Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Den otevřených dveří 5. 1. 2013

Zájem o studium na Národohospodářské fakultě rok od roku roste. Vysoký počet zájemců o studium na Dni otevřených dveří Národohospodářské fakulty, který se letos konal v sobotu dne 5. 1. 2013, zcela naplnil Vencovského aulu VŠE v Praze. Prezentace se zúčastnili uchazeči i jejich rodiče.
Velký zájem o studium na Národohospodářské fakultě lze předpokládat i v tomto roce. Fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni správně a pružně reagovat na rychle se měnící požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu. Výuka zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických, až po manažerské a praktické. V akademickém roce 2013/14 je otevírán bakalářský studijní program Ekonomie a hospodářská správa v oborech Ekonomie, Národní hospodářství, Veřejná správa a regionální rozvoj. Standardní délka studia je 3 roky. Vedení fakulty přijme  585 uchazečů do bakalářského studia. Forma studia je prezenční. Studium na fakultě se stává vzhledem k posilování univerzitního charakteru studia stále atraktivnější. Aby přijímací řízení bylo náročné, spravedlivé, veřejností snadno kontrolovatelné a zároveň bez zbytečných překážek pro uchazeče, rozhodlo se vedení fakulty i v letošním roce svěřit organizaci přijímacích zkoušek společnosti Scio, která je provádí v 30 městech České republiky a  7 městech Slovenska.
       
Podmínky přijetí:

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE je třeba splnit následující nutné podmínky:
a) absolvovat v období od 1. 9. 2012 do 31. 5. 2013 písemný test obecných studijních předpokladů (základní zkouška  OSP Z) u společnosti Scio
b) dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
První z podmínek přijetí (test OSP Z) se považuje za splněnou absolvováním testu v případě, že uchazeči při konání testu sdělí společnosti Scio, že jsou přihlášeni ke studiu na NF VŠE a udělí této společnosti souhlas s předáním výsledků testu NF VŠE. V opačném případě je první podmínka splněna až tehdy, kdy uchazeč doručí NF VŠE ori¬gi¬nál certifikátu o výsledku testu vydaného společností Scio. Test OSP je možné absolvovat vícekrát, uchazečům se započte vždy nejlepší výsledek. Přihlášení se k testu OSP Z a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče (více na www.scio.cz). Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s při-hlášením se k testu OSP Z. NF VŠE tyto testy neorganizuje, uchazeče na ně nepřihlašuje ani k nim uchazeče nezve.b) dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
Druhou z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání anebo čestným prohlášením, které musejí odevzdat ve stanovených termínech při při¬jímání a zápisu do studia. V případě čestného prohlášení se doporučuje použít formulář dostupný na webových stránkách NF VŠE:
http://nf.vse.cz/download/prijimacky/ProhlaseniBAK.doc

Průběh přijímání a zápisu do studia:

O pořadí přijímaných rozhoduje průměrný percentil ze tří základních částí testu OSP (tj. OSP Z) – tzv. přepočtený percentil, jak jej stanoví společnost Scio (váhy všech tří částí testu OSP jsou shodné). NF VŠE zveřejní do 15. 6. 2013 na své Úřední desce a na svých internetových stránkách http://nf.vse.cz percentilovou hranici, která uchazeče o studium rozdělí do dvou skupin:
a) Uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli lepšího nebo stejného výsledku, než jaký stanoví hranice: takoví uchazeči mají možnost se dostavit ve stanovených termínech k přijetí a zápisu do studia. NF VŠE takovým uchazečům garantuje, že v případě pokud se dostaví a prokáží splnění nutných podmínek k přijetí, budou do studia přijati a zapsáni.
b) Uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli horšího výsledku, než stanoví hranice: takoví uchazeči nebudou ke studiu přijati. Tím není dotčena možnost požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí.
NF VŠE nebude jednotlivé uchazeče o možnosti být přijat a zapsán žádným způsobem osobně informovat (dopisem, e-mailem apod.). Sledování informace o hranici pro přijetí je odpovědností každého uchazeče. NF VŠE bude přijímat a zapisovat do studia na Studijním oddělení NF VŠE v termínech, které budou oznámeny současně s oznámením percentilové hranice a které budou pravděpodobně spadat do 2. poloviny měsíce června. K přijetí a zápisu do studia se uchazeči dostavují zásadně osobně anebo v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. S sebou uchazeči musejí mít platný průkaz totožnosti, fotografii, doklad o splnění druhé podmínky přijetí, popř. čestné prohlášení o jejím splnění. NF VŠE může při zápisu do studia vyžadovat ještě uhrazení poplatku za účast na fakultním společenském večeru spojeném s imatrikulací. Nedostavením se v jednom ze stanovených termínů k přijetí a zápisu do studia ztrácí uchazeč nárok na přijetí a nebude ke studiu přijat

Přihláška ke studiu:

Na NF VŠE je nutno podat samostatnou přihlášku. Fakulta nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Fakulta nevyžaduje uve¬dení a potvrzení prospěchu ze střední školy. Přihláška ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE se podává elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz. Standardním termínem pro doručení přihlášky je 31. 5. 2013. Po obdržení a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle účtu a variabilním sym¬bolu, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bu¬de ¬  li poukázaná částka nižší – například snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.
 

Poplatky:

Výše poplatku je stanovena v závislosti na  termínu podání přihlášky:
a) při podání přihlášky do 31. 5. 2013:  300 Kč;
b) při podání přihlášky po 31. 5. 2013:  560 Kč.

Program Dne otevřených dveří dne 5. 1. 2013

  Přivítání (Bc. Anna Stejkozová,  studentská zajemnice),
  Úvodní slovo děkana (doc. Ing. Miroslav  Ševčík, CSc.), prezentace zde
  Představení jednotlivých oborů: prezentace zde
    Ekonomie (prof. Ing. Robert Holman, CSc.),
    Národní hospodářství (doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc..),
    Veřejná správa a regionální rozvoj (prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.),
  Vystoupení proděkana pro vnější vztahy (doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.), prezentace zde
  Vystoupení studentské tajemnice (Anna Stejkozová),
  Jak se na fakultu přihlásit? (doc. Ing. Dan. Sťastný, Ph.D.), prezentace zde
  O testech OSP společnosti SCIO (Mgr. Bohumil Kartous) prezentace zde
  Diskuse, odpovědi na dotazy publika.
  Pro zájemce prohlídka areálu VŠE

Fotografie, autoři: Janusz Konieczny, Ing. Josef Stejkoza

Reportáž v pdf