5EZ Ekonomická žurnalistika

Název anglicky: Journalism for Economists

Garant: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Charakteristika

Vedlejší specializace Ekonomická žurnalistika je garantována Katedrou hospodářské a sociální politiky VŠE.
Tato vedlejší specializace umožňuje doplnit studium některé z hlavních specializací o takové znalosti a dovednosti, které absolventu studia umožní nejen žurnalistickou praxi. K tomu účelu jsou ve vedlejší specializaci zařazeny předměty, které ho seznamují s nezbytnými teoretickými i praktickými základy mediálních doveností a práce jak v médicích, tak v public relations.

Absolvent je schopen se dobře uplatnit v odborné ekonomické redakci jakéhokoliv ekonomického média nebo v oblasti public relations. Studium vedlejší specializace může být vhodným doplňkem kvalifikace vysokoškolsky vzdělaného ekonoma pracujícího v oblasti státní správy, podnikového managementu (s ohledem na vytváření public relations firmy), ekonomického poradenství či ekonomického výzkumu.

 

Požadavky na absolvování

Student musí získat celkem 30 ECTS ve stanovené struktuře. Součástí Souborné zkoušky 5EZ1 je kromě obsahu povinných předmětů také napsání žurnalistického útvaru na zadané ekonomické téma žurnalistického žánru.

Povinné předměty (sP)

Název předmětu Kód Kredity
Ekonomické informace, dezinformace a propaganda 5HP413 4
Teoretické a praktické minimum novináře 5HP418 3
Praktikum z ekonomické žurnalistiky 5HP419 3
Mediální dovednosti 5HP444 4
Žurnalistická tvorba a masová komunikace 5HP410 4
Rétorika a komunikace v ekonomické praxi 5HP417 4

Volitelné předměty  (sV)

Název předmětu Kód Kredity
Jak uspět v médiích 5HP416 4
Hospodářská politika v médiích 5HD321 4
Praktická výuka ekonomické žurnalistiky/mimosemestrální kurz/ 5HP443 4

Státní závěrečná zkouška

Název předmětu Kód Kredity
Státní zkouška z vedlejší specializace 5EZ1 3

Student si losuje jednu otázku ze základního bloku a jednu otázku z předmětu 5HP413 Ekonomické informace, dezinformace a podoby současné propagandy. Součástí souborné zkoušky je také napsání článku vybraného žurnalistického žánru na aktuální hospodářsko-politické téma.

Otázky – základní blok – starý set

 1. Specifika žurnalistické tvorby a rozdílné podoby novinářských žánrů v jednotlivých médiích (print, televize, rozhlas – zpráva, reportáž, rozhovor).
 2. Komentář (glosa, poznámka) v print médiích.
 3. Portrét a medailon v print i elektronických médiích.
 4. Fejeton – výklad pojmu, geneze a vývoj světového a českého fejetonu, tvorba fejetonu.
 5. Český fejeton v novinách a časopisech – autorské individuality.
 6. Reportáž – výklad pojmu, vznik a vývoj reportáže, kompozice reportáže, tvůrčí postupy při tvorbě reportáže (v print i elektronických médiích).
 7. Zpravodajství – druhy zpráv, zpravodajská tvorba (v print i elektronických médiích).
 8. Investigativní žurnalistika – geneze – typické příklady (především v elektronických médiích).
 9. Objektivita a etika v žurnalistice.
 10. Rozhovor – podoby, tvůrčí postupy (v print i elektronických médiích).
 11. Recenze (a kritika) v print médiích.
 12. Výrazné novinářské osobnosti z domova i ze světa (podle vlastního výběru a četby).

Otázky – základní blok – Nový set

 1. Vysvětlete Lasswellův přenosový komunikační model – na příkladech
 2. Role médií ve společnosti: dominantní a alternativní paradigma
 3. Role publika v mediální komunikaci, typy publik
 4. Vysvětlete pojmy „moc“ a „vliv“ médií
 5. Co je „duální systém audiovizuálních médií“?
 6. Vývoj mediálního trhu v ČR po roce 1989 a jeho současná podoba
 7. Novinářská heuristika – zdrojování a nakládání s informací
 8. Základní zpravodajské žánry – zpráva, zpravodajský rozhovor, způsoby tvorby
 9. Základní publicistické žánry – komentář, reportáž, analýza, glosa, poznámka
 10. Investigativní žurnalistika – pojem, postavení v médiích, etika investigativního novináře – příklady
 11. Faktuální a fikční televize – vysvětlete rozdíly mezi nimi a podoby a důsledky vzájemného prolínání
 12. Typologie dialogických žánrů v televizi
 13. Moderní výrazové prostředky zejména v televizní žurnalistice, co je spektakularizace?
 14. Specifika žurnalistické tvorby a rozdílné podoby novinářských žánrů v jednotlivých médiích (print, televize, rozhlas – zpráva, reportáž, rozhovor).
 15. Fejeton – výklad pojmu, geneze a vývoj světového a českého fejetonu, tvorba fejetonu. Český fejeton v novinách a časopisech – autorské individuality.
 16. Zpravodajství – druhy zpráv, zpravodajská tvorba (v print i elektronických médiích).
 17. Investigativní žurnalistika – geneze – typické příklady (především v elektronických médiích).
 18. Objektivita a etika v žurnalistice. Rozhovor – podoby, tvůrčí postupy (v print i elektronických médiích).

 

Otázky – volitelný blok Informace, dezinformace a podoby současné propagandy 

Starý set k dispozici zde.

Nový set k dispozici zde.

Student si volí v setech „Základní blok“ a „Informace, dezinformace a podoby současné propagandy“ ze setu starého a setu nového podle své preference.