Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Den otevřených dveří 2008 dne 5. 1.

Zájem o studium na fakultě rok od roku roste. Tento trend potvrdila vysoká účast zájemců o studium na Dni otevřených dveří Národohospodářské fakulty, který se letos konal v sobotu 5. 1. 2008. Nová aula VŠE v Praze byla naplněna na hranici svých kapacitních možností, prezentace se účastnilo více jako 500 uchazečů a jejich rodičů.

Zájem o studium na Národohospodářské fakultě

Zvýšený zájem o studium na Národohospodářské fakultě lze předpokládat i v tomto roce. Fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni správně a pružně reagovat na rychle se měnící požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu. Výuka zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických, až po manažerské a praktické. V akademickém roce 2008/09 je otevírán bakalářský studijní program Ekonomie a hospodářská správa v oborech Ekonomie, Národní hospodářství, Veřejná správa a regionální rozvoj. Standardní délka studia je 3 roky. Vedení fakulty hodlá letos přijmout 672 uchazečů Forma studia je prezenční. Studium na fakultě se stává vzhledem k posilování univerzitního charakteru studia stále atraktivnější. Aby přijímací řízení bylo náročné, spravedlivé, veřejností snadno kontrolovatelné a zároveň bez zbytečných překážek pro uchazeče, rozhodlo se vedení fakulty i letos svěřit organizaci přijímacích zkoušek společnosti Scio, která je provádí v 15 městech České republiky a Slovenska.

¨ Zájem o studium na NF

Podmínky přijetí:

 1. Absolvování písemného testu z obecných studijních předpokladů (OSP) prostřednictvím společnosti Scio, s.r.o. v období od 1. 9. 2007 do 1. 6. 2008.
 2. Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Ad 1) Každý uchazeč musí v období od 1. 9. 2007 do 1. 6. 2008 alespoň jednou absolvovat test OSP v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). Pokud test absolvuje vícekrát, započte se mu nejlepší výsledek. Na testy OSP se každý uchazeč hlásí sám. Více na www.scio.cz.
Ad 2) Zákonnou podmínkou pro přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Uchazeči to prokáží čestným prohlášením, které musejí osobně odevzdat v níže uvedených termínech před zápisem ke studiu. Formulář čestného prohlášení najdete na stránkách fakulty http://nf.vse.cz/.
Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí:

O pořadí přijímaných rozhoduje výsledek testu OSP - tzv. přepočtený percentil, jak jej stanoví společnost Scio. NF VŠE zveřejní dne 13. 6. 2008 na své Úřední desce a na svých internetových stránkách http://nf.vse.cz percentilovou hranici, která uchazeče o studium rozdělí do dvou skupin:

a) Uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli lepšího nebo stejného výsledku, než jaký stanoví hranice. Tito uchazeči mají možnost se dostavit ve stanovených termínech k přijetí a zápisu do studia.

b) Uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli horšího výsledku, než stanoví hranice. Tito uchazeči nebudou ke studiu přijati. NF VŠE nebude jednotlivé uchazeče o možnosti být přijat a zapsán žádným způsobem osobně informovat (dopisem, e-mailem apod.). Sledování informace o hranici pro přijetí je odpovědností každého uchazeče.
Přihláška ke studiu:

Přihlášku lze elektronicky vyplnit na adrese: http://prihlasky.vse.cz. Z hlediska formálních náležitostí přihlášky Národohospodářská fakulta nevyžaduje: potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, uvedení a potvrzení prospěchu ze střední školy. Je však nutné přiložit potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení.

Termín odevzdání přihlášek: 28. 2. 2008
Poplatek za přijímací řízení: 200,- Kč v případě elektronické přihlášky (400,- Kč v případě klasické přihlášky), 600,- Kč v případě, že přihláška bude odevzdána po 28. 2. 2008.

Den otevřených dveří na NF

Program Dne otevřených dveří

 • Přivítání (Ing. Dan Šťastný, Ph.D., proděkan pro pedagogiku NF VŠE),
 • Úvodní slovo děkana (doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.), prezentace zde,
 • Představení jednotlivých oborů:
  - Ekonomie (prof. Ing. Robert Holman, CSc.),
  - Národní hospodářství (Ing. David Lipka, Ph.D.),
  - Veřejná správa a regionální rozvoj (doc. Ing. René Wokoun, CSc.),
 • Vystoupení proděkana pro vnější vztahy (doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.),
 • Vystoupení studentského zástupce (Pavla Vašíčková),
 • Jak se na fakultu přihlásit? (Ing. Miroslav Svoboda), prezentace zde,
 • O testech OSP společnosti SCIO (Bohumil Kartous)
 • Diskuse, odpovědi na dotazy publika.

Fotografie, autorem: Jaroslav Šícha