Závěrečné práce

Závěrečné práce

Pravidla pro psaní prací

Odevzdání a obhajoby kvalifikačních prací

Bez ohledu na katedrální příslušnost vedoucího práce obhajují studenti své kvalifikační práce vždy na katedře, která spravuje jejich program. Obhajoby kvalifikačních prací probíhají ve zkouškových obdobích, případně v září. Před přihlášením k obhajobě musí studenti vložit elektronickou verzi práce do InSIS a odevzdat alespoň dvě tištěné kopie práce (popř. tolik kopií, kolik katedra vyžaduje) na sekretariát katedry, na níž bude obhajoba probíhat. Pro obhajobu ve zkouškovém období musí student odevzdat práci dle termínu příslušné katedry, pokud není uvedeno tak nejpozději v poslední den výuky příslušného semestru; pro obhajobu v září musí student práci odevzdat do konce druhého celého srpnového týdne. Příslušná katedra může tyto termíny prodloužit, nikoliv však zkrátit.

Obecné informace – prosíme sledujte vždy aktuální instrukce kateder Vašeho studijního programu k odevzdávání prací!

 

Informace pro bakalářské programy

Přihlašování na obhajobu BP je záměrně zablokované. Termín obhajoby totiž určí Váš oponent, nebo vedoucí práce. Jestli se nedomluvíte s vedoucím jinak, stačí dva odevzdané výtisky Vaší BP (pro oponenta a komisi ke zkoušce). Do vazby do BP se vkládá zadání BP, které bylo elektronicky (v InSIS) schváleno studentem, vedoucím práce, vedoucím katedry a garantem příslušného studijního programu (musíte si jej stáhnout z InSIS). Jakmile budete práci odevzdávat, musí již být nahraná v systému InSIS i v odevzdávárně s příslušným identem:

 • Program Ekonomie: EK0
 • Program Národní hospodářství: NHO
 • Program Veřejná správa a regionální rozvoj: RE0

 

Informace pro magisterské programy

Přihlašování na obhajobu DP je záměrně zablokované. Termín obhajoby totiž určí Váš oponent, nebo vedoucí práce. Jestli se nedomluvíte s vedoucím jinak, stačí dva odevzdané výtisky Vaší DP (pro oponenta a komisi ke zkoušce). Do vazby do DP se vkládá zadání DP, které bylo elektronicky schváleno studentem, vedoucím práce, vedoucím katedry a garantem příslušného studijního programu (musíte si jej stáhnout z InSIS). Jakmile budete práci odevzdávat, musí již být nahraná v systému InSIS i v odevzdávárně s příslušným identem:

 • Program Ekonomie: EA000
 • Program Hospodářská politika: HP000
 • Program Moderní hospodářské dějiny: HD222
 • Program Regionalistika a veřejná správa: RV000

Termín obhajoby Vám bývá v případě BP i DP určen podle oponenta.

 

Závazný postup od volby tématu po obhajobu:
Každý z vás musí pro úspěšné ukončení studia napsat a obhájit závěrečnou práci. Váš postup proto bude následující:

 1. V InSIS najdete seznam navržených témat, které pro vás vypsali naši vyučující a v jejichž rámci byste profilovali svoji práci. Věnujte prosím pozornost pouze vyučujícím z katedry, která garantuje Vámi studovaný program. Jak se k tomuto seznamu dostanete: Portál studenta -> Rozpisy témat -> Témata k závěrečným pracím.
 2. Vybírejte si témata prací zavčasu, kapacita jednotlivých vedoucích bývá (z důvodu časové náročnosti vedení závěrečných prací) omezená.
 3. Pokud se Vám po zobrazení detailu téma i jeho charakteristika líbí, kontaktujte příslušného pedagoga a domluvte se na konkrétním zadání práce v rámci vybraného tématu.
 4. Téma si můžete specifikovat i vlastní, poté, co jeho znění vyspecifikujete (osobně či emailem) spolu s vybraným členem katedry, který Vás má vést. Při výběru vedoucího Vaší práce doporučujeme zvážit zejména profesní zaměření pedagoga vzhledem k Vašemu zvolenému tématu práce. Témata, jímž se pedagogové obecně věnují, jsou většinou uvedeny na stránkách dané katedry. (To, co vidíte u každého vyučujícího, jsou většinou tematické okruhy – téma vaší práce už je samozřejmě mnohem konkrétnější. Zkuste si je rozmyslet dopředu a jděte za vybraným vyučujícím už s nějakou přesnější představou.) POZOR: při navrhování vlastního tématu prosím nepoužívejte tlačítko „Navrhnout téma“, ale přímo kontaktujte příslušného pedagoga.
 5. Proces hledání dobrého tématu (=základ úspěchu) blíže popisují Metodické pokyny pro psaní závěrečných prací na NF VŠE.
 6. S vybraným vedoucím vyladíte konkrétní „zadání práce“.
  Toto zadání obsahuje několik položek:

  1. Cíl práce
  2. Význam, aktuálnost nebo očekávaný přínos zvoleného tématu
  3. Charakteristika teoretické části práce
  4. Charakteristika praktické části práce
  5. Klíčová slova
  6. Seznam odborné literatury
 7. Konečnou verzi zadání zašlete vedoucímu elektronicky. Ten zadání založí v InSIS a následně jej buď sám vyplní, nebo pověří editací zadání studenta. Zadání po jeho finalizaci nejprve schvaluje student, pak vedoucí práce, pak vedoucí katedry a následně garant studijního programu. V okamžiku, kdy je zadání elektronicky schváleno všemi výše uvedenými osobami, je potvrzeno, že budete moci obhajovat práci na dané téma. (Do té doby to bylo jen mezi Vámi a zvoleným pedagogem, od tohoto okamžiku už je to oficiální.)
 8. V Portálu studenta se Vám od té doby, co vedoucí vloží zadání, začne objevovat ikona „Závěrečná práce“. Když na ni kliknete a kliknete pak na „Zobrazit zadání“, uvidíte mimo jiné i nejdřívější možný termín svojí obhajoby. To je velmi důležité! Platí, že obhajovat svoji práci smíte nejdříve tři měsíce po jejím zadání, přičemž katedry mohou stanovit i delší období od zadání kvalifikační práce až do plánovaného termínu obhajoby. Dejte si proto pozor, abyste si téma práce nevybrali příliš pozdě a pak kvůli čekání na obhajobu práce nemuseli prodlužovat studium.
 9. Než začnete práci doopravdy psát, ujistěte se ještě jednou, že jste si nastudovali všechny instrukce v Metodické pokyny pro psaní bakalářských a diplomových prací na NF VŠE v Praze– jsou pro Vás závazné. A až budete práci psát, musíte použít vzor titulních listů, který je ke stažení na fakultních stránkách. A ještě dva odkazy vám pomohou: zde si stáhnete formulář posudku vedoucího a oponenta – podívejte se, co při svém hodnocení musejí sledovat za kritéria, a lépe tak porozumíte tomu, na co při psaní nemáte zapomenout.
 10. Obhajoby závěrečných prací probíhají vždy ve zkouškovém období. Ale protože na Vaši práci musí být po jejím odevzdání ještě napsán oponentský posudek, jsou pro celou fakultu stanoveny termíny, do nichž nejpozději musíte práci odevzdat, aby se obhajoba stihla v příslušném období. Tyto termíny naleznete na stránkách katedry.
 11. Abyste vůbec mohli obhajovat, musíte mít zapsán příslušný předmět obhajoby. V „Portálu studenta“ kliknete na „Mimosemestrální kurzy“ a zapíšete si předmět „Obhajoba bakalářské práce“, resp. „Obhajoba diplomové práce“. Pozor, bez této akce nebudete mít možnost být zařazeni na termín obhajoby!
 12. Než práci fyzicky odevzdáte sekretářce katedry, musíte ji vložit spolu s dalšími náležitostmi do InSIS: v „Portálu studenta“ -> „Závěrečná práce“ dáte volbu „Vložit doplňující informace“ a zadáte jazyk práce, název práce, abstrakt a 3 klíčová slova v češtině a angličtině. Následně nahrajete do InSIS práci a označíte ji k odevzdání. Pak zadáte volbu „Kontrola stavu“, kde musí položka „Operace studenta“ mít u sebe zelenou fajfku. (Pozor, dokud ji nemá, není vaše práce považována za odevzdanou!).
 13. Následně vložte práci ještě do odevzdávárny InSIS (pod relevantním mimosemestrálním kurzem) – práci tedy elektronicky odevzdáte dvakrát. Bez řádného vložení nebude studentům umožněna obhajoba.
 14. Práci fyzicky odevzdáte k obhajobě sekretářce příslušné katedry ve dvou vyhotoveních (pevné desky nejsou nutné, stačí mít práci svázánu kroužkovou vazbou, tisk nejlépe oboustranný). Sekretářka Vám sdělí rámcové termíny, kdy se budou konat obhajoby, ale konkrétní termín Vám bude přidělen katedrou poté, až budou stanoveni oponenti. Až se tak stane, naleznete termín, na který jste přihlášeni, v InSIS v „Portálu studenta“ klinutím na „Přihlašování na zkoušky“.
  Pozor: pokud sekretářce InSIS neukáže, že je Vaše práce odevzdaná (viz bod 11), nepřebere od Vás práci a nepřiřadí Vám termín obhajoby!
 15. Jak bude probíhat Vaše obhajoba? Na začátku dostanete cca 5 minut, abyste představili svou práci. Je vhodné postupovat následovně:
  a) jaký byl cíl Vaší práce,
  b) jaké metody jste při jeho dosahování použili,
  c) jaké je teoretické zakotvení  práce (resp. s jakými primárními a sekundárními prameny jste pracovali),
  d) k čemu jste došli, jaké jsou závěry vašeho zkoumání.
  Pak dostane slovo oponent se svým posudkem a podobně i vedoucí práce, načež se slovo zase vrátí Vám, abyste reagovali na otázky a případné výtky z posudků.

Následuje volná diskuse, otázky z komise, která sleduje mimo jiné, zda umíte formulovat cíl své práce v podobě otázky, resp. ve formě verifikovatelné hypotézy, zda jste si vědomi vstupních předpokladů svého tázání, zda jste četli nejen literaturu, která vaši tezi podporuje, ale i tu, která je s ní v rozporu, zda umíte zhodnotit, jaká je vypovídací síla Vašich závěrů atp. …
Po skončení obhajoby opustíte místnost a komise (včetně oponenta a konzultanta) se poradí; v případě, že nedojde ke shodě, hlasuje se; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Nakonec jste pozváni zpět a je Vám sdělen výsledek obhajoby.

Informace pro učitele: Formulář – Posudek BP/DP zde Poznámka: Do InSISu pak je nutné vložit posudek ve formátu Adobe PDF nebo jej lze do InSIS navkládat ručně.

Práce je do „Odevzdávárny“ příliš veliká (>5MiB)?
Do odevzdávárny není třeba vkládat práci, kde jsou multimediální objekty a obrázky ve vysoké kvalitě, snižte kvalitu těchto objektů – např. komprimací obrázků (funkce Word – Obrázky) nebo optimalizujte velikost v Acrobatu, komprimujte tisk v PDF Creatoru.

 • Autor: Martin Zeman
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: