Termíny

22.5.2018 - 25.5.2018 - 9th Economics & Finance Conference, London

Hledat
Pokročilé hledání
Zápisy do studia

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze bude přijímat a zapisovat do bakalářského studia v termínech

  1. – 21. června 2018:

  

Pondělí  18. června 2018   (9.00 – 11.00 hod. a 12.30 – 15.00 hod.)

Úterý  19. června 2018   (9.00 – 11.00 hod. a 12.30 – 15.00 hod.)

Středa  20. června 2018   (9.00 – 11.00 hod. a 12.30 – 15.00 hod.)

Čtvrtek  21. června 2018   (9.00 – 12.00 hod.)

 

Všechny termíny jsou naprosto rovnocenné

 

Zápisy se budou konat na studijním oddělení Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov, Nová budova – 3. patro, místnosti NB 396 a NB 397.

 

 K zápisu je nutné mít s sebou:

  • průkaz totožnosti (OP nebo cestovní pas),
  • dokument dokládající dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání – tj. úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, kterou odevzdáte při zápisu do studia (neověřené kopie nebudou uznány!),
  • jednu průkazovou fotografii,
  • 290 Kč (resp. 370 Kč) na multifunkční identifikační kartu (resp. multifunkční kartu ISIC s licencí),
  • předvyplněné formuláře potvrzení o studiu, pokud uchazeč potřebuje nějaké potvrdit (dostupné zde: http://nf.vse.cz/studenti/formulare-pro-studenty/),
  • pouze ti uchazeči, jejichž výsledek není NF VŠE znám, si donesou certifikát od společnosti Scio k prokázání dosažené percentilové hranice v testu NSZ OSP.

Uchazeči budou ihned po doložení splnění zbylé podmínky pro přijetí do studia (zákonem požadované středoškolské vzdělání) přijati a zapsáni do studia.

Pokud se uchazeči s nárokem na přijetí v těchto termínech osobně (popř. v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci) nedostaví, svůj nárok na přijetí tím pozbývají a ke studiu nebudou přijati (rozhodnutí o nepřijetí obdrží od NF VŠE poštou). Tím není nijak dotčeno jejich právo zažádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí (odvolat se). Podat žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí mohou do 30 dnů od jeho obdržení. Podávat tyto žádosti před tím, než uchazeč obdrží písemné rozhodnutí, je bezpředmětné, a na takové žádosti nebude brán zřetel!

Průběh zápisu do studia:

1) Uchazeč bude zkontrolován dle prezenční listiny a občanského průkazu.

2) Uchazeč obdrží papírovou Kartu studenta, kterou čitelně vyplní (osobní a kontaktní údaje) a do karty nalepí svou fotografii.

3) Uchazeč vyplněnou Kartu studenta + úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení odevzdá v místnosti 396 nebo 397 studijní referentce.

4) Studijní referentka zapíše uchazeče do studia a předá mu písemné Rozhodnutí o přijetí do studia (kopii Rozhodnutí student na místě podepíše a odevzdá).

5) Následuje fotografování na multifunkční identifikační kartu (ISIC), které ve dnech zápisů probíhá ve Staré budově v místnosti SB 112. Pokud si v těchto oficiálních termínech student kartu ISIC nevyřídí, může tak učinit až od října 2018 na Správě identifikačních karet v místnosti SB 22.