5PV Praktikum ve veřejné správě

Vážení studenti,

rádi bychom Vás informovali, že Národohospodářská fakulta od letního semestru 2017/2018 otevřela novou vedlejší specializaci 5PV Praktikum ve veřejné správě.
V rámci ní bude všem vybraným studentům umožněna 3měsíční zahraniční odborná stáž na Stálé misi České republiky při OECD V Paříži.
Věříme, že tato nová specializace je jedinečnou příležitostí pro všechny magisterské studenty, kteří by rádi obohatili svůj životopis o cennou zkušenost.
Stáž s sebou nese řadu výhod, například fakt, že samotná stáž je ohodnocena 20 kredity, studenti rovněž dostanou mimořádná stipendia a dodatečné kreditové poukázky.
Přehled základních parametrů nové vedlejší specializace 5PV je dostupný níže.


Tyto fotografie nám zaslal náš student Daniel Bárta, který se stáže zúčastnil v LS 2021/2022. Daniela jsme se zeptali na několik otázek ohledně stáže v Paříži. Jeho odpovědi si můžete přečíst zde.


Své odpovědi nám zaslal také magisterský student Ekonomie, Ondřej Pařez, který se stáže zúčastnil rovněž v LS 2021/2022. Jeho ohodnocení stáže si můžete přečíst zde.


Tyto fotografie nám zaslal náš student Adam, který se zúčastnil této stáže a říká, že stáž „naprosto předčila veškerá má očekávání“. Setkal jsem se s řadou zajímavých osobností, např. Emanuelem Macronem, Klausem Schwabem (prezident Světového ekonomického fóra) společně s José Ángelem Gurríou (generální tajemník OECD), ale i s Janem Tirolem (laureát Nobelovy ceny za ekonomii).


Tyto fotky nám zaslal student Daniel Hošek. Student předposledního semestru navazujícího magisterského studia oboru Hospodářská politika na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Daniela jsme se zeptali na několik otázek ohledně stáže v Paříži. Jeho odpovědi si můžete přečíst zde.


Tyto fotky nám zaslal student Norbert Hoferica. Student navazujícího magisterského studia oboru Hospodářská politika na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Norberta jsme se zeptali na několik otázek ohledně stáže v Paříži. Jeho odpovědi si můžete přečíst zde.


 

Charakteristika vedlejší specializace

Vedlejší specializace Veřejná správa nabídne studentům možnost hlouběji poznat rozhodovací procesy v decizní sféře. 5PV Praktikum ve veřejné správě studenty kromě teoretických znalostí vybaví i praktickou zkušeností v podobě stáže v rámci prestižních zahraničních institucí.

Absolvent je po ukončení studia schopen uplatnit své vědomosti v rámci kterékoliv instituce veřejné správy. Studium této vedlejší specializace je vhodným doplňkem nejen pro studenty Národohospodářské fakulty, Fakulty podnikohospodářské, Fakulty mezinárodních vztahů, ale také pro posluchače vybraných oborů Fakulty financí a účetnictví a Fakulty informatiky a statistiky. Nicméně, zahraniční odborná stáž je určena primárně pro studenty Národohospodářské fakulty.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Výběrové řízení probíhá formou ústního pohovoru, před začátkem každého semestru (tedy 2x ročně).

Kritéria hodnocení:

 • Všeobecný přehled studenta
 • Dosavadní výsledky studenta
 • Znalost cizího jazyka/jazyků (ta je navíc nutnou podmínkou)
 • Motivace
 • Prezentační a komunikační dovednosti

https://www.youtube.com/watch?v=K-fcbPUuC_M

Omezení vstupu do vedlejší specializace

V první semestru od zapsání této vedlejší specializace musí student splnit předmět 5HP476 – nejprve tedy vyjíždí na stáž a až poté studuje volitelné předměty.

Povinné předměty vedlejší specializace

Ident Název předmětu Hodiny (př./cv.) Kredity
5HP476 Zahraniční odborná stáž 20

Volitelné předměty vedlejší specializace

Ident Název předmětu Hodiny (př./cv.) Kredity
5HP300 Evropská unie a její politiky 2/0 3
5RE446 Vývoj a budoucnost měst 2/0 3
5HP444 Mediální dovednosti 0/2 4
5HD403 Geneze, aktuální problémy a budoucnost evropské integrace 2/0 4
5PR222 Komunikace s veřejnou správou 2/2 4
5HD426 Dějiny peněžních kategorií a institucí 2/0 3
5HP325 Regulace v energetice 2/0 2
5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky 0/2 3
5HP381 Kapitoly z hospodářské politiky 2/0 3
 5HP311 Hospodářská politika pro země bohaté na přírodní zdroje 2/0 4

Souborná zkouška z vedlejší specializace

Souborná zkouška probíhá ústní formou a pokrývá okruhy kurzů 5HP300, 5HP476 a vystudovaných volitelných předmětů vedlejší specializace 5PV daným studentem.

Poznámky:
Student si nemůže zapsat jako volitelný předmět vedlejší specializace kurz, který vystudoval v rámci svého předchozího studia.
Vzhledem k obsahu státní zkoušky (viz výše) se doporučuje studentům, kteří nevystudovali kurzy 5HP300 a 5HP381, registrovat si právě tyto předměty.

Zahraniční odborná stáž (5HP476)

Základní parametry stáží

 • Stáž je realizována v zahraničních institucích soukromého i veřejného sektoru, avšak s výjimkou orgánů EU, institucí a ostatních subjektů EU včetně specializovaných agentur (https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_cs) a organizací, které řídí programy EU, jako jsou například národní agentury programu Erasmus+.
 • Stáže lze absolvovat pouze v programových zemích mimo ČR a zemi svého původu.
 • Délka stáže je zpravidla přibližně 3 měsíce.
 • Obsahem odborné stáže jsou úkony, které odpovídají oboru zaměření daného studenta.
 • Stáž nesmí být finančně honorovaná (student však získává stipendium z programu Erasmus+ ve výši závisející na vybrané cílové zemi).
 • Student vypracovává odbornou semestrální práci v rozsahu 15-20 normostran stati s ohledem na náplň stáže.
  • Práce odpovídá požadavkům kladeným na kvalifikační práce.
  • Téma práce musí být schváleno a student jej vypracovává po konzultacích s akademickým pracovníkem.
 • Student po skončení stáže získá navíc 12 rezervních kreditových poukázek
 • Stáže jsou určeny primárně pro studenty Národohospodářské fakulty.
  • U ostatních fakult nejsme schopni zaručit přidělení rezervních kreditových poukázek a splnění ostatních náležitostí.

Formy stáží

 1. Stáže zařizuje fakulta ve spolupráci se zahraniční institucí
 2. Vlastní iniciativa studenta – zařizuje student ve spolupráci se zahraniční institucí
  • Student projde standardně výběrovým řízením, avšak připraví si podklady k individuální stáži, která musí být schválena externí zahraniční institucí a musí splňovat základní parametry vyjmenované výše.

Spolupráce se Stálou misí ČR při OECD v Paříži

Národohospodářská fakulta v rámci zahraničních odborných stáží spolupracuje se Stálou misí ČR při OECD v Paříži. Studentům tak nabízíme zajímavou pozici a velmi cennou zahraniční pracovní zkušenost, která jim může pomoci lépe obstát v konkurenčním boji na trzích práce při hledání budoucího zaměstnání. Délka stáže se pohybuje kolem 3 měsíců a svým rozsahem přibližně odpovídá polovičnímu pracovnímu úvazku. Každý semestr jsou v rámci této instituce nabídnuta 2 místa. Studenti prochází standardním výběrovým řízením na Národohospodářské fakultě. Vybrané studenty dále schvaluje přímo Stálá mise ČR v kooperaci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Vzhledem ke kapacitním možnostem Stálé mise není možné předem garantovat přesný termín uskutečnění stáže, ten přiděluje Stálá mise ČR. Studenti si na místě zařizují vlastní ubytování, dopravu apod.

Garant

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou v rámci této vedlejší specializace a stáží je Ing. Milan Bednář (milan.bednar@vse.cz).


Rozhovory se studenty, kteří stáž absolvovali