Hlavní směry vědecké práce

Vedení NF systematicky podporuje vědu a výzkum, rozšiřuje spolupráci a kontakty s jinými vysokými školami a vědeckými institucemi, přičemž si uvědomuje, že klíčová úloha náleží vlastním centrům odbornosti jednotlivých oborů – katedrám. Proto prohlubuje autonomizaci a samostatné rozhodování kateder. Dále všemožně podporuje habilitační a profesorské řízení, přičemž dbá na dodržování vysoké vědecké a pedagogické úrovně žadatelů. Též usiluje o snižování průměrného věku v kategoriích docent (ideálně do 40 let) a profesor (ideálně do 50 let). Soustavně vyzývá vedoucí pracovišť a oborových rad, aby dbali na včasné zajištění akreditací i dostatečným počtem profesorů a docentů zajišťující jednotlivé obory. Vzhledem k nutnosti splnit vysoké akreditační nároky vedení podporuje poskytování vědeckých prázdnin pro přípravu na habilitační a profesorské řízení a využívání zahraničních stáží a stipendií.

V nadcházejícím pětiletém období se vedení NF hodlá zaměřit v oblasti vědy a výzkumu zejména na tyto body:

 • Postupným zkvalitňováním a zintenzivňováním vědeckého a výzkumného procesu má být zvýšený počet publikovaných vědeckých monografií, impaktovaných resp. recenzovaných časopiseckých studií s vyšší účastí v mezinárodním vědeckém a výzkumném procesu, zejména vzhledem k implementaci Metodiky 17+. Sekundárně by se tyto činnosti potom měly projevit na zvýšení počtu profesorů, docentů ev. absolventů doktorského studia.
 • Využít prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace k vytváření specializovaných výzkumných pracovišť (sekcí apod.), které budou vykazovat nadstandardní výsledky ve výzkumu a vývoji.
 • Podporovat excelenci vědy – vyvíjet tlak na kvalitní publikace a odpovídajícím finančním oceněním motivovat autory k jejich tvorbě, tj. pravidelně vyhodnocovat výsledky publikační činnosti a výrazně finančně odměňovat ty, kteří dosáhli nadstandardních výsledků.
 • Využít případného snížení zátěže učitele v pedagogické oblasti ke zvýšení výkonnosti ve vědě a výzkumu.
 • Podporovat poskytování studijního volna v případě přípravy na kvalifikační růst v případě pracovníků, u nichž studijní volno povede ke zvýšení tvorby nadstandardních vědecko-výzkumných výsledků.
 • V roce 2019 reakreditovat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech Ekonomie a Hospodářská politika.
 • Získat a udržet nejlepší absolventy doktorského studia pro jejich další působení na NF VŠE. Využívat přitom interní grantovou soutěž pro rozdělování prostředků určených na specifický vysokoškolský výzkum k dalšímu růstu vědecké činnosti. Zapojit studenty doktorského studia pořádáním konferencí hrazených z tohoto zdroje.
 • Vytvořit motivační systém pro nejlepší studenty doktorského studia formou mimořádných stipendií tak, aby jim finanční zabezpečení umožnilo naplno se věnovat povinnostem doktorského studia a úspěšně ukončit studium ve standardní době.
 • Vytvořit systém práce s nadanými post-doktorandy tak, aby mohli dále pokračovat ve své výzkumné činnosti zapojením do výzkumných týmů NF VŠE.
 • Vysílat přednostně doktorandy a post-doktorandy na dlouhodobé zahraniční výzkumné pobyty; k tomu využít existující mezinárodní spolupráce VŠE s partnerskými vysokými školami a spolupráce v rámci mezinárodních výzkumných projektů, hodnotit účinnost těchto pobytů mimo jiné na základě podaných mezinárodních vědeckých projektů.
 • Zvyšovat kvalitu studentské vědecké soutěže „Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze (SOCD)“.

Podrobné informace o vědě a výzkumu naleznete ve výročních zprávách NF.

 • Autor: Petr Solar
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: