Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Den otevřených dveří 2011

Reportáž ze Dne otevřených dveří 8. 1. 2011

Zájem o studium na Národohospodářské fakultě rok od roku roste. Vysoký počet zájemců o studium na Dni otevřených dveří Národohospodářské fakulty, který se letos konal v sobotu dne 8. 1. 2011 zcela naplnil Vencovského aulu VŠE v Praze. Prezentace se zúčastnilo více jako 500 uchazečů a jejich rodičů.

Zvýšený zájem o studium na Národohospodářské fakultě lze předpokládat i v tomto roce. Fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni správně a pružně reagovat na rychle se měnící požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu. Výuka zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických, až po manažerské a praktické. V akademickém roce 2011/12 je otevírán bakalářský studijní program Ekonomie a hospodářská správa v oborech Ekonomie, Národní hospodářství, Veřejná správa a regionální rozvoj. Standardní délka studia je 3 roky. Vedení fakulty hodlá letos přijmout 672 uchazečů do bakalářského studia. Forma studia je prezenční. Studium na fakultě se stává vzhledem k posilování univerzitního charakteru studia stále atraktivnější. Aby přijímací řízení bylo náročné, spravedlivé, veřejností snadno kontrolovatelné a zároveň bez zbytečných překážek pro uchazeče, rozhodlo se vedení fakulty i letos svěřit organizaci přijímacích zkoušek společnosti Scio, která je provádí v 15 městech České republiky a Slovenska.

 

 Podmínky přijetí:

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE je třeba splnit následující nutné podmínky:

a) absolvovat v období od 1. 9. 2010 do 31. 5. 2011 písemný test obecných studijních předpokladů (OSP) u společnosti www.scio.cz, s.r.o. (Scio);

b) dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

První z podmínek přijetí (test OSP) se považuje za splněnou absolvováním testu v případě, že uchazeči při konání testu sdělí společnosti Scio, že jsou přihlášeni ke studiu na NF VŠE, a udělí této společnosti souhlas s předáním výsledků testu NF VŠE. V opačném případě je první podmínka splněna až tehdy, kdy uchazeč doručí NF VŠE ori­gi­nál certifikátu o výsledku testu vydaného společností Scio. (V případě udělení souhlasu s předáním výsledků testu není třeba NF VŠE tyto certifikáty dodávat.)

Test OSP je možné absolvovat vícekrát, uchazečům se započte vždy nejlepší výsledek.

Přihlášení se k testu OSP a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče (více na www.scio.cz). Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s při­hlášením se k testu OSP. NF VŠE tyto testy neorganizuje a žádné z uchazečů na ně nepřihlašuje ani k nim uchazeče nezve.

Druhou z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání anebo čestným prohlášením, které musejí odevzdat ve stanovených termínech při při­jímání a zápisu do studia. (V případě čestného prohlášení se doporučuje použít formulář dostupný na: nf.vse.cz - Prohlášení.)
Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí:

O pořadí přijímaných rozhoduje výsledek testu OSP - tzv. přepočtený percentil, jak jej stanoví společnost Scio. NF VŠE zveřejní dne 15. 6. 2011 na své Úřední desce a na svých internetových stránkách http://nf.vse.cz percentilovou hranici, která uchazeče o studium rozdělí do dvou skupin:
a) Uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli lepšího nebo stejného výsledku, než jaký stanoví hranice. Tito uchazeči mají možnost se dostavit ve stanovených termínech k přijetí a zápisu do studia.
b) Uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli horšího výsledku, než stanoví hranice. Tito uchazeči nebudou ke studiu přijati. NF VŠE nebude jednotlivé uchazeče o možnosti být přijat a zapsán žádným způsobem osobně informovat (dopisem, e-mailem apod.). Sledování informace o hranici pro přijetí je odpovědností každého uchazeče.

Přihláška ke studiu:

Na NF VŠE je nutno podat samostatnou přihlášku. Fakulta nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Fakulta nevyžaduje uve­dení a potvrzení prospěchu ze střední školy. Přihláška ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE se podává elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz. Standardním termínem pro doručení přihlášky je 31. 5. 2011. Po obdržení a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle účtu a variabilním sym­bolu, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bu­de ­‑ li poukázaná částka nižší – například snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

Poplatky:

Výše poplatku je stanovena v závislosti na  termínu podání přihlášky:

a) při podání  přihlášky do  31. 5. 2010:  200 Kč;

b) při podání přihlášky po 31. 5. 2010:  590 Kč.

Program Dne otevřených dveří

 •   Přivítání (Doc. Ing. Dan Šťastný, Ph.D., proděkan pro pedagogiku NF VŠE),
 •   Úvodní slovo děkana (doc. Ing. Miroslav  Ševčík, CSc.),
 •   Představení jednotlivých oborů:
  •   Ekonomie (doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.),
  •     Národní hospodářství (doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc..),
  •     Veřejná správa a regionální rozvoj (Prof. Ing. René Wokoun, CSc.),
 •   Vystoupení proděkana pro vnější vztahy (doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.),
 •   Vystoupení studentské tajemnice (Anna Stejkozová),
 •   Jak se na fakultu přihlásit? (Ing. Miroslav Svoboda), prezentace zde
 •   O testech OSP společnosti SCIO
 •   Diskuse, odpovědi na dotazy publika.
 •   Pro zájemce prohlídka areálu VŠE

Fotografie, autorem: Ing. Jaroslav Šícha