Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní záležitosti

Poznámky:

  • 5HP310 - výuka kurzu je za 1 kredit, vedená a obhájená práce v daném semestru = 1 kredit, zápočet za výuku 55F901 uděluje vedoucí katedry, kam doktorand/ka spadá
  • 55F9xx kurzy nejsou hodnoceny známkami, ale zápočtem, a získávaný počet kreditů (bodů) může být proměnlivý
  • Přehled speciálních fakultních předmětů 55F9xx (zapisujte v portálu studenta, mimosemestrální kurzy), kde se zadává Z a do kolonky známka a kredity do kolonky počet bodů.

Kód

Název předmětu

Kreditové hodnocení

Zkoušející/Garanti

55F900 Pedagogická příprava Absolvování nějakého kurzu pedagogických dovedností, kreditové hodnocení závisí na daném typu kurzu (ale předpokládá se 3-5 kreditů). Je prerekvizitou pro 55F901.

Toth

55F901 Výuka v pregraduálních programech Výuka jednoho předmětu v bakalářském a magisterském studiu v rozsahu 90 minut týdně má hodnotu 3 kredity. Vedení bakalářské práce jednoho studenta má hodnotu 1 kredit.

Vedoucí katedry, na niž příslušný doktorand spadá

55F902 Účast na fakultním doktorandském workshopu Splnění podmínek kurzu (zpracování a prezentace 3 posudků) odpovídá 3 kreditům.

Doležalová

55F903 Prezentace na fakultním doktorandském workshopu Splnění podmínek kurzu (prezentace 1 předloženého a akceptovaného článku, odpovědi na posudky) odpovídá 3 kreditům.

Doležalová

55F904 Prezentace na konferenci Příspěvek v českém nebo slovenském jazyce má hodnotu 1 bod, v cizím jazyce 2 kredity.

Toth

55F905 Publikace stati v recenzovaném časopise Má hodnotu 15 kreditů, byla-li uveřejněna v českém nebo slovenském časopise, a 20 kreditů, byla-li uveřejněna v zahraničním časopise.

Toth

55F906 Publikace stati v impaktovaném časopise První publikace má hodnotu 20 kreditů, byla-li uveřejněna v českém nebo slovenském časopise, a 30 kreditů, byla-li uveřejněna v zahraničním časopise.Druhá a další publikace má hodnotu 25 kreditů, byla-li uveřejněna v českém nebo slovenském časopise, a 35 kreditů, byla-li uveřejněna v zahraničním časopise.

Toth

55F907 Účast v grantech V domácích má hodnotu 1 kredit, v zahraničních grantech 3 kredity.

Toth

55F908 Tutorství v pregraduálních programech Výkon funkce tutora pro první ročníky bakalářského studia po dobu jednoho semestru má hodnotu 1 kredit.

Chytil

55F909 Studijní pobyt v zahraničí Každých ukončených 15 dní kalendářních dní pobytu v zahraničí je oceněno 1 kreditem.

Chytil

55F910 Workshopy hostujících přednášejících Každé dvě účasti na přednáškách (workshopech) hostujících přednášejících jsou oceněny 1 kreditem.

Zajíček