Střípky z úspěchů – co se Národohospodářské fakultě VŠE podařilo od roku 2010

2010-2016 – naše fakulta se umisťuje vždy na stupních vítězů ekonomických fakult v ČR dle žebříčku Hospodářských novin (sestavovaného do roku 2017)

 • 2010 – 2. místo
 • 2011 – 1. místo
 • 2012 – 2. místo
 • 2013 – 2. místo
 • 2014 – 2. místo
 • 2015 – 2. místo
 • 2016 – 2. místo

v obdobném žebříčku časopisu Týden se naše fakulta vždy umístila na druhém místě

 • 2016 – 2. místo
 • 2017 – 2. místo
 • 2018 – 2. místo
 • 2019 – 2. místo
 • 2020 – 2. místo

Public Relations

 • spolupráce s Nadací ČEZ na spolufinancování Soutěže o cenu děkana, kde studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia prezentují výsledky svého výzkumu a jsou finančně podporováni k dalšímu výzkumu
 • naše fakulta pořádá pravidelně soutěž o cenu děkana i pro středoškolské studenty, kdy cílem je podpořit zájem těchto studentů o ekonomii
 • na pozvání a návrh naší fakulty byl udělen čestný doktorát držiteli Nobelovy ceny za ekonomii Richardu Thalerovi v roce 2015, významnému ekonomovi Hansi Werneru Sinnovi v roce 2017 a profesorovi Johnu A. Listovi z University of Chicago v roce 2022
 • aktivní zapojení naší fakulty do projektu Evropského sociálního fondu
 • prakticky nulová nezaměstnanost absolventů naší fakulty, patří k nejlépe hodnoceným na trhu práce, lze se s nimi setkat na vysokých pozicích v reálné ekonomice i ve státní sféře a mnoho z nich se nyní podílí na přednáškách pro studenty, protože usilujeme o výuku teoretického základu propojenou s pohledy vysokých manažerů významných podniků a zástupců státní správy
 • tradiční slavnostní zahájení nového akademického roku v areálu Jízdárny Pražského hradu
 • pořádání seznamovacích kurzů pro budoucí studenty NF VŠE
 • tradice pořádání Zdobení vánočního stromečku NF VŠE jako příležitost pro setkání studentů s učiteli mimo přednášky
 • Fakulta pořádala v minulosti tzv. “otevřenou výuku” pro studenty středních škol, v roce 2023 v rámci inovačního týdne bylo poprvé uskutečněno “Stínování výuky pro studenty středních škol s cílem zvýšit propagaci fakulty
 • pokračování v projektu Spanilých jízd, reprezentace fakulty na veletrhu Gaudeamus a na veletrhu pražských vysokých škol, pořádání Dne otevřených dveří NF VŠE a účast na Dni otevřených dveří VŠ
 • prezentace naší fakulty a informace pro studenty na Facebooku a Instagramu
 • fakultní newsletter pro absolventy naší fakulty

Výuka

 • září 2012: naše fakulta jako první akreditovala anglický program pro bakalářské studenty na VŠE nazývaný „Economics“
 • období let 2018 – 2020: úspěšná re-akreditace všech bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů, zohlednění standardů zahraničních škol, restrukturalizace vedlejších specializací
 • září 2019: Economics and Public Policy – zaveden anglický program pro studenty magisterského studia
 • listopad 2022: zahájen nový networkingový program “NF Alumni Mentoring”, který propojuje současné studenty fakulty (od 2. ročníku bakalářského studia dále) s jejími absolventy (s více jak pětiletou praxí). Program má za cíl prohloubit praktickou dimenzi studia.
 • leden 2023: aktualizace nabídky oborově volitelných předmětů napříč všemi studijními programy, s rozšířením o předměty posilující jazykové schopnosti (5EN382 Kapitoly z ekonomie II., 55F350 Krátkodobá zahraniční odborná stáž)
 • květen/červen 2023: proběhla aktualizace všech studijních plánů, v rámci které došlo k navýšení kreditového hodnocení bakalářských a diplomových prací s cílem zvýšit kvalitu závěrečných kvalifikačních prací
 • září 2023: NF VŠE již tradičně jednou za rok v září pořádá seznamovací kurz pro studenty prvního ročníku bakalářského studia. Jedná se o velmi příjemnou událost, při které mají noví studenti možnost získat cenné informace a rady týkající se studia, najít si kamarády v novém prostředí a nasbírat spoustu nezapomenutelných zážitků. Seznamovací kurz se každoročně těší vysoce pozitivními ohlasy.
 • úspěšné zapojení fakulty do pořádání tzv. Inovačního týdne na NF VŠE.
  • V rámci prvního Inovačního týdne NF VŠE (uskutečněného na přelomu října a listopadu 2022) uspořádala celou řadu akcí, mezi které patřily přednášky prof. Jean-Roberta Tyrana (University of Vienna), externí přednáška expertů z EY, přednáška o rozpočtovém procesu hl.m. Prahy s přednášejícími Ing. Patrikem Panešem, Ph.D. a Pavlem Vyhnánkem, M.A., workshop o těžbě a obchodu s uhlím v Československé republice, návštěva společnosti Deloitte, konference Sociální politika 2022, exkurze do ČNB „Za měnou“, exkurze do hornického skanzenu Mayrau, exkurze po místech Prahy spojených s hospodářskými dějinami českých zemí a další.
  • Druhý inovační týden na NF VŠE se uskutečnil v březnu 2023. V průběhu druhého inovačního týdne navštívila NF VŠE delegace z University of Glasgow a zároveň proběhl mimosemestrální kurz na téma Psychology, Economics and Experiments hostujícího vyučujícího T. Koutmeridise z University of Glasgow. Studenti se rovněž zúčastnili řady exkurzí po Praze, mezi jinými navštívili např. Nejvyšší kontrolní úřad, Senát Parlamentu České republiky, zúčastnili se historické exkurze po Malé Straně, exkurze do ČNB a také navštívili sociální pobytové zařízení pro osoby zdravotním postižením. Na půdě VŠE proběhla také řada externích přednášek odborníků z praxe jako EY, ČEZ či odborníků z Magistrátu hl.m. Prahy a Institutu rozvoje hlavního města Prahy a další.
  • Třetí inovační týden se konal v listopadu 2023, kdy se NF VŠE opět aktivně zapojila a uspořádala veliké množství zajímavých akcí pro studenty. V rámci tohoto týdne fakultu navštívil například profesor Marco Avarucci (University of Glasgow), pod jehož vedením se uskutečnil mimosemestrální kurz Introduction to Time Series Analysis. Fakulta taktéž přivítala viceprezidentku Rakouské centrální banky Dr. Kolmovou, která měla pro studenty připraveny dvě přednášky, Scientific foundations for successful Inovative design a Markets vs. State interventions. Studenti se měli taktéž možnost zúčastnit zajímavých přednášek například od expertů ze společnosti ČEZ Ing. Aleše Zatloukala a Ing. Dalibora Dymáka, výzkumného pracovníka Ústavu mezinárodních vztahů prof. Ing. Petra Druláka, Ph.D, či přednášky od vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D. Studenti se mohli taktéž zúčastnit exkurze do České národní banky či exkluzivní návštěvy Národního památníku na Vítkově.
 • pravidelně je otevírán oblíbený kurz Organizace trhů, odvětví a veřejného sektoru pohledem manažerů, na kterém přednáší špičkoví manažeři z oblasti finančnictví, zdravotnictví, sportu, energetiky a veřejné správy (generální ředitel ČEZu, vrchní státní zástupkyně v Praze, ředitel programu ČT, ředitel Prague International Maraton, šéf porodního oddělení nemocnice U Apolináře a další)
 • naše fakulta klade důraz na volnost při tvorbě rozvrhu, student má, s výjimkou jádra základních předmětů, možnost volby předmětů studenty a jejich různorodost umožňuje rozvoj kritického myšlení a podporuje názorovou pluralitu
 • možnost pravidelných konzultací se studijním oddělením na Facebooku
 • pravidelné pořádání slavnostních setkání u příležitosti ocenění nejlepších studentů bakalářského i magisterského studia
 • listopad 2023: zahájení druhého ročníku Alumni Mentoringu určeného pro studenty bakalářského a magisterského studia na NF VŠE. Jedná o formu spolupráce, která umožňuje přenos zkušeností a navázání profesionálního vztahu mezi absolventem NF VŠE (mentorem) a studentem NF VŠE (menteem).
 • listopad 2023: profesor Pělucha prezentoval zkušenosti NF s přípravou mezinárodního projektu Horizont Twining. Prezentace probíhala v rámci semináře organizovaného rektorátem VŠE Praha a to k tématu „HORIZON EUROPE & THE UNIVERSITY SUPPORT OF INTERNATIONAL PROJECTS
 • listopad 2023: Katedra hospodářské a sociální politiky pořádala vědeckou konferenci Sociální politika 2023 s podtitulem Prostor pro úsporná opatření. Na konferenci vystoupili například doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., jedna z nejvýznamnějších gerontoložek a rovněž manažerek ve zdravotnictví v Česku nebo Ing. Miroslav Zámečník, hlavní ekonom České bankovní asociace.
 • 70 let VŠE : Ku příležitosti narozenin VŠE proběhla na půdě školy řada přednášek. Za naši fakultu přednášeli například profesor Václav Klaus, docenta Eva Zamrazilová, nebo doktorka Karina Kubelková.

Internacionalizace

 • Studenti mají od zimního semestru 2022/2023 možnost navštěvovat mimosemestrální kurzy zahraničních profesorů (5EN381Chapters in Economics I. a 5EN382 Chapters in Economics II.), které mají za cíl studentům rozšířit obzory v podání úspěšných akademických expertů z prestižních zahraničních univerzit, seznámit je s novými moderními kurzy, které jsou na zahraničních univerzitách trendy, s možnými alternativními přístupy ve výuce, a především je tímto způsobem motivovat k výjezdu na studijní pobyt do zahraničí. V rámci těchto kurzů na NF VŠE zavítal v zimním semestru 2022/2023 profesor Jean-Robert Tyran s kurzem Experimental and Behavioral Economics z Vienna University of Economics a v letním semestru 2022/2023 profesor Theodore Koutmeridis z University of Glasgow se svým kurzem Economics and Psychology. V zimním semestru 2023/2024 se uskutečnil opět mimosemestrální kurz Behavioral and Experimental Economics profesora Jeana-Roberta Tyrana, dále k nám zavítal Dr. Marco Avarucci z University of Glasgow s mimosemestrálním kurzem Introduction to Time Series Analysis a na konci listopadu profesor Michele Battisti se svým kurzem Labor market: Little Theory, More Applications, taktéž působící na University of Glasgow. V letním semestru jsou plánovány další mimosemestrální kurzy zahraničních profesorů, jako např. opětovná návštěva Dr. Koutmeridise a dále návštěva Dr. Petriho Kuosmanena z University of Vaasa a Dr. Sebastiana Lutze z University of Vienna.
 • V rámci rozvíjení internacionalizace v doktorském studiu byl v květnu 2023 na fakultě vyučován profesorem Jeanem-Robertem Tyranem interaktivní kurz Scientific Publishing in Economics. Cílem kurzu bylo zaujmout PhD studenty natolik, aby si uvědomili význam vědeckého publikování v ekonomii a nahlédli do toho, jak úspěšně publikovat v prestižních vědeckých časopisech, tak aby se prosadili v současném vědeckém světě.
 • V rámci internacionalizace je rozvíjena spolupráce s řadou univerzit jako např.:

– KDI School of Public Policy and Management a zahájení incoming double degree.

-s University of Glasgow fakulta spolupracuje na realizaci výukových pobytů pro akademiky a ve spolupráci s OZS VŠE na přípravě vzájemné mobility studentů a PhD studentů. Zároveň jsou plánovány v budoucnu i jiné módy spolupráce jako vědecké pobyty, vědecká spolupráce či “Letní škola Ekonomie” která by měla proběhnout recipročně na obou univerzitách. V březnu 2023 se uskutečnila návštěva delegace z University of Glasgow, která pro české studenty a akademiky připravila workshop k příležitosti oslavy 300 letého výročí od narození Adama Smithe. Zároveň je ve spolupráci s University of Glasgow plánován online vědecký workshop.

-obnovení spolupráce s Ocean University of China (Gruzie). Příprava na celkovou spolupráci v pedagogické i vědecké oblasti (např. podávání návrhů společných vědeckých projektů, pořádání konferencí, seminářů a další). Prvním krokem je organizace dalšího ročníku letní či zimní školy ekonomie. 

Věda

 • vědecká činnost orientovaná na reálné využití (např. konference k problematice sociální politiky, konference k tématu devizových intervencí a další)
 • vysoká publikační činnost v přepočtu na akademického pracovníka
 • činnost Laboratoře experimentální ekonomie
 • V období od 2010 do 2023 proběhla úspěšně habilitace 19 docentů a 5 profesorů.
 • V období od 2010 do 2023 naše fakulta získala a řešila 25 grantů GAČR.
 • Nově akreditované doktorské předměty ve spolupráci s prestižními zahraničními univerzitami – např. kurz 55F960 Scientific Publishing in Economics. Katedra ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze nabízí od roku 2023 mimosemestrální kurz určený pro studenty doktorského studia, popř. akademické pracovníky, který bude přednášet odborník na behaviorální a experimentální ekonomii a úspěšný vědec publikující v prestižních zahraničních časopisech, profesor Jean-Robert Tyran z University of Vienna.
 • Slavnostní konference „30 let trnité cesty ke svobodě a obrana před těmi, kteří nám ji chtějí vzít, 17.11.2019
 • Mezinárodní vědecká konference „Sociální politika, dopady inflace do sociální oblasti, 2022
 • Tisková konference: Budoucnost jaderné energetiky v ČR, výstavba nového bloku nebo nových bloků v jaderných elektrárnách českým průmyslem, únor 2023
 • Tisková konference: Uplatňování hospodářské politiky v ČR v zemědělské oblasti v podmínkách energetické krize v období nastupující recese, duben 2023
 • Ekonomický regionální seminář v Českých Budějovicích ve spolupráci MPO a katedry regionálních studií VŠE, květen 2023
 •  International Conference on Economics, Finance and Business. Organizátory konference byli ESCP Business School, Paris, NF-VŠE Praha a International Institute of Social and Economics Sciences, září 2023
 • Dlouhodobé posilování spolupráce Národohospodářské fakulty s praxí – např. S Ministerstvem průmyslu a obchodu (ZDE), ČEZ (ZDE), a dalšími organizacemi (ZDE).
 • Aplikovaný ekonomický výzkum ve spolupráci s mezinárodními univerzitami – příkladem je nový projekt smluvního výzkumu financovaný Evropskou komisí týkající se empirických, analytických i vzdělávacích aktivit podporujících proces transformace uhelných regionů v České republice (12/2022 – 06/2024).
 • Úspěchy mladých akademických pracovníků a doktorandů v získávání externích forem prestižních stipendií a podpory – např. doktorand Ing. Marek Feurich uspěl ve výběru Regional Studies Association (RSA) pro účast na speciální sérii seminářů Evropské komise ke kohezní politice EU. Účast na seminářích byla plně hrazena Evropskou komisí (ZDE). Dále doktorand Ing. Vojtěch Dvořák získal prestižní stipendium v rámci programu Neuron & IOCB Tech Internships in Israel (ZDE).
 • Národohospodářská fakulta má nově zastoupení ve dvou hodnotících panelech GAČR – od dubna 2023 má NF zastoupení dvou významných odborníků ve dvou klíčových hodnoticích panelech zaměřených na ekonomické a podnikové/manažerské vědy. Jedná se o prestižní zastoupení v nejvýznamnější instituci státu, která jako jediná v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu.

Spolupráce s praxí

 • Navázání úzké spolupráce mezi vrcholnými představiteli decizní sféry a také s nejúspěšnějšími manažery v ČR, na naší fakultě tak mohou posluchači navštívit přednášky těch aktuálně nejdůležitějších tvůrců hospodářské politiky, do jednotlivých předmětů jsou zváni odborníci z praxe, (Daniel Beneš- GŘ ČEZ, prof. Antonín Pařízek -porodník, Marian Jelínek – hokejový trenér, osobní kouč, Milan Fridrich – programový ředitel ČT, Lenka Bradáčová – vrchní státní zástupkyně a další)
 • Spolupráce s Karlovarským krajem- „Program odborné a empirické podpory diplomantů NF VŠE ze strany Karlovarského kraje,“ ocenění diplomové práce dnes již absolventky Nikoly Koukalové hejtmanem Karlovarského kraje Ing. Petrem Kulhánkem (ZDE)
 • Podzim 2017 – založení Klubu absolventů NF VŠE, který od zahájení své činnosti pravidelně pořádá: 1) přednášky v rámci cyklu tzv. Absolventských střed, 2) workshopy pro studenty, 3) pravidelná dotazníková šetření s cílem získat zpětnou vazbu ke studiu a monitorovat uplatnění absolventů fakulty na trhu práce.
 • Od listopadu 2022 organizace mentoringového program pro studenty fakulty nazývaný “NF Alumni Mentoring”. Klub absolventů NF VŠE má dále na starosti všeobecnou komunikaci s absolventy fakulty.
 • Od LS 2017/2018– zavedení vedlejší specializace Praktikum ve veřejné správě, v rámci kterého studenti vyjíždí na tříměsíční odbornou stáž do Stálé mise ČR při OECD v Paříži.
 • Praktická dimenze výuky je od listopadu 2022 posílena organizací již zmíněného Inovačního týdne na VŠE.