Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Den otevřených dveří 2012 dne 7. 1.

Zájem o studium na Národohospodářské fakultě rok od roku roste. Vysoký počet zájemců o studium na Dni otevřených dveří Národohospodářské fakulty, který se letos konal v sobotu dne 7. 1. 2012 zcela naplnil Vencovského aulu VŠE v Praze. Prezentace se zúčastnilo více jako 500 uchazečů a jejich rodičů.

Zvýšený zájem o studium na Národohospodářské fakultě lze předpokládat i v tomto roce. Fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni správně a pružně reagovat na rychle se měnící požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu. Výuka zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických, až po manažerské a praktické. V akademickém roce 2012/13 je otevírán bakalářský studijní program Ekonomie a hospodářská správa v oborech Ekonomie, Národní hospodářství, Veřejná správa a regionální rozvoj. Standardní délka studia je 3 roky. Vedení fakulty hodlá letos přijmout 672 uchazečů do bakalářského studia. Forma studia je prezenční. Studium na fakultě se stává vzhledem k posilování univerzitního charakteru studia stále atraktivnější. Aby přijímací řízení bylo náročné, spravedlivé, veřejností snadno kontrolovatelné a zároveň bez zbytečných překážek pro uchazeče, rozhodlo se vedení fakulty i letos svěřit organizaci přijímacích zkoušek společnosti Scio, která je provádí v 30 městech České republiky a  7 městech Slovenska.

Podmínky přijetí:
K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE je třeba splnit následující nutné podmínky:
a) absolvovat v období od 1. 9. 2011 do 31. 5. 2012 písemný test obecných studijních předpokladů (základní zkouška  OSP Z) u společnosti Scio
b) dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
První z podmínek přijetí (test OSP Z) se považuje za splněnou absolvováním testu v případě, že uchazeči při konání testu sdělí společnosti Scio, že jsou přihlášeni ke studiu na NF VŠE a udělí této společnosti souhlas s předáním výsledků testu NF VŠE. V opačném případě je první podmínka splněna až tehdy, kdy uchazeč doručí NF VŠE ori¬gi¬nál certifikátu o výsledku testu vydaného společností Scio. (V případě udělení souhlasu s předáním výsledků testu není třeba NF VŠE tyto certifikáty dodávat).Test OSP je možné absolvovat vícekrát, uchazečům se započte vždy nejlepší výsledek. Přihlášení se k testu OSP Z a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče (více na www.scio.cz). Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s při¬hlášením se k testu OSP Z. NF VŠE tyto testy neorganizuje, uchazeče na ně nepřihlašuje ani k nim uchazeče nezve.
Druhou z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání anebo čestným prohlášením, které musejí odevzdat ve stanovených termínech při přijímání a zápisu do studia. V případě čestného prohlášení se doporučuje použít formulář dostupný na webových stránkách NF VŠE - formulář česté prohlášení stahujte zde.

Průběh přijímání a zápisu do studia:

O pořadí přijímaných rozhoduje průměrný percentil ze tří základních částí testu OSP (tj. OSP Z) – tzv. přepočtený percentil, jak jej stanoví společnost Scio (váhy všech tří částí testu OSP jsou shodné). NF VŠE zveřejní do 15. 6. 2012 na své Úřední desce a na svých internetových stránkách http://nf.vse.cz percentilovou hranici, která uchazeče o studium rozdělí do dvou skupin:
a) Uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli lepšího nebo stejného výsledku, než jaký stanoví hranice: takoví uchazeči mají možnost se dostavit ve stanovených termínech k přijetí a zápisu do studia. NF VŠE takovým uchazečům garantuje, že v případě pokud se dostaví a prokážou splnění nutných podmínek k přijetí, budou do studia přijati a zapsáni.
b) Uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli horšího výsledku, než stanoví hranice: takoví uchazeči nebudou ke studiu přijati. Tím není dotčena možnost požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí.

NF VŠE nebude jednotlivé uchazeče o možnosti být přijat a zapsán žádným způsobem osobně informovat (dopisem, e-mailem apod.). Sledování informace o hranici pro přijetí je odpovědností každého uchazeče. NF VŠE bude přijímat a zapisovat do studia na Studijním oddělení NF VŠE v termínech, které budou oznámeny současně s oznámením percentilové hranice a které budou pravděpodobně spadat do 2. poloviny měsíce června. K přijetí a zápisu do studia se uchazeči dostavují zásadně osobně anebo v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. S sebou uchazeči musejí mít platný průkaz totožnosti, fotografii, doklad o splnění druhé podmínky přijetí, popř. čestné prohlášení o jejím splnění. NF VŠE může při zápisu do studia vyžadovat ještě uhrazení poplatku za účast na fakultním společenském večeru spojeném s imatrikulací. Nedostavením se v jednom ze stanovených termínů k přijetí a zápisu do studia ztrácí uchazeč nárok na přijetí a nebude ke studiu přijat
Přihláška ke studiu:
Na NF VŠE je nutno podat samostatnou přihlášku. Fakulta nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Fakulta nevyžaduje uve¬dení a potvrzení prospěchu ze střední školy. Přihláška ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE se podává elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz. Standardním termínem pro doručení přihlášky je 31. 5. 2012. Po obdržení a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle účtu a variabilním sym¬bolu, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bu¬de ¬  li poukázaná částka nižší – například snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

Poplatky:
Výše poplatku je stanovena v závislosti na  termínu podání přihlášky:
a) při podání přihlášky do 31. 5. 2012:  300 Kč;
b) při podání přihlášky po 31. 5. 2012:  590 Kč.

Program Dne otevřených dveří
Přivítání (Doc. Ing. Dan Šťastný, PhD., proděkan pro studium),
Úvodní slovo děkana (doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.),
Představení jednotlivých oborů:
Ekonomie (prof. Ing. Robert Holman, CSc.),
Národní hospodářství (doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc..),
Veřejná správa a regionální rozvoj (Prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.),
Vystoupení proděkana pro vědu /doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.),
Vystoupení proděkana pro vnější vztahy (doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.),
Vystoupení studentské tajemnice (Anna Stejkozová),
Jak se na fakultu přihlásit? (Ing. Miroslav Svoboda),
O testech OSP společnosti SCIO (Mgr. Bohumil Kartous),
Diskuse, odpovědi na dotazy publika,
Pro zájemce prohlídka areálu VŠE.

Fotografie, autorem: Janusz Konieczny