Informace pro uchazeče o bakalářské studium

Podávat přihlášky lze do 30. 5. 2019 (včetně zaplacení)

 

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE

Jsme rádi, že se zajímáte o pomaturitní studium právě na Národohospodářské fakultě! Přečtěte si prosím všchny informace na této stránce.

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je potřeba splnit všechny 3 následující nutné podmínky:

 1. ABSOLVOVAT v období od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019 (uznávány jsou výsledky testů za poslední 2 roky) test obecných studijních předpokladů (OSP) v základní verzi u společnosti Scio a DOSÁHNOUT požadované percentilové hranice, která se stanovuje až po posledním možném termínu Scio testů – tedy ne dříve, než začátkem června 2019.
 2. DOSÁHNOUT úplného středního, nebo úplného středního odborného vzdělání (úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení příslušného vzdělání odevzdají uchazeči při přijímání a zápisu do studia),
 3. Využít svého nároku na přijetí do studia, tedy DOSTAVIT SE se ve stanovených termínech k zápisu do studia (níže).

 


SCIO TESTY

Přihlášení se k testu OSP a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče. (Více zde.) Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s přihlášením se k testu OSP/VŠP. NF VŠE tyto testy neorganizuje a žádné z uchazečů na ně nepřihlašuje ani k nim uchazeče nezve.

Přehled termínů trstů OSP/VŠP konaných v r. 2018 a v r. 2019
Termín 8.12.2018 1.2.2019 9.3.2019 30.3.2019 1.5.2019 25.5.2019
Den sobota pátek sobota sobota středa sobota
Uzávěr přihlášek 22.11. 17.1. 21.2. 14.3. 15.4. 9.5.

Kromě těchto termínů jsou uznávány výsledky testů za poslední 2 roky, tedy výsledky testů, které byly vykonané v rozmezí od 1. 6. 2017 až do 31. 5. 2019.

Místa konání:


Nabízané obory studia

Obory bakalářského studia Titul Jazyk Vzorové rozvrhy Kontakt
Národní hospodářství Bc. česky NH – 2017 Obory vyučované v češtině
Pavla Kovářová
pavla.kovarova@vse.cz
tel. 224 095 556
Ekonomie Bc. česky EK – 2016
Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. česky RE  – 2016
Economics

Tento obor je obsahově téměř identický s oborem Ekono­mie, jen je celý vyučován v anglickém jazyce a je placený. Podmínky přijímacího řízení jsou odlišné od ostatních oborů a lze je nalézt na http://econ.vse.cz.

BSc anglicky   Obor vyučovaný v angličtině
Mgr. Lucie Wagnerová
lucie.wagnerova@vse.cz,
phone: 605 292 331

Vyhláška o přijímacím řízení

Vyhlášku o přijímacím řízení naleznete zde https://insis.vse.cz/dok_server/slozka.pl?id=7710. Vyhláška obsahuje kompletní informace o přijímacím řízení, prosím, věnujte jí svou pozornost.


Přihláška ke studiu

Přihlášku si můžete podat zde: https://insis.vse.cz/prihlaska/?lang=cz 

Přihlášku lze podat pouze elektronicky přes InSIS.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy má kompletně vyplněnou a zaplacenou přihlášku. Pokud nebude přihláška vyplněná kompletně ve všech oddílech, nebo bude-li poukázaná částka nižší – např. snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

Uzavírka přihlášek je 31. 5. 2019 – k tomuto datu musí být přihláška kompletní – tzn. vyplněná i zaplacená (peníze musí být již připsány na účtu VŠE, platbu tedy zadávejte s předstihem).

Podat přihlášku na Národohospodářskou fakultu

 


Zapomenuté heslo od přihlášky

V případě, že jste zapomněli své přihlašovací údaje do přihlášky, můžete si nové údaje vygenerovat zde:

https://insis.vse.cz/prihlaska/pregenerovani_hesla.pl

Poplatek za podání přihlášky

Poplatek za podání přihlášky činí 690,- Kč.


Percentilová hranice

O pořadí přijímaných do oborů uskutečňovaných v českém jazyce rozhoduje percentil z testu OSP/VŠP.

Percentilová hranice se stanovuje až po posledním možném termínu Scio testů – tedy ne dříve, než začátkem června 2019.

