Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Den otevřených dveří 2009 dne 10. 1.

Zájem o studium na Národohospodářské fakultě rok od roku roste. Vysoký počet zájemců o studium na Dni otevřených dveří Národohospodářské fakulty, který se letos konal v sobotu dne 10. 1. 2009, naplnil Vencovského aulu VŠE v Praze na hranici kapacitních možností. Prezentace se účastnilo více jako 500 uchazečů a jejich rodičů.

NF den otevrenych dveri

Zvýšený zájem o studium na Národohospodářské fakultě lze předpokládat i v tomto roce. Fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni správně a pružně reagovat na rychle se měnící požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu. Výuka zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických, až po manažerské a praktické. V akademickém roce 2008/09 je otevírán bakalářský studijní program Ekonomie a hospodářská správa v oborech Ekonomie, Národní hospodářství, Veřejná správa a regionální rozvoj. Standardní délka studia je 3 roky. Vedení fakulty hodlá letos přijmout 672 uchazečů do bakalářského studia. Forma studia je prezenční. Studium na fakultě se stává vzhledem k posilování univerzitního charakteru studia stále atraktivnější. Aby přijímací řízení bylo náročné, spravedlivé, veřejností snadno kontrolovatelné a zároveň bez zbytečných překážek pro uchazeče, rozhodlo se vedení fakulty i letos svěřit organizaci přijímacích zkoušek společnosti Scio, která je provádí v 15 městech České republiky a Slovenska.

NF den otevrenych dveri

Podmínky přijetí:

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE je třeba splnit následující nutné podmínky:

a) absolvovat v období od 1. 9. 2008 do 30. 5. 2009 písemný test obecných studijních předpokladů (OSP) u společnosti www.scio.cz, s.r.o. (Scio);

b) dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

První z podmínek přijetí (test OSP) se považuje za splněnou absolvováním testu v případě, že uchazeči při konání testu sdělí společnosti Scio, že jsou přihlášeni ke studiu na NF VŠE, a udělí této společnosti souhlas s předáním výsledků testu NF VŠE. V opačném případě je první podmínka splněna až tehdy, kdy uchazeč doručí NF VŠE ori­gi­nál certifikátu o výsledku testu vydaného společností Scio. (V případě udělení souhlasu s předáním výsledků testu není třeba NF VŠE tyto certifikáty dodávat.)

Test OSP je možné absolvovat vícekrát, uchazečům se započte vždy nejlepší výsledek.

Přihlášení se k testu OSP a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče (více na www.scio.cz). Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s při­hlášením se k testu OSP. NF VŠE tyto testy neorganizuje a žádné z uchazečů na ně nepřihlašuje ani k nim uchazeče nezve.

Druhou z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání anebo čestným prohlášením, které musejí odevzdat ve stanovených termínech při při­jímání a zápisu do studia. (V případě čestného prohlášení se doporučuje použít formulář dostupný na: nf.vse.cz - Prohlášení.)
Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí:

O pořadí přijímaných rozhoduje výsledek testu OSP - tzv. přepočtený percentil, jak jej stanoví společnost Scio. NF VŠE zveřejní dne 15. 6. 2009 na své Úřední desce a na svých internetových stránkách http://nf.vse.cz percentilovou hranici, která uchazeče o studium rozdělí do dvou skupin:
a) Uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli lepšího nebo stejného výsledku, než jaký stanoví hranice. Tito uchazeči mají možnost se dostavit ve stanovených termínech k přijetí a zápisu do studia.
b) Uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli horšího výsledku, než stanoví hranice. Tito uchazeči nebudou ke studiu přijati. NF VŠE nebude jednotlivé uchazeče o možnosti být přijat a zapsán žádným způsobem osobně informovat (dopisem, e-mailem apod.). Sledování informace o hranici pro přijetí je odpovědností každého uchazeče.
Přihláška ke studiu:

Přihlášku ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE lze podat dvěma způsoby:

a) elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz;

b) písemně na formuláři SEVT 491450 "Přihláška ke studiu na vysoké škole" (dostupném na adrese www.vse.cz) doručeném na adresu Národohospodářská fakulta VŠE, pí Pavla Ondráčková, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

NF den otevrenych dveri

Termínem pro doručení přihlášky je:

30. 5. 2009 pro elektronické přihlášky;

a) den přijetí ke studiu pro písemné přihlášky doručené na papírovém formuláři (nelze později než v září 2009).

Po obdržení a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle účtu a variabilním sym­bolu, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (dále jen "poplatek").

Výše poplatku je stanovena v závislosti na formě podání přihlášky a na jeho termínu:

a) elektronické přihlášky (lze podat pouze 30. 5. 2009): 200 Kč;

b) písemné přihlášky doručené na papírovém formuláři do 30. 5. 2009: 400 Kč;

c) písemné přihlášky doručené na papírovém formuláři po 30. 5. 2009: 600 Kč.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bu­de­-li poukázaná částka nižší - například snížená o bankovní poplatky - nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

NF den otevrenych dveri

Program Dne otevřených dveří

 • Přivítání (Ing. Dan Šťastný, Ph.D., proděkan pro pedagogiku NF VŠE),
 • Úvodní slovo děkana (prezentace) (doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.)
 • Představení jednotlivých oborů:
  - Ekonomie (doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.),
  - Národní hospodářství (Ing. Miroslav Ševčík, CSc..),
  - Veřejná správa a regionální rozvoj (doc. Ing. Petr Tóth, Ph.D.),
 • Vystoupení proděkana pro vnější vztahy (doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.),
 • Vystoupení studentských zástupců (Petra Prášilová, Pavla Vašíčková),
 • Jak se na fakultu přihlásit? (prezentace) (Ing. Miroslav Svoboda),
 • O testech OSP společnosti SCIO (prezentace) (Soňa Křížová).
 • Diskuse, odpovědi na dotazy publika.

Fotografie, autorem: Vojtěch Polák