NF Alumni Mentoring

Mentoring je forma spolupráce, která umožňuje přenos zkušeností, vzájemné obohacení a navázání profesionálního vztahu mezi absolventem NF VŠE (tzv. mentorem) a studentem NF VŠE (tzv. menteem). Méně zkušený mentee má tímto způsobem možnost načerpat cenné znalosti a schopnosti zkušeného mentora, který tak menteemu usnadní jeho budoucí cestu nejen profesním životem.

 

Klíčové oblasti programu:

  • Dosahování cílů a plánování kariéry
  • Sdílení zkušeností, rad a tipů
  • Work-life balance
  • Osobní rozvoj

 

Harmonogram:

 • přihlášky do programu, přiřazení dvojic mentor a mentee -> úvodní setkání -> spolupráce v průběhu roku, volitelné workshopy a jiné aktivity -> závěrečné setkání -> evaluace programu, vystavení certifikátu o absolvování programu NF Alumni Mentoring 2023/24
 • Kompatibilní dvojice mentor – mentee budou vytvořeny na základě informací shromážděných z přihlášek.

 

Druhý ročník programu NF Alumni Mentoring je u konce

 

Dne 23. dubna 2024 proběhlo již tradičně ve Vencovského klubu VŠE závěrečné setkání studentů a absolventů v rámci programu NF Alumni Mentoring 2023/2024. V letošním ročníku se podařilo propojit 37 mentoringových dvojic.

Setkání zahájila svým úvodním slovem statutární zástupkyně děkana Ing. Adéla Zubíková, Ph.D. a proděkan pro vědu, prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. společně s koordinátorkou celého programu Ing. Lucií Milaniakovou. Ti poděkovali všem přítomným za jejich účast a spolupráci v rámci celého programu a s radostí vyzdvihli, že mezi účastníky vidí i tváře známé z prvního ročníku.

Následně došlo k předání certifikátů o absolvování programu. V druhé části programu bylo pro účastníky připraveno tzv. „speed-dating“ kolečko, v rámci něhož mohli mentees postupně obejít mentory a klást jim dotazy týkající se jejich profese a kariéry.

Na závěr byl ponechán prostor k neformálním diskuzím a k občerstvení, které bylo pro zúčastněné připraveno.

Letošní ročník byl přítomnými shodně hodnocen jako zdařilý, proto věříme, že spolupráce mezi mentory a mentees navázaná v rámci programu bude pokračovat také po jeho skončení.

Za celý NF Alumni Mentoring všem zúčastněným děkujeme a doufáme, že se znovu shledáme v následujícím ročníku!

 

 

Workshop pro mentees na téma Vedení lidí, vytváření funkčních týmů a motivace

Dne 21. února 2024 se v prostorách xPORT BUSINESS ACCELERATOR VŠE uskutečnil workshop pro studenty zapojené do programu NF Alumni Mentoring. Workshop vedl Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Ph.D., který působí jako finanční kouč a poradce a také jako vyučující předmětu “Ekonomie a Psychologie” na Národohospodářské fakultě.

Workshop byl věnován tématu Vedení lidí, vytváření funkčních týmů a motivace. Po zahájení workshopu a krátkém představení zúčastněných bylo studentům umožněno, aby sami rozhodli, na jaké konkrétní oblasti se má lektor v rámci workshopu blíže zaměřit. Studenti volili témata motivace, komunikace, time managementu či vedení lidí.

Široký prostor byl věnován tomu, jaké vlastnosti byl měl mít dobrý manažer, jak by měl správně přistupovat ke svým podřízeným a jednat s nimi. Výklad byl doplněn o řadu praktických příkladů a zkušeností z pracovního života lektora, což studenti ocenili a aktivně se zapojovali do diskuze.

Workshop se při účasti 10 mentees zapojených do programu konal ve velmi uvolněné atmosféře.

Rádi bychom touto cestou poděkovali celému xPORT týmu za možnost prostory k workshopu využít.

Rovněž děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další setkání v rámci programu NF Alumni Mentoring.

Mentoři a mentees se znovu setkali na půdě VŠE!

V úterý 9. ledna 2024 proběhlo již tradičně ve Vencovského klubu VŠE další setkání v rámci programu NF Alumni Mentoring. Setkání se zúčastnilo 32 osob z řad přihlášených mentorů a mentees.

Po úvodním slovu byli mentoři i mentees zvlášť rozděleni do menších skupin, ve kterých mezi sebou sdíleli poznatky a pocity z dosavadního průběhu programu a spolupráce se svým mentoringovým protějškem.

V druhé části setkání byl pro zúčastněné připraven tzv. „speed dating“, při kterém se mentees postupně seznámili se všemi mentory, kteří jsou do programu zapojeni a na setkání byli přítomni. V průběhu čtyřminutového rozhovoru s každým mentorem se studenti mohli dotázat na vše, co je o dotyčném zajímá.

Celé setkání se neslo ve velmi příjemné a uvolněné atmosféře.

Za celý NF Alumni Mentoring tým všem zúčastněným děkujeme!

 

Druhý ročník programu NF Alumni Mentoring zahájen!

V polovině listopadu odstartoval další ročník programu NF Alumni Mentoring spojující absolventy NF VŠE (tzv. mentory) se studenty NF VŠE (tzv. mentees). Po zdařilém prvním ročníku došlo k nárůstu přihlášených účastníků, kteří pro letošní ročník vytvořili 37 dvojic.

Jsme rádi, že se podařilo do projektu zapojit jak nové účastníky, tak také známé tváře z uplynulého ročníku. Absolventi, kteří se do projektu přihlásili, zastupují profese z veřejného i soukromého sektoru z ČR i ze zahraničí.

Dne 14. listopadu 2023 se uskutečnilo úvodní setkání programu NF Alumni Mentoring 2023/2024, kterého se zúčastnilo 50 osob. Setkání uvedla koordinátorka projektu Ing. Lucie Milaniaková. Úvodního slova a oficiálního zahájení programu se ujal děkan NF VŠE, doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., který poděkoval všem zúčastněným za ochotu se do projektu zapojit.

Po představení celého projektu a jeho harmonogramu došlo k představení spárovaných dvojic mentor – mentee. Po zbytek setkání byl dvojícím ponechán prostor pro bližší seznámení a diskuzi.

Doufáme, že úvodní setkání bylo příjemným startem letošního programu a pevně věříme, že i tento ročník naplní očekávání zapojených mentorů i mentees.

Za celý NF Alumni Mentoring tým všem zúčastněným děkujeme!

 

 

 

Vyhodnocení prvního ročníku programu NF Alumni Mentoring

 

První ročník programu NF Alumni Mentoring úspěšně ukončen!

Dne 2. května 2023 se v prostorách Vencovského klubu VŠE uskutečnilo závěrečné setkání účastníků programu NF Alumni Mentoring 2022/2023. Setkání se zúčastnilo 26 osob z řad mentorů i mentees.

Setkání zahájil svým úvodním slovem děkan Národohospodářské fakulty, doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. společně s proděkankou pro studium Ing. Adélou Zubíkovou, Ph.D. a koordinátorkou celého programu Ing. Lucií Milaniakovou, kteří především poděkovali všem zúčastněným za jejich aktivitu a spolupráci v rámci celého programu.

Následně došlo k předání certifikátu o absolvování celého programu každému z účastníků, které bylo doprovázeno slavnostním přípitkem a drobným občerstvením.

V další fázi setkání proběhla diskuze a sdílení zážitků z celého programu nejen mezi zúčastněnými, ale také se členy NF Alumni Mentoring týmu. Účastníci vyzdvihli zejména možnost navázání nových kontaktů a koordinovaného předávání zkušeností napříč generacemi. Celkově program prohloubil praktickou dimenzi jejich studia na Národohospodářské fakultě.

Jeden z přítomných mentorů o programu řekl: „Jsem moc rád, že naše fakulta tento program zahájila a děkuji za možnost se ho zúčastnit. Je skvělé nechat nahlédnout o generaci mladší studenty do svého nejen pracovního života a pomoci jim v jejich budoucím směřování.“

Z řad mentees dále zaznělo: „Dovoluji si tvrdit, že jsme si s mým mentorem sedli i lidsky a věřím, že budeme v kontaktu i po skončení programu.“

V rámci těchto bezprostředních dojmů byly sdíleny jak pozitivní ohlasy, tak také tipy a rady na zlepšení celého programu do následujících ročníků. Na základě zpětné vazby od účastníků programu bude v následujících týdnech provedeno vyhodnocení programu a zahájena příprava 2. ročníku NF Alumni Mentoringu pro akademický rok 2023/2024.

Za celý NF Alumni Mentoring tým všem zúčastněným děkujeme!

 

První workshop v rámci programu NF Alumni Mentoring na téma Biohacking

Dne 28. února 2023 se pro mentees z řad studentů konal první z plánovaných workshopů v rámci programu NF Alumni Mentoring. Workshop byl věnován tématu Biohacking a vedení se ujal mentální kouč a profesionální biohacker v hyperkonkurenčním prostředí sportu a business Mgr. Mirek Nečas. Biohacking se zabývá procesy, které pomáhají optimalizovat energii, kultivovat stres a lépe pracovat s koncentrací a produktivitou.

Workshopu se zúčastnilo 10 mentees, kteří se vprůběhu workshopu aktivně zapojovali a spolupracovali. Po úvodním představení se Mgr. Mirek Nečas podělil se studenty o své zkušenosti a rady, jak nakládat s time managementem. Dalšími diskutovanými tématy byl spánek, produktivita či rutinní činnost. V průběhu workshopu se studenti také mohli seznámit s pomůckami na podporu zdravého životního stylu, např. brýlemi proti modrému světlu či masážními pomůckami pro relaxaci.

Workshop se nesl ve velmi uvolněné atmosféře a díky mimořádnému zájmu studentů trval do večerních hodin, proto věříme, že byl velkým přínosem pro všechny zúčastněné. Pro účastníky setkání bylo připraveno drobné občerstvení.

Akce se konala v moderních prostorách xPORT BUSINESS ACCELERATOR VŠE, kde je možné realizovat start-upy či jiné inovativní projekty. Do těchto prostor není běžné se v rámci výuky podívat, proto i mentees z řad studentů jistě rádi využili příležitosti xPORT prostory využít.

Rádi bychom touto cestou poděkovali celému xPORT týmu za možnost prostory využít.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další akce pořádané v rámci programu NF Alumni Mentoring.

 

Druhé setkání studentů a absolventů v rámci programu NF Alumni Mentoring

Dne 10. ledna 2023 se v prostorách Vencovského klubu VŠE uskutečnilo další setkání účastníků programu NF Alumni Mentoring. V pořadí druhého setkání se zúčastnilo dohromady 29 osob z řad mentorů i mentees, z nichž 12 dvojic spolupracuje již od začátku programu.

Setkání zahájil svým úvodním slovem děkan Národohospodářské fakulty, doc. Ing. Miroslav Ševčík, Csc. společně s proděkankou pro studium Ing. Adélou Zubíkovou, Ph.D., kteří především poděkovali všem zúčastněným za jejich aktivitu, a to nejen na tomto setkání, ale v celém probíhajícím programu NF Alumni Mentoring.

V první části programu došlo k rozdělení účastníků do skupinek na mentory a mentees, tak vznikl prostor ke sdílení informací o dosavadní spolupráci a čerpání inspirace od ostatních. Následně byla otevřena diskuze v rámci spolupracujících mentorů a mentees, aby na základě předchozí debaty zhodnotili, zda jsou se svým vlastním způsobem vedení mentoringu spokojení.

V další fázi setkání bylo pro zúčastněné připraveno tzv. „speed-dating“ kolečko, kdy bylo menteem umožněno postupně obejít všechny zúčastněné mentory. Mohli tak mentorům klást otázky dle svého uvážení. Na základě bezprostředně obdržené zpětné vazby byla právě tato část večera nejvíce obohacující.

Na závěr celého setkání byl zúčastněným ponechán prostor pro dotazy a individuální konzultaci.

Za celý NF Alumni Mentoring tým všem zúčastněným děkujeme!

 

První setkání studentů a absolventů v rámci programu NF Alumni Mentoring

Dne 15. listopadu 2022 se na půdě VŠE uskutečnilo historicky první setkání studentů a absolventů v rámci programu NF Alumni Mentoring. Do projektu se podařilo zapojit více než tři desítky účastníků. Ti vytvořili 16 kompatibilních dvojic mentor – mentee připravených v průběhu akademického roku spolupracovat.

Oficiální program zahájil svou řečí děkan Národohospodářské fakulty, doc. Ing. Miroslav Ševčík, Csc., který především poděkoval absolventům a studentům za účast v rámci programu a zdůraznil jeho přínos nejen pro ně samotné, ale také pro celou fakultu. Po krátkém představení projektu a jeho harmonogramu následovalo první seznámení dvojic mentor – mentee. Pro účastníky programu, kteří nemohli být fyzicky přítomni, bylo zajištěno spojení prostřednictvím online platformy. Setkání bylo zakončeno neformální částí doplněnou o přípitek a drobné občerstvení.

Úvodní setkání tak naplnilo očekávání a dle slov účastníků bylo příjemným a především přínosným vstupem do celého programu. Doufáme proto, že se podaří v navázané spolupráci pokračovat a těšíme se na další společná setkání a aktivity chystané v průběhu akademického roku.

Za celý NF Alumni Mentoring tým všem zúčastněným děkujeme!

 

Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

Předsedkyně Klubu absolventů NF VŠE a proděkanka pro studium celý projekt zaštiťuje. V rámci svého cíle posilování praktické dimenze výuky monitoruje uplatnění absolventů NF VŠE na trhu práce, získává zpětnou vazbu od studentů i absolventů a v součinnosti zejména s Klubem absolventů NF VŠE rozšiřuje možnosti získávání praktických dovedností pro studenty na bakalářském i magisterském stupni studia.

 • Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

Projekt zaštiťuje proděkanka pro studium

 

Koordinátorka projektu a kontaktní osoba pro dotazy