Informace pro uchazeče o magisterské studium

Jsme rádi, že se zajímáte o navazující magisterské studium právě na Národohospodářské fakultě!

  • Vyhláška o přijímacím řízení
  • Termín uzávěrky přihlášek na navazující magisterské studium se začátkem studia od ZS 2019/2020 je na Národohospodářské fakultě prodloužen do 31. května 2019. O konání přijímací zkoušky budou uchazeči, kterých se týká, obeznámeni e-mailem.
  • Přijímací zkouška se uskuteční dne 6. 6. 2019 v místnosti SB M15.
  • Heslo e-přihlášky a zapomenuté heslo

Pozor, při zakládání e-přihlášek volte volbu ‘Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel InSIS’, pokud jste již uživatelem InSIS, jinak nebude přihlíženo k možnosti splnit podmínky přijímacího řízení („na semestry a kredity“) dle Vyhlášky – založte si přihlášku přímo v InSIS – Moje studium – elektronické přihláška ke studiu.

Podat přihlášku na Národohospodářskou fakultu

Mimochodem, znáte naši fakultu? Víte, kam se hlásíte? Pokud ne, krátkou charakteristiku fakulty se okamžitě dozvíte zde.

Na tomto stupni studia, který přímo navazuje na stupeň bakalářský, již fakulta počítá s užší specializací svých absolventů. Jde jí přitom o to, aby její studijní obory odpovídaly soudobým vědeckým trendům – proto se snaží stávající nabídku svých oborů na tomto stupni dále obohacovat.

V současné době otevírá Národohospodářská fakulta následující obory v prezenční formě studia (jiné formy studia nejsou nabízeny):

Obory magisterského studia Strukturní tabulky
Ekonomická analýza EA – 2016
Hospodářská politika HP – 2016
Hospodářské a politické dějiny HD – 2016
Regionalistika a veřejná správa RVS – 2016

Jaké jsou profily absolventů jednotlivých navazujících magisterských oborů?

(Studijní plány a vzorové rozvrhy naleznete zde, podrobnosti o jednotlivých předmětech potom v katalogu předmětů.)

 

Vaši budoucí vyučující

doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Bývalý člen bankovní rady České národní banky

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Předsedkyně národní rozpočtové rady

PhDr. Lukáš Kovanda, PhD.

Autor ekonomické literatury a hlavní ekonom Czech Found

Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA

Hlavní ekonomka Hospodářské komory České republiky

prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Bývalý prezident České republiky

prof. Ing. Karel Dyba, CSc.

Bývalý ministr a stálý představitel České republiky při OECD


Podmínky přijetí

K přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu v oborech uskutečňovaných v českém jazyce na NF VŠE je třeba splnit následující podmínky:

  1. absolvovat přijímací test z odborného přehledu (test je v českém jazyce);
  2. dosáhnout vzdělání v bakalářském studijním programu.

První podmínku přijetí je možné splnit 6. 6. 2019 pro studium od zimního semestru 2019/2020.

Druhou z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání, které musejí odevzdat ve stanovených termínech při přijímání a zápisu do studia.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia od ZS 2019/2020

Podmínky se považují za splněné u uchazečů, kteří jsou absolventy bakalářského programu NF VŠE v Praze a v minulosti nikdy nebyli studenty navazujícího magisterského programu NF VŠE, který nedokončili.

Zápis do studia

Zápis do studia se uskuteční dne 24. 6. 2019 v běžných úředních hodinách (pro ty uchazeče, kteří budou mít v té době již dokončené bakalářské studium). V den zápisu musíte doložit dosažení alespoň bakalářského vysokoškolského vzdělání – ověřená kopie či potvrzení o dokončeném bakalářském studiu z VŠ (není vyžadováno u absolventů NF VŠE).

U zápisu obdržíte rozhodnutí o přijetí a bude proveden Váš zápis do studia. V případě, že se nebudete ze závažných důvodů moci zápisu do studia osobně zúčastnit, může Vás zastoupit jiná osoba na základě úředně ověřené plné moci. Pokud se přijatý uchazeč ani jim pověřená osoba zápisu nezúčastní, nebude uchazeč ke studiu zapsán.

Ti, kteří bakalářské studium dokončí až po uvedeném termínu (nejpozději však do 31. 8. 2019) se zapíší do studia individuálně u své studijní referentky ihned po dokončení bakalářského studia.

V případě rozhodnutí děkana v otázce nepřijetí do studia lze podat žádost o přezkoumání rozhodnutí – odvolání. Tuto žádost lze podat až po té, co obdržíte písemné rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.


Obory magisterského studia

Okruhy k přijímacímu testu

Všichni uchazeči bez rozdílu oboru, na nějž se hlásí projdou stejným testem zaměřeným na ekonomickou gramotnost a přehled. Otázky jsou tvořeny z velké části obecnou ekonomií na bakalářské úrovni (vzor otázek), ale zahrnují i základní přehled o dalších ekonomických aspektech (zejména o hospodářské politice, hospodářských dějinách či veřejné správě).

Vyhláška o přijimacím řízení

K dispozici zde.