Uchazeče, kteří splní percentilovou hranici potřebnou pro přijetí stanovenou vedením NF VŠE, bude NF VŠE kontaktovat e-mailem, který uvedli v přihlášce. Dosažení percentilové hranice neznamená, že je uchazeč automaticky přijat do studia, má pouze nárok na přijetí do studia.

Uchazeči, kteří nedosáhnou na percentilovou hranici, obdrží dopis s Rozhodnutím o nepřijetí do studia.

Výsledky vaší přijímací zkoušky

Výsledek Vaší přijímací zkoušky bude k dispozici až po posledním možném termínu Scio testů – tedy ne dříve, než začátkem června 2019.

Výsledek Scio testů, které jsou vaší přijímací zkouškou si můžete dohledat zde

Pokud máte přesně nula bodů, znamená to, že u Vás neznáme bodovou hodnotu percentilu od společnosti SCIO (z různých důvodů, např. jste neudělili společnosti Scio souhlas k tomu, aby nám Vaše výsledky poskytla) a k zápisu je třeba Váš výsledek doložit (certifikát Scio, případně alespoň vytištěné výsledky z webových stránek Scio, přičemž certifikát bude požadován dodatečně).

Jak postupovat dále MÁM/NEMÁM nárok na přijetí do studia

1.) MÁM NÁROK NA PŘIJETÍ DO STUDIA

Uchazeči, kteří (v období od 1. 6. 2017 – 31. 5. 2019) v testu NSZ OSP/VŠP dosáhli  požadovaného percentilu, MAJÍ nárok na přijetí do studia.

PŘIJATI do studia budou pouze ti uchazeči, kteří využijí svého nároku na přijetí a DOSTAVÍ se osobně (popř. v zastoupení na základě úředně ověřeného zmocnění)  na studijní oddělení NF VŠE k zápisu do studia, kde ODEVZDAJÍ úředně ověřenou kopii svého maturitního vysvědčení.

Pokud se uchazeči s nárokem na přijetí k zápisu nedostaví, svůj nárok na přijetí tím pozbývají a ke studiu nebudou přijati. Tím není nijak dotčeno jejich právo zažádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí (odvolat se).

2.) NEMÁM NÁROK NA PŘIJETÍ DO STUDIA

Uchazeči, kteří (v období od 1. 6. 2017 – 31. 5. 2019) v testu NSZ OSP/VSP nedosáhli  požadovaného percentilu NEMAJÍ nárok na přijetí do studia.

Tito uchazeči nesplnili nutnou podmínku pro přijetí, proto obdrží poštou od NF VŠE rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Tím není nijak dotčeno jejich právo zažádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí (odvolat se).


Zápisy do studia

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze bude přijímat a zapisovat do bakalářského studia v termínech

17. – 20. června 2019:

Pondělí  17. června 2019   (9.00 – 11.00 hod. a 12.30 – 15.00 hod.)

Úterý  18. června 2019   (9.00 – 11.00 hod. a 12.30 – 15.00 hod.)

Středa  19. června 2019   (9.00 – 11.00 hod. a 12.30 – 15.00 hod.)

Čtvrtek  20. června 2019   (9.00 – 12.00 hod.)

Všechny termíny jsou naprosto rovnocenné

Zápisy se budou konat na studijním oddělení Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov, Nová budova – 3. patro, místnosti NB 396 a NB 397.

 K zápisu je nutné mít s sebou

 • průkaz totožnosti (OP nebo cestovní pas),
 • dokument dokládající dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání – tj. úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, kterou odevzdáte při zápisu do studia (neověřené kopie nebudou uznány!),
 • jednu průkazovou fotografii,
 • 290 Kč (resp. 370 Kč) na multifunkční identifikační kartu (resp. multifunkční kartu ISIC s licencí),
 • předvyplněné formuláře potvrzení o studiu, pokud uchazeč potřebuje nějaké potvrdit (dostupné zde: http://nf.vse.cz/studenti/formulare-pro-studenty/),
 • pouze ti uchazeči, jejichž výsledek není NF VŠE znám, si donesou certifikát od společnosti Scio k prokázání dosažené percentilové hranice v testu NSZ OSP.

Uchazeči budou ihned po doložení splnění zbylé podmínky pro přijetí do studia (zákonem požadované středoškolské vzdělání, tzn. odevzdání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení) přijati a zapsáni do studia.

Pokud se uchazeči s nárokem na přijetí v těchto termínech osobně (popř. v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci) nedostaví, svůj nárok na přijetí tím pozbývají a ke studiu nebudou přijati (rozhodnutí o nepřijetí obdrží od NF VŠE poštou). Tím není nijak dotčeno jejich právo zažádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí (odvolat se). Podat žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí mohou do 30 dnů od jeho obdržení. Podávat tyto žádosti před tím, než uchazeč obdrží písemné rozhodnutí, je bezpředmětné, a na takové žádosti nebude brán zřetel!

Průběh zápisu do studia

 1. Uchazeč bude zkontrolován dle prezenční listiny a občanského průkazu.
 2. Uchazeč obdrží papírovou Kartu studenta, kterou čitelně vyplní (osobní a kontaktní údaje) a do karty nalepí svou fotografii.
 3. Uchazeč vyplněnou Kartu studenta + úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení odevzdá v místnosti 396 nebo 397 studijní referentce.
 4. Studijní referentka zapíše uchazeče do studia a předá mu písemné Rozhodnutí o přijetí do studia (kopii Rozhodnutí student na místě podepíše a odevzdá).
 5. Následuje fotografování na multifunkční identifikační kartu (ISIC), které ve dnech zápisů probíhá ve Staré budově v místnosti SB 112. Pokud si v těchto oficiálních termínech student kartu ISIC nevyřídí, může tak učinit až od října 2019 na Správě identifikačních karet v místnosti SB 22.

Seznamovák

Pro všechny prváky je na začátku září připraven seznamovák. Hlavním záměrem tohoto seznamováku je předat prvakům všechny důležité informace o naší fakultě a škole. Také poznáš své budoucí spolužáky a užiješ si úžasný týden plný zábavy. 🙂

Informace, videa a fotky či přihlášky najdete na www.SeznamovakVSE.cz


Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu (odvolání)

Podat žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu mohou uchazeči do 30 dnů od jeho obdržení. Vyčkejte tedy, až dopis s Rozhodnutím obdržíte. Dopisy s Rozhodnutím budou odesílány koncem měsíce června.

V případě nenaplnění požadované kapacity bude nepřijatým uchazečům, kteří se odvolají, postupně vyhovováno a rozhodnutí měněno, a to výhradně a pouze v pořadí dle dosaženého percentilu z testů OSP/VŠP.

Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí proto není třeba nijak dokládat a zdůvodňovat, stačí je pouze podat, a to nejlépe na formuláři, který si zde můžete stáhnout.

Podávat tyto žádosti před tím, než uchazeč obdrží písemné rozhodnutí, je bezpředmětné, a na takové žádosti nebude brán zřetel!


Mimochodem, znáte naši fakultu? Pokud ne, zde je krátká charakteristika 

Kdo jsme

 • Jsme součástí Vysoké školy ekonomické v Praze.
 • Členové akademické obce Národohospodářské fakulty VŠE rozvíjejí široce pojatou ekonomickou teorii v úzké spolupráci s dalšími českými i zahraničními vysokými školami.
 • Akademičtí pracovníci působí na prestižních pozicích v státních institucích i jako poradci v otázkách hospodářské politiky, v orgánech veřejné správy nebo v soukromém sektoru. (prof. Ing. Robert Holman, CSc., Ing. Pavel Řežábek, Ph.D., prof. Ing. Kamil Janáček, CSc.)
 • Na NF VŠE  vyučují významní odborníci spojující znalost teorie i praxe –za všechny je příkladem prof. Ing. Václav Klaus,CSc, Ing. Dušan Tříska , CSc., prof.Ing. Karel Dyba, CSc., prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. a další.

Co nabízíme

 • Nabízíme studium v bakalářskémnavazujícím magisterském a doktorském stupni.
 • Vybavujeme absolventy vzděláním v širokém spektru předmětů ekonomických věd, tak aby jako ekonomové byli schopni pružně reagovat na požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů.
 • Nabízíme velké možnosti studijních pobytů v zahraničí .
 • Nabízíme bohatou škálu stipendiísoutěží a stáží..

O co usilujeme

 • O výchovu kvalitních ekonomických odborníků s mezinárodním rozhledem.
 • O výuku, která bude moderní formou a aktuální obsahem.
 • O větší zapojování zahraničních profesorů do naší výuky.
 • vědecký výzkum, který má více než jen formální výsledky.

Obecné informace o bakalářském studiu a profily jednotlivých oborů

Naše fakulta se nesnaží vychovat jen úzce specializované odborníky, nýbrž poskytuje bakalářským studentům vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomických a společenských věd, tak aby jako ekonomové byli schopni pružně reagovat na požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů.

Bakalářské studium na Národohospoářské fakultě akcentuje a snaží se skloubit na jedné straně teoretické poznání ekonomické vědy a na druhé straně jeho praktické uplatnění v hospodářském životě, tedy hospodářskou správu.

Různým možnostem profilace studenta v rámci tohoto programu odpovídají tři obory prezenčního studia (jiné formy studia nejsou nabízeny), na které se lze v rámci přijímacího řízení v tomto akademickém roce přihlásit.


JAKÉ JSOU PROFILY ABSOLVENTŮ JEDNOTLIVÝCH BAKALÁŘSKÝCH OBORŮ?

Studijní plány a vzorové rozvrhy naleznete zde, podrobnosti o jednotlivých předmětech potom v katalogu předmětů.

Obor Ekonomie 

Hlavním cílem studijního oboru je vychovat vysokoškolsky vzdělané a odborně kvalifikované ekonomy, kteří najdou uplatnění v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Obor se zaměřuje na přípravu odborníků se základem ekonomických, právních a dalších společenskovědních disciplín, s

důrazem na mezinárodní ekonomické a hospodářskopolitické aspekty a s praktickou znalostí alespoň jednoho světového jazyka.

Hlavní oblasti profilu absolventa jsou: ekonomie, finance, hospodářská politika, mezinárodní hospodářské vztahy, právo se zaměřením na právo obchodní, základy matematických a statistických metod, práce s výpočetní technikou a základy humanitních věd.

Absolventi oboru budou připraveni pro uplatnění v ekonomických a analytických sekcích firem, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Obor vychovává ekonomy s dostatečným odborným základem, kteří budou schopni pružně reagovat na rychle se měnící a stále náročnější požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu.

Navazující magisterské (dvouleté) studijní obory: Ekonomie a ekonomická analýza, Hospodářská politika, Ekonomická žurnalistika (připravuje se), Ekonomie, právo a instituce (připravuje se), Ekonomika a správa životního prostředí.

Obor Národní hospodářství

Studijní obor bakalářského studia Národní hospodářství připravuje studenty na uplatnění prakticky ve všech oblastech podnikové sféry, státní a regionální správy. Šíří záběru teoretických a praktických předmětů a umožněním větší míry volitelnosti jde o obor, který skýtá dobré perspektivy i pro jednoznačně nevyhraněné zájemce o studium ekonomie.

Hlavní oblasti profilu absolventa jsou: hospodářská politika a sociální politika, ekonomie, finance, právo se zaměřením na právo obchodní, základy matematických a statistických metod, práce s výpočetní technikou a základy humanitních věd.

Absolventi mohou hledat své uplatnění jak v soukromé sféře soukromé či v ekonomických odborech firem, bank, pojišťoven a spořitelen, tak ve veřejné a státní správě na úrovních ústředních a regionálních orgánů, jako jsou například ministerstva, obecní, městské a krajské úřady, v úřadech práce, institucích ochrany životního prostředí a v úřadech sociálního zabezpečení. O absolventy mají též zájem poradenské, personální a ratingové firmy, školská, kulturní a zdravotní zařízení, orgány družstevnictví i neziskové organizace. Obor vychovává ekonomy s dostatečným odborným základem, kteří jsou schopni pružně reagovat na rychle se měnící a stále náročnější požadavky hospodářské praxe na pracovních trzích, a to v národním i mezinárodním kontextu.

Navazující magisterské (dvouleté) studijní obory: Ekonomie a ekonomická analýza, Hospodářská politika, Ekonomická žurnalistika (připravuje se), Ekonomie, právo a instituce (připravuje se), Ekonomika a správa životního prostředí

Obor Veřejná správa a regionální rozvoj

Cílem bakalářského studia navrhovaného interdisciplinárního oboru je profesně připravit posluchače k odborné analýze a řešení konkrétních problémů regionálního rozvoje a veřejné správy. V rámci tohoto oboru budou studentům zkušenými a na tuto problematiku dlouhodobě specializovanými pedagogy zprostředkovány poznatky z předmětů zahrnujících základy správní vědy a správního práva, státovědy a ústavního práva, organizace veřejné správy, socioekonomickou a správní geografii, regionální analýzu a územní plánování, regionální a municipální ekonomiku, regionální politiku a projektování regionálního rozvoje a v neposlední řadě sociologii regionů a veřejné správy. Ve struktuře studia jsou zařazena cvičení umožňující připravit posluchače tak, aby byl schopen tvořivě a flexibilně řešit praktické otázky regionálního rozvoje a veřejné správy. Výstupem studia bude přispět k efektivnosti a výkonnosti veřejné správy včetně aplikace tržních přístupů a moderního ekonomického managementu, zdokonalování organizačních struktur a uplatnění informačních a komunikačních technik.

Bakalářské studium připravuje teoreticky a metodologicky posluchače na budoucí praxi ve veřejné správě a souvisejících oborech (organizace a společnosti zabývající se problematikou veřejné správy). Bakalářské studium na vysoké škole převážně ekonomického zaměření je rozšiřováno o prostorovou a sociální a správní dimenzi a představuje vhodné základy pro strukturování výuky na navazujícím stupni.

Bakalářské studium je koncipováno tak, aby profil absolventa zahrnoval jeho schopnost na vysoce odborné úrovni zpracovávat koncepční a strategické dokumenty a podílet se na modernizaci fungování správních orgánů a další profesionalizaci jejich pracovníků. Znalosti z oboru správní a regionální problematiky připraví absolventa na kompetentní rozhodování v konkrétních situacích, které sféra regionálního rozvoje, politiky a správy v území přináší. Znalosti z regionalistiky, ekonomie, veřejné správy a z dalších souvisejících disciplin a především schopnost jejich praktické aplikace jsou tak podmínkou práce ve všech sférách činnosti výkonného aparátu státní správy. Absolvent by měl během bakalářského studia získat již i první praktické zkušenosti s aplikací naučené metodiky do praxe, tj. vyzkoušet si základní techniky a metody výzkumu, jednání či programování a projektování. Bude schopen připravit i zpracovat výzkumný projekt, analyzovat a interpretovat shromážděná data, na jejich základě se podílet na rozhodovacích procesech a řízení realizační fáze rozvojových projektů, prezentovat výsledky jednání a diskusí o problémech.

Absolventi studia se uplatní ve všech oblastech a na všech úrovních veřejné správy, ve státních institucích i v soukromém sektoru, kde je podstatná znalost prostorových vztahů a procesů. Příležitosti k uplatnění naleznou absolventi studia i ve sféře mezinárodních organizací, zejména těch, které jsou přímo součástí struktur Evropské unie nebo na ně navazují.

Navazující magisterské (dvouleté) studijní obory: Regionalistika a veřejná správa, Ekonomika a správa životního prostředí

Economics (BSc)

The main objective of the program is to create qualified professional economists who will be able to jump into the public and private sectors nationally or internationally. These professionals will have a strong base in economics, legal sciences and other social disciplines with a special emphasis on international economics and politics. They will also gain a practical knowledge of English through constant, applicable use. With a sufficient and varied base, the graduates from this program will be able to respond to the ever-changing and increasingly demanding requirements of business practices and labor markets, both nationally and internationally. The course is aimed at talented local and foreign students who want, above all, to continue in master’s programs and disciplines that are taught in English at the University of Economics, as well as students who want to continue their studies abroad. The standard length of study is 3 years.

The main objective of the program is to create qualified professional economists who will be able to jump into the public and private sectors nationally or internationally. These professionals will have a strong base in economics, legal sciences and other social disciplines with a special emphasis on international economics and politics. They will also gain a practical knowledge of English through constant, applicable use. With a sufficient and varied base, the graduates from this program will be able to respond to the ever-changing and increasingly demanding requirements of business practices and labor markets, both nationally and internationally. The course is aimed at talented local and foreign students who want, above all, to continue in master’s programs and disciplines that are taught in English at the University of Economics, as well as students who want to continue their studies abroad. The standard length of study is 3 years.

STUDIUM JAZYKŮ

Studenti NF VŠE mohou v rámci svých studijních plánů studovat jazykové předměty podobně jako na jiných fakultách VŠE a jiných univerzitách. Rozdílem nicméně je, že vzhledem k dobrému jazykovému vybavení mnohých studentů již NF VŠE od svých studentů nevyžaduje studium jazyků povinně. V souladu s tím nejsou jazykové předměty ani předmětem přijímacího řízení. Jazyky však nejsou povinné ani předmnětem přijímacích zkoušek z jednoho důvodu: předpokládáme, že minimálně anglický jazyk umějí nebo budou umět všichni studenti tak, aby byli schopni v anglickém jazyce absolvovat několik předmětů. (Některé povinné předměty jsou vyučovány pouze v anglickém jazyce!) Není přitom třeba, aby se dopředu učili odborný jazyk – ten se naučí až v rámci daného předmětu. Každý student však musí být schopen porozumět a komunikovat na úrovni obecné angličtiny. Pakliže studenti mají obavy o dostatečnost svých anglických jazykových schopností, mohou si je v rámci jazykových kurzů procvičit či doplnit. Katedra angličtiny vypisuje kurzy na mnoha úrovních, důležité je jen si správně vybrat, aby třeba studenti zbytečně neztráceli čas v nízkých úrovních.

Čerství absolventi

 

František Stankovič

Management consultant

Accenture

„Náplní mé práce je pomáhat klientům dělat adekvátní rozhodnutí a budovat efektivnější obchodní nebo technologické strategie.V rámci mých projektů jsem měl příležitost pracovat s velkým množstvím zajímavých mezinárodních klientů. Moje projekty zahrnovaly mimo jiné pomoc s expanzí na nové trh, navrhování komplexní business architektury nebo vymýšlení strategie pro datovou analytiku.“

Štěpán Křeček

Hlavní ekonom

BH Securities, a.s.

„Jako hlavní ekonom u licencovaného obchodníka s cennými papíry zodpovídám za tvorbu makroekonomických a tržních analýz. Rovněž se věnuji komunikaci s veřejností a médii, doky čemuž jsem se stal jedním z nejcitovanějších ekonomů v České republice.“

Jaromír Gec

Analytik ekonomiky

Česká národní banka

„Jako analytik v sekci měnové především zpracovávám a vyhodnocuji data z domácí ekonomiky a prostřednictvím tvorby krátkodobých modelových predikcí se podílím na vzniku makroekonomické prognózy ČNB. Ta je jedním z klíčových podkladů pro bankovní radu při rozhodování o nastavení měnové politiky.

Kateřina Kolářová

Partner relations

RunCzech

„Pracuji přímo v organizačním týmu RunCzech a mám na starosti partnery závodů, se kterými na denní bázi komunikuji a společně ladíme potřebné detaily spolupráce. Jedná se o velmi akční, rozmanitou a kreativní práci, ve které jsou hned vidět výsledky, což považuji za velké plus.“


UZNÁVÁNÍ PŘEDMĚTŮ V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ?

Je možné uznání povinností splněných na VŠE v Praze:

Podle rozhodnutí děkana NF VŠE v Praze lze uznat úspěšně absolvované studijní povinnosti z předchozího neúspěšně ukončeného studia na NF VŠE v Praze. Lze uznat i úspěšně absolvované studijní povinnosti z předchozího neúspěšně ukončeného studia na jiných fakultách VŠE v Praze, avšak pouze v případě, jedná-li se o studijní povinnosti absolvované na NF VŠE.

K uznání musí být zároveň splněny následující podmínky:

– studijní povinnost byla hodnocena známkou Výborně nebo Velmi dobře,

– od splnění studijní povinnosti neuplynuly k datu podání žádosti více než 2 kalendářní roky.


FORMULÁŘ PRO POTVRZENÍ O STUDIU

Formulář pro potvrzení o studiu naleznete zde: https://nf.vse.cz/homepage/studenti/studium-2/uzitecne-informace-ke-studiu

Použijte, prosím, pouze formulář POTVRZENÍ O STUDIU ZA AKADEMICKÝ ROK (formulář Potvrzení o studiu za kalendářní rok budete moci použít, až po skončení roku 2019, tedy až od 1. 1. 2020).