5PV Practice in State Administration

Vážení studenti,

rádi bychom Vás informovali, že Národohospodářská fakulta od letního semestru 2017/2018 otevřela novou vedlejší specializaci 5PV Praktikum ve veřejné správě.
V rámci ní bude všem vybraným studentům umožněna 3měsíční zahraniční odborná stáž na Stálé misi České republiky při OECD V Paříži.
Věříme, že tato nová specializace je jedinečnou příležitostí pro všechny magisterské studenty, kteří by rádi obohatili svůj životopis o cennou zkušenost.
Stáž s sebou nese řadu výhod, například fakt, že samotná stáž je ohodnocena 20 kredity, studenti rovněž dostanou mimořádná stipendia a dodatečné kreditové poukázky.
Přehled základních parametrů nové vedlejší specializace 5PV je dostupný níže.

 

Výběrové řízení

Výběrové řízení pro termíny stáží v první polovině roku 2019 se uskuteční ve středu 3. října od 13 hodin v místnosti NB305.
Svoji účast na výběrovém řízení prosím dopředu oznamte Ing. Milanu Bednářovi – milan.bednar@vse.cz.

Tyto fotografie nám zaslal náš student Adam, který se zúčastnil této stáže a říká, že stáž „naprosto předčila veškerá má očekávání“. Setkal jsem se s řadou zajímavých osobností, např. Emanuelem Macronem, Klausem Schwabem (prezident Světového ekonomického fóra) společně s José Ángelem Gurríou (generální tajemník OECD), ale i s Janem Tirolem (laureát Nobelovy ceny za ekonomii).

  

 

Charakteristika vedlejší specializace

Vedlejší specializace Veřejná správa nabídne studentům možnost hlouběji poznat rozhodovací procesy v decizní sféře. 5PV Praktikum ve veřejné správě studenty kromě teoretických znalostí vybaví i praktickou zkušeností v podobě stáže v rámci prestižních zahraničních institucí.

Absolvent je po ukončení studia schopen uplatnit své vědomosti v rámci kterékoliv instituce veřejné správy. Studium této vedlejší specializace je vhodným doplňkem nejen pro studenty Národohospodářské fakulty, Fakulty podnikohospodářské, Fakulty mezinárodních vztahů, ale také pro posluchače vybraných oborů Fakulty financí a účetnictví a Fakulty informatiky a statistiky. Nicméně, zahraniční odborná stáž je určena primárně pro studenty Národohospodářské fakulty.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Výběrové řízení probíhá formou ústního pohovoru, před začátkem každého semestru (tedy 2x ročně).

Kritéria hodnocení:

 • Všeobecný přehled studenta
 • Dosavadní výsledky studenta
 • Znalost cizího jazyka/jazyků (ta je navíc nutnou podmínkou)
 • Motivace
 • Prezentační a komunikační dovednosti

Omezení vstupu do vedlejší specializace

V první semestru od zapsání této vedlejší specializace musí student splnit předmět 5HP476 – nejprve tedy vyjíždí na stáž a až poté studuje volitelné předměty.

Vzhledem k omezení kapacitě jsou v jednom semestru vysíláni maximálně 2-3 studenti.

Povinné předměty vedlejší specializace

Ident Název předmětu Hodiny (př./cv.) Kredity
5HP476 Zahraniční odborná stáž 20

Volitelné předměty vedlejší specializace

Ident Název předmětu Hodiny (př./cv.) Kredity
5HP300 Evropská unie a její politiky 2/0 3
5RE446 Vývoj a budoucnost měst 2/0 3
5HP444 Mediální dovednosti 0/2 4
5HD403 Geneze, aktuální problémy a budoucnost EU 2/0 3
5PR222 Komunikace s veřejnou správou 2/2 4
5HD426 Dějiny peněžních kategorií a institucí 2/0 3
5HP325 Regulace v energetice 2/0 3
5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky 2/0 3
5HP381 Kapitoly z hospodářské politiky 2/0 3

Státní zkouška z vedlejší specializace

Státní zkouška pokrývá znalosti v rozsahu předmětu: 5HP300, 5HP381 a prezentaci poznatků ze stáže předmětu 5HP476.

Poznámky:
Student si nemůže zapsat jako volitelný předmět vedlejší specializace kurz, který vystudoval v rámci svého předchozího studia.
Vzhledem k obsahu státní zkoušky (viz výše) se doporučuje studentům, kteří nevystudovali kurzy 5HP300 a 5HP381 registrovat si právě tyto předměty.

Zahraniční odborná stáž (5HP476)

Základní parametry stáží

 • Stáž je realizována v zahraničních institucích včetně vybraných institucí Evropské unie či institucích spravující programy EU.
 • Délka stáže je přibližně 3 měsíce.
 • Obsahem odborné stáže jsou úkony, které odpovídají oboru zaměření daného studenta.
 • Stáž se neuskutečňuje pod záštitou programu Erasmus+.
  • To znamená, že zahraniční pobyt v rámci této vedlejší specializace studenta nijak neomezuje v možnosti ucházet se o studijní výjezd Erasmus+.
 • Stáž nesmí být finančně honorovaná.
  • Avšak student získá fakultní stipendium v celkové výši 50-55 tis. Kč.
 • Student vypracovává odbornou semestrální práci v rozsahu 20-25 stran stati s ohledem na náplň stáže.
  • Práce odpovídá požadavkům kladeným na kvalifikační práce.
  • Téma práce musí být schváleno a student jej vypracovává po konzultacích s akademickým pracovníkem.
 • Student po skončení stáže získá navíc 12 rezervních kreditových poukázek
 • Stáže jsou určeny primárně pro studenty Národohospodářské fakulty.
  • U ostatních fakult nejsme schopni zaručit plnou výplatu stipendia a přidělení rezervních kreditových poukázek.

Formy stáží

 1. Stáže zařizuje fakulta ve spolupráci se zahraniční institucí
 2. Vlastní iniciativa studenta – zařizuje student ve spolupráci se zahraniční institucí
  • Student projde standardně výběrovým řízením, avšak připraví si podklady k individuální stáži, která musí být schválena externí zahraniční institucí a musí splňovat základní parametry vyjmenované výše.

Spolupráce se Stálou misí ČR při OECD v Paříži

Národohospodářská fakulta v rámci zahraničních odborných stáží spolupracuje se Stálou misí ČR při OECD v Paříži. Studentům tak nabízíme zajímavou pozici a velmi cennou zahraniční pracovní zkušenost, která jim může pomoci lépe obstát v konkurenčním boji na trzích práce při hledání budoucího zaměstnání. Délka stáže se pohybuje kolem 3 měsíců a svým rozsahem přibližně odpovídá polovičnímu pracovnímu úvazku. Každý semestr jsou v rámci této instituce nabídnuta 2 místa. Studenti prochází standardním výběrovým řízením na Národohospodářské fakultě. Vybrané studenty dále schvaluje přímo Stálá mise ČR v kooperaci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Vzhledem ke kapacitním možnostem Stálé mise není možné předem garantovat přesný termín uskutečnění stáže, ten přiděluje Stálá mise ČR. Studenti si na místě zařizují vlastní ubytování, dopravu apod.

Garant

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou v rámci této vedlejší specializace a stáží je Ing. Milan Bednář (milan.bednar@vse.cz).