FAQ – Nejčastěji kladené otázky

Při své e-mailové komunikaci se studijním oddělením, vyučujícími atp. používejte výhradně svou školní e-mailovou adresu. Adresa pro elektronickou poštu, která Vám byla přidělena na VŠE, je „pracovní“, tzn. je určena výhradně pro komunikaci v rámci VŠE. Zprávy odeslané z Vaší soukromé e-mailové adresy padají často do SPAMU a může se tedy stát, že na ně nebude reagováno.

 • Pro obecné dotazy na studijní odd. použijte školní e-mail.
 • Pro žádosti na studijní odd. použijte InSIS (Moje studium -> Portál studenta -> Kontaktní centrum -> Hledám řešení). Na výběr máte následně různé druhy žádostí.

Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia NF VŠE jsou povinni všechny omluvenky od lékaře zadávat do systému InSIS POUZE prostřednictvím studijních referentek.

 

Omluvit absenci na přednáškách/cvičeních a zkouškách lze pouze jedním z následujících dvou možných způsobů. Na jiné doklady nebude brán zřetel.

 • na oficiálním „neschopenkovém“ formuláři
 • na oficiálním fakultním formuláři POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU PACIENTA (formulář je ke stažení pod odkazem „Žádosti, Formuláře“ zde

 

ORIGINÁL (sken, ani kopie se neuznávají) omluvenky je student povinen doručit na studijní oddělení. Pokud nebude studijní oddělení včas informováno o pracovní neschopnosti studenta, nebudou mu uznány zdravotní důvody při projednávání případného nesplnění studijních povinností.

Většina studentů si rozvrh sestavuje zcela sama, podle svého. Pouze studenti prvého ročníku bakalářského studia jsou zařazeni do tzv. studijních kruhů. To znamená, že jsou rozděleni do malých skupinek a v rámci této skupinky mají větší část svého rozvrhu společnou – pevně předepsanou. Menší část rozvrhu si i oni musejí sestavit sami – jedná se např. o volitelné předměty, nebo o jazykové předměty, kde nelze předem určit, na jakou úroveň každý student má.

Ve svém předepsaném rozvrhu si prváci mohou ještě během registrací dělat změny. Musejí si ale přitom uvědomit dvě věci:

 1. U předmětů (paralelek), které nechají beze změny, mají zaručeno, že projdou automatizovaným zápisem – tedy že jim budou určitě zapsány. Když tedy nechají svůj rozvrh být, mohou těžit z toho, že dostanou „rozumný“ rozvrh, kdy bude výuka jednotlivých předmětů na sebe navazovat a nebudou vystaveni velkým prostojům, a navíc se nebudou cítit na vysoké škole až tak ztraceni a lehčeji si najdou nové kamarády.
 2. U předmětů (paralelek), které změní, nebo přidají sami, tuto jistotu ani trochu nemají. Systém jejich požadavky (ne)uspokojí podle známých pravidel pro automatizovaný zápis (viz Manuál pro studium na Národohospodářské fakultě).

Studium jazyků na NF je zcela dobrovolné: neklademe Vám obecně žádné podmínky (nemusíte vůbec žádný jazyk vystudovat), ani Vám neklademe v jejich studiu žádné překážky (můžete studovat jakoukoliv úroveň jakéhokoliv jazyka). Ohledně jazyků se u Vás nicméně automaticky předpokládá znalost obecné angličtiny na takové úrovni, abyste byli schopni studovat odborné předměty v angličtině. Studenti, kteří se obávají o dostatečnou znalost obecné angličtiny, si mohou zaregistrovat/zapsat libovolné kurzy katedry anglického jazyka.

Při sestavování rozvrhu (zápisu předmětů) do svého rozvrhu vidíte jen Vy sami. Předměty, které musíte splnit, vidíte přehledně ve své Strukturní tabulce. Povinné předměty jsou přesně dané, tyto splnit musíte všechny. Z volitelných předmětů si vybíráte, a to do počtu kreditů uvedených ve vaší Strukturní tabulce. Pokud si přesto nebudete jisti, zda studujete správně, dostavte se se svou vyplněnou Strukturní tabulkou za svou studijní referentkou, která Vám poradí.

Nikoliv, rozvrhy si sestavují pouze sami studenti dle automaticky nastavených pravidel v InSIS a dle dostupné kapacity na přednáškách/cvičeních. Pokud Vám předmět nejde zapsat, můžete tak učinit v příštím semestru. Nemůžeme Vám tedy odebírat/přidávat předměty, nebo měnit časy přednášek/cvičení, nebo vyučující/cvičící.

 

Pouze mimořádně lze do rozvrhu studenta zasáhnout a předmět zapsat tzv. „nadkapacitně“ – a to v případě, že se student nachází již v posledním semestru studia a předmět potřebuje nutně dostudovat, aby své studium zbytečně neprodlužoval. V takovém případě tento požadavek řeší student osobně na studijním odd. se svou studijní referentkou. Podobná situace může nastat, pokud chcete končit za dva semestry a daný

povinný předmět se vyučuje jen 1x za akademický rok. Jiným žádostem vyhověno být nemůže.

Taková situace se může stát, vyučující se asi při zadávání výsledků do počítače překlepl. Kdo provede nápravu?

 • Pokud ještě probíhá zkouškové období, nebo je pár dní po zkouškovém, kdy ještě katedry mohou zadávat výsledky zkoušek do systému (přesné datum najdete v harmonogramu výuky na daný semestr), pak zajděte rovnou za svým vyučujícím nebo zkoušejícím, případně za sekretářkou katedry. Ti chybu opraví. Termín, do kdy tak mohou činit, jednoznačně stanoví harmonogram výuky na příslušný semestr, který najdete na stránkách VŠE.)
 • Pokud již je po termínu, kdy katedra může měnit výsledky v systému, změní Vám tento výsledek Vaše studijní referentka. Ale pozor, ona sama od sebe nemůže vědět, jaká známka platí: zda ta, co tvrdíte Vy, anebo ta, co je v InSIS zapsána. Proto bude mít Vaše cesta tyto kroky:
 1. Přes InSIS – Kontaktní centrum si podáte žádost o změnu hodnocení předmětu. V žádosti uvedete ident předmětu, jméno vyučujícího a také hodnocení, které má být správně zadáno.
 2. Studijní referentka ověří u vyučujícího, zda požadované hodnocení odpovídá skutečnostem.
 3. Poté, co vyučující správnost výsledku potvrdí, studijní referentka jej zadá do InSIS a celou záležitost můžete pokládat za vyřízenou.

Nikoliv, je jen na Vás, kdy ho absolvujete. Je-li však tento předmět nutným předpokladem k absolvování jiného předmětu, může Vás to zdržovat. Proto může být studium neúspěšného předmětu hned v následujícím semestru vhodné (i když není povinné). Tyto informace by Vám měli sdělit Vaši vyučující na hodinách, stejně jako třeba to, jakou formu budou mít zkouškové testy a jak dlouho bude jejich psaní trvat. Naprostá většina takových informací je navíc oficiálně zveřejněna v InSIS. Naleznete je např. v Portále studenta. Pokud si nejste nějakou informací jisti (např. ke kterému z vyučujících se máte přihlásit na zkoušku), kontaktujte vždycky nejprve svého vyučujícího. Pokud to nebude vědět, zeptejte se sekretářky katedry, případně vedoucího katedry.

Nikoli, pokud se jedná o nepovinný předmět, studovat znovu ho nemusíte. Místo něj si můžete zapsat jiný předmět dle výběru.

Všechny závazné podmínky pro zápis předmětů jsou nastaveny v InSIS. U některých předmětů je návaznost vyžadována striktně (InSIS Vás do B bez absolvování A vůbec nepustí), u jiných je jen informativní či doporučená (InSIS Vám bránit nebude).

Hodnocení 4+ znamená, že jste byli u zkoušky sice neúspěšní, ale na druhou stranu ještě stojí za to, dát Vám další šanci. Máte tedy možnost zkusit si známku vylepšit v opravném termínu zkoušky, jehož datum je zpravidla vypsáno v InSIS, případně Vám datum opravného termínu sdělí sám vyučující či sekretářka příslušné katedry. Poslední týden zkouškového je určen právě pouze pro opravné a náhradní termíny, takže pokud se pro Vás nenajde dřívější termín, budete mít příležitost přinejmenším v tomto týdnu.

