo obsadil Pavel Jaroš za práci Udržitelnost fiskálního dluhu České republiky.
 • 2. místo obsadil Petr Brabec za práci Průběh chilské penzijní reformy v roce 1981 a její důsledky.
 • 3 místo obsadila Markéta Soukupová  za práci Je obor vysokoškolského studia „dědičný“ v rodině?

Uznání děkana obdrželi:

 • Lenka Coufalíková za práci Systém výchovy a vzdělávání firmy Baťa ve Zlíně ve 20. a 30. letech 20. století.
 • Štěpán Matějček za práci Přitahují nemocnice zranění?
 • Tomáš Mlčoch za práci Kdo je ochoten platit více za zápisky z přednášek?
 • Jaroslav Paznocht za práci Strategický plán rozvoje města Velké Bílovice.

Kategorie prací magisterského studia:

 • 1. místo obsadil Josef Stejkoza za práci Akreditace vysokých škol a univerzit jako předpoklad kvality a úspěšnosti.
 • 2. místo obsadil Martin Regéczy za práci What’s in a name? Effect of alphabetical ordering on students’ achievement.
 • 3 místo obsadila Jana Švubová za práci Financování příspěvkových divadel Hl. m. Prahy.

Uznání děkana obdrželi:

 • PetrBrabec za práci Tabák a státní rozpočet.
 • David Dolejší za práci Economics of inheritance systems, disinheritance and resource scarcity, effects and consequences.
 • Marián Líra za práci Vplyv ropných šokov v sedemdesiatych rokoch na automobilový priemysel USA.

Práce s mezinárodní účastí:

 • Róbert Prno prezentoval práci Analýza vstupu Estónska do EMÚ - porovnanie so Slovenskou republikou.
 • Martin Páleník prezentoval práci Neorakúska vs. behaviorálna ekonómia ako východiska pre hospodársku politiku.

 

A. Stejkozová; F. Stellner

V Praze, 14. 11. 2011