Závěrečné práce

Vše se řeší přes InSIS: Podáte si v InSIS na studijní oddělení žádost (Portál studenta – Podání elektronické žádosti na studijní oddělení) o potvrzení, že splňujete podmínky pro danou zkoušku (nutno uvést kód zkoušky). Studijní oddělení vám žádost v InSIS označí jako schválenou (pokud samozřejmě dané podmínky splňujete). Stránku s takto schválenou žádostí si z InSIS vytisknete: to potom poslouží jako potvrzení o splnění podmínek pro zkoušku stejně jako dnes Registrační list.

Pravidla pro psaní prací

Odevzdání a obhajoby kvalifikačních prací

Bez ohledu na katedrální příslušnost vedoucího práce obhajují studenti své kvalifikační práce vždy na katedře, která spravuje jejich obor. Obhajoby kvalifikačních prací probíhají ve zkouškových obdobích, případně v září. Před přihlášením k obhajobě musí studenti vložit elektronickou verzi práce do InSIS a odevzdat alespoň jednu tištěnou kopii práce (popř. tolik kopií, kolik katedra vyžaduje) na sekretariát katedry, na níž bude obhajoba probíhat. Pro obhajobu ve zkouškovém období musí student odevzdat práci dle termínu příslušné katedry, pokud není uvedeno tak nejpozději v poslední den výuky příslušného semestru; pro obhajobu v září musí student práci odevzdat do konce druhého celého srpnového týdne. Příslušná katedra může tyto termíny prodloužit, nikoliv však zkrátit.


Obecné informace – prosíme sledujte vždy aktuální instrukce kateder vašeho oboru k odevzdávání prací!

Informace pro bakalářský obor NH

 • Národní hospodářství (obhajoby NH0, SZZ NH1/NH2)

Přihlašování na obhajobu BP je záměrně zablokované. Termín obhajoby totiž určí Váš oponent, nebo vedoucí práce. Jestli se nedomluvíte s vedoucím jinak, stačí dva odevzdané výtisky Vaší BP (pro oponenta a komisi ke zkoušce). Do vazby do BP se vkládá zadání BP podepsané vedoucím katedry (musíte si ho vyzvednout na katedře, z InSISu nepoznáte, jestli je schválené, nebo ne). Jakmile budete práci odevzdávat, musí již být nahraná v systému InSIS i v odevzdávárně s identem  NHO.

Informace pro magisterský obor HP a HD

 • Obhajoby oboru Hospodářská politika a dějiny (HPOOO, HDOOO) a  SZZ HP –  HP101, HP102

Odevzdávají se tři výtisky. Pokud se domluvíte s vedoucím DP, že ji nepožaduje vytištěnou, tak  stačí pouze dva výtisky. Do vazby DP se dává zadání  DP podepsané vedoucím katedry. Jakmile budete práci odevzdávat, musí již být nahraná v systému InSIS i v odevzdávárně s identem HPOOO, nebo HDOOO. Termín obhajoby Vám bude určen podle oponenta. Přihlašování na obhajobu je tak záměrně zablokované.


Závazný postup od volby tématu po obhajobu:
Každý z vás musí pro úspěšné ukončení studia napsat a obhájit závěrečnou práci. Váš postup proto bude následující:

 1. V InSIS najdete seznam tematických okruhů (nebo konkrétních témat), které pro vás vypsali naši vyučující a v jejichž rámci byste profilovali svoji práci. Věnujte prosím pozornost pouze vyučujícím z naší katedry. V principu Vám práci může vést i někdo z jiné katedry, bude-li souhlasit (a poté, co Vám toto odsouhlasí vedoucí naší katedry), téma však musí být podobné našim katedrálním, a obhajovat svou práci budete také na príslušné katedře.
  Jak se k tomuto seznamu dostanete: Portál studenta -> Rozpisy témat -> Témata k závěrečným pracem.
 2. Vybírejte si témata prací především v období  na přelomu semestru, konkrétně od 1. do 30. září (pro ZS), resp. od 1. ledna do 28. února (pro LS). Přihlášení na téma je možné i v jiném období, berte však ohled na vytíženost učitelů během semestru.
 3. Téma si můžete specifikovat i vlastní, poté, co jeho znění vyspecifikujete (osobně či emailem) spolu s vybraným členem katedry, který Vás má vést. Proces hledání dobrého tématu (=základ úspěchu) blíže popisuje Manuál k psaní kvalifikačních prací. POZOR: při navrhování vlastního tématu prosím nepoužívejte tlačítko „Navrhnout téma“, ale přímo kontaktujte příslušného pedagoga. Aplikace na navrhování témat není dostatečně funkční a vyučující ji nesledují.
 4. Pokud se vám po zobrazení detailu téma i jeho charakteristika líbí, kontaktujte příslušného pedagoga a domluvte se na konkrétním zadání práce v rámci vybraného tématu. (To, co vidíte u každého vyučujícího, jsou tedy většinou tematické okruhy – téma vaší práce už je samozřejmě mnohem konkrétnější. Zkuste si je rozmyslet dopředu a jděte za vybraným vyučujícím už s nějakou přesnější představou.) POZOR: nepoužívejte prosím tlačítko „Přihlásit se na téma“, ale přímo kontaktujte příslušného pedagoga. Aplikace na navrhování témat není dostatečně funkční a vyučující ji nesledují.
 5. Se žádaným vedoucím vyladíte konkrétní „zadání práce“.
  Toto zadání obsahuje několik položek:

  1. Cíl práce
  2. Význam, aktuálnost nebo očekávaný přínos zvoleného tématu
  3. Charakteristika teoretické části práce
  4. Charakteristika praktické části práce
  5. Klíčová slova
  6. Seznam odborné literatury
 6. Konečnou verzi zadání zašlete vedoucímu elektronicky. Ten ji vloží do InSISu, zadání vytiskne a předloží vedoucímu katedry ke schválení. Teprve okamžikem jeho podpisu je potvrzeno, že budete moci obhajovat práci na dané téma. (Do té doby to bylo jen mezi vámi a zvoleným pedagogem, od tohoto okamžiku už je to oficiální.)
 7. V Portálu studenta se vám od té doby, co vedoucí vloží zadání, začne objevovat ikona „Závěrečná práce“. Když na ni kliknete a kliknete pak na „Zobrazit zadání“, uvidíte mimo jiné i nejdřívější možný termín svojí obhajoby. To je velmi důležité! Platí, že obhajovat svoji práci smíte nejdříve tři měsíce po jejím zadání. Dejte si proto pozor, abyste si téma práce nevybrali příliš pozdě a pak kvůli čekání na obhajobu práce nemuseli prodlužovat studium.
 8. Než začnete práci doopravdy psát, ujistěte se ještě jednou, že jste si nastudovali všechny instrukce v Metodické pokyny pro psaní bakalářských a diplomových prací na NF VŠE v Praze – jsou pro vás závazné. A až budete práci psát, musíte použít vzor titulních listů, který je ke stažení na fakultních stránkách. A ještě dva odkazy vám pomohou: zde si stáhnete formulář posudku vedoucího a oponenta – podívejte se, co při svém hodnocení musejí sledovat za kritéria, a lépe tak porozumíte tomu, na co při psaní nemáte zapomenout.
 9. Obhajoby závěrečných prací probíhají vždy  ve zkouškovém období. Ale protože na vaši práci musí být po jejím odevzdání ještě napsán oponentský posudek, jsou pro celou fakultu stanoveny termíny, do nichž nejpozději musíte práci odevzdat, aby se obhajoba stihla v příslušném období. Tyto termíny naleznete na internetových stránkách fakulty, případně na stránkách katedry.
 10. Abyste vůbec mohli obhajovat, musíte mít zapsán příslušný předmět obhajoby. V „Portálu studenta“ kliknete na „Mimosemestrální kurzy“ a zapíšete si předmět „Obhajoba bakalářské práce“, resp. „Obhajoba diplomové práce“. Pozor, bez této akce nebudete mít možnost být zařazeni na termín obhajoby!
 11. Než práci fyzicky odevzdáte sekretářce katedry, musíte ji vložit spolu s dalšími náležitostmi do InSIS: v „Portálu studenta“ -> „Závěrečná práce“ dáte volbu „Vložit doplňující informace“ a zadáte jazyk práce, název práce, abstrakt a 3 klíčová slova v češtině a angličtině. Následně nahrajete do InSIS práci a označíte ji k odevzdání. Pak zadáte volbu „Kontrola stavu“, kde musí položka „Operace studenta“ mít u sebe zelenou fajfku. (Pozor, dokud ji nemá, není vaše práce považována za odevzdanou!).
 12. Následně vložte práci ještě do odevzdávárny InSIS (pod relevatním mimosemestrálním kurzem) – práci tedy elektronicky odevzdáte dvakrát. Bez řádného vložení nebude studentům umožněna obhajoba.
 13. Práci fyzicky odevzdáte k obhajobě sekretářce příslušné katedry ve dvou vyhotoveních (pevné desky nejsou nutné, stačí mít práci svázánu kroužkovou vazbou, tisk nejlépe oboustranný). Sekretářka vám sdělí rámcové termíny, kdy se budou konat obhajoby, ale konkrétní termín vám bude přidělen katedrou poté, co budu stanoveni oponenti. Až se tak stane, naleznete termín, na který jste přihlášeni, v InSIS v „Portálu studenta“ klinutím na „Přihlašování na zkoušky“.
  Pozor: pokud sekretářce InSIS neukáže, že je vaše práce odevzdaná (viz bod 11), nepřebere od vás práci a nepřiřadí vám termín obhajoby!
 14. Jak bude probíhat vaše obhajoba? Na začátku dostanete cca 10 minut, abyste představili svou práci. Je vhodné postupovat následovně:
  a) jaký byl cíl vaší práce,
  b) jaké metody jste při jeho dosahování použili,
  c) jaké je teoretické zakotvení  práce (resp. s jakými primárními a sekundárními prameny jste pracovali),
  d) k čemu jste došli, jaké jsou závěry vašeho zkoumání.
  Pak dostane slovo oponent se svým posudkem a podobně i vedoucí práce, načež se slovo zase vrátí vám, abyste reagovali na otázky a případné výtky z posudků.
  Následuje volná diskuse, otázky z komise, která sleduje mimo jiné, zda umíte formulovat cíl své práce v podobě otázky, resp. ve formě verifikovatelné hypotézy, zda jste si vědomi vstupních předpokladů svého tázání, zda jste četli nejen literaturu, která vaši tezi podporuje, ale i tu, která je s ní v rozporu, zda umíte zhodnotit, jaká je vypovídací síla vašich závěrů atp. …
  Po skončení obhajoby opustíte místnost a komise (včetně oponenta a konzultanta) se poradí; v případě, že nedojde ke shodě, hlasuje se; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Oponent a vedoucí práce nejsou přitom členy komise. Nakonec jste pozváni zpět a je vám sdělen výsledek obhajoby.
  V případě, že máte již za sebou státní zkoušku z oboru, vaše studium tímto okamžikem úspěšně končí!

Informace pro učitele:Formulář – Posudek BP/DP zde Poznámka: Do InSISu pak je nutné vložit posudek ve formátu Adobe PDF.

Práce je do „Odevzdávárny“ příliš veliká (>5MiB)?
Do odevzdávárny není třeba vkládat práci, kde jsou multimediální objekty a obrázky ve vysoké kvalitě, snižte kvalitu těchto objektů – např. komprimací obrázků (funkce Word – Obrázky) nebo optimalizujte velikost v Acrobatu, komprimujte tisk v PDF Creatoru.

 • Autor: Martin Zeman
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: