Vedení fakulty

Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

Proděkanka pro studium

Místnost: NB 320

 Telefon: +420 224 095 620

Email: adela.zubikova@vse.cz

Jejím záměrem je pokračovat ve zdokonalování kvality stávajících studijních programů na NF VŠE. Za stěžejní cíl pro své funkční období si klade řádně připravit fakultu na proces re-akreditací studijních programů, která bude realizována v dalším funkčním období. Za důležité dále považuje posilování praktické dimenze výuky. K tomuto účelu chce i nadále monitorovat uplatnění absolventů NF VŠE na trhu práce, získávat zpětnou vazbu od studentů i absolventů a v součinnosti zejména s Klubem absolventů NF VŠE rozšiřovat možnosti získávání praktických dovedností pro studenty na bakalářském i magisterském stupni studia. Zaměří se také na zvyšování kvality závěrečných prací a všeobecnou podporu studentů a studijního oddělení v každodenních záležitostech, včetně posílení komunikace se studenty.

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Proděkan pro vědu

Místnost: NB 348

 Telefon: +420 224 095 628

Email: pelucham@vse.cz

V oblasti vědy považuje za zásadní udržet a podporovat dosavadní špičkovou kvalitu základního výzkumu.  Bude vytvářet podmínky pro zapojení v projektech mezinárodního výzkumu v koordinaci s novým zázemím na úrovni rektorátu VŠE. Zvýší důraz na aplikovaný výzkum v jednotlivých sférách hospodářské politiky. V součinnosti s vedoucími kateder bude prosazovat mezikatedrální a mezioborovou vědeckou spolupráci. Dále plánuje vytvořit přehledný systém finančních stimulů pro akademické i vědecké pracovníky, které budou reflektovat sílící trendy v hodnocení vědy. V rámci doktorských studijních programů plánuje ve spolupráci s garanty intenzivnější zapojení doktorandů do vědecko-výzkumné činnosti, a tím i zlepšit jejich finanční zajištění  i úspěšnost v dokončení studia.

 

doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

Proděkanka pro zahraniční vztahy

Místnost: NB 309

Telefon: +420 224 095 572

Email: helena.chytilova@vse.cz

Jejím cílem je podporovat četnější výjezdy studentů a akademických pracovníků na zahraniční pobyty a stáže a navýšit tak počet mezinárodních mobilit, k jejichž výraznému propadu došlo v souvislosti s pandemií. Nabyté zahraniční zkušenosti akademických pracovníků mohou významně posílit konkurenceschopnost fakulty.  Za klíčové považuje podporovat i působení renomovaných zahraničních profesorů a odborníků na fakultě a tyto kontakty zúročit za účelem intenzivního rozvoje spolupráce fakulty se zahraničními univerzitami v oblasti výuky, vědy a výzkumu. Jejím záměrem je také snaha více rozvíjet vnější komunikaci fakulty o jejích aktivitách, vědeckých a jiných úspěších včetně popularizace vědy směrem k uchazečům o studium a veřejnosti a vzbudit tak jejich zájem. Plánuje také navázat novou spolupráci fakulty s firmami a institucemi z praxe.

Mgr. Lucie Wagnerová, MBA

Mgr. Lucie Wagnerová, MBA

Místnost: NB 310

Telefon: +420 224 095 372

Email: lucie.wagnerova@vse.cz

JUDr. Jan Vondráček

JUDr. Jan Vondráček

Místnost: NB 322

Telefon: +420 224 095 627

Email: jan.vondracek@vse.cz

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

Tiskový tajemník fakulty

Místnost: NB 364

Telefon: +420 602 110 175

Email: daniel.vana@gmail.com

Jitka Martínková

Jitka Martínková

Místnost: NB 312

Telefon: +420 224 095 557

Email:  jitka.martinkova@vse.cz

  • Autor: Martin Zeman
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: