Spolupráce se zahraničními univerzitami

Národohospodářská fakulta VŠE se v rámci rozvoje internacionalizace snaží o prohlubování spolupráce se zahraničními univerzitami, což považuje za jednu ze svých klíčových priorit. Zahraniční spolupráce se zaměřuje na spolupráci v oblasti výměny profesorů a akademických pracovníků jak ve výuce, tak vzájemné propojení ve vědě a výzkumu včetně budoucí vědecké spolupráce, na spolupráci v oblasti tvorby společných studijních programů, na organizaci krátkodobých programů pro studenty ze zahraničí, včetně organizace letních škol ekonomie a návštěvy delegací ze zahraničních univerzit za účelem rozvoje výše zmíněných aktivit.

University of Glasgow

Spolupráce s University of Glasgow byla zahájena na sklonku roku 2022 a úspěšně pokračuje. V rámci inovačního týdne v březnu 2023 navštívila naši fakultu delegace z University of Glasgow, kdy se v rámci oficiálního uvítání na fakultě uskutečnila odborná přednáška prof. Ing. Martina Pěluchy, Ph.D., proděkana pro vědu a úvodní welcoming přednáška proděkanky pro zahraniční vztahy doc. Ing. Heleny Chytilové, Ph.D., M.A.  Návštěva delegace se konala při příležitosti oslav 300letého výročí od narození Adama Smithe a University of Glasgow uspořádala pro naše studenty a akademické pracovníky workshop, který byl kromě jiného zacílen na představení univerzity samotné, možností studia na univerzitě, včetně vědecko-výzkumných aktivit vybraných PhD studentů. Workshop byl svou formou pro české studenty velmi přínosný a interaktivní v podání akademiků, PhD studentů a studentů, kteří zastupovali různé školy University of Glasgow, zejména Adam Smith Business School. Vystoupili i akademičtí pracovníci se svými příspěvky o Adamu Smithovi, jeho životě a myšlenkách, včetně hostujícího profesora Theodora Koutmeridise. Zahraniční delegace si následně připravila pro naše studenty zajímavý kvíz o Adamu Smithovi, který byl zároveň soutěží. Jelikož naši studenti v odpovědích na leckdy i záludné otázky excelovali, byl nakonec každý z nich oceněn knihou od Russe Robertse (2015) „How Adam Smith Can Change Your Life“. Zahraniční delegace se rovněž zúčastnila exkurze v ČNB a měla možnost setkat se s členkou bankovní rady paní Ing. Karinou Kubelkovou Ph.D.

Návštěva delegace University of Glasgow byla zároveň pojata jako platforma k jednání o budoucích možných módech spolupráce, zejména pokračujících návštěv hostujících profesorů na naší fakultě, které by měly být v budoucnu reciproční. Zároveň byly projednány možnosti budoucí vědecko-výzkumné spolupráce, včetně pobytů k tomu určených na hostitelské instituci. Ve spolupráci s Oddělením zahraničních styků byla rovněž dojednávána reciproční výměna studentů a PhD studentů z celé VŠE. Ta by měla být přínosem zejména pro studenty naší fakulty s ohledem na podobnou strukturu studijních programů na Adam Smith Business School, umožňující plnohodnotné uznání předmětů vystudovaných v zahraničí. Kromě toho byla dohodnuta spolupráce na společné letní škole ekonomie, která by se měla uskutečnit v roce 2024 na University of Glasgow a zároveň na NF VŠE.

University of Glasgow byla založena v roce 1451 a je čtvrtou nejstarší univerzitou v anglosaských zemích. Patří mezi top 100 nejlepších univerzit světa na základě Time Higher Education and QS World University Rankings a v roce 2022 byla prohlášena za skotskou univerzitu roku na základě The Times & The Sunday Times Good University Guide 2022. Adam Smith Business School vychází z tradice Adama Smithe a nabízí magisterské programy jak v oboru Ekonomie, tak v oboru behaviorálních věd, datové analýzy či finanční ekonomie a dalších.

KDI School of Public Policy and Management (Škola veřejné politiky a managementu)

V roce 2019 došlo k obnovení spolupráce s KDI School of Public Policy and Management, která v minulosti již úspěšně probíhala, kdy v rámci stipendijního pobytu na této instituci úspěšně studovali vybraní absolventi bakalářského studia NF. Na základě předchozí spolupráce bylo v tomto roce podepsáno Memorandum of Understanding, jehož cílem je rozvoj spolupráce především v oblasti studentských výměnných studijních pobytů, zejména double degree, a posléze po ukotvení této oblasti rovněž spolupráce v oblasti výměny akademických pracovníků na bázi výuky i na základě vědecko-výzkumných aktivit.

V roce 2023 by mělo dojít k zahájení prozatím incoming double degree ze strany KDI School s tím, že v budoucnu se předpokládá reciproční výměna a obnovení outgoing právě pro české studenty.

KDI School je přední světovou institucí pro výzkum a vzdělávání v oblasti rozvojové ekonomiky a veřejné politiky, kde výuka probíhá kompletně v anglickém jazyce. KDI School nabízí inovativní vzdělávací program zaměřený na hospodářskou politiku s ohledem na rychle se měnící globální ekonomiku a v roce 2001 byla označena za korejské centrum sítě „World Banks Global Development Learning Network“ (rozvojová vzdělávací síť světových bank). Nabízí magisterské programy v oblasti veřejné politiky, rozvojové politiky a veřejné správy. Umisťuje se jako první think thank v Asii a jako šestá mezi ne-americkými institucemi (podle žebříčku Global Go To Think Tank 2016).

 

Národohospodářská fakulta v minulosti spolupracovala a v některých případech stále spolupracuje s řadou univerzit ať už na bázi výměny studentů a pořádání letních a zimních škol, či na bázi vědecké spolupráce a spolupráce v oblasti výuky.

Ocean University of China, School of Economics

Od roku 2017 do roku 2020 fakulta spolupracovala se School of Economics, Ocean University of China. Memorandum o spolupráci bylo podepsáno při příležitosti návštěvy delegace ze School of Economics, Ocean University of China, sestávající z děkana a proděkana této fakulty. V rámci této spolupráce se podařilo uskutečnit dva krátkodobé programy pro čínské studenty pořádané NF VŠE, a to „Winter School in Prague 2018“ a „Summer School in Prague 2018“. Studenti měli příležitost diskutovat o ekonomických tématech s odborníky z ČR, seznámili se s českou historií a kulturou, navštívili Poslaneckou sněmovnu a Českou národní banku a zavítali s průvodcem také do Karlových Varů a Českého Krumlova.

School of Economics, Ocean University of China byla založena roku 1985. School of Economics se skládá ze tří kateder, a to katedry mezinárodní ekonomie a obchodu, katedry financí a katedry ekonomie. Poskytuje 4 bakalářské programy (Finance, International Economy and Trade, Logistics Management, Marine Economics), 9 magisterských programů (mezi ně patří programy Finance, International Trade, Quantitative Economics, Labour Economics, Regional Economics, Industrial Economics a další) a jeden doktorský program (Applied Economics). School of Economics sestává z 66 akademických pracovníků (z nich 19 profesorů a 17 docentů).

V rámci spolupráce po přestávce způsobené covid pandemií je plánována spolupráce na tvorbě společných studijních programů (tzv. double degree a joint degree), výměna akademických pracovníků pro výuku, výzkum a studium a příprava dalších možných společných projektů včetně výměny informací, materiálů a publikací.

Faculty of Economics, Shanghai University

Od roku 2018 probíhala spolupráce se Shanghai University. Na základě podepsaného Memoranda o spolupráci, jehož předmětem byla primárně vědecká spolupráce, navštívily na podzim 2019 Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze tři magisterské studentky z Shanghai University na tříměsíční výzkumný a studijní pobyt.

V rámci spolupráce po přestávce způsobené covid pandemií jsou plánovány výhledově společné výzkumné aktivity, výměna akademických pracovníků na bázi výuky a vědeckého výzkumu, realizace krátkodobých zahraničních programů (letní školy či jednorázové návštěvy delegací) pro studenty a výměna studentů v rámci studijních a vědecko-výzkumných pobytů.

Shanghai University patří mezi nejlepší čínské univerzity, v roce 2018 se umístila na 15. místě mezi čínskými univerzitami. Celá univerzita čítá 60 tisíc studentů studentů a vyučuje zde téměř 700 profesorů ve více než 350 programech. Faculty of Economics nabízí 4 bakalářské obory (Economics, International Economy and Trade, Finance a Fiscal Economics), 4 magisterské obory (Theoretical Economics, Applied Economics, Public Administration a Master of Business Administration) a jeden doktorský obor (Management Science and Engineering).

 

Spolupráce s International Study Programs

V dubnu 2019 ve spolupráci se společností International Study Programs přivítala Národohospodářská fakulta studenty a profesory z EADA School of Business (Španělsko).  Na programu byla tzv. Oxfordská debata, ve které dva zástupci z NF VŠE přednášeli na téma „Evropská unie a její pro a proti“ a následně na toto téma diskutovali se studenty. Po debatě následoval networking studentů.

V květnu 2018 ve spolupráci se společností International Study Programs přivítala Národohospodářská fakulta studenty a profesory z Indiana University (USA), kteří měli možnost vyslechnout si přednášku o behaviorální ekonomii a seznámit se se studenty Národohospodářské fakulty.

  • Autor: Petr Solar
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: