NF Alumni Mentoring

Mentoring je forma spolupráce, která umožňuje přenos zkušeností, vzájemné obohacení a navázání profesionálního vztahu mezi absolventem NF VŠE (tzv. mentorem) a studentem NF VŠE (tzv. menteem). Méně zkušený mentee má tímto způsobem možnost načerpat cenné znalosti a schopnosti zkušeného mentora, který tak menteemu usnadní jeho budoucí cestu nejen profesním životem.

 

Klíčové oblasti programu:

  • Dosahování cílů a plánování kariéry
  • Sdílení zkušeností, rad a tipů
  • Work-life balance
  • Osobní rozvoj

 

Harmonogram:

 • přihlášky do programu, přiřazení dvojic mentor a mentee -> úvodní setkání -> spolupráce v průběhu roku, volitelné workshopy a jiné aktivity -> závěrečné setkání -> evaluace programu, vystavení certifikátu o absolvování programu NF Alumni Mentoring 2022/23
 • Kompatibilní dvojice mentor – mentee budou vytvořeny na základě informací shromážděných z přihlášek.

 

Vyhodnocení prvního ročníku programu NF Alumni Mentoring

 

První ročník programu NF Alumni Mentoring úspěšně ukončen!

Dne 2. května 2023 se v prostorách Vencovského klubu VŠE uskutečnilo závěrečné setkání účastníků programu NF Alumni Mentoring 2022/2023. Setkání se zúčastnilo 26 osob z řad mentorů i mentees.

Setkání zahájil svým úvodním slovem děkan Národohospodářské fakulty, doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. společně s proděkankou pro studium Ing. Adélou Zubíkovou, Ph.D. a koordinátorkou celého programu Ing. Lucií Milaniakovou, kteří především poděkovali všem zúčastněným za jejich aktivitu a spolupráci v rámci celého programu.

Následně došlo k předání certifikátu o absolvování celého programu každému z účastníků, které bylo doprovázeno slavnostním přípitkem a drobným občerstvením.

V další fázi setkání proběhla diskuze a sdílení zážitků z celého programu nejen mezi zúčastněnými, ale také se členy NF Alumni Mentoring týmu. Účastníci vyzdvihli zejména možnost navázání nových kontaktů a koordinovaného předávání zkušeností napříč generacemi. Celkově program prohloubil praktickou dimenzi jejich studia na Národohospodářské fakultě.

Jeden z přítomných mentorů o programu řekl: „Jsem moc rád, že naše fakulta tento program zahájila a děkuji za možnost se ho zúčastnit. Je skvělé nechat nahlédnout o generaci mladší studenty do svého nejen pracovního života a pomoci jim v jejich budoucím směřování.“

Z řad mentees dále zaznělo: „Dovoluji si tvrdit, že jsme si s mým mentorem sedli i lidsky a věřím, že budeme v kontaktu i po skončení programu.“

V rámci těchto bezprostředních dojmů byly sdíleny jak pozitivní ohlasy, tak také tipy a rady na zlepšení celého programu do následujících ročníků. Na základě zpětné vazby od účastníků programu bude v následujících týdnech provedeno vyhodnocení programu a zahájena příprava 2. ročníku NF Alumni Mentoringu pro akademický rok 2023/2024.

Za celý NF Alumni Mentoring tým všem zúčastněným děkujeme!

 

První workshop v rámci programu NF Alumni Mentoring na téma Biohacking

Dne 28. února 2023 se pro mentees z řad studentů konal první z plánovaných workshopů v rámci programu NF Alumni Mentoring. Workshop byl věnován tématu Biohacking a vedení se ujal mentální kouč a profesionální biohacker v hyperkonkurenčním prostředí sportu a business Mgr. Mirek Nečas. Biohacking se zabývá procesy, které pomáhají optimalizovat energii, kultivovat stres a lépe pracovat s koncentrací a produktivitou.

Workshopu se zúčastnilo 10 mentees, kteří se vprůběhu workshopu aktivně zapojovali a spolupracovali. Po úvodním představení se Mgr. Mirek Nečas podělil se studenty o své zkušenosti a rady, jak nakládat s time managementem. Dalšími diskutovanými tématy byl spánek, produktivita či rutinní činnost. V průběhu workshopu se studenti také mohli seznámit s pomůckami na podporu zdravého životního stylu, např. brýlemi proti modrému světlu či masážními pomůckami pro relaxaci.

Workshop se nesl ve velmi uvolněné atmosféře a díky mimořádnému zájmu studentů trval do večerních hodin, proto věříme, že byl velkým přínosem pro všechny zúčastněné. Pro účastníky setkání bylo připraveno drobné občerstvení.

Akce se konala v moderních prostorách xPORT BUSINESS ACCELERATOR VŠE, kde je možné realizovat start-upy či jiné inovativní projekty. Do těchto prostor není běžné se v rámci výuky podívat, proto i mentees z řad studentů jistě rádi využili příležitosti xPORT prostory využít.

Rádi bychom touto cestou poděkovali celému xPORT týmu za možnost prostory využít.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další akce pořádané v rámci programu NF Alumni Mentoring.

 

Druhé setkání studentů a absolventů v rámci programu NF Alumni Mentoring

Dne 10. ledna 2023 se v prostorách Vencovského klubu VŠE uskutečnilo další setkání účastníků programu NF Alumni Mentoring. V pořadí druhého setkání se zúčastnilo dohromady 29 osob z řad mentorů i mentees, z nichž 12 dvojic spolupracuje již od začátku programu.

Setkání zahájil svým úvodním slovem děkan Národohospodářské fakulty, doc. Ing. Miroslav Ševčík, Csc. společně s proděkankou pro studium Ing. Adélou Zubíkovou, Ph.D., kteří především poděkovali všem zúčastněným za jejich aktivitu, a to nejen na tomto setkání, ale v celém probíhajícím programu NF Alumni Mentoring.

V první části programu došlo k rozdělení účastníků do skupinek na mentory a mentees, tak vznikl prostor ke sdílení informací o dosavadní spolupráci a čerpání inspirace od ostatních. Následně byla otevřena diskuze v rámci spolupracujících mentorů a mentees, aby na základě předchozí debaty zhodnotili, zda jsou se svým vlastním způsobem vedení mentoringu spokojení.

V další fázi setkání bylo pro zúčastněné připraveno tzv. „speed-dating“ kolečko, kdy bylo menteem umožněno postupně obejít všechny zúčastněné mentory. Mohli tak mentorům klást otázky dle svého uvážení. Na základě bezprostředně obdržené zpětné vazby byla právě tato část večera nejvíce obohacující.

Na závěr celého setkání byl zúčastněným ponechán prostor pro dotazy a individuální konzultaci.

Za celý NF Alumni Mentoring tým všem zúčastněným děkujeme!

 

První setkání studentů a absolventů v rámci programu NF Alumni Mentoring

Dne 15. listopadu 2022 se na půdě VŠE uskutečnilo historicky první setkání studentů a absolventů v rámci programu NF Alumni Mentoring. Do projektu se podařilo zapojit více než tři desítky účastníků. Ti vytvořili 16 kompatibilních dvojic mentor – mentee připravených v průběhu akademického roku spolupracovat.

Oficiální program zahájil svou řečí děkan Národohospodářské fakulty, doc. Ing. Miroslav Ševčík, Csc., který především poděkoval absolventům a studentům za účast v rámci programu a zdůraznil jeho přínos nejen pro ně samotné, ale také pro celou fakultu. Po krátkém představení projektu a jeho harmonogramu následovalo první seznámení dvojic mentor – mentee. Pro účastníky programu, kteří nemohli být fyzicky přítomni, bylo zajištěno spojení prostřednictvím online platformy. Setkání bylo zakončeno neformální částí doplněnou o přípitek a drobné občerstvení.

Úvodní setkání tak naplnilo očekávání a dle slov účastníků bylo příjemným a především přínosným vstupem do celého programu. Doufáme proto, že se podaří v navázané spolupráci pokračovat a těšíme se na další společná setkání a aktivity chystané v průběhu akademického roku.

Za celý NF Alumni Mentoring tým všem zúčastněným děkujeme!

 

Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

Předsedkyně Klubu absolventů NF VŠE a proděkanka pro studium celý projekt zaštiťuje. V rámci svého cíle posilování praktické dimenze výuky monitoruje uplatnění absolventů NF VŠE na trhu práce, získává zpětnou vazbu od studentů i absolventů a v součinnosti zejména s Klubem absolventů NF VŠE rozšiřuje možnosti získávání praktických dovedností pro studenty na bakalářském i magisterském stupni studia.

 • Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

Projekt zaštiťuje proděkanka pro studium

 

Koordinátorka projektu a kontaktní osoba pro dotazy