5MV History of International Relations (in Czech)

Cíle studia a profil absolventa

V posledních letech se vzhledem ke globalizaci do popředí zájmu o společenské vědy dostává problematika mezinárodních vztahů. Na rozdíl od „starého“ pojetí, kdy se mezinárodní vztahy chápaly jako vazba mezi státy a významnými politiky, se prosazují tzv. nové mezinárodní vztahy definované jako široká síť kontaktů na nadnárodní, národní i individuální úrovni. Tomuto pojetí také odpovídá zaměření vedlejší specializace „Dějiny mezinárodních vztahů“, kdy se absolvent seznámí se základními tendencemi mezinárodních vztahů v 19. a 20. století, a to především v kontextu působení nadnárodních institucí, nestátních aktérů, soft powers, global governance, zájmových skupin, politických stran a v kontextu role ekonomiky,  gender a kultury. Stranou zájmu nezůstane ani soudobá diskuse teorie mezinárodních vztahů (realismus kontra idealismus) a studium základních studií dějin mezinárodních vztahů (Kissinger, Waltz, Gaddis, Westad, Huntington).

Cílem vedlejší specializace je ukázat, že současné problémy globálního světa mají často historické kořeny. Jejich poznání a analýza může přispět k řešení mnoha dnešních otázek. Absolvent může po úspěšném absolvování vedlejší specializace pracovat zejména v diplomacii, nadnárodních institucích, byznysu, masových médiích, státní správě, veřejných institucích a ve školství. Vedle získání řady nových znalostí z oblasti mezinárodních vztahů nabízí vedlejší specializace také možnost prohloubení dovednosti práce s odbornou literaturou a prameny, především v rámci samostudia a při přípravě seminárních či diplomových prací. Vedlejší specializace se opírá o zkušené a erudované pedagogy, hostující zahraniční profesory z celého světa, mnohooborovost, osobní přístup ke studentům, seminární způsob výuky, využívání nejnovějších pomůcek a intenzivní dialog se studenty.

Podmínky: nejsou stanoveny. Užitečné informace k přihlašování do vedlejších specializací lze nalézt na stránkách Národohospodářské fakulty zde.

Kapacita na semestr:  25

Doporučená délka studia: 2 semestry

Povinné předměty (celkem 12 ECTS):
5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 (0/2, 4 ECTS)
5HD410 Dějiny mezinárodních vztahů po roce 1945 (0/2, 4 ECTS)
5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů (0/2, 4 ECTS)

Vybrané volitelné předměty (celkem 18 ECTS):

5HD336 Hospodářské a politické dějiny totalitních režimů (2/0, 3 ECTS)
5HD375 Historie Latinské Ameriky po roce 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD403 Geneze, aktuální problémy a budoucnost EU (2/0, 3 ECTS)
5HD347 Dějiny Velké Británie po roce 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD337 Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD415 Hospodářské dějiny USA po roce 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD416 Hospodářský a politický vývoj Evropy ve 20. století (2/0, 4 ECTS)
5HD381, 5HD382, 5HD383 Chapters in Economic History (2/0, mimosemestrální kurz, 4 ECTS)

Pozn. Při přechodu z bakalářského na magisterský typ studia platí pravidla stanovená v Manuálu pro studium na Národohospodářské fakultě (blíže kapitola 2.6.2. Uznávání předmětů). Již absolvovaný předmět je nahrazován jiným předmětem v požadovaném rozsahu a počtu kreditů v rámci výše uvedených volitelných předmětů. Student podá příslušnou žádost.

Státní zkouška z vedlejší specializace (5HD3) 

Státní zkouška se skládá z povinných předmětů  5HD413; 5HD409; 5HD410. Při úspěšném absolvování státní zkoušky student získá 3 ECTS (3 kredity). (Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.)

Další informace včetně tematických okruhů ke státní zkoušce z vedlejší specializace platné pro studenty, kteří se na zkoušku přihlásí od LS2016/17 jsou zde.

Diplomová práce z vedlejší specializace

Studenti Národohospodářské fakulty absolvují předmět 5HP500 Diplomový seminář. Se studenty z jiných fakult se zadání a vedení diplomových prací řeší individuálně.

Více informací k psaní diplomové práce včetně témat jednotlivých vyučujících lze nalézt zde.