5PV Praktikum ve veřejné správě

Vážení studenti,

rádi bychom Vás informovali, že Národohospodářská fakulta od letního semestru 2017/2018 otevřela novou vedlejší specializaci 5PV Praktikum ve veřejné správě.
V rámci ní bude všem vybraným studentům umožněna 3měsíční zahraniční odborná stáž na Stálé misi České republiky při OECD V Paříži.
Věříme, že tato nová specializace je jedinečnou příležitostí pro všechny magisterské studenty, kteří by rádi obohatili svůj životopis o cennou zkušenost.
Stáž s sebou nese řadu výhod, například fakt, že samotná stáž je ohodnocena 20 kredity, studenti rovněž dostanou mimořádná stipendia a dodatečné kreditové poukázky.
Přehled základních parametrů nové vedlejší specializace 5PV je dostupný níže.

 

Výběrové řízení

Výběrové řízení pro termíny stáží v první polovině roku 2020 se uskuteční koncem září / začátkem října 2019.
Svoji účast na výběrovém řízení prosím dopředu oznamte Ing. Milanu Bednářovi – milan.bednar@vse.cz.

Tyto fotografie nám zaslal náš student Adam, který se zúčastnil této stáže a říká, že stáž „naprosto předčila veškerá má očekávání“. Setkal jsem se s řadou zajímavých osobností, např. Emanuelem Macronem, Klausem Schwabem (prezident Světového ekonomického fóra) společně s José Ángelem Gurríou (generální tajemník OECD), ale i s Janem Tirolem (laureát Nobelovy ceny za ekonomii).


 

Charakteristika vedlejší specializace

Vedlejší specializace Veřejná správa nabídne studentům možnost hlouběji poznat rozhodovací procesy v decizní sféře. 5PV Praktikum ve veřejné správě studenty kromě teoretických znalostí vybaví i praktickou zkušeností v podobě stáže v rámci prestižních zahraničních institucí.

Absolvent je po ukončení studia schopen uplatnit své vědomosti v rámci kterékoliv instituce veřejné správy. Studium této vedlejší specializace je vhodným doplňkem nejen pro studenty Národohospodářské fakulty, Fakulty podnikohospodářské, Fakulty mezinárodních vztahů, ale také pro posluchače vybraných oborů Fakulty financí a účetnictví a Fakulty informatiky a statistiky. Nicméně, zahraniční odborná stáž je určena primárně pro studenty Národohospodářské fakulty.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Výběrové řízení probíhá formou ústního pohovoru, před začátkem každého semestru (tedy 2x ročně).

Kritéria hodnocení:

 • Všeobecný přehled studenta
 • Dosavadní výsledky studenta
 • Znalost cizího jazyka/jazyků (ta je navíc nutnou podmínkou)
 • Motivace
 • Prezentační a komunikační dovednosti

Omezení vstupu do vedlejší specializace

V první semestru od zapsání této vedlejší specializace musí student splnit předmět 5HP476 – nejprve tedy vyjíždí na stáž a až poté studuje volitelné předměty.

Vzhledem k omezení kapacitě jsou v jednom semestru vysíláni maximálně 2-3 studenti.

Povinné předměty vedlejší specializace

Ident Název předmětu Hodiny (př./cv.) Kredity
5HP476 Zahraniční odborná stáž 20

Volitelné předměty vedlejší specializace

Ident Název předmětu Hodiny (př./cv.) Kredity
5HP300 Evropská unie a její politiky 2/0 3
5RE446 Vývoj a budoucnost měst 2/0 3
5HP444 Mediální dovednosti 0/2 4
5HD403 Geneze, aktuální problémy a budoucnost EU 2/0 3
5PR222 Komunikace s veřejnou správou 2/2 4
5HD426 Dějiny peněžních kategorií a institucí 2/0 3
5HP325 Regulace v energetice 2/0 3
5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky 2/0 3
5HP381 Kapitoly z hospodářské politiky 2/0 3

Státní zkouška z vedlejší specializace

Státní zkouška probíhá ústní formou a pokrývá okruhy kurzů 5HP300, 5HP476 a vystudovaných volitelných předmětů vedlejší specializace 5PV daným studentem.

Poznámky:
Student si nemůže zapsat jako volitelný předmět vedlejší specializace kurz, který vystudoval v rámci svého předchozího studia.
Vzhledem k obsahu státní zkoušky (viz výše) se doporučuje studentům, kteří nevystudovali kurzy 5HP300 a 5HP381 registrovat si právě tyto předměty.

Zahraniční odborná stáž (5HP476)

Základní parametry stáží

 • Stáž je realizována v zahraničních institucích včetně vybraných institucí Evropské unie či institucích spravující programy EU.
 • Délka stáže je přibližně 3 měsíce.
 • Obsahem odborné stáže jsou úkony, které odpovídají oboru zaměření daného studenta.
 • Stáž se neuskutečňuje pod záštitou programu Erasmus+.
  • To znamená, že zahraniční pobyt v rámci této vedlejší specializace studenta nijak neomezuje v možnosti ucházet se o studijní výjezd Erasmus+.
 • Stáž nesmí být finančně honorovaná.
  • Avšak student získá fakultní stipendium v celkové výši 50-55 tis. Kč.
 • Student vypracovává odbornou semestrální práci v rozsahu 20-25 stran stati s ohledem na náplň stáže.
  • Práce odpovídá požadavkům kladeným na kvalifikační práce.
  • Téma práce musí být schváleno a student jej vypracovává po konzultacích s akademickým pracovníkem.
 • Student po skončení stáže získá navíc 12 rezervních kreditových poukázek
 • Stáže jsou určeny primárně pro studenty Národohospodářské fakulty.
  • U ostatních fakult nejsme schopni zaručit plnou výplatu stipendia a přidělení rezervních kreditových poukázek.

Formy stáží

 1. Stáže zařizuje fakulta ve spolupráci se zahraniční institucí
 2. Vlastní iniciativa studenta – zařizuje student ve spolupráci se zahraniční institucí
  • Student projde standardně výběrovým řízením, avšak připraví si podklady k individuální stáži, která musí být schválena externí zahraniční institucí a musí splňovat základní parametry vyjmenované výše.

Spolupráce se Stálou misí ČR při OECD v Paříži

Národohospodářská fakulta v rámci zahraničních odborných stáží spolupracuje se Stálou misí ČR při OECD v Paříži. Studentům tak nabízíme zajímavou pozici a velmi cennou zahraniční pracovní zkušenost, která jim může pomoci lépe obstát v konkurenčním boji na trzích práce při hledání budoucího zaměstnání. Délka stáže se pohybuje kolem 3 měsíců a svým rozsahem přibližně odpovídá polovičnímu pracovnímu úvazku. Každý semestr jsou v rámci této instituce nabídnuta 2 místa. Studenti prochází standardním výběrovým řízením na Národohospodářské fakultě. Vybrané studenty dále schvaluje přímo Stálá mise ČR v kooperaci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Vzhledem ke kapacitním možnostem Stálé mise není možné předem garantovat přesný termín uskutečnění stáže, ten přiděluje Stálá mise ČR. Studenti si na místě zařizují vlastní ubytování, dopravu apod.

Garant

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou v rámci této vedlejší specializace a stáží je Ing. Milan Bednář (milan.bednar@vse.cz).


Rozhovor s Kryštofem Míškem, absolventem stáže:

Ahoj, můžeš se nám představit a říci nám, proč jsi si vybral vedlejší specializaci 5PV – Praktikum ve veřejné správě? Kdy jsi stáž absolvoval?

Jmenuji se Kryštof Míšek a jsem student magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny. Pracuji jako vedoucí makléř pro investičního zprostředkovatele Atlantik FT a zabývám se obchody s cennými papíry zejména na americkém trhu. Vzhledem k tomu, že jsem nebyl na Erasmu na zahraniční univerzitě, a protože jsem chtěl získat i pracovní zkušenost ve státní správě nebo s ní spřízněnou organizací byla možnost stáže v Paříži u OECD pro mě výbornou příležitostí, kterou mohu po jejím absolvování v ZS 2018/ 2019 velmi všem doporučit.

 

Co Tě na nabídce stáží na Stálé misi ČR při OECD v Paříži nejvíce zaujalo?

Vzhledem k tomu, že jsem na střední a na vysoké škole absolvoval různé programy pro studenty zabývající se Diplomacií např. PSS nebo ČMAK (Pražský studentský summit nebo Český model amerického kongresu) mám o mezinárodní politiku zájem a OECD pro mě byla možnost si určitou formu této věci zažít na vlastní kůži.

 

Co bylo náplní Tvé stáže? Korespondovalo to s tvým studijním oborem na NF?

Byl jsem přidělen k rozpočtovému výboru pod vedením velvyslance pana Gandaloviče a dělal jsem pro něj různé dílčí analýzy a výstupy v Excelu nebo přímo zápisy z kuloárních jednání např. na Kanadské misi. Souvislost s oborem vidím zejména ve využití ekonomických znalostí a dovedností, které jsem si odnesl za roky studia na NF VŠE.

 

Jak vypadal Tvůj pracovní den?

Přišel jsem na kanceláře Stálé mise ČR při OECD a dostal nějaké konkrétní zadání nebo jsem přímo šel na OECD kam jsem měl všude volný přístup a rovnou se přiřadil na některé jednání, kterého jsem měl být účasten.

 

Jaká byla Tvoje nejsilnější zkušenost z průběhu stáže? Co se ti nejvíce líbilo?

Dlouho jsme jako ČR usilovali o přijetí rozpočtu na příští dvouletí, což se až na závěr mé stáže na konci prosince konečně podařilo a česká mise (předsedající výboru) i za mé přítomnosti sklidila velký úspěch. I naše malá země má v této organizaci důstojné zastoupení.

 

Naučil jsi se na stáži něco nového? Pomohly ti znalosti získané studiem na NF?

Určitě mi velmi pomohly mé rozšířené znalosti hospodářské politiky a dějin. Rovněž jsem si zlepšil jazykové dovednosti a naučil se lépe pracovat s odbornými texty zabývajícími se hospodářskými tématy.

 

Jak bys ohodnotil osobní přínos absolvované stáže? Myslíš si, že ti tato zkušenost pomůže s uplatněním na trhu práce?

Jednoznačně ano. Stáž má velkou prestiž a zaměstnavatelé jí oceňují, jak jsem mohl od té doby na několika pohovorech osobně vidět.

 

Jak hodnotíš administrativní zajištění stáže fakultou? Bylo obtížné vyřídit vše potřebné?

Vše proběhlo v pořádku, díky trpělivosti pana Bednáře a ostatních zainteresovaných stran z vedení fakulty.

 

Co bys vzkázal studentům, kteří stále nejsou rozhodnutí, zatím pouze uvažují o absolvování stáže a stále si nejsou jistí, případně se bojí?

Jděte do toho! Lidé na Stálé misi, se kterými budete v kontaktu jsou vstřícní a se začátky Vám pomohou. Pak je jen na Vás kolik si budete chtít z této cenné zkušenosti odnést.


Rozhovor s Terezou Kalibovou, absolventkou stáže:

Ahoj, můžeš se nám představit a říci nám, proč jsi si vybrala vedlejší specializaci 5PV – Praktikum ve veřejné správě? Kdy jsi stáž absolvovala?

Jmenuji se Tereza Kalibová a studuji magisterský obor Hospodářská politika na Národohospodářské fakultě. Při nástupu na magisterské studium jsem začala uvažovat o výjezdu do zahraničí. Zúčastnila jsem se informativní schůzky o Erasmu, kde jsem se dozvěděla mimo jiné i o relativně nové vedlejší specializaci Praktikum ve veřejné správě, kterou naše fakulta nabízí.  Tato nabídka vedlejší specializace, v rámci které student absolvuje zahraniční stáž na Stálé misi České republiky při OECD v Paříži, mě velmi zaujala. Je to skvělá příležitost, jak propojit teoretické znalosti z ekonomie a hospodářské politiky s praxí na poli mezinárodní organizace přímo tedy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Stáž jsem absolvovala v zimním semestru 2018/ 2019, konkrétně v období říjen-prosinec.

 

Co Tě na nabídce stáží na Stálé misi ČR při OECD v Paříži nejvíce zaujalo?

Nejvíce mě samozřejmě zaujala možnost vyzkoušet si práci nejen na Stálé misi ČR při OECD, ale právě také na OECD samotném. Jak jsem se již zmínila, na magisterském studiu jsem chtěla vycestovat a tohle pro mě byla skvělá příležitost, a zároveň i příležitost k získání nových poznatků o tom, jak to v mezinárodních organizacích funguje, nasbírání nových zkušeností a zlepšení jazykových dovedností.

 

Co bylo náplní Tvé stáže? Korespondovalo to s tvým studijním oborem na NF?

Po příjezdu jsem si mohla vybrat jednoho z pracovníků na Stálé misi, pod kterým bych svou stáž absolvovala. Dle agendy pro mě jakožto studentku programu Ekonomie a hospodářská správa, oboru hospodářská politika, byla volba téměř zřejmá. Jelikož mě můj obor baví a zajímá, vybrala jsem si Otu Melchera, do jehož agendy na Stálé misi mimo jiné spadá právě ekonomika a hospodářská politika. Pod jeho vedením jsem se v rámci mé stáže účastnila Economic and Development Review Committees, tedy Výborů pro hospodářskou politiku, kde se diskutovaly hospodářské přehledy členských států OECD, dále pak Economic Policy Committee a dalších jiných výborů, jednání, přednášek a seminářů. Stěžejní náplní mé práce bylo zpracování zápisů z těchto jednání, čtení publikací vydaných OECD a zpracování jejich shrnutí.

 

Jak vypadal Tvůj pracovní den?

S Otou Melcherem jsme se jednou týdně sešli na Stálé misi a konzultovali náplň práce na následující dny. Většina jednání, která jsem měla přidělená, jako například EDRC nebo EPC, byla celodenní. Na ně jsem se několik dní předem připravovala. Příprava zahrnovala pročtení podkladů k výborům a pro utvoření si představy i zanalyzování hospodářské situace dané země. Z poznámek a informací zachycených na jednání jsem zpracovávala zápisy zejména tedy pro Stálou misi při OECD, ale někdy i pro Ministerstvo financí.

Když zrovna neprobíhal žádný výbor či důležité jednání, mohla jsem dle svých preferencí zajít na některou z mnoha jiných jednání či přednášek, které se na OECD každodenně konají. Já osobně jsem navštívila několik seminářů pořádaných v rámci programu NAEC (New Approaches to Economic Challenges), kde přednáší různé osobnosti ekonomické sféry. Pro představu mohu uvést přednášku, kterou vedl Andy Haldane – hlavní ekonom a ředitel měnové analýzy v Bank of England.

 

Jaká byla Tvoje nejsilnější zkušenost z průběhu stáže? Co se ti nejvíce líbilo?

Největší zážitek či zkušenost se asi nedá jen tak určit. Pro mě byla celá stáž nesmírně cennou zkušeností a obrovským zážitkem. Možnost zažít atmosféru OECD, účastnit se jednání o hospodářské situaci členských zemí a přednášek světových ekonomů vám dokáže změnit pohled na dění v mezinárodní hospodářské politice.  Za zprostředkování této příležitosti jsem naší fakultě (NF) velmi vděčná.

 

Naučila jsi se na stáži něco nového? Pomohly ti znalosti získané studiem na NF?

Zcela jistě mi stáž pomohla propojit teorii hospodářské politiky s praxí, v čemž vidím největší přínos ke studiu. Dozvěděla jsem se i mnoho zajímavých, pro mě vcelku nových věcí, které přinesly inspiraci na seminární práci a troufám si říci, že z poznatků budu čerpat i při psaní diplomové práce. Stáž mi dala hodně i v ohledu práce s odborným textem v anglickém jazyce, v čemž jsem také zaznamenala jistý pokrok.

 

Jak bys ohodnotila osobní přínos absolvované stáže? Myslíš si, že ti tato zkušenost pomůže s uplatněním na trhu práce?

Přínos této stáže je jednoznačný, a to jak v rovině osobní, tak profesní. Myslím si, že stáž na Stálé misi České republiky při OECD je velkým bodem v CV, který upoutá každého potenciálního zaměstnavatele. Každá zahraniční zkušenost, zejména pak praktického charakteru je zaměstnavateli oceňována.

 

Jak hodnotíš administrativní zajištění stáže fakultou? Bylo obtížné vyřídit vše potřebné?

Fakulta poskytla všechny potřebné formuláře a podklady. O postupu a krocích týkajících se administrativních záležitostí podal pan Bednář všechny potřebné informace. Myslím si, že vše proběhlo bez problémů.

 

Co bys vzkázala studentům, kteří stále nejsou rozhodnutí, zatím pouze uvažují o absolvování stáže a stále si nejsou jistí/bojí se (cizího jazyka, povahy práce apod.)?

Neváhejte a jeďte. Je to jedinečná příležitost, která se už nemusí opakovat. Ohledně pracovní náplně stáže vám se vším pomohou pracovníci Stálé mise, kteří jsou velmi vstřícní. Budete mít možnost se seznámit i s dalšími stážisty – nejen českými, takže se nemusíte obávat ani toho, že byste tam museli trávit volný čas sami.

 

PS: Pro ty, kdo ještě pořád váhají: Fotografie – pohled z Trocadéra na Eiffelovu věž a východ slunce je pořízena cestou do práce!