Economic Theory (Czech Program)

Obor je určen pro studenty, kteří mají hlubší vztah k ekonomické teorii (mikroekonomii a makroekonomii). Zaměřuje se na přípravu vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří získají hluboké teoretické znalosti a budou je schopni aplikovat ve vědecké, výzkumné, hospodářské nebo pedagogické praxi.
Obor je určen zejména pro posluchače, kteří mají zájem o vědeckou a výzkumnou činnost a mají pro ni předpoklady. Připravuje je zejména na práci ve vědeckých a výzkumných ústavech, na vysokých školách a na špičkových ekonomických pracovištích soukromého i veřejného sektoru, o nichž je známo, že kladou nároky na obsáhlejší a hlubší znalosti ekonomické teorie.

Absolventi tohoto doktorského oboru získají rovněž předpoklady pro působení na zahraničních institucích vědeckého, výzkumného nebo pedagogického zaměření. Posluchači oboru zvládnou na vysoké úrovni doktorské předměty makroekonomie, mikroekonomie, monetární ekonomie a kvantitativních metod v ekonomii, a dále si volí z nabízených volitelných předmětů, které mají vztah k jejich disertační práci. Předpokládá se samostatné studium z doporučené české i anglické literatury, která obsahuje nejnovější poznatky z daného oboru.