Pro studenty vyjíždějící na studijní pobyt do zahraničí jsou veškeré pokyny uvedeny zde.

Na této stránce naleznete pokyny pro vyplňování tzv. online learning agreementů, včetně doplnění celoškolských pokynů informacemi přímo pro studenty NF VŠE. Stránka obsahuje i odpovědi na nejčastější dotazy a chyby v online learning agreementech.

K písemné zkoušce se chodí ve zcela všedním oblečení. K ústní zkoušce je pro pány vhodnější přinejmenším mít košili, nikoli triko. Čím ústní zkoušku považujete za důležitější, tím lépe se oblékněte. Pamatujte, že vzít si sako a kravatu, to vždy dělá lepší dojem, ačkoli to není povinné. (Oblek je samozřejmou nutností u státních zkoušek.)

Pokud si myslíte, že studium nemáte dobře rozjeté, ztratili jste mnoho poukázek a bojíte se, že studium nebude jednoduché dokončit, pak si uvědomte, že ne vždy je výhodné být studentem do poslední chvíle. Nabíhají Vám totiž dny bezplatného studia, které se Vám připočtou k případnému studiu budoucímu. A Vy pak najednou začnete v novém studiu platit školné, i když ještě zdaleka nejste na jeho konci. Někdy je tedy lépe zanechat marného studia na vlastní žádost rovnou, a nezkracovat si tak čas bezplatného studia. Nejste-li si jisti, jaké jsou vaše vyhlídky, proberte svou situaci raději osobně se svou studijní referentkou.

Po k-tém semestru musíte mít vždy celkem minimálně 20*k kontrolních kreditů. Pokud tuto podmínku nesplníte, bude Vám jako penalizace odejmut takový počet kreditových poukázek, který odpovídá počtu kreditů, který Vám ke splnění podmínky scházel. Tento soud lze ještě zvrátit tím, že se poohlédnete po nějakých mimosemestrálních kursech, které se v daném období (před začátkem dalšího semestru) vypisují. Tak můžete získat dodatečné kredity a odpočtu poukázek se vyhnout.

Pokud jste ztratili tolik poukázek, že Vám zbylé nestačí na dostudování, je to jednoduché: studium Vám bude dle Studijního a zkušebního řádu ukončeno. Snad jen, že byste využili možnosti požádat děkana fakulty o přidělení dodatečných poukázek. V tomto případě však děkan vždy posuzuje žádost individuálně, tzn., že přihlíží k Vašim dosavadním studijním výsledkům – může, ale i nemusí žádosti vyhovět. Více o tom naleznete ve Studijní vyhlášce NF VŠE.)

Ale za zamyšlení stojí i situace, kdy máte ztraceno mnoho rezervních poukázek, ačkoli ještě ne všechny. Zamyslete se nad tím, zda už teď není jasné, že stejně nedostudujete. Někdy je totiž lépe zanechat marného studia na vlastní žádost rovnou, a nezkracovat si tak čas bezplatného studia.

Uznávány jsou zpravidla pouze tyto studijní povinnosti:

 1. úspěšně absolvované studijní povinnosti z předchozího neúspěšně ukončeného studia na NF VŠE, a to v případě, kdy studijní povinnost byla hodnocena známkou „výborně“, „velmi dobře“ nebo „započteno“ (vyjma zápočtu z tělesné výchovy) a od splnění studijní povinnosti neuplynuly k datu podání žádosti více než tři kalendářní roky. Za každý uznaný 1 kredit je strženo 0,2 kreditových poukázek;
 2. úspěšně absolvované studijní povinnosti z předchozího neúspěšně ukončeného studia na jiných fakultách VŠE (avšak zde pouze v případě, jedná-li se o studijní povinnosti absolvované na NF VŠE), a to v případě, kdy studijní povinnost byla hodnocena známkou „výborně“, „velmi dobře“ nebo „započteno“ (vyjma zápočtu z tělesné výchovy) a od splnění studijní povinnosti neuplynuly k datu podání žádosti více než tři kalendářní roky. Za každý uznaný 1 kredit je strženo 0,2 kreditových poukázek;

Více o tom naleznete ve Studijní vyhlášce NF VŠE.

Přestup z fakulty na fakultu možný není. Pokud chcete studovat na NF VŠE, musíte projít řádným přijímacím řízením a nastoupit znovu do 1. ročníku.

Mohou Vám však být uznány některé úspěšně absolvované studijní povinnosti z předchozího neúspěšně ukončeného studia. Více o tom naleznete ve Studijní vyhlášce NF VŠE.

Přestup z jednoho studijního programu na druhý možný není. Pokud chcete studovat na NF VŠE v jiném studijním programu, musíte projít řádným přijímacím řízením a nastoupit znovu do 1. ročníku.

Mohou Vám však být uznány některé úspěšně absolvované studijní povinnosti z předchozího neúspěšně ukončeného studia. Více o tom naleznete ve Studijní vyhlášce NF VŠE.

Z bezplatné doby studia se Vám odečítají všechna minulá nedokončená studia. Nestalo se například, že byste se v minulosti zapsali ke studiu na nějaké vysoké škole, ale pak tam nenastoupili? Pak Vás mohli vést ve stavu studentů třeba půl roku, který Vám teď bude chybět. Pokud jste přesvědčeni, že došlo k chybě, požadujte na dotyčné vysoké škole, aby zjednala v datech nápravu.

Vaše povinnost platit poplatky se pak vrátí na původní úroveň. Nezapomeňte tedy začít opět platit v plné výši.

Pokud jste opravdu již někde studovali, máte smůlu. Pozor, za započaté studium se pokládá i to, ke kterému jste se zapsali, i když jste na ně třeba pak nenastoupili! Jestliže jste přesvědčeni, že Vám bylo nějaké studium započítáno neprávem (tj. že jste tam nešli k zápisu, a oni Vás stejně vedli jako studenty), pak 1) se u nás odvolejte proti nepřidělení stipendia a 2) na dotyčné škole vymáhejte nápravu.

Zdravotní pojištění za vás platí stát a sociální pojištění nemusíte platit do té doby, dokud jste nezaopatřeným dítětem. A do kdy jste nezaopatřeným dítětem? Především jen do 26 let a jen do konce studia. Ale abyste nemuseli platit hned ode dne, kdy studium skončíte (to platí jen, když skončíte neúspěšně), jste považování za nezaopatřené dítě ještě nějakou dobu po skončení studia. Konkrétně takto (převzato ze zákona o státní sociální podpoře):

1) Budete pokračovat v dalším VŠ studiu: „doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole“. Mimochodem, dejte si tedy pozor, kdy např. uzavřete bakalářské studium. Pokud ho (státnicí nebo obhajobou) skončíte v květnu, ale do navazujícího magisterského studia jste zapsáni až od září, budete jeden měsíc muset platit! (Ledaže byste se přihlásili na úřad práce…) Doporučujeme proto jít na termín státnice či obhajoby až v červnu.

2) Nebudete pokračovat v dalším VŠ studiu: „kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, pokud dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost podle §10 ani nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci“.

Kreditové poukázky Vám byly odpočítány v okamžiku, kdy jste si zapsali mimosemestrální předmět Státní zkouška. Tedy ještě předtím, než jste se přihlásili na nějaký konkrétní termín, takže ani odhlášení z termínu Vám poukázky zpět nevrátí. Jsou už jednou pro vždy odpočítané za to zapsání zkoušky jakožto mimosemestrálního předmětu. Ale jsou přitom odpočítány jednorázově – znovu už Vám nikdy odpočítávány nebudou.

Pokud se Vám nepodaří úspěšně složit státní zkoušku, přesunou se Vám její kreditové poukázky do skupiny ztraceným kreditů. Jedná se však jen o dočasné přesunutí. Na státní zkoušku máte poté ještě další 2 pokusy, kdy se již hlásíte pouze na určitý termín. V okamžiku, kdy státní zkoušku úspěšně složíte, přesunou se tyto kreditové poukázky ze skupiny ztracených kreditů do skupiny získaných kreditů.

 • Autor: Jan Leher
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: