Economic and Political History of the 20th Century (Czech Program)

Obor je určen pro studenty s dostatečně hlubokými znalostmi hospodářských a politických dějin, ekonomických teorií, dějin ekonomických teorií, hospodářské politiky a základních znalostí z příbuzných vědních oborů (politologie, sociologie, filozofie, antropologie). Obor se primárně zaměřuje na přípravu vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří během studia získají hluboké teoretické znalosti, jež budou schopni aplikovat v daných vědeckých disciplínách. Vedle toho se předpokládají u uchazečů schopnosti analytického a abstraktního myšlení, které napomohou zařadit jednotlivé historické události do širšího společensko-ekonomického rámce. Obor se také zaměří na rozvíjení vědecké činnosti studentů individuálním přístupem a jejich zapojením do domácích a zahraničních vědeckých týmů. V rámci vědecké přípravy budou moci studenti navštěvovat kurzy hostujících profesorů z prestižních zahraničních univerzit z Francie, Německa, Rakouska, Velké Británie a USA.

Obor vychází z anglosaského modelu propojení ekonomie a politiky, které umožňuje větší teoretické uplatnění různých metodologických přístupů ekonomie a historie, a nabízí větší možnost rozvoje hospodářských dějin jako samostatné historické disciplíny, vycházející z mezioborovosti a široké palety teoretických přístupů. V tomto pojetí je obor jediným pracovištěm v České republice, které nabízí tuto specializaci. Obor „Hospodářské a politické dějiny 20. století“ by chtěl stavět především na široké teoretické průpravě ve spojení s hlubokou znalostí historických reálií. V tomto kontextu by chtěl především reflektovat řadu nových přístupů, které se v posledních letech profilovaly v rámci ekonomie a historie – teorie veřejné volby, institucionální ekonomie, behaviorální ekonomie, nové dějiny mezinárodních vztahů, nové politické dějiny, nová politická ekonomie, kulturní antropologie, nové dějiny idejí, nové kulturní dějiny.

Absolventi tohoto oboru se budou moci zapojit do vědecké činnosti na domácích i zahraničních institucích a budou mít dobrou výchozí pozici pro práci v soukromém i státním sektoru.