Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářské studium

Podávat přihlášky lze do 3. 6. 2018

 

INFORMACE PRO UCHAZEČEfakultní list NF

Jsme rádi, že se zajímáte o pomaturitní studium právě na Národohospodářské fakultě! Přečtěte
si prosím všchny informace na této stránce. K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu
je potřeba splnit všechny 3 následující nutné podmínky:

  1. ABSOLVOVAT v období od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 test obecných studijních předpokladů (OSP) v základní verzi u společnosti Scio a DOSÁHNOUT požadované percentilové hranice,
  2. DOSÁHNOUT úplného středního, nebo úplného středního odborného vzdělání (úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení příslušného vzdělání odevzdají uchazeči při přijímání a zápisu do studia),
  3. Využít svého nároku na přijetí do studia, tedy DOSTAVIT SE se ve stanovených termínech k zápisu do studia.

 


 

SCIO TESTY

Termín testu Požadovaný test
9. 12. 2017 OSP
2. 2. 2018 OSP
3. 3. 2018 OSP
29. 3. 2018 OSP
28. 4. 2018 OSP
26. 5. 2018 OSP

Místa konání:

MAPA SCIO

Prezentace z DOD

Podat přihlášku na Národohospodářskou fakultu

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy má kompletně vyplněnou a zaplacenou přihlášku. Pokud nebude přihláška vyplněná kompletně ve všech oddílech, nebo bude-li poukázaná částka nižší – např. snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

O pořadí přijímaných do oborů uskutečňovaných v českém jazyce rozhoduje percentil z testu OSP.

NF VŠE bude kontaktovat e-mailem uchazeče, kteří splní percentilovou hranici potřebnou pro přijetí stanovenou vedením NF VŠE.

Dosažení percentilové hranice neznamená, že je uchazeč automaticky přijat do studia, má pouze nárok na přijetí do studia.

NF VŠE bude přijímat a zapisovat do bakalářského studia na Studijním oddělení NF VŠE v termínech, které budou pravděpodobně spadat do 2. poloviny měsíce června. Pokud se uchazeči s nárokem na přijetí v těchto termínech nedostaví, svůj nárok na přijetí tím pozbývají a ke studiu nebudou přijati (rozhodnutí o nepřijetí obdrží od NF VŠE poštou). Tím není nijak dotčeno jejich právo zažádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí (odvolat se).

Uchazeči, kteří nedosáhnou na percentilovou hranici, obdrží dopis s Rozhodnutím o nepřijetí do studia. Tím není nijak dotčeno jejich právo zažádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí (odvolat se).

 

KRÁTKÁ CHARAKTERISTIKA CELÉ FAKULTY


Mimochodem, znáte naši fakultu? Pokud ne, krátkou charakteristiku fakulty se okamžitě dozvíte zde 


OBECNÉ INFORMACE O BAKALÁŘSKÉM STUDIU A PROFILY JEDNOTLIVÝCH OBORŮ

Naše fakulta se nesnaží vychovat jen úzce specializované odborníky, nýbrž poskytuje bakalářským studentům vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomických a společenských věd, tak aby jako ekonomové byli schopni pružně reagovat na požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů.

Bakalářské studium na Národohospoářské fakultě akcentuje a snaží se skloubit na jedné straně teoretické poznání ekonomické vědy a na druhé straně jeho praktické uplatnění v hospodářském životě, tedy hospodářskou správu.

Různým možnostem profilace studenta v rámci tohoto programu odpovídají tři obory prezenčního studia (jiné formy studia nejsou nabízeny), na které se lze v rámci přijímacího řízení v tomto akademickém roce přihlásit:

Obory bakalářského studia Titul Jazyk Vzorové rozvrhy Kontakt
Národní hospodářství Bc. česky NH - 2016 Obory vyučované v češtině
Pavla Kovářová
pavla.kovarova@vse.cz
tel. 224 095 556
Ekonomie Bc. česky EK - 2016
Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. česky RE  - 2016
Economics BSc anglicky ECON Obor vyučovaný v angličtině
Mgr. Lucie Wagnerová
lucie.wagnerova@vse.cz,
phone: 605 292 331

 

JAKÉ JSOU PROFILY ABSOLVENTŮ JEDNOTLIVÝCH BAKALÁŘSKÝCH OBORŮ?

Studijní plány a vzorové rozvrhy naleznete zde, podrobnosti o jednotlivých předmětech potom v katalogu předmětů.

Obor Ekonomie 

Více informací

Hlavním cílem studijního oboru je vychovat vysokoškolsky vzdělané a odborně kvalifikované ekonomy, kteří najdou uplatnění v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Obor se zaměřuje na přípravu odborníků se základem ekonomických, právních a dalších společenskovědních disciplín, s

důrazem na mezinárodní ekonomické a hospodářskopolitické aspekty a s praktickou znalostí alespoň jednoho světového jazyka.

Hlavní oblasti profilu absolventa jsou: ekonomie, finance, hospodářská politika, mezinárodní hospodářské vztahy, právo se zaměřením na právo obchodní, základy matematických a statistických metod, práce s výpočetní technikou a základy humanitních věd.

Absolventi oboru budou připraveni pro uplatnění v ekonomických a analytických sekcích firem, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Obor vychovává ekonomy s dostatečným odborným základem, kteří budou schopni pružně reagovat na rychle se měnící a stále náročnější požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu.

Navazující magisterské (dvouleté) studijní obory: Ekonomie a ekonomická analýza, Hospodářská politika, Ekonomická žurnalistika (připravuje se), Ekonomie, právo a instituce (připravuje se), Ekonomika a správa životního prostředí.

 

Obor Národní hospodářství

Více informací

Studijní obor bakalářského studia Národní hospodářství připravuje studenty na uplatnění prakticky ve všech oblastech podnikové sféry, státní a regionální správy. Šíří záběru teoretických a praktických předmětů a umožněním větší míry volitelnosti jde o obor, který skýtá dobré perspektivy i pro jednoznačně nevyhraněné zájemce o studium ekonomie.

Hlavní oblasti profilu absolventa jsou: hospodářská politika a sociální politika, ekonomie, finance, právo se zaměřením na právo obchodní, základy matematických a statistických metod, práce s výpočetní technikou a základy humanitních věd.

Absolventi mohou hledat své uplatnění jak v soukromé sféře soukromé či v ekonomických odborech firem, bank, pojišťoven a spořitelen, tak ve veřejné a státní správě na úrovních ústředních a regionálních orgánů, jako jsou například ministerstva, obecní, městské a krajské úřady, v úřadech práce, institucích ochrany životního prostředí a v úřadech sociálního zabezpečení. O absolventy mají též zájem poradenské, personální a ratingové firmy, školská, kulturní a zdravotní zařízení, orgány družstevnictví i neziskové organizace. Obor vychovává ekonomy s dostatečným odborným základem, kteří jsou schopni pružně reagovat na rychle se měnící a stále náročnější požadavky hospodářské praxe na pracovních trzích, a to v národním i mezinárodním kontextu.

Navazující magisterské (dvouleté) studijní obory: Ekonomie a ekonomická analýza, Hospodářská politika, Ekonomická žurnalistika (připravuje se), Ekonomie, právo a instituce (připravuje se), Ekonomika a správa životního prostředí

 

Obor Veřejná správa a regionální rozvoj

Více informací

Cílem bakalářského studia navrhovaného interdisciplinárního oboru je profesně připravit posluchače k odborné analýze a řešení konkrétních problémů regionálního rozvoje a veřejné správy. V rámci tohoto oboru budou studentům zkušenými a na tuto problematiku dlouhodobě specializovanými pedagogy zprostředkovány poznatky z předmětů zahrnujících základy správní vědy a správního práva, státovědy a ústavního práva, organizace veřejné správy, socioekonomickou a správní geografii, regionální analýzu a územní plánování, regionální a municipální ekonomiku, regionální politiku a projektování regionálního rozvoje a v neposlední řadě sociologii regionů a veřejné správy. Ve struktuře studia jsou zařazena cvičení umožňující připravit posluchače tak, aby byl schopen tvořivě a flexibilně řešit praktické otázky regionálního rozvoje a veřejné správy. Výstupem studia bude přispět k efektivnosti a výkonnosti veřejné správy včetně aplikace tržních přístupů a moderního ekonomického managementu, zdokonalování organizačních struktur a uplatnění informačních a komunikačních technik.

Bakalářské studium připravuje teoreticky a metodologicky posluchače na budoucí praxi ve veřejné správě a souvisejících oborech (organizace a společnosti zabývající se problematikou veřejné správy). Bakalářské studium na vysoké škole převážně ekonomického zaměření je rozšiřováno o prostorovou a sociální a správní dimenzi a představuje vhodné základy pro strukturování výuky na navazujícím stupni.

Bakalářské studium je koncipováno tak, aby profil absolventa zahrnoval jeho schopnost na vysoce odborné úrovni zpracovávat koncepční a strategické dokumenty a podílet se na modernizaci fungování správních orgánů a další profesionalizaci jejich pracovníků. Znalosti z oboru správní a regionální problematiky připraví absolventa na kompetentní rozhodování v konkrétních situacích, které sféra regionálního rozvoje, politiky a správy v území přináší. Znalosti z regionalistiky, ekonomie, veřejné správy a z dalších souvisejících disciplin a především schopnost jejich praktické aplikace jsou tak podmínkou práce ve všech sférách činnosti výkonného aparátu státní správy. Absolvent by měl během bakalářského studia získat již i první praktické zkušenosti s aplikací naučené metodiky do praxe, tj. vyzkoušet si základní techniky a metody výzkumu, jednání či programování a projektování. Bude schopen připravit i zpracovat výzkumný projekt, analyzovat a interpretovat shromážděná data, na jejich základě se podílet na rozhodovacích procesech a řízení realizační fáze rozvojových projektů, prezentovat výsledky jednání a diskusí o problémech.

Absolventi studia se uplatní ve všech oblastech a na všech úrovních veřejné správy, ve státních institucích i v soukromém sektoru, kde je podstatná znalost prostorových vztahů a procesů. Příležitosti k uplatnění naleznou absolventi studia i ve sféře mezinárodních organizací, zejména těch, které jsou přímo součástí struktur Evropské unie nebo na ně navazují.

Navazující magisterské (dvouleté) studijní obory: Regionalistika a veřejná správa, Ekonomika a správa životního prostředí

 

Economics (BSc)

More information

The main objective of the program is to create qualified professional economists who will be able to jump into the public and private sectors nationally or internationally. These professionals will have a strong base in economics, legal sciences and other social disciplines with a special emphasis on international economics and politics. They will also gain a practical knowledge of English through constant, applicable use. With a sufficient and varied base, the graduates from this program will be able to respond to the ever-changing and increasingly demanding requirements of business practices and labor markets, both nationally and internationally. The course is aimed at talented local and foreign students who want, above all, to continue in master’s programs and disciplines that are taught in English at the University of Economics, as well as students who want to continue their studies abroad. The standard length of study is 3 years.


STUDIUM JAZYKŮ

Studenti NF VŠE mohou v rámci svých studijních plánů studovat jazykové předměty podobně jako na jiných fakultách VŠE a jiných univerzitách. Rozdílem nicméně je, že vzhledem k dobrému jazykovému vybavení mnohých studentů již NF VŠE od svých studentů nevyžaduje studium jazyků povinně. V souladu s tím nejsou jazykové předměty ani předmětem přijímacího řízení. Jazyky však nejsou povinné ani předmnětem přijímacích zkoušek z jednoho důvodu: předpokládáme, že minimálně anglický jazyk umějí nebo budou umět všichni studenti tak, aby byli schopni v anglickém jazyce absolvovat několik předmětů. (Některé povinné předměty jsou vyučovány pouze v anglickém jazyce!) Není přitom třeba, aby se dopředu učili odborný jazyk – ten se naučí až v rámci daného předmětu. Každý student však musí být schopen porozumět a komunikovat na úrovni obecné angličtiny. Pakliže studenti mají obavy o dostatečnost svých anglických jazykových schopností, mohou si je v rámci jazykových kurzů procvičit či doplnit. Katedra angličtiny vypisuje kurzy na mnoha úrovních, důležité je jen si správně vybrat, aby třeba studenti zbytečně neztráceli čas v nízkých úrovních.

UZNÁVÁNÍ PŘEDMĚTŮ V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ?

Je možné uznání povinností splněných na VŠE v Praze:

Podle rozhodnutí děkana NF VŠE v Praze lze uznat úspěšně absolvované studijní povinnosti z předchozího neúspěšně ukončeného studia na NF VŠE v Praze. Lze uznat i úspěšně absolvované studijní povinnosti z předchozího neúspěšně ukončeného studia na jiných fakultách VŠE v Praze, avšak pouze v případě, jedná-li se o studijní povinnosti absolvované na NF VŠE.

K uznání musí být zároveň splněny následující podmínky:

- studijní povinnost byla hodnocena známkou Výborně nebo Velmi dobře,

- od splnění studijní povinnosti neuplynuly k datu podání žádosti více než 2 kalendářní roky.

 

Seznamovák

Jako každý rok jsme si i letos připravili Seznamovací kurz NF, na kterém se dozvíš nejen vše potřebné týkající se tvého nadcházejícího studia, ale díky propracovanému programu se rychle seznámíš se svými spolužáky a získáš spoustu celoživotních přátelství a kontaktů. Kurzem tě provedou starší studenti fakulty, kteří ti poskytnou nejen cenné rady, ale budou ti k dispozici i po celou dobu tvého studia. Pobyt je rozdělen na několik turnusů a jeho absolvování je ohodnoceno 2 kreditovými poukázkami. Více informací, program a přihláškazde

VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

K dispozici zde.