Výsledky analýzy „Hospodářsko-politické konsekvence uplatňování administrativního monopolu při nakládání s obalovými odpady v České republice“ zpracované na Národohospodářské fakultě VŠE

V termínu od června do prosince 2016 zpracoval tým doktorandů Národohospodářské fakulty VŠE v Praze ve složení Ing. Josef Klement. Ing. Jan Kozák a Ing. Ivo Strejček ml. analýzu „Hospodářsko-politické konsekvence uplatňování administrativního monopolu při nakládání s obalovými odpady v České republice“.

Výsledky výzkumu potvrdily chyby v nastavení systému v České republice. Ve výzkumu bylo použito jak českých tak zahraničních podkladů, zejména výroční zprávy EKOKOM, a.s., data dostupná na ČSÚ, MŽP ČR a Eurostatu, materiály a vyjádření institucí Evropské unie, OECD a dalších organizací. Teoreticky se práce opírá o díla významných ekonomů, mimo jiné nobelistů.


Závěry, ke kterým tým řešitelů dospěl, lze shrnout:
Společnost EKO-KOM, a.s. je absolutním administrativním monopolem, který cíleně a uměle vytváří bariéry pro vstup na trh potenciální konkurenci;
Stát prostřednictvím Ministerstva životního prostředí ochraňuje administrativně monopolní postavení společnosti EKO-KOM, a.s. a lze tak hovořit o stavu, jenž ekonomická teorie popisuje jako problém pána a správce či problém zajetí regulátora;
Mezi organizacemi sdružujícími výrobce by mělo být vytvořeno vhodné konkurenční prostředí a stát by měl umožnit vstoupit dalším subjektům na tento trh a umožnit jim konkurovat si v nabízených službách, jejich kvalitě, rozsahu a ceně;
Závěry analýzy o nutnosti radikální liberalizace celého odvětví jsou v úplném souladu se stanovisky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, publikovanými v srpnu roku 2013.


Při zpracování tématu jsem si uvědomil, jak škodlivé je udržování monopolního postavení státem“, říká spoluautor Ing. Ivo Strejček.
Další spoluautor Ing. Josef Klement pokračuje: „Existence státem dlouhodobě uměle udržovaného administrativního monopolu bezpochyby skýtá velký korupční potenciál, zrušení takového monopolu by bylo skutečným bojem proti korupci.
Další spoluautor analýzy Ing. Jan Kozák doplňuje: „Za pozornost stojí trend nastolený po liberalizaci trhu v Německu, kdy při narůstajícím množství vyprodukovaného obalového odpadu docházelo ke snižování vybrané sumy poplatků. To znamená, že konkurence vedla ke snížení nákladů jak pro firmy produkující tento odpad, tak v konečném důsledku i snížení cen pro spotřebitele. Na druhé straně v České republice již několik let stagnuje produkované množství, avšak suma vybraných poplatků narůstá. Což se negativně promítá do nákladů firem a spotřebitelů.
Celý text analýzy lze nalézt zde
V Praze, 9. února 2017
Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze
PhDr. Ing. Daniel Váňa, PhD., tiskový tajemník Národohospodářské fakulty VŠE v Praze

 

Tisková zpráva v pdf zde


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague