Economic Policy (Czech Program)

Obor doktorského studia Hospodářská politika je a garantován Katedrou hospodářské politiky. Je určen těm posluchačům, kteří mají zájem dále pracovat a působit ve vědě a výzkumu ve všech oblastech hospodářské politiky. Výuka tohoto oboru je zabezpečována prostřednictvím několika specializovaných předmětů, a to jak v teoretické, tak i praktické rovině hospodářské politiky. Jedná se zejména o hospodářskou politiku Evropské unie, politiku na trhu práce, makroekonomické analýzy a prognózy, makroekonomickou regulaci aj. Vzhledem k tomu, že se jedná o pokročilé kursy pro doktorské studium, předpokládá se zvládnutí rozsáhlého objemu české i zahraniční odborné literatury. Posluchači si s přednášejícím a školitelem zpravidla sami dohodnou přesné tematické zaměření přednášek a diskusních seminářů. Absolutorium tohoto studia v oboru Hospodářská politika posluchačům umožní získat pracovní místa v předních výzkumných ústavech, vědeckých pracovištích v centrálních orgánech státní správy, dále i v prosperujících komerčních institucích a firmách zabývajících se analýzou všech aspektů národního hospodářství, a to jak v ekonomických a sociálních, tak i politických. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

The websites of the Prague University of Economics and Business use cookies to optimize their content and services provided. Please give us your consent to use of them.
Show more info

Select the services for which you want to allow the use of cookies: