Významní absolventi

Ing. Ján Čarný

Jednatel společnosti Coface

V roce 1982 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu národohospodářskou. V první polovině 90. let 20. století absolvoval postgraduální studium na University of Wisconsin v USA a na INSEAD ve Francii. Zároveň absolvoval půlroční stáž u renomovaných britských bank. V letech 1990 až 1994 pracoval jako ředitel odboru finančních trhů v Komerční bance a v letech 1994 až 1999 působil jako ředitel úseku investičního bankovnictví ING Barings. Od roku 1999 je ředitelem pobočky MasterCard Europe (dříve Europay International) zodpovědným za Českou republiku, Slovensko a vybrané banky v rámci regionu střední a východní Evropy. Od ledna 2005 do května 2007 pracoval Ján Čarný ve Varšavě a jeho zodpovědnost v rámci MasterCard Europe zahrnovala rovněž Polsko. K 1. září 2007 se Ján Čarný stává generálním ředitelem zodpovědným také za řízení aktivit na Ukrajině. Od listopadu 2008 do července 2012 byl generálním ředitelem DIRECT Pojišťovny. Od roku 2014 je majitelem společnosti BusinessLAB, s.r.o.

Ing. Vlasta Dolanská

Výkonná ředitelka, Poštovní spořitelna ČSOB, a.s.

Na VŠE vystudovala v r. 1979 obor Národohospodářské plánování, v r. 1998 absolvovala Bankovní akademii. V letech 1992 – 1996 byla ředitelkou pobočky IPB Tábor, v období 1996 – 2000 ředitelkou regionu České Budějovice IPB. V letech 2000 – 2001 vykonávala funkci ředitelky regionu Střední Čechy ČSOB. V současnosti je výkonnou ředitelkou Poštovní spořitelny.

prof. Ing. Richard Hindls , CSc., dr. h. c.

emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

Statistik a ekonom. Absolvoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Už během studia oboru Ekonomicko-matematické výpočty učil jako lektor na Katedře statistiky, kde po absolutoriu zůstal jako asistent. V roce 1976 odešel na Českou plánovací komisi, odkud se ale 1. července 1987 vrátil jako odborný asistent na Katedru statistiky, kde působí bez přestávky dodnes. Po celou dobu zaměstnání mimo VŠE zůstal externím učitelem své mateřské katedry. V roce 1988 byl jmenován kandidátem ekonomických věd. V roce 1992 úspěšně ukončil habilitační řízení a byl jmenován docentem pro obor statistika. V prosinci 1998 byl jmenován profesorem statistiky. V roce 2008 obdržel titul doctor honoris causa v oboru ekonomie. Prof. Hindls zastával na VŠE řadu významných funkcí. Počátkem 90. let byl členem fakultního Senátu, od ledna 1992 dodnes vede Katedru statistiky a pravděpodobnosti na Fakultě informatiky a statistiky VŠE. V letech 2001-2006 byl děkanem Fakulty informatiky a statistiky VŠE. V listopadu 2005 byl zvolen rektorem VŠE pro období 2006-2010, v říjnu 2009 svou funkci ve volbách obhájil a stal se znovu rektorem i pro období 2010-2014. V odborné činnosti se prof. Hindls zaměřuje zejména na oblast národohospodářských agregátů, na analýzu a prognózu ekonomických časových řad, analýzu marketingových dat a na aplikace statistických metod v účetnictví a v auditu. Publikační seznam prof. Hindlse čítá více než 300 položek. Najdeme mezi nimi přes tři desítky knih, slovníků a knižních monografií, přes dvě desítky skript a více než 150 článků, vydaných v ČR a v zahraničí. Je úspěšným řešitelem či spoluřešitelem 19 grantů a výzkumných projektů. Prof. Hindls je členem mnoha českých i zahraničních institucí, vědeckých rad a učených společností. Mj. je místopředsedou České statistické rady, členem Asociace národního účetnictví v Paříži a členem Strategické výboru mezinárodní aliance CEMS. V letech 2003-2008 byl delegátem České republiky v Evropském poradním výboru pro statistické informace v ekonomické a sociální sféře (CEIES) v Lucembursku. Mimo odborné funkce na půdě VŠE je členem Vědecké rady Univerzity Karlovy, Ekonomické univerzity v Bratislavě, členem Správní rady Ekonomické univerzity v Bratislavě a řady dalších orgánů. Za zmínku stojí i to, že prof. Hindls je i výborným klavíristou s početnou interpretační diskografií (LP, MG, CD), která pochází z jeho mladších let. Za počet prodaných CD, MG a LP nosičů dokonce obdržel v roce 2012 „Platinovou desku“.

Ing. Pavel Jirák

výkonný ředitel Lidských zdrojů KB

Pavel Jirák je absolvent Národohospodářské fakulty na Vysoké školy ekonomické v Praze. Hned po studiích v roce 1991 začal pracovat na pozici bankovního poradce v Komerční bance a poté prošel celou řadou obchodních pozic. Řídil také regiony Ústí nad Labem a Praha – Východ, působil na centrále KB jako vedoucí Podpory řízení distribuční sítě, řídil obchodní vztahy s korporátními klienty, vykonával funkci ředitele obchodního úseku Penzijního fondu KB a místopředsedy představenstva PF KB. Od roku 2006 do roku 2014 působil na pozici předsedy představenstva PF KB. Nyní je výkonným ředitelem Lidských zdrojů KB.

Ing. Jaroslav Krňák

Jednatel a ekonomický ředitel ve společnosti PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

Jaroslav Krňák absolvoval Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze, obor Ekonomická statistika, roku 1982. Pracoval jako plánovač a vedoucí informační soustavy ve společnosti Kablo v Kladně a Hostivaři a poté jako ekonomický ředitel ve společnosti Prakab Pražská kabelovna s.r.o., kde nyní zastává funkci jednatele společnosti.

Ing. Pavel Kysilka , CSc.

Zakladatel a předseda správní rady 6DAcademy

Na VŠE absolvoval Fakultu národohospodářskou a v r. 1986 zde absolvoval interní vědeckou aspiranturu. V letech 1986 – 1990 pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV, v roce 1990 byl proděkanem NH fakulty na VŠE, v letech 1990 – 1991 působil jako hlavní ekonomický poradce ministra pro ekonomickou politiku. V 90. letech zastával post viceguvernéra a výkonného guvernéra ČNB. V roce 1992 a 1993 řídil přípravu a realizaci měnové odluky a zavedení české koruny. V letech 1994 – 1997 působil jako expert MMF. Před příchodem do ČS působil v Erste Bank Sparkassen (CR), v r. 2000 se stal hlavním ekonomem a členem širšího vedení ČS, od r. 2004 do 2015 členem představenstva, kde byl odpovědný za oblasti platebního styku, analýz finančních trhů, bezpečnosti, EU kancelář a korporátního cash managementu. Od 2011 do 2015 byl také generálním ředitelem ČS. V r. 2016 založil společnost 6DAcademy, kde působí jako předseda správní rady.

JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek , Ph.D.

Nezávislý konzultant

Vystudoval Právnickou fakultu UK Praha (titul JUDr.), Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE (titul Ph.D.), Národohospodářskou fakultu VŠE (titul Ing.), Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (titul Mgr.) a Pedagogickou fakultu MU Brno (titul Mgr.). Během své pracovní kariéry působil na Ministerstvu obrany (1997-1999), na Úřadu vlády ČR (1999-2002), na Fondu národního majetku jako člen výkonného výboru (2002-2005). Od r. 2006 do 2015 zastával funkci jednatele ve společnosti MERO Pipeline GmbH, od r. 2007 byl v MERO ČR, a.s. na pozici člena představenstva a ředitele pro strategický rozvoj a správu společnosti. V minulosti také působil jako člen statutárních a kontrolních orgánů řady významných akciových společností (MERO ČR, a.s., Severomoravská energetika, a.s., Česká aerolinie, a.s., atd.). Je členem České společnosti pro mezinárodní právo, členem vědecké rady IES FSV UK. Jeho doktorská práce na FMV VŠE byla oceněna jako nejlepší, taktéž má bohatou publikační a vědeckou činnost. Působil ve Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE, externě působil na Bankovním institutu a v současnosti přednáší na Institutu ekonomických studií FSV UK Praha. V současnosti působí jako nezávislý konzultant.

Ing. Milan Pitín

člen představenstva a výkonný ředitel Realitní společnost České spořitelny, a.s.

Milan Pitín je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde vystudoval na Národohospodářské fakultě obor finance a účetnictví (1992). Celá jeho profesní kariéra je spjata s finanční skupinou České spořitelny, do které nastoupil v roce 1983. Nejdříve začínal jako pracovník pobočky v Jindřichově Hradci, po absolvování VŠE působil v mnoha různých pozicích v Praze, mj. jako vedoucí provozu výpočetního střediska, ředitel oblastní pobočky Praha 5 nebo ředitel Externí prodejní sítě Praha – východ. V roce 2006 byl členem dozorčí rady Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. Od roku 2007 odpovídá V Realitní společnosti České spořitelny, a.s. jako člen představenstva a výkonný ředitel za Divizi Regiony, která působí po celé České republice prostřednictvím franšízové sítě realitních kanceláří.

Ing. Jiří Rusnok

guvernér ČNB, ekonom a politik

Jiří Rusnok je český ekonom a politik. Po studiu na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze nastoupil do Státní plánovací komise jako referent v odboru dlouhodobých výhledů, později pracoval na Federálním ministerstvu pro strategické plánování jako vedoucí oddělení sociální strategie. V letech 1992–1998 byl poradcem a vedoucím sociálně-ekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V srpnu 1998 byl jmenován do funkce náměstka ministra práce a sociálních věcí. V lednu 1998 vstoupil do ČSSD. Ministrem financí byl od 13. dubna 2001, kdy ve funkci nahradil Pavla Mertlíka. Od roku 2002 do března 2003 ve Špidlově vládě byl ministrem průmyslu a obchodu. Po odchodu z aktivní politiky od května 2003 pracuje jako poradce Výkonné rady ING pro Českou a Slovenskou republiku. Od srpna 2006 zastává funkci předsedy představenstva akciové společnosti ING Penzijní fond a zároveň působí jako prezident Asociace penzijních fondů. Od června 2006 do června 2009 byl předsedou Výboru pro finanční trh, poradního orgánu bankovní rady ČNB. Od června 2009 byl jmenován členem prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem, které ho následně zvolilo za prezidenta této instituce. Byl také jmenován členem poradního orgánu „NERV“ (Národní ekonomické rady vlády). Od června 2013 do ledna 2014 byl předseda tzv. úřednické vlády České republiky. S účinností od 1. března 2014 jej prezident Miloš Zeman jmenoval členem bankovní rady ČNB. Od roku 2016 je guvernér ČNB.

 

Ing. Bohuslav Šantrůček

Výkonný ředitel skupiny CEE Group

Bohuslav Šantrůček vystudoval obor Ekonomika dopravy a spojů na Fakultě národohospodářské VŠE Praha (1983). Ihned po skončení studia nastoupil do ČSA, kde byl zodpovědný za vypracovávání rozpočtu a celého plánu podniku. Od roku 1986 pak přešel do obchodních složek a úspěšně vedl zastoupení ČSA nejdříve v Dánsku, pak v Řecku a naposled ve Velké Británii. Na počátku 90. let byl též náměstkem GŘ pro finance a v této funkci vedl první jednání o nákupu letadel B 737 do flotily ČSA. V letech 2004 až 2005 byl viceprezidentem ČSA pro marketing a prodej. Zaujaly ho však možnosti nabízené prodejem leteckých služeb prostřednictvím nových technologií, a proto přijal novou výzvu v podobě pozice výkonného ředitele skupiny CEE Group, která má distribuční práva pro GDS Galileo a zastupuje nyní i další technologické firmy z oboru cestovního ruchu v celkem 11 zemích. Po řadě projektů v ČSA tak s odpovědností jemu vlastní za poslední rok otevřel již dvě nové úspěšné dceřiné firmy – v zemích, které jsou pro nové technologie velmi perspektivní – v Albánii a Srbsku.

Ing. Eva Zamrazilová , CSc.

hlavní ekonomka České bankovní asociace

Eva Zamrazilová absolvovala Národohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické. Po studiu vyučovala teorii statistiky a ekonomickou statistiku na VŠE, pracovala jako vědecký pracovník v Ústavu prognózování VŠE, v Ekonomickém ústavu ČSAV a Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. V 90. letech spolupracovala na řadě studií k tématice transformace české ekonomiky, absolvovala krátkodobé stáže v zahraničí. Doktorandské studium ukončila v roce 1990 na Katedře statistiky NH fakulty VŠE. Od roku 1994 pracovala na makroekonomických analýzách a prognózách v Týmu hlavního ekonoma Komerční banky. Spolupracovala s Českou bankovní asociací v rámci Pracovní skupiny pro ekonomické a měnové otázky, je členkou předsednictva České společnosti ekonomické a nositelkou ceny ČSE. Přednáší makroekonomickou analýzu na Vysoké škole ekonomie a managementu. Dlouhodobě publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku na témata makroekonomické rovnováhy, konvergenčního procesu tranzitivních ekonomik, hospodářské politiky, trhu práce (je autorkou či spoluautorkou více než 150 odborných titulů), rovněž přednáší na odborných konferencích. Od března roku 2008 do února roku 2014 byla také členkou bankovní rady ČNB.

Ing. Miloš Zeman

prezident České republiky

Miloš Zeman v roce 1965 začal dálkově studovat Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze, obor národohospodářského plánování. O dva roky později přešel na denní studium, které zakončil roku 1969. V období 1993-2001 zastával funkci předsedy České strany sociálně demokratické. V letech 1996-1998 byl předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a následující čtyři roky zastával funkci předsedy vlády. Po neúspěšné kandidatuře na prezidenta České republiky v roce 2003 odešel na sedm let z politiky. V březnu 2010 se vrátil do politického dění a stal se předsedou nově založené strany SPOZ. Na funkci předsedy rezignoval po parlamentních volbách 2010. V lednu 2013 byl zvolen prezidentem České republiky.