Utajení kvalifikační práce

Ze zákona má škola povinnost zveřejňovat kvalifikační práce, u kterých proběhla obhajoba. Odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním. Pravidla pro zveřejňování kvalifikačních prací na VŠE upravuje Studijní a zkušební řád.

„Utajení“ kvalifikační práce

Příklad 1:

3.1 Analytická část – R&D výdaje na obranu

Tato kapitola je neveřejná a obsahuje citlivá data podléhající utajení.

V příloze „neverejna-priloha.pdf“ bude celé znění kapitoly.

Příklad 2:

4.2 Diskuse

Výdaje firmy ve výši [citlivá data, citlivý údaj č. 14] jdou v 80 % na projekty, které skončí sice neúspěšně, nicméně zbylých 20 % má potenciál přinést firmě v budoucnu enormní zisk.

V příloze „neverejna-priloha.pdf“ bude očíslovaný seznam neveřejných citlivých údajů.

Práci je proto vhodné psát tak, kdy citlivé údaje lze snadno vynechat – např. koncentrovat je do jedné kapitoly („analytické části“) a poté v práci a závěrech uvádět jen relativní čísla (%). Utajení totiž nepodléhá celá práce, pouze citlivé údaje, které jsou odebrány z práce do přílohy. Pouze příloha s citlivými daty bude neveřejná, nikoliv práce samotná. Rozsah vy­nechané části musí na základě doporučení vedoucího práce schválit děkan. 

Pokud student požádá o utajení:

Vedoucí práce je povinen předem seznámit spolupracující sub­jekt s tím, že obhajoba práce je veřejná a že po dobu stanovenou zákonem je práce před plá­no­va­nou obhajobou v místě pracoviště zveřejněna a každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

V případě, že děkan na základě doporučení vedoucího práce „utajení“ práce povolí, student z práce odevzdávané v ISISu (nikoli z práce odevzdané na katedře pro účely obhajoby, tam se odevzdává tištěná zcela kompletní práce) vynechá specifikované části, které uvede v příloze. Vyplní právní doložku v doplňujících informacích v čeština a angličtině. Poté práci definitivně odevzdá. V ten moment ISIS automaticky úplně vše k práci nastaví jako utajené. Do odevzdávárny na kontrolu plagiátorství se dá práce bez citlivých dat.

Vedoucí práce má následně povinnost v období od odevzdání práce do termínu obhajoby zkontrolovat, zda je utajení práce v pořádku a označí jako utajenou pouze přílohu (neverejna-priloha.pdf) a odtajní veřejné části. Zadání práce, posudky práce i závěrečná práce s odkazy na neveřejnou přílohu musí být vždy uložena jako „veřejná“.

Toto se děje v Záznamníku učitele: Podrobnosti k vedené práci studenta/studentky: Ikonka Nastavení utajeníO utajení kvalifikační práce student žádá ve spolupráci s vedoucím práce v dostatečném předstihu (cca 1-2 týdny) před plánovaným odevzdáním.