Informace pro uchazeče o bakalářské studium

Rozhodujete se na jakou fakultu se přihlásit? Podívejte se, co dělají naši mladí a úspěšní absolventi:

František Stankovič

Management consultant

Accenture

„Náplní mé práce je pomáhat klientům dělat adekvátní rozhodnutí a budovat efektivnější obchodní nebo technologické strategie.“

Štěpán Křeček

Hlavní ekonom

BH Securities, a.s.

„Jako hlavní ekonom u licencovaného obchodníka s cennými papíry zodpovídám za tvorbu makroekonomických a tržních analýz.“

Jaromír Gec

Analytik ekonomiky

Česká národní banka

„Jako analytik v sekci měnové především zpracovávám a vyhodnocuji data z domácí ekonomiky.“

Kateřina Kolářová

Partner relations

RunCzech

„Pracuji přímo v organizačním týmu RunCzech a mám na starosti partnery závodů.“

 

více

Podávat přihlášky lze do 31. 5. 2019 (včetně zaplacení)

 


INFORMACE PRO UCHAZEČE

Jsme rádi, že se zajímáte o pomaturitní studium právě na Národohospodářské fakultě! Přečtěte si prosím všchny informace na této stránce.

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je potřeba splnit všechny 3 následující nutné podmínky:

 1. ABSOLVOVAT v období od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019 (uznávány jsou výsledky testů za poslední 2 roky) test obecných studijních předpokladů (OSP) v základní verzi u společnosti Scio a DOSÁHNOUT požadované percentilové hranice, která se stanovuje až po posledním možném termínu Scio testů – tedy ne dříve, než začátkem června 2019.
 2. DOSÁHNOUT úplného středního, nebo úplného středního odborného vzdělání (úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení příslušného vzdělání odevzdají uchazeči při přijímání a zápisu do studia),
 3. Využít svého nároku na přijetí do studia, tedy DOSTAVIT SE se ve stanovených termínech k zápisu do studia (níže).

SCIO TESTY

Přihlášení se k testu OSP a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče. (Více zde.) Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s přihlášením se k testu OSP/VŠP. NF VŠE tyto testy neorganizuje a žádné z uchazečů na ně nepřihlašuje ani k nim uchazeče nezve.

Přehled termínů trstů OSP/VŠP konaných v r. 2018 a v r. 2019
Termín 8.12.2018 1.2.2019 9.3.2019 30.3.2019 1.5.2019 25.5.2019
Den sobota pátek sobota sobota středa sobota
Uzávěr přihlášek 22.11. 17.1. 21.2. 14.3. 15.4. 9.5.

Kromě těchto termínů jsou uznávány výsledky testů za poslední 2 roky, tedy výsledky testů, které byly vykonané v rozmezí od 1. 6. 2017 až do 31. 5. 2019.

Místa konání:


Nabízané obory studia

Obory bakalářského studia Titul Jazyk Vzorové rozvrhy Kontakt
Národní hospodářství Bc. česky NH – 2017 Obory vyučované v češtině
Pavla Kovářová
pavla.kovarova@vse.cz
tel. 224 095 556
Ekonomie Bc. česky EK – 2016
Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. česky RE  – 2016
Economics

Tento obor je obsahově téměř identický s oborem Ekono­mie, jen je celý vyučován v anglickém jazyce a je placený. Podmínky přijímacího řízení jsou odlišné od ostatních oborů a lze je nalézt na http://econ.vse.cz.

BSc anglicky   Obor vyučovaný v angličtině
Mgr. Lucie Wagnerová
lucie.wagnerova@vse.cz,
phone: 605 292 331

Vyhláška o přijímacím řízení

Vyhlášku o přijímacím řízení naleznete zde https://insis.vse.cz/dok_server/slozka.pl?id=7710. Vyhláška obsahuje kompletní informace o přijímacím řízení, prosím, věnujte jí svou pozornost.


Přihláška ke studiu

Přihlášku si můžete podat zde: https://insis.vse.cz/prihlaska/?lang=cz 

Přihlášku lze podat pouze elektronicky přes InSIS.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy má kompletně vyplněnou a zaplacenou přihlášku. Pokud nebude přihláška vyplněná kompletně ve všech oddílech, nebo bude-li poukázaná částka nižší – např. snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

Uzavírka přihlášek je 31. 5. 2019 – k tomuto datu musí být přihláška kompletní – tzn. vyplněná i zaplacená (peníze musí být již připsány na účtu VŠE, platbu tedy zadávejte s předstihem).

Podat přihlášku na Národohospodářskou fakultu

 


Zapomenuté heslo od přihlášky

V případě, že jste zapomněli své přihlašovací údaje do přihlášky, můžete si nové údaje vygenerovat zde:

https://insis.vse.cz/prihlaska/pregenerovani_hesla.pl

Poplatek za podání přihlášky

Poplatek za podání přihlášky činí 690,- Kč.


Percentilová hranice

O pořadí přijímaných do oborů uskutečňovaných v českém jazyce rozhoduje percentil z testu OSP/VŠP.

Percentilová hranice se stanovuje až po posledním možném termínu Scio testů – tedy ne dříve, než začátkem června 2019.

Uchazeče, kteří splní percentilovou hranici potřebnou pro přijetí stanovenou vedením NF VŠE, bude NF VŠE kontaktovat e-mailem, který uvedli v přihlášce. Dosažení percentilové hranice neznamená, že je uchazeč automaticky přijat do studia, má pouze nárok na přijetí do studia.

Uchazeči, kteří nedosáhnou na percentilovou hranici, obdrží dopis s Rozhodnutím o nepřijetí do studia.

Výsledky vaší přijímací zkoušky

Výsledek Vaší přijímací zkoušky bude k dispozici až po posledním možném termínu Scio testů – tedy ne dříve, než začátkem června 2019.

Výsledek Scio testů, které jsou vaší přijímací zkouškou si můžete dohledat zde

Pokud máte přesně nula bodů, znamená to, že u Vás neznáme bodovou hodnotu percentilu od společnosti SCIO (z různých důvodů, např. jste neudělili společnosti Scio souhlas k tomu, aby nám Vaše výsledky poskytla) a k zápisu je třeba Váš výsledek doložit (certifikát Scio, případně alespoň vytištěné výsledky z webových stránek Scio, přičemž certifikát bude požadován dodatečně).

Jak postupovat dále MÁM/NEMÁM nárok na přijetí do studia

1.) MÁM NÁROK NA PŘIJETÍ DO STUDIA

Uchazeči, kteří (v období od 1. 6. 2017 – 31. 5. 2019) v testu NSZ OSP/VŠP dosáhli  požadovaného percentilu, MAJÍ nárok na přijetí do studia.

PŘIJATI do studia budou pouze ti uchazeči, kteří využijí svého nároku na přijetí a DOSTAVÍ se osobně (popř. v zastoupení na základě úředně ověřeného zmocnění)  na studijní oddělení NF VŠE k zápisu do studia, kde ODEVZDAJÍ úředně ověřenou kopii svého maturitního vysvědčení.

Pokud se uchazeči s nárokem na přijetí k zápisu nedostaví, svůj nárok na přijetí tím pozbývají a ke studiu nebudou přijati. Tím není nijak dotčeno jejich právo zažádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí (odvolat se).

2.) NEMÁM NÁROK NA PŘIJETÍ DO STUDIA

Uchazeči, kteří (v období od 1. 6. 2017 – 31. 5. 2019) v testu NSZ OSP/VSP nedosáhli  požadovaného percentilu NEMAJÍ nárok na přijetí do studia.

Tito uchazeči nesplnili nutnou podmínku pro přijetí, proto obdrží poštou od NF VŠE rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Tím není nijak dotčeno jejich právo zažádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí (odvolat se).


Zápisy do studia

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze bude přijímat a zapisovat do bakalářského studia v termínech

17. – 20. června 2019:

Pondělí  17. června 2019   (9.00 – 11.00 hod. a 12.30 – 15.00 hod.)

Úterý  18. června 2019   (9.00 – 11.00 hod. a 12.30 – 15.00 hod.)

Středa  19. června 2019   (9.00 – 11.00 hod. a 12.30 – 15.00 hod.)

Čtvrtek  20. června 2019   (9.00 – 12.00 hod.)

Všechny termíny jsou naprosto rovnocenné

Zápisy se budou konat na studijním oddělení Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov, Nová budova – 3. patro, místnosti NB 396 a NB 397.

 K zápisu je nutné mít s sebou

 • průkaz totožnosti (OP nebo cestovní pas),
 • dokument dokládající dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání – tj. úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, kterou odevzdáte při zápisu do studia (neověřené kopie nebudou uznány!),
 • jednu průkazovou fotografii,
 • 290 Kč (resp. 370 Kč) na multifunkční identifikační kartu (resp. multifunkční kartu ISIC s licencí),
 • předvyplněné formuláře potvrzení o studiu, pokud uchazeč potřebuje nějaké potvrdit (dostupné zde: http://nf.vse.cz/studenti/formulare-pro-studenty/),
 • pouze ti uchazeči, jejichž výsledek není NF VŠE znám, si donesou certifikát od společnosti Scio k prokázání dosažené percentilové hranice v testu NSZ OSP.

Uchazeči budou ihned po doložení splnění zbylé podmínky pro přijetí do studia (zákonem požadované středoškolské vzdělání, tzn. odevzdání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení) přijati a zapsáni do studia.

Pokud se uchazeči s nárokem na přijetí v těchto termínech osobně (popř. v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci) nedostaví, svůj nárok na přijetí tím pozbývají a ke studiu nebudou přijati (rozhodnutí o nepřijetí obdrží od NF VŠE poštou). Tím není nijak dotčeno jejich právo zažádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí (odvolat se). Podat žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí mohou do 30 dnů od jeho obdržení. Podávat tyto žádosti před tím, než uchazeč obdrží písemné rozhodnutí, je bezpředmětné, a na takové žádosti nebude brán zřetel!

Průběh zápisu do studia

 1. Uchazeč bude zkontrolován dle prezenční listiny a občanského průkazu.
 2. Uchazeč obdrží papírovou Kartu studenta, kterou čitelně vyplní (osobní a kontaktní údaje) a do karty nalepí svou fotografii.
 3. Uchazeč vyplněnou Kartu studenta + úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení odevzdá v místnosti 396 nebo 397 studijní referentce.
 4. Studijní referentka zapíše uchazeče do studia a předá mu písemné Rozhodnutí o přijetí do studia (kopii Rozhodnutí student na místě podepíše a odevzdá).
 5. Následuje fotografování na multifunkční identifikační kartu (ISIC), které ve dnech zápisů probíhá ve Staré budově v místnosti SB 112. Pokud si v těchto oficiálních termínech student kartu ISIC nevyřídí, může tak učinit až od října 2019 na Správě identifikačních karet v místnosti SB 22.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu (odvolání)

Podat žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu mohou uchazeči do 30 dnů od jeho obdržení. Vyčkejte tedy, až dopis s Rozhodnutím obdržíte. Dopisy s Rozhodnutím budou odesílány koncem měsíce června.

V případě nenaplnění požadované kapacity bude nepřijatým uchazečům, kteří se odvolají, postupně vyhovováno a rozhodnutí měněno, a to výhradně a pouze v pořadí dle dosaženého percentilu z testů OSP/VŠP.

Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí proto není třeba nijak dokládat a zdůvodňovat, stačí je pouze podat, a to nejlépe na formuláři, který si zde můžete stáhnout.

Podávat tyto žádosti před tím, než uchazeč obdrží písemné rozhodnutí, je bezpředmětné, a na takové žádosti nebude brán zřetel!


Mimochodem, znáte naši fakultu? Pokud ne, zde je krátká charakteristika 

Kdo jsme

 • Jsme součástí Vysoké školy ekonomické v Praze.
 • Členové akademické obce Národohospodářské fakulty VŠE rozvíjejí široce pojatou ekonomickou teorii v úzké spolupráci s dalšími českými i zahraničními vysokými školami.
 • Akademičtí pracovníci působí na prestižních pozicích v státních institucích i jako poradci v otázkách hospodářské politiky, v orgánech veřejné správy nebo v soukromém sektoru. (prof. Ing. Robert Holman, CSc., Ing. Pavel Řežábek, Ph.D., prof. Ing. Kamil Janáček, CSc.)
 • Na NF VŠE  vyučují významní odborníci spojující znalost teorie i praxe –za všechny je příkladem prof. Ing. Václav Klaus,CSc, Ing. Dušan Tříska , CSc., prof.Ing. Karel Dyba, CSc., prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. a další.

Co nabízíme

 • Nabízíme studium v bakalářskémnavazujícím magisterském a doktorském stupni.
 • Vybavujeme absolventy vzděláním v širokém spektru předmětů ekonomických věd, tak aby jako ekonomové byli schopni pružně reagovat na požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů.
 • Nabízíme velké možnosti studijních pobytů v zahraničí .
 • Nabízíme bohatou škálu stipendiísoutěží a stáží..

O co usilujeme

 • O výchovu kvalitních ekonomických odborníků s mezinárodním rozhledem.
 • O výuku, která bude moderní formou a aktuální obsahem.
 • O větší zapojování zahraničních profesorů do naší výuky.
 • vědecký výzkum, který má více než jen formální výsledky.

Obecné informace o bakalářském studiu a profily jednotlivých oborů

Naše fakulta se nesnaží vychovat jen úzce specializované odborníky, nýbrž poskytuje bakalářským studentům vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomických a společenských věd, tak aby jako ekonomové byli schopni pružně reagovat na požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů.

Bakalářské studium na Národohospoářské fakultě akcentuje a snaží se skloubit na jedné straně teoretické poznání ekonomické vědy a na druhé straně jeho praktické uplatnění v hospodářském životě, tedy hospodářskou správu.

Různým možnostem profilace studenta v rámci tohoto programu odpovídají tři obory prezenčního studia (jiné formy studia nejsou nabízeny), na které se lze v rámci přijímacího řízení v tomto akademickém roce přihlásit.


Profily absolventů jednotlivých bakalářských oborů

Studijní plány a vzorové rozvrhy naleznete zde, podrobnosti o jednotlivých předmětech potom v katalogu předmětů.

STUDIUM JAZYKŮ

Studenti NF VŠE mohou v rámci svých studijních plánů studovat jazykové předměty podobně jako na jiných fakultách VŠE a jiných univerzitách. Rozdílem nicméně je, že vzhledem k dobrému jazykovému vybavení mnohých studentů již NF VŠE od svých studentů nevyžaduje studium jazyků povinně. V souladu s tím nejsou jazykové předměty ani předmětem přijímacího řízení. Jazyky však nejsou povinné ani předmnětem přijímacích zkoušek z jednoho důvodu: předpokládáme, že minimálně anglický jazyk umějí nebo budou umět všichni studenti tak, aby byli schopni v anglickém jazyce absolvovat několik předmětů. (Některé povinné předměty jsou vyučovány pouze v anglickém jazyce!) Není přitom třeba, aby se dopředu učili odborný jazyk – ten se naučí až v rámci daného předmětu. Každý student však musí být schopen porozumět a komunikovat na úrovni obecné angličtiny. Pakliže studenti mají obavy o dostatečnost svých anglických jazykových schopností, mohou si je v rámci jazykových kurzů procvičit či doplnit. Katedra angličtiny vypisuje kurzy na mnoha úrovních, důležité je jen si správně vybrat, aby třeba studenti zbytečně neztráceli čas v nízkých úrovních.

Vaši budoucí vyučující

doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Bývalý člen bankovní rady České národní banky

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Předsedkyně národní rozpočtové rady

PhDr. Lukáš Kovanda, PhD.

Autor ekonomické literatury a hlavní ekonom Czech Found

Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA

Hlavní ekonomka Hospodářské komory České republiky

prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Bývalý prezident České republiky

prof. Ing. Karel Dyba, CSc.

Bývalý ministr a stálý představitel České republiky při OECD


UZNÁVÁNÍ PŘEDMĚTŮ V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ?

Je možné uznání povinností splněných na VŠE v Praze:

Podle rozhodnutí děkana NF VŠE v Praze lze uznat úspěšně absolvované studijní povinnosti z předchozího neúspěšně ukončeného studia na NF VŠE v Praze. Lze uznat i úspěšně absolvované studijní povinnosti z předchozího neúspěšně ukončeného studia na jiných fakultách VŠE v Praze, avšak pouze v případě, jedná-li se o studijní povinnosti absolvované na NF VŠE.

K uznání musí být zároveň splněny následující podmínky:

– studijní povinnost byla hodnocena známkou Výborně nebo Velmi dobře,

– od splnění studijní povinnosti neuplynuly k datu podání žádosti více než 2 kalendářní roky.


FORMULÁŘ PRO POTVRZENÍ O STUDIU

Formulář pro potvrzení o studiu naleznete zde: https://nf.vse.cz/homepage/studenti/studium-2/uzitecne-informace-ke-studiu

Použijte, prosím, pouze formulář POTVRZENÍ O STUDIU ZA AKADEMICKÝ ROK (formulář Potvrzení o studiu za kalendářní rok budete moci použít, až po skončení roku 2019, tedy až od 1. 1. 2020).