Informace pro uchazeče o magisterské studium

Jsme rádi, že se zajímáte o navazující magisterské studium právě na Národohospodářské fakultě!

  • Vyhláška o přijímacím řízení
  • Termín uzávěrky přihlášek na navazující magisterské studium se začátkem studia od ZS 2019/2020 je na Národohospodářské fakultě prodloužen do 31. května 2019. O konání přijímací zkoušky budou uchazeči, kterých se týká, obeznámeni e-mailem.
  • Přijímací zkouška se uskuteční dne 6. 6. 2019 v místnosti SB M15.
  • Heslo e-přihlášky a zapomenuté heslo

Pozor, při zakládání e-přihlášek volte volbu ‘Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel InSIS’, pokud jste již uživatelem InSIS, jinak nebude přihlíženo k možnosti splnit podmínky přijímacího řízení („na semestry a kredity“) dle Vyhlášky – založte si přihlášku přímo v InSIS – Moje studium – elektronické přihláška ke studiu.

Podat přihlášku na Národohospodářskou fakultu

Mimochodem, znáte naši fakultu? Víte, kam se hlásíte? Pokud ne, krátkou charakteristiku fakulty se okamžitě dozvíte zde.

Na tomto stupni studia, který přímo navazuje na stupeň bakalářský, již fakulta počítá s užší specializací svých absolventů. Jde jí přitom o to, aby její studijní obory odpovídaly soudobým vědeckým trendům – proto se snaží stávající nabídku svých oborů na tomto stupni dále obohacovat.

V současné době otevírá Národohospodářská fakulta následující obory v prezenční formě studia (jiné formy studia nejsou nabízeny):

Obory magisterského studia Strukturní tabulky
Ekonomická analýza EA – 2016
Hospodářská politika HP – 2016
Hospodářské a politické dějiny HD – 2016
Regionalistika a veřejná správa RVS – 2016

Jaké jsou profily absolventů jednotlivých navazujících magisterských oborů?

(Studijní plány a vzorové rozvrhy naleznete zde, podrobnosti o jednotlivých předmětech potom v katalogu předmětů.)


Podmínky přijetí

K přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu v oborech uskutečňovaných v českém jazyce na NF VŠE je třeba splnit následující podmínky:

  1. absolvovat přijímací test z odborného přehledu (test je v českém jazyce);
  2. dosáhnout vzdělání v bakalářském studijním programu.

První podmínku přijetí je možné splnit 6. 6. 2019 pro studium od zimního semestru 2019/2020.

Druhou z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání, které musejí odevzdat ve stanovených termínech při přijímání a zápisu do studia.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia od ZS 2019/2020

Podmínky se považují za splněné u uchazečů, kteří jsou absolventy bakalářského programu NF VŠE v Praze a v minulosti nikdy nebyli studenty navazujícího magisterského programu NF VŠE, který nedokončili.

Zápis do studia

Zápis do studia se uskuteční dne 24. 6. 2019 v běžných úředních hodinách (pro ty uchazeče, kteří budou mít v té době již dokončené bakalářské studium). V den zápisu musíte doložit dosažení alespoň bakalářského vysokoškolského vzdělání – ověřená kopie či potvrzení o dokončeném bakalářském studiu z VŠ (není vyžadováno u absolventů NF VŠE).

U zápisu obdržíte rozhodnutí o přijetí a bude proveden Váš zápis do studia. V případě, že se nebudete ze závažných důvodů moci zápisu do studia osobně zúčastnit, může Vás zastoupit jiná osoba na základě úředně ověřené plné moci. Pokud se přijatý uchazeč ani jim pověřená osoba zápisu nezúčastní, nebude uchazeč ke studiu zapsán.

Ti, kteří bakalářské studium dokončí až po uvedeném termínu (nejpozději však do 31. 8. 2019) se zapíší do studia individuálně u své studijní referentky ihned po dokončení bakalářského studia.

V případě rozhodnutí děkana v otázce nepřijetí do studia lze podat žádost o přezkoumání rozhodnutí – odvolání. Tuto žádost lze podat až po té, co obdržíte písemné rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.


Obor Ekonomická analýza

Hlavním cílem studijního oboru je vychovat vysokoškolsky vzdělané a odborně kvalifikované ekonomy, kteří najdou uplatnění v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Obor se zaměří na přípravu odborníků se základem ekonomických, právních a dalších společenskovědních disciplín, s důrazem na mezinárodní ekonomické a hospodářskopolitické aspekty a s praktickou znalostí alespoň jednoho světového jazyka. Hlavní oblasti profilu absolventa jsou: ekonomie (makroekonomie, mikroekonomie a dějiny ekonomického myšlení), ekonomická analýza a prognóza, finance, hospodářská politika, kvantitativní metody v ekonomii, základy humanitních věd.

Obor Hospodářská politika

V navazujícím magisterském studijním programu Národohospodářská fakulta vychovává národohospodáře širokého profilu, kteří mají možnost uplatnit se v různých sektorech a odvětvích národního hospodářství. Absolventi mají široké uplatnění ve státní a regionální správě, tzn. na ústředních a regionálních orgánech, v ekonomických a výzkumných sekcích bank, finančních institucí, velkých společností, a to jak veřejných, tak i soukromých. Studijní zaměření je možné v rámci volitelných předmětů profilovat i pro práci ve veřejné správě, zejména městských a obecních úřadech, úřadech práce a sociálního zabezpečení, v orgánech a institucích ochrany životního prostředí. Fakulta rovněž připravuje odborníky pro další vědeckou a pedagogickou práci se zaměřením: ekonomická teorie, dějiny ekonomických teorií a soudobé ekonomické školy, hospodářské dějiny, hospodářská a sociální politika, makroekonomické prognózování, ochrana životního prostředí a správa obcí a regionů. Pro zájemce o studium ekonomické teorie a hospodářské a sociální politiky nabízíme profilování studia s využitím v poradenství a ekonomické publicistice.

Obor Hospodářské a politické dějiny

Hlavním cílem studijního oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století je připravit a vychovat vysokoškolsky vzdělané a odborně kvalifikované ekonomy se zaměřením na hospodářské a politické dějiny 20. století, kteří budou disponovat znalostmi z ekonomie, historie, politologie a sociologie. Předností studia na VŠE je propojení výuky ekonomických a humanitních disciplín, což vytváří dobrý předpoklad pro interdisciplinaritu studijního oboru.

Obor Regionalistika a veřejná správa

Obor je koncipován tak, aby odpovídal soudobým nárokům na profesní vyspělost, uplatňovaným ze strany institucí veřejné správy, stejně jako dalších organizací, využívajících poznatků o územních celcích a prostorových vztazích, působících ve firemním sektoru, v oblasti poradenství, informatiky, mezinárodních vztahů či ve vědeckovýzkumné a vzdělávací sféře. Využívá jak teoretické přístupy ke klíčovým otázkám regionálního rozvoje a veřejné správy, kde se opírá jak o prostorové aplikace obecné ekonomické teorie, tak i o postupy umožňující řešení problémů, které se vyskytují v praxi. Poskytuje poznatky o hospodářských vztazích a systémech, v nichž jsou z ekonomického hlediska podstatné územní procesy a analýzy, o ekonomických podmínkách výkonu územní veřejné správy.

Okruhy k přijímacímu testu

Všichni uchazeči bez rozdílu oboru, na nějž se hlásí projdou stejným testem zaměřeným na ekonomickou gramotnost a přehled. Otázky jsou tvořeny z velké části obecnou ekonomií na bakalářské úrovni (vzor otázek), ale zahrnují i základní přehled o dalších ekonomických aspektech (zejména o hospodářské politice, hospodářských dějinách či veřejné správě).

Vyhláška o přijimacím řízení

K dispozici zde.