5RR Rozvoj měst, obcí a regionů

Název anglicky: Development of municipalities, towns and regions

Garant: prof. Ing. Jaroslav Macháček

 

CHARAKTERISTIKA VEDLEKJŠÍ SPECIALIZACE

Dlouhodobě roste význam samosprávných územních orgánů v ČR. Zároveň došlo k posílení odbornosti jejich rozhodování. Základním atributem regionální municipální politiky je municipální a regionální rozvoj. Právě tato vedlejší specializace má za cíl připravovat odborníky pro praktické působení ve veřejné správě se zaměřením na rozvoj obcí, měst a regionů. S tímto souvisí i rozvoj lokálního a regionálního veřejného sektoru a využívání různých způsobů zabezpečení veřejných statků pro občany, ať už prostřednictvím organizací v lokálním a regionálním veřejném sektoru – tzv. organizačních složek a příspěvkových organizací, u nichž jsou zřizovatelem obce či kraje, nebo prostřednictvím veřejných zakázek u soukromého sektoru. Rozhodování regionálních i místních orgánů vč. Odborných pracovišť soukromého sektoru ovlivňuje kvalita připravených materiálů, analýz a zdůvodnění různých možných alternativ navrhovaných postupů předkládaných výkonnými orgány.

 

Absolvent vedlejší specializace získá nezbytné odborné vědomosti, které mu umožní orientovat se v problematice řízení procesů municipálního a regionálního rozvoje na všech úrovních samosprávy, případně celé veřejné správy a samozřejmě i z pohledu podnikatelského sektoru. Student získá přehled o procesech municipálního a regionálního rozvoje, který mu v praxi umožní řešit problematiku rozvojových procesů v území. Soubor předmětů, které student absolvuje, mu umožní získat teoretické poznatky a zároveň praktické dovednosti potřebné v celé oblasti municipální a regionální politiky a s tím souvisejícího rozhodování veřejné správy. Absolvent může po ukončení oboru nastoupit do vysokých rozhodovacích funkcí na úrovní obcí, krajů, ústředních orgánů veřejné správy, ve specializovaných oborných a konzultačních organizacích i ve velkých soukromých organizacích. Student bude moci své znalosti uplatnit také v mezinárodních organizacích, např. v Evropské komisi, OECD, OSN a dalších orgánech. Absolventi vedlejší specializace najdou uplatnění rovněž v bankovnictví, investičních společnostech i finančních poradenských firmách.

 

V zákoně o obcích a v zákoně o krajích je zakotven požadavek odborné způsobilosti pro výkon určitých funkcí i na úrovní územní samosprávy. Odbornost se stává základním požadavkem pro pozice úředníků a dalších odborníků v územní samosprávě. Tato vedlejší specializace Rozvoj obcí, měst a regionů po jejím absolvování naplňuje.

 

POŽADAKVY NA ABSOLVOVÁNÍ

Student musí získat celkem 30 ECTS ve stanovené struktuře. Státní zkouška pokrývá znalosti v rozsahu předmětů: 5RE445, 5RE314, 5RE340.

 

POVINNÉ PŘEDMĚTY (sP) – 30 kreditů

Název předmětu Hodiny (př./cv.) Kód ECTS
Metody hodnocená hospodaření obcí a krajů 2/2 5RE445 6
Sociální a kulturní prostředí sídel a regionů 2/2 5RE314 6
Veřejný a neziskový sektor a rozvoj území 2/0 5RE432 3
Vývoj a budoucnost měst 2/0 5RE446 3
Projektový management 2/2 5RE330 6
Regionální a urbánní politika 2/2 5RE340 6

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

 

Předmět této vedlejší specializace Vývoj a budoucnost měst vyučuje bývalí primátor hlavního města Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., recenze na tento předmět si můžete přečíst níže.

Předměty Vývoj a budoucnost měst mohu s klidem zařadit mezi nejzajímavější předměty, které jsem ve škole zatím absolvovala. Určitě za to může z velké části přednášející, která měl vůči nám studentům od začátku osobní, milý a vstřícný přístup. (Mimochodem si nás všechny hned na první přednášce zapamatoval křestními jmény a pan nás celý semestr jimi oslovoval). Nejlepší na tom předmětu byla si otevřenost v diskusi, které se věnovala značná část přednášek. Samotná vykládaná látka pro mne byla něco nového, přinejmenším přístup k tématům a pohled na ně byl inovativní. Výklad navíc obohacovaly Hudečkovy osobní zkušenosti z doby, kdy zastával funkci primátora.

Josefína Nešporová, studentka

 

Předměty Vývoj a budoucnost měst je spojením moderních znalostí, aktuálních pohledů na fungování měst a zkušeností doktora Hudečka s jeho vlastním vedením města. Při hodinách jsou studenti povzbuzování k vlastnímu názoru na probíranou problematiku a diskuse jsou častou a vítanou součástí. Pokud Vás zajímá, co to znamená otočení triády, strategické plánování a co dělá Vídeň lépe než Praha, neváhejte a zapište si tento předmět, který bych s čistým svědomím všem doporučil

Ondřej Havránek, student